На основу члана 4. став 2. Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о методологији за разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности

„Службени гласник РС“, број 54 од 4. августа 2010.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се методологија за разврставање јединица разврставања по делатностима.

Разврставање јединица разврставања и њихових организационих делова, односно огранака у секторе, области, гране и групе предвиђене у Класификацији делатности, врши се према критеријумима утврђеним овом уредбом.

 

Члан 2.

Разврставања по делатностима врши се на основу регистрационе пријаве, односно пријавe за упис, коју јединица разврставања подноси надлежном органу у складу са законом.

За разврставање по делатностима уз регистрациону пријаву, односно пријаву за упис, доставља се и дозвола надлежног органа за обављање делатности, када је то прописано законом.

 

Члан 3.

Пријаве за разврставање по делатностима, у складу са законом, подносе: привредна друштва, задруге, банке, друштва за осигурање, брокерско-дилерска друштва, даваоци финансијског лизинга, друге правне форме привредних субјеката, предузетници, пољопривредна газдинства, установе, јавна предузећа, државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, политичке странке, синдикалне организације, удружења, огранци и представништва страних правних лица и друге организације које обављају делатност.

 

Члан 4.

Подаци за разврставање по делатностима подносе се у регистрационој пријави Агенцији за привредне регистре или органу који води други посебан регистар.

Уз регистрациону пријаву привредно друштво даје податке о делатностима огранака, а други облици организовања о делатностима организационих и других јединица у свом саставу.

 

Члан 5.

Податке за разврставање по делатностима подноси:

1) јединица разврставања која настане оснивањем или организовањем;

2) јединица разврставања која је настала: спајањем преузимањем (припајањем) привредног субјекта; оснивањем новог привредног субјекта насталог спајањем постојећих привредних субјеката; оснивањем новог привредног субјекта насталог поделом постојећег привредног субјекта и удружење настало спајањем или поделом удружења.

 

Члан 6.

Разврставање по делатностима врши се одређивањем шифре и назива групе из Класификације делатности, којој припада делатност коју обавља јединица разврставања.

Утврђивањем групе делатности одређује се сектор, област и грана делатности јединице разврставања.

У четвороцифреној шифри групе делатности, прве две цифре означавају област, а прве три цифре заједно – грану делатности којој одговарајућа група припада.

 

Члан 7.

Привредна друштва и њихови огранци, односно друге јединице разврставања и њихови организациони делови разврставају се према делатностима које обављају.

Ако привредно друштво, односно друга јединица разврставања обавља више делатности, разврстава се у делатност која највише доприноси укупној додатој вредности јединице разврставања (претежна делатност).

Ако јединица разврставања не располаже подацима о додатој вредности, разврстава се у делатност у којој је исплаћен највећи део бруто зарада запослених.

Делатност новоосноване јединице разврставања утврђује се на основу података о предмету пословања садржаних у акту о оснивању.

 

Члан 8.

Претежна делатност привредног друштва које се бави производњом или пружањем услуга јесте делатност која највише доприноси укупној додатој вредности привредног друштва у претходној календарској години.

Претежна делатност привредног друштва које делатност обавља у огранцима утврђује се на основу делатности тих делова. Делатност огранка привредног друштва одређује се према врсти производа које производи, односно врсти услуга које обавља, независно од делатности привредног друштва.

 

Члан 9.

Претежна делатност задруге која се бави производњом робе, прометом робе и обављањем услуга јесте делатност која највише доприноси укупној додатој вредности задруге у претходној календарској години.

 

Члан 10.

Претежна делатност установе утврђује се на основу акта о оснивању.

Ако је актом о оснивању предвиђено да установа обавља више делатности, претежна делатност се утврђује на основу делатности у којој је остварена највећа бруто зарада у претходној календарској години.

 

Члан 11.

Претежна делатност удружења насталог слободним удруживањем више физичких или правних лица јесте једна од делатности класификована у област „94 − Делатности удружења”, у зависности од циљева и интереса ради којих је удружење основано.

 

Члан 12.

Огранак привредног друштва, односно организациони део друге јединице разврставања, разврстава се према врсти производа коју производи или врсти услуге коју врши, независно од делатности привредног друштва, односно друге јединице разврставања у чијем се саставу налази.

 

Члан 13.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о разврставању јединица разврставања према Класификацији делатности („Службени лист СРЈ”, бр. 45/96, 58/96, 17/98 и 63/98).

 

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 110-5479/2010

У Београду, 29. јула 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.