Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 14. став 1. Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18), члана 9. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Агенције за квалификације

"Службени гласник РС", бр. 68 од 7. септембра 2018, 66 од 7. маја 2020.

1. Оснива се Агенција за квалификације (у даљем тексту: Агенција).

Седиште Агенције је у Београду.

Агенција има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.

2. Агенција обавља пословe обезбеђивања квалитета и пружања стручне подршке Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије, секторским већима и другим надлежним организацијама за развој и имплементацију националног оквира квалификација Републике Србије (у даљем тексту: НОКС).

3. Агенција за своје обавезе одговара средствима којима располаже.

Агенција је самостална у свом раду.

4. Средства за оснивање и почетак рада Агенције обезбеђују се из буџета Републике Србије.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из буџета Републике Србије, сопствених средстава, поклона, донација, прилога и других прихода које оствари у складу са законом.

5. Органи Агенције јесу: Управни одбор и директор.

6. Управни одбор има пет чланова.

Председника и чланове Управног одбора Агенције именује Влада на период од пет година, са могућношћу именовања још два пута, и то три на предлог министарства надлежног за образовање, једног на предлог министарства надлежног за рад и запошљавање и једног на предлог министарства надлежног за привреду.

У Управни одбор Агенције може бити именовано лице које испуњава услове за пријем у радни однос у државни орган, које има високо образовање, најмање девет година радног искуства на пословима из једне или више области из надлежности Агенције и које није запослено у Агенцији.

Члан Управног одбора Агенције не може бити лице које је било осуђено за кривично дело против правног саобраћаја, против службене дужности, као и за друго кривично дело за које је запрећена казна од пет година затвора или тежа казна, све док казна не буде брисана по закону.

Члан Управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке или на дужност органа пословођења установе образовања и васпитања, односно високошколске установе, као ни лице које је члан Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Националног просветног савета, Националног савета за високо образовање, Националне службе за запошљавање или на дужности органа пословођења код правних лица и предузетника које се баве делатностима образовања.

Влада разрешава члана Управног одбора пре истека мандата, и то:

1) на лични захтев;

2) ако не испуњава дужности члана Управног одбора, не испуњава услове за именовање, ако не испуњава обавезе предвиђене законом којим се уређује НОКС или законом којим се уређују јавне агенције, актом о оснивању Агенције или ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци;

3) на образложени предлог овлашћеног предлагача.

У случају разрешења из става 6. ове тачке, овлашћени предлагач ће предложити Влади новог члана у року од 30 дана од дана доношења решења о разрешењу, а Влада ће именовати новог члана на период до истека мандата Управног одбора, у року од 30 дана од дана достављања предлога овлашћеног предлагача.

Управни одбор:

1) усваја годишњи програм рада Агенције;

2) усваја финансијски план Агенције;

3) усваја извештаје које Агенција подноси оснивачу;

4) доноси прописе и друге опште акте Агенције, изузев правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

5) усмерава рад директора и издаје му упутства за рад;

6) надзире пословање Агенције;

7) утврђује износ таксе за јавне услуге из члана 15. став 1. тач. 6), 7) и 9) Закона о НОКС;

8) предлаже висину накнаде за лице из члана 15а став 2. Закона о НОКС коју утврђује Влада;

9) врши друге послове одређене законом који уређује НОКС, законом који уређује рад јавних агенција или актом о оснивању Агенције.

Члан управног одбора има право на накнаду за рад у износу који утврђује Влада.

*Службени гласник РС, број 66/2020

7. Директора, на период од пет година, са могућношћу именовања још два пута, именује Влада, у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Директор Агенције:

1) заступа и представља Агенцију;

2) руководи радом и пословањем Агенције;

3) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

4) доноси појединачне акте Агенције;

5) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији;

6) припрема и спроводи одлуке Управног одбора;

7) брисана је (види тачку 2. Одлуке - 66/2020-13)

8) врши друге послове одређене законом, овом одлуком, Статутом или другим општим актима Агенције.

За директора Агенције може бити именовано лице које, поред испуњавања услова из закона којим се уређују јавне агенције, има доказане организационе и управљачке способности.

8. Просторије за рад Агенције обезбеђује оснивач, у складу са законом.

9. До избора директора у складу са овом одлуком, његове послове обављаће привремени директор.

За привременог директора именује се проф. др Часлав Митровић.

10. Привремени директор, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, покренуће поступак за упис Агенције у судски регистар.

11. Влада ће именовати Управни одбор у року од 15 дана од дана уписа Агенције у судски регистар.

12. Управни одбор ће одржати конститутивну седницу ради усвајања статута најкасније у року од 15 дана од дана именовања чланова Управног одбора.

13. Управни одбор ће расписати конкурс за избор директора Агенције у року од 15 дана од дана именовања Управног одбора.

14. Директор ће у року од 30 дана од дана именовања донети правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и покренути процедуру обезбеђивања просторија за рад Агенције;

15. Даном почетка рада Агенција ће преузети:

1) од Министарства просвете, науке и технолошког развоја запослене из ЕНИЦ/НАРИЦ центра и средства за плате, накнаде и друга примања тих запослених, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених законом и овом одлуком;

2) од Завода за унапређивање образовања и васпитања запослене из Центра за стручно образовање и образовање одраслих који обављају послове припреме стандарда квалификација за образовне профиле у стручном образовању и средства за плате, накнаде и друга примања тих запослених, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених законом и овом одлуком.

16. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-7912/2018-2

У Београду, 6. септембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.