Zakon

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 83. став 3, члана 97. став 4. и члана 99. став 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Хала Чаир”

"Службени гласник РС", број 50 од 3. априла 2020.

1. За време трајања ванредног стања проглашеног услед појаве и ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а ради ефикасног сузбијања епидемије и лечења оболелих у Републици Србији, oтвара се привремени објекат за смештај и лечење оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ‒ „Хала Чаир” (у даљем тексту: привремена болница), као део војноздравственог система којим у условима ванредног стања управља Министарство одбране у складу са законом којим се уређује вршење војне, радне и материјалне обавезе и одлукама надлежних органа које се односе на рад у ванредном стању.

2. За потребе привремене болнице ангажују се здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама, државним органима и правним лицима основаним средствима у јавној својини за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности ‒ који су решењем свог руководиоца, у складу са одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, упућени на извршавање радне обавезе у привремену болницу.

3. Лекове, медицинска средства, санитетски материјал и другу неопходну медицинску опрему и заштитна средства привременој болници обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање.

4. Оболеле од заразне болести COVID-19 и инфициране вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: пацијенти) на лечење у привремену болницу упућује здравствена установа одређена актима надлежних органа за пријем и збрињавање тих лица, чији су пацијенти били до упућивања, а превоз од здравствене установе до привремене болнице врши се посебним санитетским возилом под условима и на начин којим се спречава преношења заразних болести, по стручно методолошком упутству завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

5. Пријем, потребна тестирања и отпуст пацијената из привремене болнице врши се по стручно методолошком упутству завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

6. Исхрану пацијената у привременој болници обезбеђује установа за смештај и исхрану студената Студентски центар „Ниш”.

7. Дезинфекцију привремене болнице обавља Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, а редовно одржавање хигијене објекта обезбеђује Градска управа града Ниша.

8. Обезбеђење објекта привремене болнице врши Министарство одбране и Војска Србије у складу са одлуком врховног команданта.

9. Коoрдинатора – руководиоца привремене болнице одређује министар одбране.

10. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3026/2020

У Београду, 2. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.