Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 27 од 13. марта 2020, 5 од 22. јануара 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор пословне администрације (у даљем тексту: Секторско веће) за области: рачуноводство и порeзи, односно одржавање, ревизијa и бележење финансијских трансакција, затим за менаџмент, финансије, банкарство и осигурање које укључују и контролу и мониторинг финансијских извора организација, институција и појединаца, као и пружање финансијских услуга на корпоративном и индивидуалном нивоу, затим за маркетинг и рекламирање, односно промовисање процеса размене робе и услуга између организација и/или појединаца, оглашавање, понашање потрошача, истраживање тржишта, маркетинг, односе са јавношћу и сл., затим за секретарско и канцеларијско пословање (стенографија, унос података и сл.), при чему су специјализовани секретарски послови (из области медицине, права, рачуноводства и сл.) укључени уколико програм садржи секретарске послове, а не подразмева специјализоване асистенте.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Лидија Марко – маркетинг и рекламирање

(2) Игор Младеновић – менаџмент, финансије, банкарство и осигурање.

2) На предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Националне академије за јавну управу – Снежана Антонијевић;

(2) Службе за управљање кадровима – Драгана Јанковић;

(3) Удружења самосталних судских вештака и проценитеља вредности непокретности - Милић Ђоковић;

(4) Коморе овлашћених ревизора – Михаило Лазаревић;

(5) Друштва проценитеља Србије – Слађана Поповић;

(6) Удружења банака Србије – Слађана Средојевић;

(7) Националног удружења проценитеља Србије – Ивана Станојевић;

(8) Удружења осигуравача Србије – Бранко Дамјановић.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Марчела Вуинац Обућина.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Владимир Јовановић – КОНУС;

(2) проф. др Никола Радивојевић, КАССС.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Љиљана Лутовац.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете науке и технолошког развоја – Весна Фабиан;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Љиљана Мирић Станковић;

(3) Министарства финансија – Милеса Марјановић;

(4) Министарства државне управе и локалне самоуправе – Ивана Савићевић;

(5) Министaрства омладине и спорта – Ана Самарџић.

7) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Зорица Маравић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије.

8) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Синдикат управе Србије:

– Мирјана Бјелобаба;

(2) Самостални синдикат запослених у банкама осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије:

– Јелена Пејић;

(3) Конфедерација слободних синдиката:

– Драган Марјановић.

9) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Драгана Бувач.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 5), тачка 6) подтач. (1), (2) и (5) и тач. 7) и 9) ове тачке учествују у раду Секторског Већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 4), 8), равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 2) и тачка 6) подтач. (3) и (4) ове тачке учествују у раду за област рада сектора за који су именовани.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 27/2020

***Службени гласник РС, број 5/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12728/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.