Zakon

Нa основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Координационог тела за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије

"Службени гласник РС", број 52 од 7. априла 2020.

1. Образује се Координационо тело за спровођење Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Задатак Координационог тела је координација активности које се предузимају у циљу спровођења Програма економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом заразне болести COVID-19 и подршку привреди Републике Србије, разматрање отворених питања, доношење неопходних одлука, као и предлагање Влади одговарајућих аката у вези са спровођењем предметног програма.

3. У Координационо тело именују се:

– за председника Синиша Мали, министар финансија;

– за чланове:

1) Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

2) Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде,

3) Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

4) Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке,

5) Ивица Којић, шеф Кабинета председника Републике Србије,

6) Лука Томић, шеф Кабинета министра финансија,

7) Славица Савичић, државни секретар у Министарству финансија,

8) Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде,

9) Милун Тривунац, државни секретар у Министарству привреде,

10) Драгана Марковић, директор Пореске управе,

11) Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије,

12) Данило Цицмил, саветник председника Републике Србије,

13) Стефан Баџа, Кабинет председника Владе.

4. У раду Координационог тела могу да учествују, по позиву, стручњаци из различитих области, као и представници других органа и организација, када се расправља о питањима из њиховог делокруга.

5. Координационо тело подноси Влади месечни извештај о свом раду, а на захтев Владе и извештај за краћи период.

6. Стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог тела обавља Министарство финансија.

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3033/2020

У Београду, 6. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.