Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 3. став 3.02. Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 13/15),

Влада доноси

ОДЛУКУ

o образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређењe земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

"Службени гласник РС", бр. 93 од 30. новембра 2018, 79 од 6. августа 2021, 18 од 3. марта 2023.

1. Образују се Пројектни савет (у даљем тексту: Савет) и Управни одбор (у даљем тексту: Одбор) Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавеза из Споразума о зајму (Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Пројекат).

2. У Савет се именују:

1) за председника, Емеше Лалић Урбан, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

2) за заменика председника, мр Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода;

3) за чланове:

– Ђорђе Милић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

– Славица Савичић, државни секретар у Министарству финансија,

– Верица Игњатовић, помоћник министра финансија – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције,

– Татјана Паулица Миловановић, вршилац дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија,

– Ксенија Игњатовић, Сектор за издвојене активности у Пореској управи у Министарству финансија,

– Ђорђе Дабић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе,

– Тања Вукотић Маринковић, регистратор Централне евиденције обједињених процедура у Агенцији за привредне регистре,

– Душан Вучковић, вршилац дужности помоћника министра привреде,

– др Јадранка Савић, дипломирани правник и доктор правних наука, Министарство правде,

– Миливоје Грбовић, статистичар методолог, руководилац Групе за геопросторне податке у Републичком заводу за статистику.

*Службени гласник РС, број 18/2023

3. Савет се образује ради доношења свих значајних одлука у вези са политикама које се односе на имплементацију Пројекта, за генерални надзор над Пројектом, као и за усвајање годишњих планова рада, планова обуке и извештаја. Такође, улогу секретара Савета ће имати руководилац Јединице за управљање пројектом, у складу са Споразумом о зајму наведеног у преамбули.

4. У Одбор се именују:

1) за председника, мр Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода;

2) за чланове:

– Емеше Лалић Урбан, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

– Ђорђе Милић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

– Данка Гарић, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за дигиталну трансформацију,

– Јелена Матић Вареница, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Гео сектор,

– Огњенка Илић, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за катастар непокретности,

– Дарко Вучетић, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за развој и иновације,

– Миљана Кузмановић Костић, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за правне послове,

– Саша Ђуровић, вршилац дужности помоћника директора Републичког геодетског завода – Сектор за надзор и контролу,

– Драгана Дејановић, вршилац дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија.

*Службени гласник РС, број 18/2023

5. Одбор се образује ради обављања послова надзора над редовном имплементацијом активности на Пројекту и достављања извештаја Савету, квартално или по захтеву Савета, у складу са критеријумима дефинисаним Оперативним приручником.

6. Стручну и административно-техничку потпору Савету и Одбору пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Владе 05 број 02-9923/2016 од 20. октобра 2016. године, објављена у „Службеном гласнику РС”, број 86/16, којом су образовани Пројектни савет и Управни одбор Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавеза из Споразума о зајму (Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11097/2018-1

У Београду, 29. новембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ОДЛУКЕ

 

Одлука о изменама Одлуке о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој: „Службени гласник РС”, број 18/2023-33

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.