Zakon

На основу члана 28. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12 – УС, 7/14, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Председник Владе доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Савета за филантропију

"Службени гласник РС", број 65 од 24. августа 2018.

1. Овом одлуком оснива се Савет за филантропију председника Владе (у даљем тексту: Савет), у следећем саставу:

1) копредседавајући:

– Милош Поповић, шеф Кабинета председника Владе;

– Веран Матић, Привредна комора Савет за ДОП и Фонд Б92;

2) чланови:

– Синиша Мали, министар финансија;

– Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

– Златибор Лончар, министар здравља;

– Владан Вукосављевић, министар културе и информисања;

– Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја;

– Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе;

– Вања Удовичић, министар омладине и спорта;

– Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику;

– Драгана Марковић, директор Пореске управе;

– Зоран Радојичић, градоначелник Београда;

– Драгана Јовановић Аријас, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва;

– Ана Коесхалл, Фондација Ана и Владе Дивац;

– Сузана Ђорђевић, Српски филантропски форум (Хемофарм фондација);

– Биљана Дакић Ђорђевић, Траг фондација;

– Александра Весић Антић, Каталист фондација;

– Невен Мариновић, Смарт Колектив;

– Дејан Турк, Форум за одговорно пословање (VIP mobile);

3) секретари:

– Жељко Митковски, Коалиција за доброчинство;

– Тијана Грковић, Кабинет председника Владе.

2. Савет је савет председника Владе, основан за област развоја филантропије у Републици Србији.

3. Савет предлаже председнику Владе развојну политику у области филантропије, даје му мишљења о предлозима осталих чланова Владе, припрема предлоге које председник Владе износи ради разматрања на седници Владе и по налогу председника Владе разматра остала питања у области за коју је основан.

Савет разматра следећа питања:

– предлоге истраживања и на њима заснованих јавних политика везаних за развој филантропије у Републици Србији;

– одређивање приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби Владе који врше послове везане за филантропију и учествује у поступку праћења реализације приоритетних активности;

– повезивање и сарадњу између релевантних актера у области развоја филантропије;

– уподобљавање правног и финансијског система Републике Србије, како би се подстакао развој филантропије;

– даје предлоге и мишљења о изменама прописа који се тичу филантропије;

– промовисање филантропије и друштвено одговорног пословања у Републици Србији и ка међународној заједници.

4. Органи државне управе, службе Владе и радна тела Владе дужни су да сарађују са Саветом у питањима из области за коју је Савет основан.

5. Савет може ангажовати стручна лица и образовати радне групе у сврху извршавања задатака из тачке 3. ове одлуке.

6. За свој рад копредседавајући, чланови и секретари Савета немају право на накнаду.

7. Савет доноси Пословник о раду којим се уређује начин рада, сазивање и припремање седница, начин гласања и одлучивања, као и сва друга питања од значаја за рад Савета.

8. Административно-техничке послове за потребе Савета обављају секретари Савета.

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 02-02-10/2018-01

У Београду, 24. августа 2018. године

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.