Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 85. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07) и члана 42. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71 /05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ

о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС”, бр. 40 од 11. јуна 2010, 42 од 4. маја 2017.

Предмет уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређује се поступање са електронским документима у канцеларијском пословању органа државне управе, сачињеним у складу са законом који уређује електронски документ.

Одредбе ове уредбе сходно се примењују и на службе Народне Скупштине, председника Републике и Владе, аутономних покрајина, органе општина, градова, града Београда – кад врше поверене послове државне управе, као и на предузећа и друге организације када врше јавна овлашћења.

*Службени гласник РС, број 42/2017

Електронско канцеларијско пословање

Члан 2.

Електронско канцеларијско пословање обезбеђује да се у информационом систему обављају послови канцеларијског пословања, односно да се у том систему поступа са поднесцима, актима и прилозима у електронском облику.

Достава електронских докумената

Члан 3.

Достава електронског документа путем информационог система гарантује интегритет, непромењивост и непорецивост послатог документа.

Поступање са документима у електронском канцеларијском пословању

Члан 4.

Основна евиденција о актима и предметима, попис аката и интерна доставна књига у електронском канцеларијском пословању воде се у информационом систему.

Поднесци, акта и прилози примљени, односно сачињени у облику електронског документа чувају се у информационом систему.

У информационом систему чувају се и електронске копије поднесака, аката и прилога за које је извршена дигитализација.

За предмете чији су акти у облику електронског документа омот списа се формира и води у електронском облику у информационом систему, осим ако информациони систем у коме се води поступак пред органом државне управе обезбеђује преглед, односно претрагу података који се по прописима који уређују канцеларијско пословање органа државне управе уносе у омот списа, када се омот списа не формира као посебан документ.Интерна достава предмета и аката у облику електронског документа врши се путем информационог система.

Интерна достава предмета и аката у облику електронског документа врши се путем информационог система.

Примљени електронски документи дневно се сортирају и формира се електронска књига докумената са датумом пријема електронског поднеска, осим ако информациони систем обезбеђује претрагу електронских докумената у предметима по датуму пријема.

На крају радног дана  се формира електронска резервна копија свих докумената пристиглих у току радног дана.

Ако орган државне управе у вези са поступком који спроводи електронским путем прими поднесак, акт или прилог у папирној форми, по пријему те документације штампа се папирни омот списа у који се та документација улаже, при чему папирни омот списа носи исти број предмета као и електронски. Ако орган државне управе такав поднесак, односно акт или прилог дигитализује и уноси у информациони систем, са оригиналом у папирној форми се након тога поступа у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање органа државне управе.

*Службени гласник РС, број 42/2017

Електронска архива

Члан 5.

Електронска архива је део информационог система, у оквиру кога се чувају поднесци акта и прилози у електронском облику, тако да је осигурано дуготрајно чување електронске архивске грађе, њено одржавање, мигрирање односно пребацивање на нове носаче у прописаним форматима .

Ако се електронска архива из става 1. овог члана, односно део те архиве затвара, акта и прилози из те архиве, односно тог дела архиве, за које није истекао рок прописан за чување, предају се надлежном архиву у електронском формату у коме је прописано да се чувају у информационом систему, осим ако је другачије прописано законом.

*Службени гласник РС, број 42/2017

Прелазне и завршне одредбе

Члан 6.

На сва питања која се односе на канцеларијско пословање а која нису уређена овом уредбом, сходно се примењују одредбе Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, број 80/92) и Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, бр. 10/93 и 14/93 – исправка).

Члан 7.

За потребе извршења ове уредбе, на предлог органа државне управе у чијем се саставу налази писарница републичких органа, министар надлежан за послове управе донеће упутство којим ће, поред осталог, прописати и техничке услове које мора да испуњава информациони систем, као и електронска документа са којима се поступа у информационом систему.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује истеком 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

05 број 110-3917/2010-004

У Београду, 3. јуна 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.