На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

    Влада доноси

 

УРЕДБУ

о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом

„Службени гласник РС“, број 26 од 23. априла 2010.

 

 Садржина Уредбе

 

Члан 1.

    Овом уредбом оснива се Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија) и одређује њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад.

    Канцеларија је служба Владе.

 

Делокруг Канцеларије

 

Члан 2.

    Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва, што укључује: иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе; иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва; учешће у припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије; организовање округлих столова и конференција; објављивање публикација и предузимање других мера и активности с циљем подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; обављање стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету; сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву.

    Канцеларија припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним друштвом.

    Канцеларија сарађује с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради релевантних докумената и прописа и промовише послове који су у вези са развојем и сарадњом са цивилним друштвом.

    Канцеларија обавља и друге послове из области развоја цивилног друштва и сарадње са цивилним друштвом које јој повери Влада.

 

Вођење Канцеларије. Директор Канцеларије

 

Члан 3.

    Канцеларијом руководи директор Канцеларије, кога поставља Влада на пет година, на предлог Генералног секретара Владе.

    Директор Канцеларије одговоран је Влади и Генералном секретару Владе.

    Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

 

Заменик директора Канцеларије

 

Члан 4.

    Директор Канцеларије има заменика, кога сам предлаже, а кога поставља Влада на пет година.

    Заменик директора Канцеларије помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.

    Заменик директора Канцеларије је државни службеник на положају.

 

Рок за доношење Правилника

 

Члан 5.

    Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији донеће Генерални секретар Владе, на предлог директора Канцеларије, у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Ступање Уредбе на снагу

 

Члан 6.

    Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

 

          05 број 110-2785/2010

          У Београду, 15. априла 2010. године

          Влада

            Први потпредседник Владе –

          заменик председника Владе,

          Ивица Дачић, с.р.