Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон и 47/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 − пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Координационог тела за праћење токова из области економских миграција у Републици Србији

"Службени гласник РС", бр. 6 од 1. фебруара 2019, 74 од 18. октобра 2019, 86 од 6. децембра 2019.

1. Образује се Координационо тело за праћење токова економских миграција у Републици Србији (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Координационо тело усмерава рад органа државне управе у циљу сагледавања стања у области економских миграција и проналажењу решења за унапређење ове области, с циљем превенције даљег одласка грађана Републике Србије у иностранство и подстицања повратка стручњака из дијаспоре, као и стварања пословног и привредног амбијента за долазак страних стручњака. Поред тога, у делокругу рада Координационог тела је и предлагање нових решења у смислу унапређења прописа из области економских миграција.

3. У Координационо тело именују се:

1) Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за председника;

2) Бојана Станић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за заменика председника;

3) Ивана Чикарић, самостални саветник у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за секретара.

4. За чланове Координационог тела именују се:

1) Синиша Мали, министар финансија, члан;

2) Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, члан;

3) Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, члан;

4) Горан Кнежевић, министар привреде, члан;

5) Вања Удовичић, министар омладине и спорта, члан;

6) Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за демографију и популациону политику, члан;

7) Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, члан;

8) Вељко Одаловић, генерални секретар Министарства спољних послова, члан;

5. Образује се Стручна група Координационог тела (у даљем тексту: Стручна група), са задатком да врши стручне послове у вези са текућим питањима из области економских миграција, предлаже нова решења у смислу унапређења прописа из области економских миграција.

6. У Стручну групу именују се:

1) Слађана Марковић Стојановић, в.д. помоћника директора, Канцеларија за Косово и Метохију, члан;

2) академик Владимир Бумбаширевић, Српска академија наука и уметности, члан;

3) проф. др Владимир Гречић, члан;

4) проф. др Горана Крстић, Економски факултет Универзитета у Београду, члан;

5) Бранко Љутић, редовни професор, члан;

6) Александар Љубомировић, председник Организације српских студената у иностранству, члан;

7) Бранислав Јовановић, саветник председника Организације српских студената у иностранству, члан;

8) Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, члан;

9) Ђорђе Станичић, генерални секретар, Стална конференција градова и општина, члан;

10) Гордана Бјелобрк, шеф Одсека за демографију, Републички завод за статистику, члан;

11) Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике, Привредна комора Србије, члан;

12) Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката, члан;

13) Милош Ненезић, председник Уније послодаваца Србије, члан;

14) проф. др Томислав Живановић, потпредседник УГС „Независност” и председник Гранског синдиката просветних радника Србије, члан;

15) Ирена Ђорђевић, Национална алијанса за локални економски развој, члан;

16) Момчило Марић, привредник, члан;

17) Никола Перић, привредник, члан;

18) Александар Јаковљевић, независни консултант, члан;

19) Павле Менало, студент, члан;

20) Иван Бркљач, привредник, члан.

*Службени гласник РС, број 74/2019

**Службени гласник РС, број 86/2019

7. Председник Координационог тела руководи његовим радом, усклађује рад чланова, сазива и води састанке Координационог тела.

Остали чланови Владе, представници других државних органа, институција, као и других организација могу присуствовати седницама и учествовати у раду Координационог тела, уколико се расправља о темама из њихове надлежности.

Члан Координационог тела који обавља функцију министра може овластити државног секретара или државног службеника на положају да га мења у случају спречености или одсуства на састанку Координационог тела са правом одлучивања.

Координационо тело подноси извештај о свом раду Влади сваких 90 дана.

8. Координационо тело састаје се једном у два месеца и по потреби.

9. Стручну и административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа министарство надлежно за послове запошљавања.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-764/2019-4

У Београду, 31. јануара 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.