Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 15. став 3. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС”, бр. 61/15, 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде

"Службени гласник РС", бр. 62 од 17. јуна 2021, 21 од 17. марта 2023.

1. Образује се Комисија за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде (у даљем тексту: Комисија).

2. Задаци Комисије су:

1) разматрање захтева за давање претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини и елабората о оправданости из члана 11. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (у даљем тексту: Уредба), као и нацрта јавног огласа, када се отуђење спроводи прикупљањем понуда јавним огласом;

2) разматрање захтева за давање претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини и елабората о оправданости из члана 12. Уредбе, као и нацрта уговора о располагању, када се отуђење спроводи непосредном погодбом;

3) предлагање Влади акта којим се даје претходна сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини, по цени која је мања од тржишне цене, или отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, или акта којим се одбија давање сагласности.

3. У Комисију се именују:

– за председника:

Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– за заменика председника:

Александра Дамњановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– за чланове:

1) Војислав Лазаревић, помоћник министра финансија;

2) Марина Дражић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе;

3) Бранислав Пејчић, вршилац дужности помоћника министра привреде;

4) Јелена Драгић, начелник одељења, Републичка дирекција за имовину Републике Србије;

5) др Јадранка Савић, шеф одсека, Министарство правде;

6) Предраг Деретић, виши саветник за улагања, Развојна агенција Србије.

За секретара Комисије одређује се Марија Радовановић, начелник одељења, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

*Службени гласник РС, број 21/2023

4. Комисија се састаје по потреби. Седнице Комисије сазива председник Комисије, који руководи радом на седници, а у његовом одсуству – заменик председника. О раду Комисије се води записник који потписује председник Комисије, односно у његовом одсуству заменик председника.

Комисија доноси пословник о свом раду.

5. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде („Службени гласник РС”, бр. 80/15, 91/16 и 68/18).

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-5413/2021-1

У Београду, 16. јуна 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде: „Службени гласник РС”, број 21/2023-46

2. Овa одлукa ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.