Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 104. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа („Службени гласник РС”, број 21/18),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о мрежи јавних средњих школа

"Службени гласник РС", бр. 49 од 27. јуна 2018, 62 од 10. августа 2018, 94 од 7. децембра 2018, 4 од 23. јануара 2023.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних средњих школа – број и просторни распоред јавних средњих школа.

Члан 2.

Програме општег образовања и васпитања оствариваће 107 гимназија.

Програме општег и уметничког образовања и васпитања оствариваће 39 средњих уметничких школа.

Програме општег и стручног образовања и васпитања, односно општег и уметничког образовања и васпитања оствариваће 44 мешовите школе.

Програме општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању, општег и полицијског образовања и васпитања, специјалистичког и мајсторског образовања и других облика стручног образовања: образовање за рад у трајању од две године, стручно оспособљавање и обука до годину дана, оствариваће 309 стручних школа за редовне ученике и 21 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Програме различитих нивоа образовања и васпитања или више различитих подручја рада оствариваће три образовно-васпитна центра.

*Службени гласник РС, број 94/2018

**Службени гласник РС, број 4/2023

Члан 3.

Мрежу јавних средњих школа чине 522 школе распоређене у 30 округа.

Преглед броја и просторног распореда јавних средњих школа по окрузима и за град Београд, одштампани су уз ову одлуку и чине њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 4/2023

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 611-5588/2018

У Београду, 21. јуна 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ОДЛУКЕ

Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа: „Службени гласник РС”, број 62/2018-5

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа: „Службени гласник РС”, број 94/2018-4

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2019. године.

Одлука о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних средњих школа: „Службени гласник РС”, број 4/2023-4

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

БРОЈ И ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА ПО ОКРУЗИМА И ЗА ГРАД БЕОГРАД

СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ,
1 МЕШОВИТА ШКОЛА И 9 СТРУЧНИХ ШКОЛА

Општина Ада: 1 стручна школа

1. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Текстилство и кожарство

– Геодезија и грађевинарство

– Геологија, рударство и металургија

Општина Кикинда: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија „Душан Васиљев”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

– Ученици са посебнима способностима за рачунарство и информатику

– Филолошка гимназија – живи језици

2. Техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

3. Средња стручна школа „Милош Црњански”:

– Здравство и социјална заштита

– Геодезија и грађевинарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

4. Економско трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Кањижа: 1 стручна школа

1. Пољопривредно-технички средњошколски центар „Беседеш Јожеф”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

Општина Нови Кнежевац: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије

– Информатички смер – оглед – мађарски наставни језик

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Средња школа „Доситеј Обрадовић”:

– Саобраћај

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

Општина Сента: 1 гимназија, 1 мешовита и 2 стручне школе

1. Сенћанска гимназија:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

2. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи”:

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Култура, уметност и јавно информисање

3. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

4. Средња медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

Општина Чока: 1 стручна школа

1. Хемијско-прехрамбена средња школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Геологија, рударство и металургија

– Хемија, неметали и графичарство

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ: 1 ГИМНАЗИЈА,
6 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 3 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ,
1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Зрењанин: 1 гимназија, 6 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Зрењанинска гимназија:

– Општи тип гимназије

2. Електротехничка и грађевинска школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

3. Економско-трговинска школа „Јован Трајковић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

4. Хемијско-прехрамбена и текстилна школа ,,Урош Предић”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Текстилство и кожарство

5. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

6. Музичка школа ,,Јосиф Маринковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

7. Основна и средња школа „9. мај”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина угоститељство и туризам

8. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Геологија, рударство и металургија

9. Пољопривредна школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Шумарство и обрада дрвета

Општина Нова Црња: 1 мешовита школа

1. Средња школа „Ђура Јакшић”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Нови Бечеј: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Сечањ: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Вук Караџић”:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Општи тип гимназије

ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 11 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 3 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 3 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ, 1 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Алибунар: 1 стручна школа

1. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Бела Црква: 1 мешовита школа и 1 стручна школа

1. Белоцркванска гимназија и економска школа:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

2. Техничка школа ,,Сава Мунћан”:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

– Економија, право и администрација

Општина Вршац: 1 гимназија, 2 стручне школе, 1 образовно-васпитни центар, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Борислав Петров Браца”:

– Општи тип гимназије (румунски језик)

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Пољопривредна школа ,,Вршац”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Хемијско-медицинска школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Здравство и социјална заштита

– Текстилство и кожарство

4. Школски центар ,,Никола Тесла”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

5. Музичка школа ,,Јосиф Маринковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

6. Школа за основно и средње образовање ,,Јелена Варјашки”:

Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Текстилство и кожарство

Општина Ковачица: 1 мешовита школа

1. Гимназија ,,Михајло Пупин”:

– Општи тип гимназије (српски и словачки језик)

– Електротехника

Општина Ковин: 1 мешовита школа и 1 стручна школа

1. Гимназија и економска школа ,,Бранко Радичевић”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

2. Средња стручна школа ,,Васа Пелагић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Панчево: 1 гимназија, 6 стручних школа, 2 уметничке школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Урош Предић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Економско-трговинска школа ,,Паја Маргановић”:

– Економија, право, администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа ,,Стевица Јовановић”:

– Здравство и социјална заштита

4. Пољопривредна школа ,,Јосиф Панчић”:

Пољопривреда, производња и прерада хране

5. Машинска школа ,,Панчево”:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Електротехника

6. Електротехничка школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

7. Техничка школа ,,23. мај”:

– Геодезија и грађевинарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

– Геологија, рударство и металургија

8. Музичка школа ,,Јован Бандур”:

– Култура, уметност и јавно информисање

9. Балетска школа ,,Димитрије Парлић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

10. Школа за основно и средње образовање ,,Мара Мандић”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 7 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА, 1 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Бачка Топола: 1 мешовита школа и 2 стручне школе

1. Гимназија и економска школа ,,Доситеј Обрадовић”:

– Општи тип гимназије (српски, мађарски језик)

– Економија, право и администрација

2. Пољопривредна школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

3. Средња техничка школа ,,Шинковић Јожеф”:

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

– Остала делатност личних услуга

– Електротехника

Општина Суботица: 2 гимназије, 5 стручних школа, 1 уметничка школа, 1 образовно-васпитни центар и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Светозар Марковић”:

– Општи тип гимназије на хрватском језику

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику на српском, мађарском и хрватском језику

– Природно-математички смер на српском и мађарском језику

– Друштвено-језички смер на српском језику

2. Економска средња школа ,,Боса Милићевић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Средња медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

4. Политехничка школа:

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

– Култура, уметност и јавно информисање

5. Хемијско-технолошка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Текстилство и кожарство

– Геологија, рударство и металургија

6. Техничка школа ,,Иван Сарић”:

– Електротехника

– Саобраћај

– Машинство и обрада метала

– Геологија, рударство и металургија

7. Гимназија за талентоване ученике ,,Деже Костолањи”:

– Општи тип гимназије – мађарски

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици (енглески, немачки)

8. Музичка школа:

Култура, уметност и јавно информисање

9. Школски центар са домом ученика ,,Доситеј Обрадовић”:

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

10. Основна и средња школа ,,Жарко Зрењанин”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

– Геодезија и грађевинарство

ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 11 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Апатин: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,Никола Тесла”:

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа са домом ученика:

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Саобраћај

3. Средња грађевинска и дрвопрерађевичка стручна школа:

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

Општина Кула: 3 стручне школе и 1 мешовита школа

1. Основна школа и гимназија ,,Пјетро Кузмјак” са домом ученика:

– Општи тип гимназије (српски и русински језик)

– Трговина, угоститељство и туризам

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Средња техничка школа ,,Михајло Пупин”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

4. Средња стручна школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Саобраћај

Општина Оџаци: 1 мешовита школа и 1 стручна школа

1. Гимназија и економска школа ,,Јован Јовановић Змај”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

2. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Трговина, угоститељство и туризам

– Електротехника

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Сомбор: 1 гимназија, 5 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Вељко Петровић”:

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије (мађарски језик)

– Природно-математички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Средња економска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Средња медицинска школа ,,Др Ружица Рип”:

– Здравство и социјална заштита

4. Средња пољопривредно-прехрамбена школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

5. Средња школа ,,Свети Сава”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

6. Средња техничка школа:

– Саобраћај

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

7. Музичка школа ,,Петар Коњовић”:

Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа за основно и средње образовање са домом ,,Вук Караџић”:

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ: 8 ГИМНАЗИЈА, 16 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 4 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 3 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

*Службени гласник РС, број 4/2023

Општина Бач: 1 стручна школа

1. Пољопривредна школа:

Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Бачка Паланка: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,20. октобар”:

– Општи тип гимназије

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Средња стручна школа ,,Радивој Увалић”:

– Економија, право, администрација

– Трговина, угоститељство, туризам

3. Техничка школа ,,9. мај”:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Бачки Петровац: 1 мешовита школа

1. Гимназија ,,Јан Колар” са домом ученика:

– Општи тип гимназије (словачки и српски језик)

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (словачки језик)

– Трговина, туризам и угоститељство (словачки језик)

Општина Врбас: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Жарко Зрењанин”:

– Општи тип гимназије

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Средња стручна школа ,,4. јули”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

Општина Жабаљ: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,22. октобар”:

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

– Општи тип гимназије

Општина Нови Сад: 4 гимназије, 9 стручних школа, 3 уметничке школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

*Службени гласник РС, број 4/2023

1. Гимназија ,,Јован Јовановић Змај”:

– Природно-математички смер (српски, српско-енглески, српско-француски, српско-руски, српско-немачки, спортско одељење)

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Оглед за гимназије за ученике са посебним способностима за физику

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Гимназија ,,Светозар Марковић”:

– Општи тип гимназије (српски, мађарски)

3. Гимназија ,,Исидора Секулић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

4. Гимназија ,,Лаза Костић”:

– Општи тип гимназије

5. Средња школа ,,Светозар Милетић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

6. Медицинска школа ,,7. април”:

– Здравство и социјална заштита

7. Пољопривредна школа са домом ученика – Футог:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

8. Средња машинска школа:

Машинство и обрада метала

9. Електротехничка школа ,,Михајло Пупин”:

– Електротехника

10. Техничка школа ,,Павле Савић”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

– Економија, право и администрација

11. Техничка школа ,,Милева Марић Ајнштајн”:

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Геодезија и грађевинарство

12. Саобраћајна школа ,,Пинки”:

– Саобраћај

13. Музичка школа ,,Исидор Бајић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

14. Балетска школа:

– Култура, уметност и јавно информисање

15. Школа за дизајн ,,Богдан Шупут”:

– Култура, уметност и јавно информисање

16. Школа за основно и средње образовање ,,Милан Петровић”:

– Пољопривреда и прерада хране

– Трговина угоститељство и туризам

– Шумарство и обрада дрвета

– Остала делатност личних услуга

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Геодезија и грађевинарство

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

17. Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић”:

– Економија, право и администрација

*Службени гласник РС, број 4/2023

Општина Србобран: 1 мешовита школа

1. Гимназија и економска школа ,,Светозар Милетић”:

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

– Општи тип гимназије

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Сремски Карловци: 1 гимназија

1. Карловачка гимназија

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – класични језици; енглески језик, живи

језици (италијански, кинески, немачки, руски, француски, шпански)

Општина Темерин: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Лукијан Мушицки”:

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

– Остала делатност личних услуга

– Општи тип гимназије

– Текстилство и кожарство

– Трговина, туризам и угоститељство

Општина Тител: 1 стручна школа

1. Средња техничка школа ,,Милева Марић”:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Бечеј: 1 гимназија, 2 стручне школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија

– Општи тип гимназије (српски, мађарски)

– Друштвено-језички смер

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

3. Техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

4. Школа за основно и средње образовање ,,Братство”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

– Остала делатност личних услуга

– Трговина, угоститељство и туризам

– Геодезија и грађевинарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Шумарство и обрада дрвета

СРЕМСКИ ОКРУГ: 4 ГИМНАЗИЈЕ, 13 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Инђија: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Техничка школа ,,Михајло Пупин”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

3. Средња школа ,,Др Ђорђе Натошевић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

Општина Пећинци: 1 мешовита школа

1. Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Општи тип гимназије

Општина Рума: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија ,,Стеван Пузић”:

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

2. Средња пољопривредно-прехрамбена школа ,,Стеван Петровић Бриле”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

3. Средња техничка школа ,,Миленко Брзак Уча”:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

4. Средња стручна школа ,,Бранко Радичевић”:

– Економија, право и администрација

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Сремска Митровица: 1 гимназија, 4 стручне школе, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Митровачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије (српски, српско-енглески)

– Природно-математички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

– Обдарени ученици у рачунарској гимназији

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економска школа ,,9. мај”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Медицинска школа ,,Драгиња Никшић”:

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

4. Прехрамбено-шумарска и хемијска школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Шумарство и обрада дрвета

5. Средња техничка школа ,,Никола Тесла”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

6. Школа за основно и средње образовање ,,Радивој Поповић”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Остала делатност личних услуга

– Трговина, угоститељство и туризам

7. Музичка школа ,,Петар Кранчевић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Стара Пазова: 1 гимназија, 2 стручне школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Бранко Радичевић”:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

2. Економско-трговинска школа ,,Вук Караџић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Хемија, неметали и графичарство

4. Школа за основно и средње образовање ,,Антон Скала”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Шид: 1 мешовита школа и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Сава Шумановић”:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

– Економија, право и администрација

2. Техничка школа ,,Никола Тесла”:

– Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Ириг: 1 стручна школа

1. Средња стручна школа ,,Борислав Михајловић Михиз”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

ГРАД БЕОГРАД: 21 ГИМНАЗИЈА, 50 СТРУЧНИХ ШКОЛА,
2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 11 УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА И
4 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Стари град: 3 гимназије, 7 стручних школа и 3 уметничке школе

1. Прва београдска гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Математичка гимназија:

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

3. Прва економска школа:

Економија, право и администрација

4. Трговачка школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

5. Правно-пословна школа Београд:

Економија, право и администрација

6. Ваздухопловна академија:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

7. Електротехничка школа ,,Никола Тесла”:

Електротехника

8. Техничка школа ,,Дрво Арт”:

– Шумарство и обрада дрвета

– Уметност, култура и јавно информисање

– Економија, право и администрација

9. Електротехничка школа ,,Стари град”:

Електротехника

10. Балетска школа ,,Лујо Давичо”:

– Култура, уметност и јавно информисање

11. Музичка школа ,,Др Војислав Вучковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

12. Музичка школа ,,Мокрањац”:

– Култура, уметност и јавно информисање

13. Спортска гимназија:

– Општи тип гимназије

Општина Савски венац: 3 гимназије, 3 стручне школе, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Филолошка гимназија:

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – класични језици

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици (енглески, италијански, јапански, кинески, немачки, руски, француски, шпански)

2. Гимназија ,,Свети Сава”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

3. Четврта београдска гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

4. Медицинска школа Београд:

Здравство и социјална заштита

5. Угоститељско-туристичка школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

6. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Геодезија и грађевинарство

7. Школа за дизајн:

– Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа за оштећене слухом – наглуве ,,Стефан Дечански”:

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Вождовац: 2 гимназије, 5 стручних школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Дванаеста београдска гимназија:

– Општи тип гимназије

2. Осма београдска гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

3. Друга економска школа:

Економија, право и администрација

4. Школа за негу лепоте:

– Остала делатност личних услуга

5. Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић”:

Геологија, рударство и металургија

– Хидрометеорологија

– Хемија, неметали и графичарство

6. Школа за дизајн текстила:

– Текстилство и кожарство

7. Школа за основно и средње образовање ,,Вожд”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

8. Техничка школа за дизајн коже:

– Текстилство и кожарство

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Врачар: 2 гимназије, 2 стручне школе и 3 уметничке школе

1. Трећа београдска гимназија:

– Друштвено-језички смер (српски, српско-француски, српско-италијански)

– Природно-математички смер

2. Четрнаеста београдска гимназија:

Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

3. Техничка школа ГСП:

– Саобраћај

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

4. Музичка школа ,,Станковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

5. Архитектонска техничка школа:

– Геодезија и грађевинарство

6. Музичка школа ,,Јосиф Маринковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

7. Музичка школа ,,Јосип Славенски”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Палилула: 1 гимназија и 4 стручне школе

1. Пета београдска гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Средња техничка ПТТ школа:

– Електротехника

– Саобраћај

3. Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

4. Железничка техничка школа:

– Саобраћај

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

5. Електротехничка школа ,,Раде Кончар”:

– Електротехника

Општина Звездара: 2 гимназије и 7 стручних школа

1. Зуботехничка школа:

Здравство и социјална заштита

2. Шеста београдска гимназија:

Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

3. Медицинска школа:

Здравство и социјална заштита

4. Грађевинско-техничка школа ,,Бранко Жежељ”:

– Геодезија и грађевинарство

5. Грађевинска школа:

– Геодезија и грађевинарство

– Електротехника

6. Техноарт Београд – Школа за машинство и уметничке занате:

Машинство и обрада метала

– Култура, уметност и јавно информисање

7. Геодетска техничка школа:

Геодезија и грађевинарство

8. Седма београдска гимназија:

Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

9. Фармацеутско-физиотерапеутска школа:

Здравство и социјална заштита

Општина Раковица: 1 гимназија, 3 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Средња занатска школа:

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

2. Гимназија ,,Патријарх Павле”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

3. Пета економска школа ,,Раковица”:

– Економија, право и администрација

4. Машинска школа ,,Радоје Дакић”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

5. Музичка школа ,,Даворин Јенко”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Чукарица: 1 гимназија, 2 стручне школе, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Музичка школа ,,Ватрослав Лисински”:

Култура, уметност и јавно информисање

2. Тринаеста београдска гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

3. Хемијско-прехрамбена технолошка школа:

Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

4. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

5. Школа за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава”:

Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Нови Београд: 2 гимназије и 5 стручних школа

1. Девета гимназија ,,Михаило Петровић Алас”:

Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Десета гимназија ,,Михајло Пупин”:

– Општи тип гимназије (српски језик, српско-француски, српско-енглески)

3. Политехника – Школа за нове технологије:

– Геологија, рударство и металургија

– Машинство и обрада метала

4. Средња туристичка школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

5. Техничка школа Нови Београд:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

6. Графичка школа:

Хемија, неметали и графичарство

7. Техничка школа ,,Змај”:

– Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Економија, право и администрација

Општина Земун: 1 гимназија, 6 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Земунска гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Ученици са посебним способностима за физику

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Економска школа ,,Нада Димић”:

– Економија, право и администрација

3. Медицинска школа ,,Надежда Петровић”:

– Здравство и социјална заштита

4. Електротехничка школа Земун:

– Електротехника

5. Саобраћајно-техничка школа:

– Саобраћај

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Хемија, неметали и графичарство

6. Правно-биротехничка школа ,,Димитрије Давидовић”:

– Економија, право и администрација

7. Музичка школа ,,Коста Манојловић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа за ученике оштећеног вида ,,Вељко Рамадановић”:

– Саобраћај

– Економија право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Текстилство и кожарство

9. Политехника – школа за нове технологије:

– Геологија, рударство и металургија

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

Општина Младеновац: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Барајево: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Економија право и администрација

– Трговина, туризам и угоститељство

– Остала делатност личних услуга

– Општи тип гимназије

Општина Гроцка: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

– Машинство и обрада метала

Општина Обреновац: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија у Обреновцу:

Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа:

Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

3. Пољопривредно-хемијска школа:

Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Сопот: 2 стручне школе

1. Економско-трговинска школа:

Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

2. Машинска школа ,,Космај”:

Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Кожарство и текстилство

Општина Лазаревац: 1 гимназија, 1 стручна школа и 1 уметничка школа

1. Гимназија:

Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Техничка школа ,,Колубара”:

– Геологија, рударство и металургија

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

3. Музичка школа ,,Марко Тајчевић”:

Култура, уметност и јавно информисање

ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 9 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 3 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Аранђеловац: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,Милош Савковић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер 

– Општи тип гимназије

– Ученици са посебним способностима за информатику и рачунарство

2. Економско-угоститељска школа ,,Слободан Минић”:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа ,,Милета Николић”:

– Електротехника

– Машинство  и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Баточина: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Никола Тесла”:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Кнић: 1 стручна школа

1. Средња школа:

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

Град Крагујевац: 2 гимназије, 5 стручних школа, 1 уметничка и 2 школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Прва крагујевачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Друга крагујевачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

3. Трговинско-угоститељска школа ,,Тоза Драговић”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

4. Медицинска школа са домом ученика ,,Сестре Нинковић”:

– Здравство и социјална заштита

5. Средња стручна школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

– Шумарство и обрада дрвета

– Култура, уметност и јавно информисање

6. брисана је (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

7. Прва техничка школа:

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

8. Економска школа:

– Економија, право и администрација

9. Музичка школа ,,Др Милоје Милојевић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

10. Школа са домом за ученике оштећеног слуха:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

11. Школа за основно и средње образовање ,,Вукашин Марковић”:

– Шумарство и обрада дрвета

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Рача: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Ђура Јакшић”:

– Општи тип гимназије

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

Општина Лапово: 1 стручна школа

1. Средња школа

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

Општина Топола: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Краљ Петар Први”:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

– Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Текстилство и кожарство

*Службени гласник РС, број 62/2018

ПОМОРАВСКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 11 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Деспотовац: 1 стручна школа

1. Техничка школа

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

Општина Параћин: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право, администрација

– Трговина, туризам, угоститељство

3. Машинско-електротехничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

4. Технолошка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

Општина Рековац: 1 стручна школа

1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Економија, право и администрација

Општина Јагодина: 1 гимназија, 3 стручне школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Светозар Марковић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији за смер – живи језици – енглески језик

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

– Општи тип гимназије

2. Економско-трговинска школа ,,Славка Ђурђевић”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Прва техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

4. Електротехничка и грађевинска школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

5. Школа са домом ученика за ученике оштећеног слуха и говора ,,11. мај”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

– Машинство и обрада метала

Општина Свилајнац: 1 стручна школа и 1 мешовита школа

1. Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац:

Пољопривреда, производња и прерада хране

2. Средња школа Свилајнац:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

– Електротехника

Општина Ћуприја: 1 гимназија, 2 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије

2. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

3. Техничка школа:

– Саобраћај

– Машинство и обрада метала

4. Школа за музичке таленте:

– Основно образовање општег типа

– Основно образовање посебног типа

– Техничко и стручно средње образовање

– Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 7 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Општина Велико Градиште: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Општи тип гимназије

Општина Голубац: 1 гимназија

1. Средња школа Велико Градиште – Делатност ван седишта – Голубац:

– Општи тип гимназије

Општина Кучево: 1 стручна школа

1. Економско-трговинска и машинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

– Шумарство и обрада дрвета

Општина Петровац на Млави: 1 мешовита школа

1. Средња школа Младост:

– Општи тип гимназије

– Природно-математички смер

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Пожаревац: 1 гимназија, 4 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Пожаревачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Економско-трговинска школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

– Остала делатност личних услуга

4. Пољопривредна школа са домом ученика ,,Соња Маринковић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

5. Политехничка школа:

– Саобраћај

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

6. Школа за основно и средње музичко образовање ,,Стеван Мокрањац”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Жагубица: 1 стручна школа

1. Техничка школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

Општина Костолац: 1 стручна школа

1. Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла”:

– Геологија, рударство и металургија

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

ПОДУНАВСКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 7 СТРУЧНИХ ШКОЛА И 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА

Општина Смедеревска Паланка: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Паланачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Машинско-елетротехничка школа ,,Гоша”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

3. Средња школа ,,Жикица Дамњановић”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Здравство и социјална заштита

Општина Велика Плана: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија Велика Плана:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

2. Економско-угоститељска школа ,,Вук Караџић”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Техничка школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Остала делатност личних услуга

– Текстилство и кожарство

Општина Смедерево: 1 гимназија, 3 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Електротехника

– Геологија, рударство и металургија

4. Текстилно-технолошка и пољопривредна школа ,,Деспот Ђурађ”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Текстилство и кожарство

– Хемија, неметали и графичарство

5. Музичка школа ,,Коста Манојловић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ: 6 ГИМНАЗИЈА, 13 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И 2 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Ариље: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Свети Ахилије”

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Текстилство и кожарство

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

Општина Бајина Башта: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Јосиф Панчић”

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Техничка школа

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

Општина Косјерић: 1 стручна школа

1. Техничка школа

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

Општина Нова Варош: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

2. брисана је (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

Општина Пожега: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,Свети Сава”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Пољопривредна школа са домом ученика ,,Љубо Мићић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

3. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Геологија, рударство и металургија

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Прибој: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија Прибој:

– Природно-математички

– Друштвено-језички

2. Машинско-електротехничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

Општина Пријепоље: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Пријепољска гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Текстилство и кожарство

Општина Сјеница: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Јездимир Ловић”:

– Општи тип гимназије

– Општи тип гимназије – босански језик

2. Техничко-пољопривредна школа:

– Текстилство и кожарство

– Машинство и обрада метала

– Пољопривреда, производња и обрада хране

– Саобраћај

– Електротехника

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Ужице: 1 гимназија, 4 стручне школе и 2 уметничке школе

1. Ужичка гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Ученици седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Економска школа:

– Економија, право и администрација

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа ,,Радоје Љубичић”:

– Саобраћај

5. Техничка школа:

Mашинство и обрада метала

– Електротехника

– Геологија, рударство и металургија

– Хемија, неметали и графичарство

– Шумарство и обрада дрвета

6. Уметничка школа:

– Култура, уметност и јавно информисање

7. Музичка школа ,,Војислав Лале Стефановић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Чајетина: 1 стручна школа

1. Угоститељско-туристичка школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

*Службени гласник РС, број 62/2018

КОЛУБАРСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 7 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР И 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА

*Службени гласник РС, број 94/2018 

Општина Ваљево: 1 гимназија, 4 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Ваљевска гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Друштвено-језички смер – српско-француски

– Друштвено-језички смер – српско-немачки

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економска школа ,,Ваљево”:

– Економија, право, администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа ,,Др Миша Пантић”:

– Здравство и социјална заштита

– Остало делатност личних услуга

4. Техничка школа

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

– Саобраћај

– Шумарство и обрада дрвета

– Хемија, неметали и графичарство

5. Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

6. Музичка школа ,,Живорад Грбић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Лајковац: 1 стручна школа

1. Средња школа ,,17. септембар”.

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

Општина Љиг: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Хиљаду триста каплара”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

Општина Уб: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Бранислав Петронијевић”:

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа Уб:

Машинство и обрада метала

Електротехника

Трговина, угоститељство и туризам

Економија, право и администрација

Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Осечина – 1 образовно-васпитни центар

1. Образовно-васпитни центар Осечина:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Основно образовање и васпитање.

*Службени гласник РС, број 94/2018

Општина Мионица: 1 стручна школа

1. Средња школа Мионица:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

МАЧВАНСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 11 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 3 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И 2 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Општина Лозница: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија ,,Вук Караџић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Средња економска школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

4. Средња школа ,,Свети Сава”:

– Текстилство и кожарство

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Производња и припрема хране

– Здравство и социјална заштита

Општина Крупањ: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

Општина Љубовија: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Вук Караџић”:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

– Општи тип гимназије

Општина Шабац: 1 гимназија, 5 стручних школа и 2 уметничке школе

1. Шабачка гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економско-трговинска школа ,,Стана Милановић”:

– Економија право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа ,,Др Андра Јовановић”:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

– Саобраћај

5. Стручна хемијска и текстилна школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Текстилство и кожарство

6. Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

7. Музичка школа ,,Михаило Вукдраговић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа примењених уметности:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Богатић: 1 стручна школа

1. Мачванска средња школа – Богатић:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

Општина Коцељева: 1 стручна школа

1. Средња школа:

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Економија, право и администрација

– Остала делатност личних услуга

Општина Владимирци: 1 стручна школа

1. Посавотамнавска средња школа:

– Геодезија и грађевинарство

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

Општина Мали Зворник: 1 мешовита школа

1. Средња школа Мали Зворник:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Остала делатност личних услуга

– Трговина, угоститељство и туризам

РАСИНСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 8 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 3 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Александровац: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Свети Трифун”:

– Општи тип гимназије

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

Општина Брус: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

Општина Крушевац: 1 гимназија и 5 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Tрговина угоститељство и туризам

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

4. Политехничка школа ,,Милутин Миланковић”:

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Текстилство и кожарство

– Култура, уметност и јавно информисање

5. Хемијско-технолошка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

6. Прва техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

7. Музичка школа ,,Стеван Христић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа за основно и средње образовање ,,Веселин Николић”:

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Текстилство и кожарство

Општина Велики Шиљеговац: 1 стручна школа

1. Хемијско-технолошка школа Крушевац – Делатност ван седишта:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Ћићевац: 1 стручна школа

1. Економско-трговинска школа Крушевац – Делатност ван седишта:

– Економија, право и администрација

Општина Трстеник: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Вук Караџић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

Општина Варварин: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Хемија, неметали и графичарство

– Природно-математички смер

МОРАВИЧКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 8 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Горњи Милановац: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,Таковски устанак”:

– Општи тип гимназије (српски језик, српско – енглески)

– Друштвено-језички смер

2. Економско-трговачка школа ,,Књаз Милош”:

– Економија, право и администрацијa

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа ,,Јован Жујовић”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Чачак: 1 гимназија, 5 стручних школа, 1 уметничка и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Економска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа:

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

5. Машинско-саобраћајна школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

– Текстилство и кожарство

– Култура, уметност и јавно информисање

6. Прехрамбено-угоститељска школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

– Трговина, угоститељство и туризам

7. Музичка школа ,,Др Војислав Вучковић”:

– Култура, уметност и јавно информисање

8. Школа за основно и средње образовање ,,1. новембар”:

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Ивањица: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Шумарство и обрада дрвета

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

Општина Лучани: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Драгачево”:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

РАШКИ ОКРУГ: 5 ГИМНАЗИЈА, 14 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Краљево: 1 гимназија, 6 стручних школа, 2 уметничке школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

4. Машинска техничка школа ,,14. октобар”:

– Машинство и обрада метала

– Геологија, рударство и металургија

– Текстилство и кожарство

5. Електро-саобраћајна школа ,,Никола Тесла”:

– Саобраћај

– Електротехника

6. Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

7. Шумарска школа са домом ученика:

– Шумарство и обрада дрвета

– Геодезија и грађевинарство

8. Музичка школа ,,Стеван Мокрањац”:

– Култура, уметност и јавно информисање

9. Уметничка школа у Краљеву

– Култура, уметност и јавно информисање

10. Школа за основно и средње образовање ,,Иво Лола Рибар”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Врњачка Бања: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

2. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика:

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Нови Пазар: 1 гимназија и 5 стручних школа

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер – босански језик

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

– Општи тип гимназије – босански језик

– Природно-математички смер

– Природно-математички смер – босански језик

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

3. Школа за дизајн текстила и коже:

– Текстилство и кожарство

– Геодезија и грађевинарство

– Култура, уметност и јавно информисање

4. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Електротехника

5. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

6. Угоститељско-туристичка школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Рашка: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Машинска школа ,,Краљица Јелена”:

– Машинство и обрада метала

– Угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

Општина Тутин: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије

– Општи тип гимназије – босански језик

2. Техничка школа:

– Шумарство и обрада дрвета

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Текстилство и кожарство

– Економија, право и администрација

БОРСКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 7 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТA ШКОЛA И 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Бор: 1 гимназија и 4 стручне школе

1. Гимназија ,,Бора Станковић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Општи тип гимназије

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

2. Економско-трговинска школа:

– Економија право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Техничка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Геологија, рударство и металургија

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Остала делатност личних услуга

4. Машинско-електротехничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

5. Школа за основно и средње образовање ,,Видовдан”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

Општина Мајданпек: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Миле Арсенијевић Бандера”:

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа:

– Mашинство и обрада метала

– Eлектротехника

– Eкономија, право и администрација

– Геологија, рударство и металургија

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Кладово:  1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

2. брисана је (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

Општина Неготин: 1 гимназија, 2 стручне школе и 1 уметничка школа

1. Неготинска гимназија:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Пољопривредна школа са домом ученика ,,Рајко Боснић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

3. Техничка школа:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

4. Музичка школа ,,Стеван Мокрањац”:

– Култура, уметност и јавно информисање

*Службени гласник РС, број 62/2018

ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 4 СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Зајечар: 1 гимназија, 3 стручне школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

2. Економско-трговинска школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

3. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

– Остала делатност личних услуга

5. Школа за основно и средње образовање ,,Јелена Мајсторовић”:

– Текстилство и кожарство

Општина Бољевац: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Никола Тесла”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

– Шумарство и обрада дрвета

Општина Књажевац: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Књажевачка гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа:

– Геодезија и грађевинарство

– Текстилство и кожарство

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Сокобања: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Бранислав Нушић”:

– Општи тип гимназије

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ: 3 ГИМНАЗИЈЕ, 14 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Лесковац: 1 гимназија, 9 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Економска школа ,,Ђука Динић”:

– Економија, право и администрација

3. Трговинско-угоститељска школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

4. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

5. Техничка школа ,,Раде Металац”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

6. Школа за текстил и дизајн:

– Текстилство и кожарство

– Култура, уметност и јавно информисање

7. Хемијско-технолошка школа ,,Божидар Ђорђевић Кукар”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Геологија, рударство и металургија

– Остале делатности личних услуга

8. Пољопривредна школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

9. Средња школа ,,Светозар Крстић Тоза”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

10. Средња школа:

– Шумарство и обрада дрвета

– Трговина, угоститељство и туризам

11. Музичка школа ,,Станислав Бинички”:

– Култура, уметност и јавно информисање

12. Школа за основно и средње образовање ,,11. октобар”:

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

Општина Власотинце: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Стеван Јаковљевић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

– Текстилство и кожарство

– Економија, право и администрација

– Електротехника

Општина Медвеђа: 1 стручна школа

1. Техничка школа ,,Никола Тесла”:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Лебане: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Средња техничка школа ,,Вожд Карађорђе”:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Текстилство и кожарство

Општина Бојник: 1 стручна школа

1. Техничка школа ,,Бошко Крстић”

– Економија, право и администрација

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

Општина Црна трава: 1 стручна школа

1. Техничка школа са домом ученика ,,Милентије Поповић”

– Геодезија и грађевинарство

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

ПЧИЊСКИ ОКРУГ: 5 ГИМНАЗИЈА, 12 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 1 МЕШОВИТА ШКОЛА, 1 УМЕТНИЧКА ШКОЛА И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Врање: 1 гимназија, 5 стручних школа, 1 уметничка школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија ,,Бора Станковић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа ,,Др Изабел Емсли Хатон”:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа:

– Саобраћај

– Машинство и обрада дрвета

– Електротехника

5. Хемијско-технолошка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Шумарство и обрада дрвета

6. Средња пољопривредно-ветеринарска школа ,,Стеван Синђелић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

7. Школа за основно и средње образовање ,,Вуле Антић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Шумарство и обрада дрвета

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

8. Музичка школа ,,Стеван Мокрањац”:

– Култура, уметност и јавно информисање

Општина Бујановац: 1 стручна школа и 1 мешовита школа

1. Стручна школа ,,Свети Сава”:

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

– Здравство и социјална заштита

– Трговина, угоститељство и туризам

2. Средња школа ,,Сезаи Сурои”:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Сурдулица: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Гимназија ,,Светозар Марковић”:

– Општи тип гимназије

2. Техничка школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

– Саобраћај

– Економија, право и администрација

3. Пољопривредно-шумарска школа ,,Јосиф Панчић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Шумарство и обрада дрвета

Општина Босилеград: 1 гимназија

1. Гимназија:

– Општи тип гимназије на српском језику

– Општи тип гимназије на бугарском језику

– Ученици са посебним способностима за информатику и рачунарство

Општина Прешево: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Скендербеу”:

– Општи тип гимназије

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Средња техничка школа ,,Прешево”:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Електротехника

– Здравство и социјална заштита

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Трговиште: 1 стручна школа

1. Средња стручна школа ,,Милутин Бојић”:

– Економија право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Владичин Хан: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Јован Скерлић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа:

Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Саобраћај

ПИРОТСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 5 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И 1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Бабушница: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Општи тип гимназије

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

2. брисана је (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

Општина Бела Паланка: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Никета Ремезијански” са домом ученика:

– Општи тип гимназије

– Трговина, угоститељство и туризам

– Остала делатност личних услуга

– Текстилство и кожарство

Општина Димитровград: 1 мешовита школа

1. Гимназија ,,Свети Кирило и Методије”:

– Општи тип гимназије

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Пирот: 1 гимназија, 4 стручних школа и 1 школа за ученике са сметњама у развоју

1. Гимназија Пирот:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Природно-математички смер – српско-француски

– Општи тип гимназије

– Ученици са посебним способностима за информатику и рачунарство

2. Економска школа Пирот:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Млекарска школа са домом ученика ,,Др Обрен Пејић”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

4. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

– Електротехника

– Текстилство и кожарство

5. Средња стручна школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Геодезија и грађевинарство

– Остала делатност личних услуга

6. Школа за основно и средње образовање ,,Младост”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

*Службени гласник РС, број 62/2018

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 5 СТРУЧНИХ ШКОЛА И 1 МЕШОВИТА ШКОЛА

Општина Блаце: 1 мешовита школа

1. Средња школа:

– Општи тип гимназије

– Трговина, угоститељство и туризам

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Житорађа: 1 стручна школа

1. Средња школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

Општина Прокупље: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Медицинска школа ,,Др Алекса Савић”:

– Здравство и социјална заштита

3. Техничка школа ,,15. мај”:

– Саобраћај

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

4. Пољопривредна школа ,,Радош Јовановић Сеља”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Куршумлија: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Куршумлијско-подујевска гимназија:

– Општи тип гимназије

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Куршумлијско-подујевска економско-техничка школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

*Службени гласник РС, број 62/2018

НИШАВСКИ ОКРУГ: 5 ГИМНАЗИЈА, 16 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И 2 ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Алексинац: 1 гимназија и 2 стручне школе

1. Алексиначка гимназија:

– Природно-математички смер

– Природно-математички смер – српско-руски

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић”:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

– Саобраћај

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Пољопривредна школа ,,Шуматовац”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Хемија, неметали и графичарство

Општина Сврљиг: 1 стручна школа

1. Стручна школа ,,Душан Тривунац Драгош”:

– Економија, право и администрација

– Машинство и обрада метала

– Трговина, угоститељство и туризам

– Шумарство и обрада дрвета

Град Ниш: 4 гимназије, 12 стручних школа, 2 уметничке школе и 2 школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Прва нишка гимназија ,,Стеван Сремац”:

– Друштвено-језички смер

– Друштвено-језички смер – српско-немачки

– Природно-математички смер

– Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик

2. Гимназија ,,Бора Станковић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Природно-математички смер – српско-енглески

– Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

3. Гимназија ,,Светозар Марковић”:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

– Природно-математички смер – српско-енглески

– Природно-математички смер – српско-француски

– Обдарени ученици у математичкој гимназији

– Ученици са посебним способностима за физику

4. Гимназија ,,Девети мај”:

– Општи тип гимназије

5. Економска школа:

– Економија, право и администрација

6. Правно-пословна школа:

– Економија, право и администрација

7. Трговинска школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

– Економија, право и администрација

8. Угоститељско-туристичка школа:

– Трговина, угоститељство и туризам

9. Медицинска школа ,,Др Миленко Хаџић”:

– Здравство и социјална заштита

10. Средња стручна школа:

– Машинство и обрада метала

– Геологија, рударство и металургија

– Саобраћај

11. брисана је (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

12. Машинска школа:

– Машинство и обрада метала

– Саобраћај

13. Електротехничка школа ,,Никола Тесла”:

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

14. Електротехничка школа ,,Мија Станимировић”:

– Eлектротехника

15. Грађевинска техничка школа ,,Неимар”:

– Геодезија и грађевинарство

– Шумарство и обрада дрвета

16. Прехрамбено-хемијска школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Пољопривреда, производња и прерада хране

17. Школа моде и лепоте:

– Остала делатност личних услуга

– Здравство и социјална заштита

– Текстилство и кожарство

18. Уметничка школа:

– Култура, уметност и јавно информисање

19. Музичка школа:

– Култура, уметност и јавно информисање

20. Школа за основно и средње образовање ,,14. октобар”:

– Машинство и обрада метала

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

21. Специјална школа са домом ученика ,,Бубањ”:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

– Текстилство и кожарство

– Остала делатност личних услуга

Општина Дољевац: 1 стручна школа

1. Економска школа Ниш – Делатност ван седишта:

– Економија, право и администрација

*Службени гласник РС, број 62/2018

КОСОВСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ, 8 СТРУЧНИХ ШКОЛА И 1 МЕШОВИТА ШКОЛА

*Службени гласник РС, број 62/2018

Општина Приштина: 1 гимназија и 6 стручних школа

1. Гимназија – Лапље село:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Економско-трговинска школа – Делатност ван седишта – Лапље село:

– Економија, право и администрација

3. Машинска школа – Приштина – Преоце:

– Машинство и обрада метала

4. Медицинска школа – Приштина – Грачаница:

– Здравство и социјална заштита

5. Медицинска школа – Приштина – Делатност ван седишта – Племетина:

– Здравство и социјална заштита

6. Медицинска школа – Приштина – Делатност ван седишта – Доња Гуштерица:

– Здравство и социјална заштита

7. Медицинска школа – Приштина – Делатност ван седишта – Лепина:

– Здравство и социјална заштита

Општина Обилић: 1 стручна школа

1. Техничка школа ,,Никола Тесла” – Делатност ван седишта – Прилужје:

– Машинство и обрада метала

– Геологија, рударство и металургија

– Електротехника

Брисан је одељак Општина Подујево: 1 гимназија и 1 стручна школа  (види члан 1. Одлуке - 62/2018-5)

Општина Штрпце: 1 мешовита школа

1. Економско-трговинска школа ,,Јован Цвијић”:

– Економија, право и администрација

– Здравство и социјална заштита

– Природно-математички смер

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Липљан: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Пољопривредна школа – Гимназија Липљан:

– Друштвено-језички смер

2. Пољопривредна школа:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ,
7 СТРУЧНИХ ШКОЛА, 2 МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ И
1 ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Општина Косовска Митровица: 1 гимназија, 3 стручне школе и 1 школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

1. Гимназија:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

2. Економско-трговинска школа:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

3. Медицинска школа са домом ученика:

– Здравство и социјална заштита

4. Техничка школа ,,Михаило Петровић Алас”:

– Саобраћај

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

– Геодезија и грађевинарство

5. Школа за основно и средње образовање ,,Косовски божур”:

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

Општина Звечан: 1 стручна школа

1. Средња школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Остала делатност личних услуга

– Здравство и социјална заштита

Општина Лепосавић: 1 стручна школа и 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Никола Тесла”:

– Природно-математички смер

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Економија, право и администрација

2. Пољопривредна школа Приштина, Лешак:

– Пољопривреда, производња и прерада хране

Општина Зубин поток: 1 мешовита школа

1. Средња школа ,,Григорије Божовић”:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

– Електротехника

– Машинство и обрада метала

Општина Вучитрн: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија Вучитрн:

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа Вучитрн:

– Машинство и обрада метала

Општина Србица: 1 стручна школа

1. Техничка школа:

– Хемија, неметали и графичарство

– Машинство и обрада метала

КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ И
5 СТРУЧНИХ ШКОЛА

Општина Гњилане: 1 гимназија и 1 стручна школа

1. Гимназија Шилово – Делатност ван седишта – Пасјане:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа ,,Драги Поповић”:

– Машинство и обрада метала

– Електротехника

– Геодезија и грађевинарство

– Саобраћај

Општина Косовска Каменица: 1 гимназија и 3 стручне школе

1. Гимназија:

– Природно-математички смер

– Друштвено-језички смер

2. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Хемија, неметали и графичарство

3. Економско-трговинска школа Гњилане – Делатност ван седишта – Партеш:

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

4. Медицинска школа:

– Здравство и социјална заштита

Општина Витина: 1 стручна школа

1. Техничка школа:

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација

ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ: 1 ГИМНАЗИЈА И 1 МЕШОВИТА ШКОЛА

Општина Гора – Драгаш: 1 мешовита школа

1. Економско-трговинска школа:

– Природно-математички смер

– Економија, право и администрација

– Трговина, угоститељство и туризам

Општина Ораховац: 1 гимназија

1. Гимназија Ораховац:

– Друштвено-језички смер

– Природно-математички смер

ПЕЋКИ ОКРУГ: 2 ГИМНАЗИЈЕ И 1 СТРУЧНА ШКОЛА

Општина Пећ: 2 гимназије и 1 стручна школа

1. Гимназија ,,Свети Сава”– Делатност ван седишта – Гораждевац:

– Општи тип гимназије

2. Економско-трговинска школа „Милева Вуковић” – Делатност ван седишта – Гораждевац:

– Економија, право и администрација

3. Гимназија ,,Свети Сава” – Делатност ван седишта – Осојане:

– Општи тип гимназије