Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 82 од 22. новембра 2019, 27 од 13. марта 2020, 5 од 22. јануара 2021, 30 од 26. марта 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор трговине, угоститељства и туризама (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на трговину односно на куповину и продају робе и услуга укључујући менаџмент робе, цене, управљање ризицима, системима и процедурама продаје, праћење трендова у трговини, као и на области угоститељства и туризма.

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Милка Глушац – трговина;

(2) Сузана Милосављевић и Александар Василијевић – туризам;

(3) Петар Гајић – угоститељство.

2) на предлог струковних комора, односно удружења:

(1) Туристичка организација Србије:

– Весна Нинић;

(2) Асоцијација туристичких агенција Србије (АТАС):

– Игор Гвозден;

(3) Удружење туристичких водича Србије:

– проф. др Снежана Штетић.

3) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – проф. др Милорад Вукић.

4) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа – доц. др Данијел Павловић.

5) на предлог Националне службе за запошљавање – Десанка Михаиловић Ковач.

6) на предлог:

(1) Министарства просвете науке и технолошког развоја – Марија Стаменковић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Јелена Новаковић;

(3) Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Зоран Остојић;

(4) Министарство омладине и спорта – Јелена Галамбош.

7) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) АСНС грански синдикат угоститељске и туристичке делатности:

– Марко Трајковић;

(2) Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије:

– Драган Цветковић;

(3) Самостални синдикат трговине Србије:

– Вида Јанковић.

8) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Јелена Чеперковић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије.

9) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Маријана Лазаревић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 3), 4), 5), 6), 8) и 9) учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 2) и тачка 7) подтач. (1) и (2) ове тачке равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Члан Секторског већа из става 1. тачка 1) подтач. (1) и (3) и тачка 7) подтачка (3) ове тачке учествује у раду за област рада сектора за који је именован.

Чланови Секторског већа из става 1. тачка 1) подтачка (2) ове тачке равномерно се ротирају у раду Секторског већа за област рада сектора за који су именовани, по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 82/2019

***Службени гласник РС, број 27/2020

****Службени гласник РС, број 5/2021

*****Службени гласник РС, број 30/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12705/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.