Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 167. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту

"Службени гласник РС", бр. 79 од 25. августа 2017, 18 од 3. марта 2023.

1. Образује се Национални савет за спречавање негативних појава у спорту (у даљем тексту: Савет).

2. Задатак Савета је да усклађује активности на спречавању насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, допинга у спорту, намештања утакмица и других негативних појава у спорту, као и испуњавање међународних обавеза у тим областима.

Савет, у извршавању задатака, из става 1. ове тачке, иницира или предлаже предузимање мера и активности органа државне управе и надлежних националних спортских савеза на спречавању насиља и недоличног понашања у спорту и на испуњавању међународних обавеза које произлазе из Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 9/90), Европске конвенције против допинговања у спорту (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 4/91), Међународне конвенције против допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 38/09) и других међународних уговора.

3. Савет чине:

1) председник:

‒ Братислав Гашић, министар унутрашњих послова;

2) заменик председника:

– Милош Вучевић, потпредседник Владе и министар одбране;

3) потпредседници:

– Маја Поповић, министар правде,

– Зоран Гајић, министар спорта;

4) чланови:

– Бранко Ружић, министар просвете,

– проф. др Даница Грујичић, министар здравља,

– Загорка Доловац, Републички јавни тужилац,

– Александар Вулин, директор Безбедносно˗информативне агенције,

– Милица Вукашиновић Весић, директор Антидопинг агенције Републике Србије,

– Божидар Маљковић, председник Олимпијског комитета Србије,

– Давор Штефанек, председник Спортског савеза Србије,

– Зоран Мићовић, председник Параолимпијског комитета Србије,

– Ненад Бјековић, заменик председника Фудбалског савеза Србије,

– Предраг Даниловић, председник Кошаркашког савеза Србије,

– Ђула Мештер, председник Одбојкашког савеза Србије,

– Милена Делић, председник Рукометног савеза Србије,

– Виктор Јеленић, председник Ватерполо савеза Србије,

– Петар Денда, председник Удружења спортских новинара Србије.

*Службени гласник РС, број 18/2023

4. Савет у свом раду може да користи стручну помоћ у виду међународних пројеката.

5. Савет може, ради ефикаснијег обављања својих послова, да образује стручне тимове и радне групе и ангажује експерте.

6. Савет може да тражи податке, анализе, обавештења и извештаје од органа државне управе, територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе, као и организација у области спорта у вези са питањима због којих је образован. Седници Савета могу да присуствују представници органа државне управе, представници других организација и удружења, као и стручњаци из различитих области, ради давања стручних мишљења у вези са појединим питањима која Савет разматра.

7. Савет о свом раду извештава Владу најмање једном годишње.

8. Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Министарство омладине и спорта, које се и стара о извршавању закључака Савета.

9. Савет доноси пословник о раду Савета. Рад Савета се одвија на седницама.

10. Председник Савета, заменик председника, потпредседници, чланови Савета, чланови стручних тимова и радних група као и ангажовани експерти, не остварују право на новчану накнаду.

11. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 65/11 и 100/12).

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-7875/2017

У Београду, 22. августа 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.