На основу члана 99. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и 67/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. Број студената за упис у прву годину студијског програма Мастер академских студија Криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину чије се образовање финансира из буџета јесте 3.

2. Број студената за упис у прву годину студијског програма Мастер академских студија Форензичко инжењерство на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину чије се образовање финансира из буџета јесте 1.

3. Број студената за упис у прву годину студијског програма Мастер академских студија Информатика и рачунарство на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину чије се образовање финансира из буџета јесте 1.

4. Број студената за упис у прву годину студијског програма Мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину чије се образовање финансира из буџета јесте 1.

5. Број студената за упис у прву годину студијског програма Мастер академских студија Национална безбедност на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину чије се образовање финансира из буџета јесте 1.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 612-2155/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.