На основу члaна 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 4. Закона о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма („Службени гласник РС”, број 89/21),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Савета за српски језик

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. Образује се Савет за српски језик (у даљем тексту: Савет).

2. Задатак Савета је да:

1) прати и анализира стање у области употребе српског језика у јавном животу и спровођења мера ради заштите и очувања ћириличког писма, као матичног писма;

2) даје препоруке, предлоге и стручна мишљења ради унапређења стања у области употребе српског језика у јавном животу.

3. За чланове Савета на предлог Одбора за стандардизацију српског језика, именују се:

1) проф. др Срето Танасић, дописни члан АНУРС,

2) проф. др Милош Ковачевић, редовни професор,

3) др Владан Јовановић, виши научни сарадник,

4) др Марина Спасојевић, виши научни сарадник,

5) проф. др Александар Милановић, ванредни професор.

За чланове Савета на предлог министарства надлежног за послове културе, именују се:

1) Владимир Пиштало, књижевник,

2) Селимир Радуловић, књижевник,

3) проф. др Зоран Аврамовић, књижевник,

4) Миодраг Кајтаз, књижевник.

4. Чланови Савета бирају између себе, председника и заменика председника Савета.

5. Председник Савета сазива и води седнице Савета и руководи његовим радом. У случају спречености, председника Савета замењује заменик председника Савета.

6. Стручну и административно-техничку потпору Савету пружа министарствo надлежно за послове културе.

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2321/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.