На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 70. став 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19 и 153/20),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Радне групе за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма

"Службени гласник РС", број 19 од 5. марта 2021.

1. Образује се Радна група за ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је да се процењени ризици утврђени Националном проценом ризика од прања новца и Националном проценом ризика од финансирања тероризма усвојеној Закључком Владе П 05 број 00-172/2018 од 31. маја 2018. године преиспитају, као и да се утврди евентуално постојање нових ризика, а по методологији Светске банке.

3. У Радну групу именују се:

– за председника:

Јелена Пантелић, координатор националне процене ризика, Управа за спречавање прања новца,

– за чланове:

1) Миљко Радисављевић, заменик Републичког јавног тужиоца, Републичко јавно тужилаштво, координатор за Подгрупу за област „Претње систему”,

2) Јасмина Милановић Ганић, заменик тужиоца, Тужилаштво за организовани криминал, заменик координатора за Подгрупу за област „Претње систему”,

3) Небојша Адамовић, полицијски службеник, Министарство унутрашњих послова, Подгрупа за област „Претње систему”,

4) Владимир Винш, виши саветник, Министарство правде, координатор за Подгрупу за област „Рањивост система”,

5) Маријана Симић Вујашевић, самостални саветник, Тужилаштво за организовани криминал, заменик координатора за Подгрупу за област „Рањивост система”,

6) Марко Маринковић, директор Центра за посебну контролу – AML, Народна банка Србије, координатор за Подгрупу за област „Финансијски сектор”,

7) Горан Купрешанин, виши саветник-инспектор, Комисија за хартије од вредности, заменик координатора за Подгрупу за област „Финансијски сектор”,

8) Данијела Танић Зафировић, виши саветник, Управа за спречавање прања новца, координатор за Подгрупу за област „Нефинансијски сектор”,

9) Владимир Стевановић, виши саветник, Тужилаштво за организовани криминал, координатор за Подгрупу за област „Финансирање тероризма и пролиферација”,

10) Сања Дашић, виши саветник, Канцеларија савета за националну безбедност, заменик координатора за Подгрупу за област „Финансирање тероризма и пролиферација”,

11) Мане Гајић, Безбедносно-информативна агенција, Подгрупа за област „Финансирање тероризма и пролиферација”,

12) Драгана Видаковић, Безбедносно-информативна агенција, Подгрупа за област „Финансирање тероризма и пролиферација”,

13) Ненад Антонијевић, мајор, Министарство унутрашњих послова, Подгрупа за област „Финансирање тероризма и пролиферација”.

4. Радна група ради у следећим подгрупама:

– Подгрупа за област „Претње систему”,

– Подгрупа за област „Рањивост система”,

– Подгрупа за област „Финансијски сектор”,

– Подгрупа за област „Нефинансијски сектор”,

– Подгрупа за област „Финансирање тероризма и пролиферација”.

5. Рок за извршење задатака Радне групе из тачке 2. овог закључка је 30. септембар 2021. године.

6. Радна група извештај о свом раду подноси надлежном одбору Владе на сваких 60 дана, односно Влади, на сваких 90 дана.

7. У рад Радне групе по позиву координатора националне процене ризика и координатора подгрупа могу учествовати и представници других органа и организација чији делокруг је у вези са задатком Радне групе, као и друга стручна лица.

8. За рад у Радној групи, председник и чланови Радне групе, односно друга стручна лица која учествују у раду Радне групе не примају накнаду.

9. Стручне и административно-техничке послове за Радну групу врши Управа за спречавање прања новца и секретаријат Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-1883/2021

У Београду, 4. марта 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.