На основу члана 43. став 2. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15, 47/17 – аутентично тумачење, 113/17 – др. закон, 27/18 – др. закон, 41/18 – др. закон и 9/20 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о промени границe катастарских општина Бивоље и Паруновац

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

I

Мења се граница између катастарских општина Бивоље и Паруновац, тако да се катастарској општини Паруновац припајају катастарске парцеле бр. 3320/26, 3425/1, 3425/9, 3477, 3320/30 и 3320/29 из катастарске општине Бивоље у укупној површини од 3 ha 7 a 99 m2.

II

Скица промене границе катастарских општина Бивоље и Паруновац одштампана је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

III

На основу ове одлуке Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Крушевац извршиће обележавање и опис промењене границе катастарских општина и настале промене спровести на плановима и у катастарском операту.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 950-1825/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.