На основу члана 43. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91, 83/92 и 53/93),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о заштити споменика природе „Крупајско врело”

„Службени гласник РС”, број 9 од 23. марта 1995.

 

 

Члан 1.

Извор Крупајског врела ставља се под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ (у даљем тексту: споменик природе „Крупајско врело”).

 

Члан 2.

Споменик природе „Крупајско врело” ставља се под заштиту као један од најјачих крашких извора у Србији, који по морфологији изворишта и хидролошким функцијама спада у групу најрепрезентативнијих водних објеката. Језерско врело, водопад на брани и слаповима врелска отока дају непосредној околини врела живописан и атрактиван изглед.

 

Члан 3.

Споменик природе „Крупајско врело” је на подручју општине Жагубица, катастарске општине Милановац, обухвата површину од 9 ха на катастарским парцелама у приватној својини: 1730, 1731, 1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1743/1, 1743/2, 1746, 1747, 1748, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 и 1814, површине 8,23 ха и на катастарским парцелама у државној својини број : 1832/2/део и 2836/2/део, површине 0,77 ха.

Опис граница споменика природе „Крупајско врело” са графичким приказом одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

На заштићеној површини споменика природе „Крупајско врело” установљава се режим заштите II степена којим се:

1. Забрањује:

1) грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе индустријске и пољопривредне производње, изузев адаптације и реконструкције објеката у оквиру постојећих домаћинстава,

2) каптирање врела и извођења радова којима се може пореметити изглед, режим и квалитет воде,

3) предузимање пољопривредних, шумарских, грађевинских радова и активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности и

2. Обезбеђује истраживање изворишта и испитивање пећинских канала, планско-санитарно уређење и приказивање споменика природе „Крупајско врело”.

 

Члан 5.

Заштита и развој споменика природе „Крупајско врело” спроводи се према програму заштите и развоја.

Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: циљеве и задатке на спровођењу режима заштите из члана 4. ове уредбе, на испитивању и снимању морфологије басена врела и пећинских канала, одређивању сабирне области врела, на успостављању сталне хидролошке станице за праћење основних параметара режима издашности врела, испитивању биолошких и физичко-хемијских карактеристика воде врела, на спровођењу научно-истраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, средства потребна за остваривање овог програма као и начин њиховог обезбеђивања.

Програм из става 1. овог члана доноси се за период од пет година, а остварује се годишњим програмом који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и висину потребних средстава.

На програм из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове шумарства и водопривреде, урбанизма, науке, просвете и културе, сагласност даје министарство надлежно за заштиту животне средине.

 

Члан 6.

О споменику природе „Крупајско врело” стара се Комунално предузеће „Белосавац” из Жагубице (у даљем тексту: Предузеће).

 

Члан 7.

Предузеће у обављању послова заштите и развоја споменика природе „Крупајско врело” обезбеђује спровођење прописаног режима заштите и очувања природног добра, научноистраживачких, културних, васпитно-образовних и других активности, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и развоја.

Предузеће подноси извештај о остваривању програма из члана 5. ове уредбе до 15. децембра за текућу годину министарству надлежном за заштиту животне средине.

 

Члан 8.

Предузеће у обављању послова заштите и развоја споменика природе „Крупајско врело” обезбеђује обележавање овог споменика природе, унутрашњи ред и чуварску службу у складу са актом који доноси, уз сагласност министарства надлежног за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито: начин и услови кретања и боравка посетилаца, начин и услови коришћења јавних површина, начин и услови постављања информативних и других ознака, мере приликом обављања научних истраживања и извођења истражних радова, обављање туристичких, угоститељских услуга и других делатности и посебне забране и ограничења у спровођењу режима заштите.

Предузеће је дужно, да на погодан начин јавно огласи, тако да буду доступна корисницима и посетиоцима, правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите.

 

Члан 9.

Средства за заштиту и развој споменика природе „Крупајско врело” обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности Предузећа, из средстава у буџету Републике и из других извора у складу са законом.

 

Члан 10.

Програм из члана 5. ове уредбе Предузеће ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма.

До доношења програма из члана 5. ове уредбе, Предузеће може послове заштите обављати према Привременом програму заштите и развоја који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Члан 11.

Просторни, урбанистички планови, шумске, ловне, риболовне, водопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје морају бити усаглашени са програмом заштите и развоја из члана 5. ове уредбе.

 

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-762/60-8

У Београду, 15. марта 1995. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Светозар Крстић, с. р.

 

 

ОПИС ГРАНИЦА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КРУПАЈСКО ВРЕЛО”

Граница споменика природе „Крупајско врело” почиње код моста на Црвеној реци и иде узводно десном обалом дуж катастарских парцела број 1812, 1814 и 1813, затим савија према истоку и задржава овај генерални правац дуж спољних ивица парцела 1813, 1811, 1810, 1806, 1776, 1775 и 1770, скреће према северу настављајући дуж ивице парцеле 1770, а затим парцела 1748, 1749 и 1746 затим савија према западу и иде спољном ивицом парцела 1743/2, 1743/1, 1737, 1736 и 1731/2, скреће оштро према југу дуж спољне ивице парцела 1737, наставља истим правцем дуж парцела 1730, пресеца корито Крупајског врела и долази до почетне тачке код моста на Црвеној реци.