На основу члана 40. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. закон и 40/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. Образује се Комисија за спровођење поступка за избор кандидата за два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да распише и спроведе поступак за избор кандидата за два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије, који се бирају на период од пет година, односно сачини текст јавног конкурса и преда на објављивање, прегледа и оцени пристигле пријаве и сачини мишљење Влади ради утврђивања предлога кандидата за избор два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије, који се бирају на период од пет година, уз поштовање услова прописаних у чл. 41. и 42. и члану 43. став 2. Закона о енергетици.

3. У Комисију се именују:

1) др Александра Томић, заменик председника Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине;

2) Снежана Пауновић, члан Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине;

3) проф. др Владимир М. Поповић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду;

4) проф. др Ацо Јанићијевић, редовни професор Технолошко металуршког факултета Универзитета у Београду;

5) проф. др Драган М. Игњатовић, редовни професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

4. Комисија се образује на период до окончања поступка избора два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије, који се бирају на период од пет година.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2090/23

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.