Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 132 од 30. октобра 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлука је престала да важи даном ступања на снагу Одлуке о престанку важења Одлуке о образовању Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 3/2023), односно 28. јануара 2023. године (види Одлуку - 3/2023-23).

Решењем о разрешењу члана и именовању чланова Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 144/2020) дужности члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 разрешен је Жељко Петровић, а у Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 именовани су за чланове Маја Гојковић, потпредседница Владе и министар културе и информисања и пуковник Горан Десанчић, заменик начелника Оперативне групе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије (види Решење - 144/2020-37).

Решењем о именовању члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 146/2020) Марија Обрадовић, министар државне управе и локалне самоуправе, именована је за члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 (види Решење - 146/2020-19).

Решењем о именовању члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", број 149/2020) Татјана Матић, министар трговине, туризма и телекомуникација, именована је за члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 (види Решење - 149/2020-306).

 

 

1. Овом одлуком образује се Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Кризни штаб).

2. Задатак Кризног штаба је да прати стање, усмерава и усклађује поступање и активности свих надлежних органа, организација и служби, као и свих других субјеката у контроли уношења и спречавања ширења заразне болести COVID-19, даје предлоге и препоруке мера и активности у контроли уношења и спречавања ширења заразне болести COVID-19, прати стање, усмерава и усклађује поступање кризних штабова јединица локалне самоуправе у контроли уношења и спречавања ширења заразне болести COVID-19, предлаже Влади и надлежним органима, организацијама, службама и другим субјектима предузимање мера из њихових надлежности, као и друге послове у контроли уношења и спречавањa ширења и заштити становништва од заразне болести COVID-19.

3. У Кризни штаб се именују:

– за председника:

Ана Брнабић, председник Владе,

– за заменика председника:

др Златибор Лончар, министар здравља,

за чланове:

1) Бранко Ружић, први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја,

2) Бранислав Недимовић, потпредседник Владе и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде,

3) Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар одбране,

4) Александар Вулин, министар унутрашњих послова,

5) Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

6) проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

7) Маја Поповић, министар правде,

8) Вања Удовичић. министар омладине и спорта,

9) Милош Поповић, шеф Кабинета председника Владе,

10) Тамара Стојчевић, заменик генералног секретара Владе,

11) Предраг Марић, помоћник министра унутрашњих послова и начелник Сектора за ванредне ситуације,

12) др Угљеша Јовичић, бригадни генерал, начелник Управе за војно здравство у Министарству одбране,

13) Жељко Петровић, бригадни генерал, начелник Управе за обуку и доктрину Војске Србије,

14) Дејан Царевић, директор Управе за извршење кривичних санкција,

15) Жељко Чургуз, Републички секретаријат за законодавство,

16) проф. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство АП Војводине,

17) проф. др. Зоран Радојичић, градоначелник града Београда,

18) др Верица Јовановић, в.д. директора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

19) др Вера Стоиљковић, в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”,

20) проф. др Владимир Петровић, директор Института за јавно здравље Војводине,

21) проф. др Сања Радојевић Шкодрић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање,

22) др Горан Стевановић, начелник Клинике за инфективне и тропске болести „Проф. др Коста Тодоровић” Клиничког центра Србије,

23) проф. др Мијомир Пелемиш, бивши начелник Клинике за инфективне и тропске болести „Проф. др Коста Тодоровић” Клиничког центра Србије,

24) проф. др Бранислав Тиодоровић, бивши директор Института за јавно здравље у Нишу,

25) др Предраг Кон, Градски завод за јавно здравље у Београду,

26) др Снежана Јовановић, директор Службе за микробиологију Клиничког центра Србије,

27) проф. др Тања Јовановић, продекан Медицинског факултета Универзитета у Београду,

28) др Срђа Јанковић, Универзитетска дечија клиника у Београду.

– за секретара: Страхиња Вујичић, Генерални секретаријат Владе,

– за заменика секретара: Петар Кордић, Генерални секретаријат Владе.

4. Кризни штаб се образује на период потребан за извршење задатака из тачке 2. ове одлуке.

5. Кризни штаб може ангажовати стручна лица ради извршења задатака због којих је образован.

6. За свој рад у Кризном штабу, председнику, заменику председника и члановима, као ни ангажованим стручним лицима не припада накнада.

7. Стручну и административно-техничку потпору Кризном штабу пружа Генерални секретаријат Владе.

8. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе закључци Владе 05 број 53-2449/2020 од 13. марта 2020. године, 05 број 53-2506/2020 од 16. марта 2020. године, 05 број 53-2673/2020-1 од 19. марта 2020. године, 05 број 53-2864/2020 од 26. марта 2020. године и 05 број 53-2973/2020 од 1. априла 2020. године.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-8611/2020

У Београду, 29. октобра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.