Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 52. став 3. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ

о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

"Службени гласник РС", бр. 3 од 24. јануара 2011, 37 од 24. априла 2015.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се врста и минимум средстава и опреме за спровођење личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних дејстава и других већих несрећа (у даљем тексту: елементарне непогоде и друге несреће), а које су дужни да набаве и држе државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда, као и рокови за набавку тих средстава.

Члан 2.

Грађани власници стамбених јединица, односно кућа и власници стамбених зграда дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању следећа средства и опрему:

1) комплет за пружање прве помоћи, који садржи: индивидуални први завој са једним јастучетом 12 cm х 10 cm (1 ком.); калико завој – уткани руб 8 cm х 5 m (2 ком.); калико завој – уткани руб 2,5 cm х 5 m (1 ком.); газу стерилну 1 m (1 ком.); газу стерилну ½ m (2 ком.); газу стерилну ¼ m појединачно паковање 80 cm х 25 cm (4 ком.); вазелинску газу 10 cm х 10 cm (2 ком.); лепљиви фластер (2 ком.); адхезивни завојни материјал 10 cm х 8 cm (2 ком.); троуглу мараму дим. 100х100х140 cm густоће 20x19 (5 ком.); санитетску вату (100 gr); рукавице за једнократну употребу (5 пари); маказе са закривљеним врхом (1 ком.); сигурносну иглу (зихернадлу 5 ком.); маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу (2 ком.); термо-изолациону алуфолију (1 ком.);

2) дезинфекциона средства – 2 dcl алкохола 70 %;

3) приручна средства за деконтаминацију – соде бикарбоне једну кутију;

4) апарат за гашење почетних пожара – С-6 или еквивалентан њему.

Грађани који живе у властитим кућама, поред средстава и опреме из става 1. овог члана, дужни су да набаве и држе у исправном стању и комплет алата који обухвата: лопату, крамп или мотику и испитивач напона (глинерица).

Грађани који су као физичка лица регистровани за обављање делатности ради стицања добити (предузетници) дужни су да, у зависности од броја запослених, набаве и држе у исправном стању комплет за пружање прве  помоћи, из става 1. тачка 1) овог члана или најмање једну приручну апотеку (зидни ормарић или преносна торба), из члана 4. тачка 2) ове уредбе, као и средства и опрему из члана 4. тач. 3)–5) ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 37/2015

Члан 3.

У циљу заштите и спасавања живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине, односно ради ублажавања деловања одређених појава или опасности, власници односно корисници објеката у којима раде запослени или се налази већи број људи или у којима се налазе такве материје, роба или средства која представљају одређену опасност по живот и здравље људи или која могу изазвати несрећу као нпр. у робним кућама, продавницама, угоститељским објектима, тржним центрима, спортским објектима, позориштима, концертним дворанама, архивима, библиотекама, дискотекама, производним халама, предшколским установама, школама, високошколским установама, установама ученичког и студентског стандарда, заводима за извршење кривичних санкција, колективним центрима, војним и верским објектима, здравственим установама, железничким и аутобуским станицама, аеродромима, угоститељско-туристичким објектима, станицама за снабдевање моторних возила горивом, складиштима у којима се чува грађевински материјал и хемијски производи и други лако запаљиви, отровни или експлозивни материјали, прехрамбене, текстилне и друге робе, сервисним радионицама, ђачким домовима, биоскопима и свим другим сличним објектима у којима раде запослени или се налази већи број људи, дужни су да набаве и држе у исправном стању средства и опрему за спровођење личне, узајамне и колективне заштите људи у тим објектима, утврђену одредбама члана 4. ове уредбе.

Члан 4.

Државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, који испуњавају услове из члана 3. ове уредбе, дужни су да за сваки објекат појединачно набаве најмање:

1) комплет за пружање прве  помоћи из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, ако имају мање од 20 запослених;

2) најмање једну приручну апотеку (зидни ормарић или преносиву торбу) ако имају од 20 до 100 запослених и даље на сваких 200 запослених, још по једну приручну апотеку која садржи: калико завој – уткани руб 10 cm х 5 m (5 ком.); калико завој – уткани руб 6 cm х 5 m (5 ком.); калико завој – уткани руб 5 cm х 5 m (5 ком.); калико завој – уткани руб 2,5 cm х 5 m (5 ком.); индивидуални први завој типа II (2 ком.); стерилна газа 1 m (2 ком.); стерилна газа ½ m (2 ком.); стерилну газу ¼ m (3 ком.); вазелинску газу 10 cm х 10 cm (2 ком.); троуглу мараму 100x100x140 cm густоће 20x19 (5 ком.); санитетску вату (100 gr); лепљиви фластер 2,5 cm х 5 m (3 ком.); адхезивни завојни материјал 10 cm х 4 cm (5 ком.); рукавице за једнократну употребу (10 пари); сигурносну иглу (зихернадлу 10 ком.); маказе са закривљеним врхом (1 ком.); термо-изолациону алуфолију (3 ком.); маску за давање вештачког дисања за једнократну употребу (5 ком.);

3) по једна носила на сваких 50 запослених;

4) најмање један комплет средстава за дезинфекцију пословног простора, радне површине, уређаја и возила која се користе у оквиру делатности, који садржи 10 грама детерџента на 1 m² пословног простора;

5) по један комплет алата, који обухвата: лопату, крамп, секиру, чекић (мацола), ћускију, тестеру за гвожђе, клешта и испитивач напона.

Власници односно корисници објеката у којима је поред запослених, привремено смештен и/или борави већи број људи, дужни су да поред средстава из става 1. овог члана, набаве додатна средства и опрему из става 1. тачке 2) овог члана, на сваких 150 привремено смештених људи, сходно укупним смештајним капацитетима којима располажу.

*Службени гласник РС, број 37/2015

Члан 5.

Привредна друштва, оператори Севесо постројења и друга правна лица, који су у складу са законима, обвезници израде Политике превенције удеса, Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, дужни су да набаве и држе у исправном стању заштитна средства – опрему за заштиту запослених у случају хемијског удеса.

Оператори Севесо постројења који су обвезници израде Извештаја о безбедности, дужни су да обезбеде одговарајућа средства личне заштите (органа за дисање) грађанима и лицима која стално бораве и раде у непосредном окружењу, односно зони угрожености од ефеката хемијског удеса.

Количина средстава из става 2. овог члана обезбеђује се на основу Извештаја о безбедности, а у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе и организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Министарства унутрашњих послова, за територију седишта правног лица.

Обавезују се оператори Севесо постројења да у сарадњи са наведеним органима из става 3. овог члана организују и реализују обуку са корисницима обезбеђених средстава личне заштите.

Субјекти из ст. 1. и 2. овог члана дужни су да обезбеде одговарајућа заштитна средства по изради и добијеној сагласности од надлежног органа на Политику превенције удеса, Извештај о безбедности и План заштите од удеса.

*Службени гласник РС, број 37/2015

 

Члан 6.

За потребе узајамне и колективне заштите у стамбеним зградама које се у складу са законом налазе у етажном власништву грађана, а које имају најмање два или више спратова, скупштина станара зграде дужна је да набави и држи у исправном стању:

1) комплет алата из члана 4. став 1. тачка 5) ове уредбе;

2) ватрогасни апарат (најмање по један на сваком спрату, односно у складу с прописима о заштити од пожара).

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да одржава хидрантску мрежу и противпожарно степениште.

Члан 7.

Брисан је (види члан 4. Уредбе - 37/2015-5)

Члан 8.

Средства и опрема утврђена овом уредбом, у складу са упутством произвођача, морају се чувати на условном, сигурном и видном месту и одржавати у исправном стању, те користити само према њиховој намени.

Средства и опрема из чл. 2, 4, 5. и 6. ове уредбе која су ограниченог рока трајања, као и потрошена, оштећена или на било који начин нестала средства и опрема, морају се зановити пре истека рока, односно најкасније у року 60 дана од дана настанка разлога за њихово занављање.

Члан 9.

Државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда који су пре ступања на снагу ове уредбе набавили средства и опрему предвиђене овом уредбом, могу наставити да их користе док та средства и опрему не буду у обавези да занове у складу са чланом 8. став 2. ове уредбе, а најкасније у року од годину дана од истека рока за њихово набављање у складу са чланом 7. ове уредбе.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-10010/2010

У Београду, 13. јануара 2011. године

Влада

Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа: "Службени гласник РС", 37/2015-5

Члан 5.

Носиоци обавеза из чл. 2. и 4. Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС”, број 3/11) дужни су да прописана средства и опрему набаве до краја 2015. године.

Изузетно од става 1. овог члана, носиоци обавеза који су до ступања на снагу ове уредбе набавили средства и опрему у складу са раније важећим прописом, могу наставити да их користе до истека прописаног рока занављања.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.