Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РСˮ, бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности

"Службени гласник РС", бр. 8 од 31. јануара 2020, 159 од 30. децембра 2020, 30 од 26. марта 2021, 44 од 4. априла 2022, 115 од 21. октобра 2022.

1. Овом одлуком образује се Тело за координацију послова информационе безбедности (у даљем тексту: Тело за координацију).

2. Задатак Тела за координацију је да остварује сарадњу између органа и усклађује обављање послова у функцији унапређења информационе безбедности, иницира и прати превентивне и друге активности у области информационе безбедности, предлаже мере за унапређење информационе безбедности у Републици Србији, даје сугестије и предлоге који се односе на припрему стратешких докумената, подзаконских аката и политика информационе безбедности у Републици Србији и утврђује међусобну сарадњу у случају инцидената који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности у Републици Србији.

3. У Тело за координацију именују се:

1) за руководиоца:

– Милан Добријевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

2) за заменика руководиоца:

– Милан Војводић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

3) за чланове:

– Иван Кузмановић, Министарство унутрашњих послова;

– Јелисавета Тасев, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

– Марија Поповић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;

– Петар Јањић, Генерални секретаријат Владе;

– пуковник др Драган Младеновић, Министарство одбране;

– Мирољуб Ивезић, Министарство спољних послова;

– Душан Кузмановић, Министарство правде;

– Дејан Ђурић, Безбедносно-информативна агенција;

– др Ненад Димитријевић, Војнобезбедносна агенција;

– Марко Андријашевић, Војнообавештајна агенција;

– Сања Дашић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

– Михајло Андрејић, Канцеларија за информацоне технологије и електронску управу;

– Душко Коџић, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге;

– Дејан Ковачевић, Народна банка Србије;

4) за заменике чланова:

– Часлав Максић, Генерални секретаријат Владе;

– потпуковник Дејан Кршљанин, Министарство одбране;

– Микаило Тијанић, Министарство унутрашњих послова;

– Мирјана Голуб, Министарство спољних послова;

– Никола Чучиловић, Безбедносно-информативна агенција;

– Милорад Павловић, Безбедносно-информативна агенција;

– пп др Дејан Савић, Војнобезбедносна агенција;

– Милан Дулановић, Војнообавештајна агенција;

– Предраг Николић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

– Ненад Ждраљевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података;

– Иван Дањец, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу;

– др Марко Крстић, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге;

– Дејан Девић, Народна банка Србије.

5) за секретара:

– Невена Антонијевић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

*Службени гласник РС, број 159/2020

**Службени гласник РС, број 30/2021

***Службени гласник РС, број 44/2022

****Службени гласник РС, број 115/2022

4. У функцији унапређења појединих области информационе безбедности Тело за координацију формира стручне радне групе у које се укључују и представници других органа јавне власти, привреде, академске заједнице и невладиног сектора.

5. Тело за координацију доноси пословник о раду.

6. Тело за координацију подноси извештај о раду Влади једном годишње.

7. Стручну и административно-техничку подршку Телу за координацију пружа Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности („Службени гласник РС”, бр. 24/16, 53/17, 79/17, 112/17 и 93/18).

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 02-462/2020

У Београду, 30. јануара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: "Службени гласник РС", број 44/2022-8

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности: "Службени гласник РС", број 115/2022-42

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.