На основу члана 89. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о одређивању средње школе од посебног интереса за Републику Србију

"Службени гласник РС", број 4 од 23. јануара 2023.

1. Одређује се Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици, као средња школа од посебног интереса за Републику Србију.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 611-460/2023

У Београду, 19. јануара 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.