На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Радне групе за израду Предлога стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије од 2021. до 2025. године

"Службени гласник РС", број 9 од 5. фебруара 2021.

1. Образује се Радна група за израду Предлога стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је израда Предлога стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије од 2021. до 2025. године, која ће између осталог обухватити приоритетне политике за убрзан развој стартап екосистема са акцентом на области јавних и приватних инвестиција, омогућавања приступа предузетничком капиталу, побољшања локалне и регионалне повезаности домаћег стартап екосистема, унапређења пословних и високотехнолошких предузетничких знања и вештина кроз формално и неформално образовање, развијања високотехнолошке предузетничке културе и подстицања високотехнолошког истраживања и иновација.

3. У Радну групу се именују:

– за председника:

Небојша Ђурђевић, Иницијатива „Дигитална Србија”,

– за заменика председника:

Ненад Пауновић, Кабинет председника Владе,

– за чланове:

1) Смиљана Милановић, Кабинет председника Владе,

2) Марта Арсовска Томовска, Кабинет председника Владе,

3) Стефан Баџа, Кабинет председника Владе,

4) Катарина Обрадовић Јовановић, Министарство привреде,

5) Ненад Влакетић, Министарство финансија,

6) Габријела Грујић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,

7) Милош Цветановић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

8) Игор Перић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

9) Дејан Масликовић, Министарство културе и информисања,

10) Душан Жарковић, Кабинет Министра без портфеља, задуженог за иновације и технолошки развој,

11) Жикица Лазић, Народна банка Србије,

12) Јелена Тодоровић, Републички секретаријат за јавне политике,

13) Милена Костадиновић, Фонд за иновациону делатност,

14) Драгана Бећић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

15) Дејан Вукотић, Агенција за финансирање и осигурање извоза,

16) Маја Анђелковић, Светска банка,

17) Гордана Даниловић Грковић, Научно-технолошки парк Београд,

18) Радован Јовановић, Научно-технолошки парк Чачак,

19) Срђан Колаковић, Научно-технолошки парк Нови Сад,

20) Милан Ранђеловић, Научно-технолошки парк Ниш,

21) Милан Шолаја, Војвођански ИКТ Кластер,

22) Горан Младеновић, Нишки кластер напредних технологија,

23) Горан Ђорђевић, Зрењанински ИКТ кластер,

24) Оливер Гугановић, Суботички ИТ кластер,

25) Бранимир Џенопољац, ИКТ кластер Централне Србије,

26) Александар Бијелић, Serbian Venture Network,

27) Јан Коблер, South Central Ventures,

28) Милош Матић, ICT Hub,

29) Ненад Мославац, Impact Hub,

30) Иван Бјелајац, Serbian Blockchain Inititative,

31) Тихомир Бајић, Serbian Entrepreneurs,

32) Марјан Стојановић, Привредна комора Србије,

33) Душан Васиљевић, НАЛЕД,

34) Марко Мудринић, Нетокрација,

35) Тања Кузман, Иницијатива „Дигитална Србија”,

36) Игор Богићевић, Иницијатива „Дигитална Србија”,

37) Зоран Васиљев, Иницијатива „Дигитална Србија”,

– за секретара:

Бојана Томић Бркушанин, Иницијатива „Дигитална Србија”.

4. Рок за окончање задатака из тачке 2. ове одлуке је шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

5. Радна група може ангажовати друга стручна лица за обављање одређених послова из оквира задатака Радне групе.

6. За свој рад председник и чланови Радне групе и друга ангажована лица немају право на накнаду.

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе у изради Предлога стратегије обављају Кабинет председника Владе и Иницијатива „Дигитална Србија”.

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-1087/2021

У Београду, 4. фебруара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.