На основу члана 74. став 2. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине

"Службени гласник РС", број 36 од 18. марта 2022.

1. Одобрава се привремена заштита у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине, односно која су била принуђена да напусте Украјину као земљу свог порекла или уобичајеног боравишта или су из Украјине била евакуисана, а која се не могу вратити у трајне и сигурне услове живота због актуелне ситуације која преовладава у тој држави.

2. Расељеним лицима из тачке 1. ове одлуке сматрају се:

1) држављани Украјине и чланови њихових породица који су боравили у Украјини;

2) тражиоци азила, лица без држављанства и страни држављани, којима је у Украјини одобрен азил или истоветна национална заштита и чланови њихових породица који су у Украјини имали одобрен боравак;

3) страни држављани који су у Украјини имали одобрено важеће стално настањење или привремени боравак и који се не могу вратити у своју земљу порекла под трајним и дугорочним околностима.

Привремена заштита се одобрава и држављанима Украјине и члановима њихових породица, који су у време доношења одлуке из тачке 1. ове одлуке законито боравила у Републици Србији, али којима је право на боравак истекло пре укидања одлуке о привременој заштити.

Члановима породице у смислу ове одлуке сматрају се лица која се сматрају члановима породице сагласно одредбама Закона о азилу и привременој заштити.

3. Министарство унутрашњих послова, у складу са одредбама Закона о азилу и привременој заштити и ове одлуке, региструје лица којима је одобрена привремена заштита и за свако лице посебно доноси одлуку о одобрењу привремене заштите.

4. Лица којима је одобрена привремена заштита имају приступ свим правима из члана 76. Закона о азилу и привременој заштити.

О остваривању права из члана 76. Закона о азилу и привременој заштити старају се надлежни органи у складу са законом.

5. Привремена заштита траје годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 019-2345/2022

У Београду, 17. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.