Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о забрани извоза лекова

"Службени гласник РС", број 55 од 14. априла 2020.

1. Забрањује се извоз и поновни извоз лекова из Републике Србије који се употребљавају у хуманој медицини, осим:

1) у случају када се лекови производе у Републици Србији, а нису регистровани у Републици Србији, односно који се производе искључиво за страна тржишта;

2) у случају када страно лице отпрема лекове у поступку транзита са царинског подручја Републике Србије.

Забрана извоза и поновног извоза лекова из става 1. ове тачке уводи се у трајању од 30 дана.

2. Изузетно, извоз и поновни извоз лекова из тачке 1. ове одлуке, може се одобрити посебним актом Владе.

3. Домаћи произвођачи, увозници и извозници лекова дужни су да се изјавом одговорног лица обавежу на континуирано и несметано снабдевање тржишта Републике Србије свим лековима које производе и увозе.

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о забрани извоза лекова („Службени гласник РС”, бр. 32/20, 33/20 и 47/20).

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 15. априла 2020. године.

05 број 335-3148/2020

У Београду, 13. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.