Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20) и Одлуком о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 43 од 27. марта 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Ванредно стање је укинуто Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. маја 2020. године (види Одлуку - 65/2020-4).

 

1. Дозвола за рад издата странцу у складу са одредбама Закона о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, бр. 128/14, 113/17, 50/18 и 31/19), којој је истекао или ће истећи период важења док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), сматра се важећом док је наведена одлука на снази.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 102-2848/2020

У Београду, 26. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.