Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 17. ст. 2. и 5. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

"Службени гласник РС", бр. 89 од 11. августа 2022, 97 од 30. августа 2022, 110 од 30. септембра 2022, 121 од 31. октобра 2022, 130 од 25. новембра 2022, 144 од 30. децембра 2022, 6 од 27. јануара 2023.

1. Због повећања произвођачких цена дериватa нафте услед раста цене сирове нафте на светском тржишту, привремено се смањују износи акциза утврђени у складу са Законoм о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) на оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља, тако да износе:

Врста деривата нафте:

Износ акцизе

1) оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 50 00)

55,35 дин./лит.

2) безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

52,06 дин./лит.

3) гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 и 2710 20 19 00)

53,53 дин./лит.

2. Ова одлука примењује се почев од 12. августа 2022. године закључно са 28. фебруаром 2023. године.

*Службени гласник РС, број 6/2023

3. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 84/22).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-6399/2022

У Београду, 11. августа 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 97/2022-5

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 110/2022-4

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 121/2022-4

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 130/2022-4

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 144/2022-36

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама: "Службени гласник РС", број 6/2023-14

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.