На основу члана 43. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91, 83/92 и 53/93),

Влада Републике Србије доноси

 

 

УРЕДБУ

о заштити споменика природе „Рисовача”

„Службени гласник РС”, број 9 од 23. марта 1995.

 

 

Члан 1.

Пећина „Рисовача” ставља се под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава у I категорију заштите као СПОМЕНИК ПРИРОДЕ (у даљем тексту: споменик природе „Рисовача”).

 

Члан 2.

Споменик природе „Рисовача” ставља се под заштиту као спелеолошки објекат са изузетним археолошко-палеонтолошким вредностима и занимљивих природним обележјима. Пећина је налазиште фосилне квартарне фауне и пребивалиште човека леденог доба.

 

Члан 3.

Споменик природе „Рисовача” је на подручју општине Аранђеловац, катастарске општине Аранђеловац и Врбица и обухвата површину од 13 ха. У катастарској општини Аранђеловац на катастарским парцелама у друштвеној својини број: 4510/2, 4511, 4512/1, 4512/3, 4515, 4516/1, 2506/1, 2506/2 и 2507, и на катастарској парцели у приватној својини број 4501/1. У катастарској општини Врбица на катастарским парцелама у друштвеној својини број: 804/2, 804/3 и 804/4 и на катастарским парцелама у приватној својини број: 1551, 1552/1 и 1553.

Опис граница споменика природе „Рисовача” са графичким приказом одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 4.

На заштићеној површини споменик природе „Рисовача” установљава се режим заштите II степена којим се:

1. Забрањује:

1) улажење у пећину без дозволе и пратње,

2) грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе пољопривредне и индустријске производње,

3) предузимање земљаних, грађевинских и других радова и активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности, морфологија пећинских улаза, деградирање откопаног дела археолошког налазишта и оштећење истражних археолошких вредности, и

2. Обезбеђује спелеолошко, палеонтолошко и археолошко истраживање пећине и проучавање фосилних остатака и артефаката, планско уређење и приказивање споменика природе „Рисовача”.

 

Члан 5.

Заштита и развој споменика природе „Рисовача” спроводи се према програму заштите и развоја.

Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: циљеве, задатке и активности на спровођењу режима заштите из члана 4. ове уредбе, активности на обезбеђењу спелеолошких, палеонтолошких и истраживања пећинске фауне, наставак проучавања фосилних остатака и артефаката, задатке на успостављању микроклиматских осматрања у пећини, на обезбеђењу приступа за туристичке потребе и презентацију, средства потребна за остваривање програма као и начин њиховог обезбеђивања.

Програм из става 1. овог члана доноси се за период од пет година, а остварује годишњим програмима који садрже послове и задатке који се реализују у текућој години, динамику извршавања и висину потребних средстава.

На програм из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарства надлежних за послове урбанизма, просвете и културе и науке, сагласност даје министарство надлежно за заштиту животне средине.

 

Члан 6.

О споменику природе „Рисовача” стара се Музеј у Аранђеловцу (у даљем тексту: Музеј).

 

Члан 7.

Музеј у обављању програма заштите и развоја споменика природе „Рисовача” обезбеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног добра, научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, обележава заштићено природно добро, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и развоја, обезбеђује унутрашњи ред и чуварску службу.

Музеј подноси извештај о остваривању програма из члана 5. ове уредбе до 15. децембра за текућу годину министарству надлежном за заштиту животне средине.

 

Члан 8.

Музеј у обављању послова заштите и развоја споменика природе „Рисовача” обезбеђује обележавање овог споменика природе, унутрашњи ред и чуварску службу у складу са актом који доноси, уз сагласност министарства надлежног за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито: начин и услови кретања и боравка посетилаца; начин и услови коришћења пашњака, лековитог биља, шумских плодова, рекреативних и других јавних површина; начин и услови постављања информативних и других ознака, мера заштите приликом обављања научних истраживања и извођења истражних радова; обављање туристичких, угоститељских и других активности и посебне забране и ограничења у спровођењу режима заштите.

Музеј је дужан, да на погодан начин јавно огласи, тако да буду доступна корисницима и посетиоцима, правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите.

 

Члан 9.

Средства за заштиту и развој споменика природе „Рисовача” обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности Музеја, из средстава у буџету Републике и из других извора у складу са законом.

 

Члан 10.

Програм из члана 5. ове уредбе Музеј ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма.

До доношења програма из члана 5. ове уредбе, Музеј може послове заштите обављати према Привременом програму заштите и развоја који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Члан 11.

Просторни и урбанистички планови, шумске, ловне, риболовне, водопривредне, пољопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје морају бити усаглашени са програмом заштите и развоја из члана 5. ове уредбе.

 

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-762/60-7

У Београду, 15. марта 1995. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,

Светозар Крстић, с. р.

 

 

ОПИС ГРАНИЦА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „РИСОВАЧА”

Граница споменика природе „Рисовача” почиње у крајњој јужној додирној тачки парцеле 4516/1 и сеоског пута, иде путем према северозападу дуж ивице споменуте парцеле, напушта пут скрећући прво према северу, а затим према североистоку дуж спољне ивице парцеле 4516/1, наставља истим правцем ивицом парцеле 4512, пресеца корито Кубршнице, излази на ивицу парцеле 2507 и скрећући најпре према север – северозападу, а затим североистоку иде ивицом споменуте парцеле, прелази на ивицу парцеле 2506/1 и савија дуж ње према југоистоку, затим повија према истоку дуж ивице парцеле 805/8, наставља ивицом парцеле 805/7, оштро скреће према југозападу дуж парцела 805/1 и 805/3, скреће према југоистоку ивицом парцеле 804/2, савија дуж ивице исте парцеле према југозападу и наставља приближно истим правцем дуж спољне ивице парцеле 1553, 1552/1, 4511 и 4516/1 до почетне тачке на сеоском путу.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Опис граница споменика природе „Рисовача”, објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 9/95 на стр. 286.