Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 74. став 2. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине

"Службени гласник РС", бр. 36 од 18. марта 2022, 21 од 17. марта 2023.

1. Одобрава се привремена заштита у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине, односно која су била принуђена да напусте Украјину као земљу свог порекла или уобичајеног боравишта или су из Украјине била евакуисана, а која се не могу вратити у трајне и сигурне услове живота због актуелне ситуације која преовладава у тој држави.

2. Расељеним лицима из тачке 1. ове одлуке сматрају се:

1) држављани Украјине и чланови њихових породица који су боравили у Украјини;

2) тражиоци азила, лица без држављанства и страни држављани, којима је у Украјини одобрен азил или истоветна национална заштита и чланови њихових породица који су у Украјини имали одобрен боравак;

3) страни држављани који су у Украјини имали одобрено важеће стално настањење или привремени боравак и који се не могу вратити у своју земљу порекла под трајним и дугорочним околностима.

Привремена заштита се одобрава и држављанима Украјине и члановима њихових породица, који су у време доношења одлуке из тачке 1. ове одлуке законито боравила у Републици Србији, али којима је право на боравак истекло пре укидања одлуке о привременој заштити.

Члановима породице у смислу ове одлуке сматрају се лица која се сматрају члановима породице сагласно одредбама Закона о азилу и привременој заштити.

3. Министарство унутрашњих послова, у складу са одредбама Закона о азилу и привременој заштити и ове одлуке, региструје лица којима је одобрена привремена заштита и за свако лице посебно доноси одлуку о одобрењу привремене заштите.

4. Лица којима је одобрена привремена заштита имају приступ свим правима из члана 76. Закона о азилу и привременој заштити.

О остваривању права из члана 76. Закона о азилу и привременој заштити старају се надлежни органи у складу са законом.

5. Привремена заштита траје годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Трајање привремене заштите из става 1. ове тачке продужава се до 18. марта 2024. године.

*Службени гласник РС, број 21/2023

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 019-2345/2022

У Београду, 17. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине: „Службени гласник РС”, број 21/2023-44

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.