Zakon

На основу члана 18. став 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације (у даљем тексту: Управни одбор).

2. Председнику Управног одбора утврђује се накнада за рад у износу од 45.000 динара нето месечно, а члановима Управног одбора накнада за рад у износу од 36.000 динара нето месечно.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 114-12729/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.