Zakon

На основу члана 15а став 5. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад чланова посебних стручних комисија

"Службени гласник РС", број 152 од 18. децембра 2020.

1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде за рад чланова посебних стручних комисија за обављање послова спољашњег вредновања квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА), провере испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих у складу са стандардом квалификације у поступку стицања статуса ЈПОА и друге послове из надлежности Агенције за квалификације.

2. Члану посебне стручне комисије из става 1. ове одлуке утврђује се накнада за рад у висини од 6.000 динара нето по једном предмету.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 121-10403/2020

У Београду, 17. децембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.