Zakon

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje

"Службени гласник РС", број 6 од 29. јануара 2021.

1. Образује се Кooрдинaциoнo тeло зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Задатак Координационог тела је да координира рад органа државне управе и усмерава активности које се односе на припрему, ревизију и имплементацију Националног програма за сузбијање сиве економије, са пратећим акционим планом (у даљем тексту: Национални програм), као и извештавање о спроведеним активностима.

3. У Координационо тело именују се:

за председника:

– Синиша Мали, министар финансија;

за заменика председника:

– Бранислав Недимовић, потпредседник Владе и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде;

за чланове:

1) Анђелка Атанасковић, министар привреде,

2) Татјана Матић, министар трговине, туризма и телекомуникација,

3) Марија Обрадовић, министар државне управе и локалне самоуправе,

4) проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

5) Маја Поповић, министар правде,

6) Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

За секретара Координационог тела именује се Ана Јовић, Министарство финансија.

У раду Координационог тела могу да учествују, по позиву, стручњаци из различитих области, као и представници других органа, када се расправља о темама из њиховог делокруга.

4. Координационо тело о свом раду извештава Владу на сваких 90 дана.

Извештавање се врши и пружањем, односно достављањем потребних података и информација имплементационој групи Министарске групе 3 – „Пружање бољих јавних услуга” Координационог тела за припрему и праћење реализације Акционог плана за спровођење Програма Владе, које је образовано Одлуком о образовању Координационог тела за припрему и праћење реализације Акционог плана за спровођење Програма Владе („Службени гласник РС”, број 88/17).

Извештавање у смислу става 2. ове тачке је задатак овлашћеног представника Министарства финансија, који је одређен овом одлуком.

5. Образује се Стручна група Координационог тела зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje (у даљем тексту: Стручна група), са задатком да припремa ревизију Националног програма и акционих планова, да прати и координира његово спровођење, као и да припрема извештаје Координационог тела из тачке 4. став 1. ове одлуке.

6. У Стручну групу именују се:

за координатора:

– Марко Данон, шеф јединице за конкурентност, Национална алијанса за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД);

за чланове:

– Милош Поповић, шеф Кабинета председника Владе,

– Марта Арсовска Томовска, саветник у Кабинету председника Владе,

– Маријана Савић Симић, шеф Кабинета министра правде,

– Драгана Потпара, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе,

– Бојана Тошић, директор Републичког секретаријата за јавне политике,

– Мирјана Ћојбашић, вршилац дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за материјално-финансијске и аналитичке послове,

– Стана Божовић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

– Лидија Стојановић, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација – Главни тржишни инспектор – Сектор тржишне инспекције,

– Драгана Марковић, директор Пореске управе,

– Милош Томић, вршилац дужности директора Управе царина,

– Дејан Ковачевић, помоћник директора полиције – Министарство унутрашњих послова,

– др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику,

– Милан Латиновић, вршилац дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу,

– Небојша Табаковић, главни саветник, помоћник начелника Одељења у Управи за супротстављањe тероризму и организованом криминалу у Безбедносно-информативној агенцији,

– др Драган Демировић, помоћник министра финансија – Сектор за фискални систем,

– Верица Игњатовић, помоћник министра финансија – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције,

– Горан Мрдовић, шеф Групе за контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана,

– Нинослав Кекић, помоћник директора Републичког секретаријата за јавне политике,

– Душан Вучковић, помоћник министра привреде,

– Марија Кујачић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

– Никола Алтипамарков, члан Фискалног савета,

– Јелена Бојовић, директор за регулаторну реформу, НАЛЕД,

– Милица Стефановић, директор за комуникације и развој, НАЛЕД,

– Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор, НАЛЕД,

– Анђела Видулић, саветник за реформу инспекција, НАЛЕД,

– Иван Милетић, председник Савеза за фер конкуренцију,

– Бранислава Грујичић, начелник Одељења за координацију инспекцијског надзора, Сектора за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак у Секретаријату за инспекцијске послове града Београда,

– Снежана Маџаревић, заменик генералног директора Дирекције за законодавно-правне послове Народне банке Србије,

– чланови Савеза за фер конкуренцију.

У раду Стручне групе могу да учествују, по позиву, стручњаци из различитих области, као и представници других органа, када се расправља о темама из њиховог делокруга.

Смернице за рад Стручној групи даје Координационо тело.

7. Стручну и административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа министарство надлежно за послове финансија.

8. Стручну и административно-техничку подршку раду Стручне групе, пружају Републички секретаријат за јавне политике и НАЛЕД.

9. За известиоца из тачке 4. став 2. ове одлуке одређује се Ана Јовић, саветник у Кабинету министра финансија.

10. Чланови Координационог тела и Стручне групе немају право на накнаду за рад у Координационом телу и Стручној групи.

11. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje („Службени гласник РС”, бр. 4/19 и 42/19).

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-763/2021-2

У Београду, 28. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.