На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 10. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2023/2024. годину

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. Утврђује се ниво и врста образовања, разред и предмет за који ће се финансирати набавка уџбеника и уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеник) за школску 2023/2024. годину за ученике основних школа, и то ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи), ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, ученике који основно васпитање и образовање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП-3 и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања и то:

(1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

(2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Предмет набавке из става 1. ове тачке су уџбеници које ће школе користити у настави у школској 2023/2024. години.

Право на доделу уџбеника из става 1. ове тачке остварују ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи, ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану, ученици који основно васпитање и образовање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП-3 и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-2079/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.