На основу члана 9. став 1. Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и нотног записа химне Републике Србије

"Службени гласник РС", број 85 од 15. новембра 2010.

 

 

Предмет уредбе

 

Члан 1.

   Овом уредбом утврђује се изворник Великог и Малог грба, изворник заставе и нотни запис химне Републике Србије.

 

Грб Републике Србије

 

Члан 2.

Изворник грба Републике Србије чине:

  1) за Велики грб:

  – линеарни цртеж Великог грба (слика 1),

  – представа Великог грба са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 2),

  – представа Великог грба у боји (слика 3); 

 

 

 

 

Слика 1
veliki_grb_linearni.jpg

 

 

 

 

 

 

Слика 2
veliki_grb_srafura.jpg

 

 

 

Слика 3

 

veliki_grb_kolorni.jpg

 

 

2) за Мали грб:

 – линеарни цртеж Малог грба (слика 4),

 – представа Малог грба са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 5),

 – представа Малог грба у боји (слика 6).

 

 

 

 

 

Слика 4
mali_grb_linearni.tif

 

 

 

 

 

 

Слика 5
mali_grb_srafura.jpg

 

 

 

Слика 6

 

mali_grb_kolorni.jpg

 

Графички стандарди приказивања Великог и Малог грба

 

Члан 3.

Изворник Великог и Малог грба чине и следећи графички стандарди њиховог приказивања:

  – представа Великог грба методом контрастних поља (слика 7),

  – представа Малог грба методом контрастних поља (слика 8),

  – представа Великог грба у негативу (слика 9),

  – представа Малог грба у негативу (слика 10),

 

 

 

 

 

 

Слика 7
veliki_grb_kontrastna.jpg

 

 

 

 

 

 

Слика 8
mali_grb_kontrastna.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9

 

 

 

 

 

 

Слика 10
mali_grb_negativ.jpg

 

 

 

– конструкција Малог грба (слика 11),

 – линеарни цртеж уметнутог штита на грудима двоглавог орла (слика 12),

 – представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 13),

 – представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла у боји (слика 14),

 – представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла методом контрастних поља (слика 15),

 – представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла у негативу (слика 16).

 

Слика 11

 

mali_grb_konstrukcija.jpg

 

 

 

 

 

Слика 12
umetnuti_stit_linearni.jpg

 


 

Слика 13
umetnuti_stit_srafura.jpg

 

Слика 14
umetnuti_stit_kolorni.jpg


 

 


Слика 15
umetnuti_stit_kontrastna.jpg

 

 


 


Слика 16
umetnuti_stit_negativ.jpg

 

 


 

Застава Републике Србије

 

Члан 4.

 Изворник заставе Републике Србије чине:

  1) за Државну заставу:

  – линеарни цртеж Државне заставе (слика 17),

  – представа Државне заставе са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 18),

  – представа Државне заставе у боји (слика 19);

 

Слика 17 

drzavna_zastava_RS_linearni.jpg

 

Слика 18

 

 

drzavna_zastava_RS_srafura.jpg

 

 

Слика 19

 

 drzavna_zastava_RS.jpg

 2) за Народну заставу:

  – линеарни цртеж Народне заставе (слика 20),

  – представа Народне заставе са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 21),

  – представа Народне заставе у боји (слика 22);

 

Слика 20

 

narodna_zastava_RS_linearni.jpg

 

 

Слика 21

 

 

narodna_zastava_RS_srafura.jpg

 

Слика 22

 

narodna_zastava_RS.jpg

 

 

3) за стандарту председника Републике:

  – линеарни цртеж стандарте председника Републике (слика 23),

  – представа стандарте председника Републике са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 24),

  – представа стандарте председника Републике у боји (слика 25);


 

 

 

 

Слика 23
standarta_preds_Srbije_linearni.jpg

 

 

 

 

 

 

Слика 24
standarta_preds_Srbije_srafura.jpg

 

 

Слика 25

standarta_preds_Srbije.jpg

 

4) за стандарту председника Народне скупштине:

  – линеарни цртеж стандарте председника Народне скупштине (слика 26),

  – представа стандарте председника Народне скупштине са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте (слика 27),

  – представа стандарте председника Народне скупштине у боји (слика 28).


 

 

 

 

 

Слика 26
standarta_preds_skupstine_linearni.jpg

 

 

 

 

 

 

Слика 27
standarta_preds_skupstine_srafura.jpg

 

 

 

Слика 28

 

standarta_preds_skupstine.jpg

 

Графички стандарди приказивања Државне заставе, Народне заставе, стандарте председника Републике и стандарте председника Народне скупштине

 

Члан 5.

   Изворник Државне заставе, Народне заставе, стандарте председника Републике и стандарте председника Народне скупштине чине и следећи графички стандарди њиховог приказивања:

  – представа Државне заставе методом контрастних поља (слика 29),

  – представа Народне заставе методом контрастних поља (слика 30),

  – представа стандарте председника Републике методом контрастних поља (слика 31),

  – представа стандарте председника Народне скупштине методом контрастних поља (слика 32),

  – конструкција Државне заставе (слика 33).

 

 

Слика 29
drzavna_zastava_RS_kontrastni.jpg

 

 

 

Слика 30
narodna_zastava_RS_kontrastni.jpg

 

 

 

 

 

Слика 31
standarta_preds_Srbije_kontrastna.jpg

 

 

 

 

Слика 32
standarta_preds_skupstine_Srbije_kontrastna.jpg

 

 

Слика 33

drzavna_zastava_RS_konstrukcija.jpg

 

Стандард представе боја

  

Члан 6.

Графички стандарди боја Великог и Малог грба, Државне заставе, Народне заставе, стандарте председника Републике и стандарте председника Народне скупштине утврђују се како следи:

 – у систему Pantone: црвена основна 192C / црвена тамна 704C / плава 280C / жута 123C,

 – у систему CMYK: црвена основна C0-M90-Y70-K10 / црвена тамна C0-M90-Y70-K30 / плава C100-M72-Y0-K19 / жута C4-M24-Y95-K0 / црна K100,

 – у систему RGB: црвена основна R198-G54-B60 / црвена тамна R161-G45-B46 / плава R12-G64-B118 / жута R237-G185-B46 / црна R33-G35-B30.

 Црвена тамна користи се само за порфиру.

 

Обавеза чувања изворника Великог и Малог грба и изворника заставе Републике Србије

   

Члан 7.

  Књига која садржи изворнике Великог и Малог грба и изворник заставе Републике Србије са графичким стандардима њиховог приказивања који су утврђени овом уредбом чува се у Генералном секретаријату Владе, у складу са законом.

 

  

Нотни запис химне Републике Србије

 

Члан 8.

  Нотни запис химне Републике Србије (за клавир, за мушки хор и за мешовити хор) одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

 

Завршна одредба

  

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 


  05 број 110-8204/2010 

У Београду, 11. новембра 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

 


 

 

 

04-Himna-klavir.tiff

 

 

 

 

 

 

05-Himna-muski-hor-ISPRAVLJENA.tif

 

 

 

 

 

 

06-Himna-mesoviti-hor.tif

 

 

 

 

 

.