Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 21. ст. 1. и 2. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 71/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Секторског већа за cектор саобраћаја и услуга транспорта

"Службени гласник РС", бр. 104 од 28. децембра 2018, 57 од 9. августа 2019, 27 од 13. марта 2020, 66 од 7. маја 2020, 9 од 5. фебруара 2021.

1. Оснива се Секторско веће за сектор саобраћаја и услуга транспорта (у даљем тексту: Секторско веће) за области које се односе на саобраћајно инжењерство (моторна возила, пловила и летилице), односно на дизајнирање, развој, производњу, одржавање, дијагностификовање кварова, поправку и сервисирање моторних возила, укључујући опрему за померање тла и пољопривредне машине, бродове, возове и летилице. Област транспорта односи се на услуге транспорта тј. руковање, навигацију и управљање бродовима, летилицама и другим облицима саобраћаја (нпр. руковање летилицама, контрола ваздушним собраћајем, ваздушна контрола, кран и управљање камионима, летење и навигација, навигационе технологије, поштанске услуге, управљање железницом, управљање моторним возилима на путу, управљање бродом, шпедиција и сл.).

2. Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења;

11) обавља друге послове у складу са Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије.

3. За чланове Секторског већа, на пет година именују се:

1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца:

(1) Милош Богуновић;

(2) Саша Павловић.

2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих – Горан Цвијовић.

3) на предлог Конференцијe универзитета и Конференцијe академија и високих школа:

(1) проф. др Далибор Пешић – КОНУС;

(2) проф. др Зоран Бундало и проф. др Саша Бабић, КАССС.

4) на предлог Националне службе за запошљавање – Јасмина Шантић.

5) на предлог:

(1) Министарства просвете науке и технолошког развоја – проф. др Габријела Грујић;

(2) Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања – Милица Ђурић;

(3) Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Јелена Софрић (водни саобраћај), Јелена Словић (ваздушни саобраћај), Вида Јерковић, Десимир Десница.

(4) Министасртва омладине и спорта – Радован Игњатовић.

6) на предлог репрезентативних гранских синдиката:

(1) Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност”:

– Небојша Тасић;

(2) Синдикат радника ваздушног саобраћаја и ваздухопловства Србије:

– Павле Павловић;

(3) Конфедерација слободних синдиката:

– Немања Кресоја.

7) на предлог заједнице стручних школа:

(1) Марија Вучинић, Заједница саобраћајних школа Републике Србије.

8) на предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања – Немања Радовић.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 2) и 4), тачка 5) подтач. (1), (2) и (4), тач. 7) и 8) ове тачке учествују у раду Секторског већа у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

Чланови Секторског већа из става 1. тач. 1), 3) и 6), равномерно се ротирају у раду Секторског већа за све секторе рада по редоследу који се утврђује у складу са пословником о раду Секторског већа.

Члан Секторског већа из става 1. тачке 5) подтачке (3) учествује у раду за област рада сектора за који је именован.

*Службени гласник РС, број 57/2019

**Службени гласник РС, број 27/2020

***Службени гласник РС, број 9/2021

4. Чланови Секторског већа између себе бирају председника из реда чланова који учествују у раду у свим областима рада Секторског већа из тачке 1. ове одлуке.

5. Секторско веће доноси пословник о свом раду.

6. Годишњи извештај о раду Секторско веће подноси Агенцији за квалификације, министарству надлежном за послове образовања и Влади, најкасније до 1. марта текуће године за претходну календарску годину.

7. Административно-техничку подршку Секторском већу пружа Агенција за квалификације.

8. Чланови Секторског већа и стручних тимова имају право на накнаду за рад у висини коју утврди Влада.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-02-12709/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.