На основу члана 20. став 7. и члана 23. став 4. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о ближим условима за издавање, коришћење и укидање дозвола за извоз, увоз, односно транзит робе и расподелу квота

„Службени гласник РС“, број 47 од 13. јула 2010.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се ближи услови за издавање, коришћење и укидање дозвола за извоз, увоз, односно транзит робе, као и ближи услови за расподелу квота.

 

Члан 2.

Министарство, односно други надлежни орган из члана 22. став 1. Закона о спољнотрговинском пословању (у даљем тексту: надлежни орган) дужан је да приликом спровођења процедуре за издавање дозволе примењује принципе неутралности, праведности и равноправности.

 

Члан 3.

Дозвола се издаје за једну или више врста робе.

 

Члан 4.

Издата дозвола је непреносива.

 

Члан 5.

Дозвола садржи рок до кога може бити искоришћена.

Рок из става 1. овог члана мора бити довољан за искоришћење дозволе и може бити продужен на захтев имаоца дозволе.

Број испорука током важења дозволе није ограничен, уколико посебним прописом није другачије регулисано.

 

Члан 6.

Приликом увоза, односно извоза робе за коју је издата дозвола надлежном царинском органу уз царинску декларацију подноси се дозвола на увид. Царински орган на дозволи уписује вредност и количину робе која је увезена, односно извезена.

Царински орган не може одбити увоз робе за коју је издата дозвола због мањег одступања вредности, односно количине у односу на износ назначен у дозволи, до ког је дошло у току транспорта, утовара робе у ринфузи и незнатних разлика који се јављају у нормалним токовима трговине.

 

Члан 7.

Надлежни орган води евиденцију о издатим дозволама.

Носилац дозволе дужан је да током периода важења дозволе обавести надлежни орган о насталим и могућим променама података на основу којих је издата дозвола и, по потреби, захтева измену дозволе.

 

Члан 8.

Надлежни орган може укинути дозволу:

1) ако се, после издавања дозволе, услед ванредних околности, не може обавити извоз, увоз или транзит робе у складу са елементима наведеним у дозволи,

2) ако је одлука о издавању дозволе донета на основу нетачних података.

Лицу чија је дозвола укинута због околности из става 1. тачка 2. овог члана, а имало је сазнање о тачности података, надлежни орган неће издавати дозволу у наредних годину дана од дана укидања дозволе.

 

II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА НА АУТОМАТСКИ НАЧИН

 

Члан 9.

Аутоматско издавање дозвола за увоз, односно извоз робе уводи се када други поступци за праћење токова робе нису адекватни за добијање потребних података и траје док разлози за такво праћење постоје.

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана може да поднесе свако заинтересовано лице које испуњава прописане услове за увоз, односно извоз робе која подлеже аутоматском издавању дозволе. Та лица имају једнак третман приликом подношења захтева и добијања такве дозволе.

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана може се поднети сваког радног дана који претходи дану царињења робе.

Надлежни орган сваком подносиоцу захтева издаје дозволу за увоз, односно извоз за захтевану количину, односно вредност најкасније у року од десет радних дана од дана пријема потпуног захтева.

 

Члан 10.

Надлежни орган прописује образац захтева за издавање дозволе и документацију коју је потребно поднети уз захтев.

Надлежни орган је дужан да образац захтева за издавање дозволе и образац захтева за измену дозволе (укључујући продужење) пропише тако да буду што једноставнији, а може да захтева податке и документацију који су нужно потребни за правилно спровођење дозвола.

Надлежни орган је дужан да образац и документацију из става 1. овог члана, као и њихове измене објави, по правилу, најкасније 21 дан пре дана почетка њихове примене.

 

III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ НА НЕАУТОМАТСКИ НАЧИН

 

Члан 11.

Надлежни орган издаје дозволу на неаутоматски начин за извоз, увоз, односно транзит робе на основу поднетог захтева и друге прописане документације.

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана може да поднесе свако заинтересовано лице које испуњава прописане услове за увоз, извоз, односно транзит робе која подлеже неаутоматском издавању дозволе, као и услове прописане за ту робу. Та лица имају једнак третман приликом подношења и разматрања захтева за добијање дозволе.

 

Члан 12.

Надлежни орган је дужан да одлучи о захтеву за издавање дозволе у року од 30 дана од дана подношења потпуног захтева уколико се захтеви разматрају према редоследу пријема, осим ако то није могуће из разлога који су изван контроле Републике Србије.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, надлежни орган је дужан да одлучи о захтеву за издавање дозволе у року од 60 дана од дана подношења потпуног захтева, уколико се захтеви разматрају истовремено (у случају расподеле квота и др.).

Рок за одлучивање о захтеву из става 2. овог члана почиње првог наредног дана од дана истека рока за подношење захтева.

 

Члан 13.

Надлежни орган прописује образац захтева за издавање дозволе и документацију коју је потребно поднети уз захтев и, по потреби, рокове за подношење захтева.

Надлежни орган је дужан, ако је прописан крајњи рок за подношење захтева, да одреди најмање 21 дан за подношење захтева, са могућношћу продужења у случају да је у прописаном року поднет непотпун захтев.

Надлежни орган је дужан да образац захтева за издавање дозволе и образац захтева за измену дозволе (укључујући продужење) пропише тако да буду што једноставнији, а може да захтева податке и документацију који су нужно потребни за правилно спровођење дозвола.

Надлежни орган је дужан да образац, документацију и рокове из става 1. овог члана, као и њихове измене објави, по правилу, најкасније 21 дан пре дана почетка њихове примене.

 

IV. РАСПОДЕЛА КВОТА

 

Члан 14.

Расподела квота се може вршити:

1) издавањем дозволе на неаутоматски начин за увоз, односно извоз додељене квоте, или

2) отписивањем квоте од стране надлежног царинског органа у моменту царињења према редоследу прихватања царинске декларације.

Надлежни орган прописује начин и динамику расподеле квота.

Укупан обим квантитативног ограничења по количини, односно вредности и почетни и крајњи рок за његову примену, њихове измене, као и начин расподеле, објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”, по правилу, најкасније 21 дан пре дана почетка њихове примене.

Ако се квота расподељује издавањем дозволе на неаутоматски начин, поред података из става 3. овог члана, објављују се и критеријуми за расподелу квота.

 

Члан 15.

Лице коме је издата дозвола којом се расподељује квота дужно је да, у прописаном року након истека периода важења дозволе, достави надлежном органу извештај о реализацији квоте са пратећом документацијом (копија дозволе са отписаним количинама, копија царинске декларације и др.).

Уколико лице из става 1. овог члана не може да реализује додељену квоту у датом року, дужно је да о томе обавести надлежни орган и врати издату дозволу пре истека рока њеног важења.

Током периода примене квантитативног ограничења може се извршити прерасподела квота из става 2. овог члана.

Надлежни орган, у случају из члана 6. став 2. ове уредбе, може при наредном издавању дозволе којом се расподељује квота, умањити или увећати количину, односно вредност одређене квоте за износ одступања.

 

Члан 16.

У случају када се квоте расподељују на одређене земље снабдеваче, информација о количини, односно вредности расподељеној на поједине земље, као и њихове измене, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, по правилу, најкасније 21 дан пре дана почетка примене.

У случају да се квоте не расподељују на земље снабдеваче, носиоци дозвола имају слободу избора земље увоза.

 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-4922/2010

У Београду, 8. јула 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.