Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 67а став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Комисије за верску наставу у школи

"Службени гласник РС", бр. 63 од 28. јула 2023, 77 од 8. септембра 2023.

1. Образује се Комисија за верску наставу у школи (у даљем тексту: Комисија) која прати организовање и остваривање верске наставе у школи, на време од шест година.

2. За чланове Комисије именују се:

1) Епископ бачки др Иринеј Буловић, Српска православна црква;

2) Београдски надбискуп, монсињор др Ладислав Немет, Римокатоличка црква у Србији;

3) Муфтија Мухамед Јусуфспахић, Исламска заједнице Србије;

4) Бискуп др Јарослав Јаворник, Словачка евангеличка црква а.в. у Србији;

5) Заменик бискупа Габор Долински, Евангеличка хришћанска црква а.в. у Србији;

6) Епископ Бела Халас, Хришћанска реформатска црква;

7) Рабин Исак Асиел, Јеврејска заједница у Србији;

8) др Владимир Рогановић, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Министарство правде;

9) др Ферид Булић, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Министарство правде;

10) Снежана Павловић, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Министарство правде;

11) др Милан Пашић, Министарство просвете;

12) Милош Благојевић, Министарство просвете;

13) Драгана Петровић, Министарство просвете;

14) др Решад еф. Плојовић, Исламска заједница у Србији.

Председника и заменика председника Комисије бирају чланови Комисије на првој седници, већином гласова од укупног броја чланова Комисије.

*Службени гласник РС, број 77/2023

3. Комисија обавља послове који се, нарочито, односе на:

1) усаглашавање предлога програма верске наставе;

2) уџбенике и друга наставна средства, у складу са законом којим се уређују питања везана за уџбенике и друга наставна средства;

3) давање мишљења о листама наставника верске наставе;

4) друга питања везана за праћење организовања и остваривања програма верске наставе.

4. Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије уређују се пословником о раду Комисије.

5. Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Министарство просвете.

6. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи („Службени гласник PC”, бр. 9/14, 10/17, 31/17 и 73/17).

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-6578/2023

У Београду, 27. јула 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.