Zakon

 

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о проглашењу Специјалног резервата природе „Паљевине”

"Службени гласник РС", број 93 од 9. децембра 2011.

 

Члан 1.

Једино природно налазиште пирамидалног варијетета јелe ставља се под заштиту и проглашава за специјални резерват природе под именом „Паљевине”, као природно добро од изузетног значаја и сврстава се у Ι категорију заштите као специјални резерват природе (у даљем тексту: Специјални резерват природе „Паљевине”).

Члан 2.

Специјални резерват природе „Паљевине” ставља се под заштиту да би се очувало једино природно станиште пирамидалног варијетета јеле у Републици Србији и јединствена популација овог таксона. Највећи део резервата обрастао је мешовитом шумом букве, јеле и смрче. Значајно флористичко обележје овог подручја је и присуство тресетница.

У границама Специјалног резервата природе „Паљевине”, поред потока, на малим површинама, развијена је висока тресава, која као врло осетљив тип екосистема, представља, за заштиту, приоритетни тип станишта.

Специјални резерват природе „Паљевине” је прво налазиште врсте Dryopteris remota у Републици Србији.

Члан 3.

Специјални резерват природе „Паљевине” налази се на територији општине Сјеница, катастарска општина Кладнице, на делу катастарске парцеле број 619 и обухвата површину од 7,77 ha у државној својини.

Границом заштите Специјалног резервата природе „Паљевине” обухваћен је шумски одсек 8 „с” и делови одсека 8 „а”, 9 „а”, 9 „b” Газдинске јединице „Голија – Јавор”.

Опис, графички приказ граница Специјалног резервата природе „Паљевине” и списак катастарских парцела одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Специјалног резервата природе „Паљевине”, није дозвољено обављати радове и активности за које се у складу са законом утврди да могу оштетити популације, заједнице и станишта биљних и животињских врста овог подручја, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска обележја предела и животну средину.

Члан 5.

На подручју Специјалног резервата природе „Паљевине” утврђују се режими заштите II и III степена, у којима се спроводи активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса и проактивна заштита у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја.

На површинама са режимом заштите II и III степена непосредно се примењују забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе.

Режим заштите II степена обухвата површину од 4,50 ha, односно 58 % подручја Специјалног резервата природе „Паљевине”, а утврђује се на простору шумског одсека 8 „с” Газдинске јединице „Голија – Јавор”. Режим заштите III степена површине 3,27 ha, односно 42 %, обухвата преостали део заштићеног подручја, који није обухваћен режимом заштите II степена.

Члан 6.

На целом подручју Специјалног резервата природе „Паљевине” забрањене радње и активности су:

1) оштећивање, вађење и одношење јединки пирамидалне јеле;

2) сеча живих стабала пирамидалне јеле;

3) чиста и оплодна сеча шуме, као и свака непланска сеча и уништавање аутохтоних врста дрвећа и жбуња;

4) сакупљање свих биљних и животињских врста;

5) уношење алохтоних биљних и животињских врста;

6) испаша стоке;

7) лов;

8) промена намене земљишта;

9) преграђивање, скретање и уређивање природних водотока;

10) каптажа извора;

11) скидање и одношење стеље и површинског слоја земљишта;

12) експлоатација и свако коришћење минералних сировина;

13) изградња објеката, шумских и јавних путева;

14) извођење грађевинских радова и других радова којима би се нарушила морфологија терена, уништила дивља флора и фауна или на било који други начин нарушио интегритет заштићеног подручја;

15) пролаз моторних и других возила, осим за потребе спровођења прописаних мера заштите;

16) камповање и ложење ватре;

17) депоновање смећа и другог отпадног материјала;

18) промена граница шумских одсека унутар Специјалног резервата природе „Паљевине”.

Поред забрана из става 1. овог члана на површини за коју је утврђен режим заштите II степена забрањена је и свака сеча обнове шума и одлагање остатака од сече, а на површини на којој је утврђен режим заштите III степена забрањено је и обарање стабала на простор под режимом заштите II степена.

Члан 7.

На целом подручју Специјалног резервата природе „Паљевине”, радови и активности ограничавају се на:

1) мере неге и заштите у циљу очувања и повећања бројности популације пирамидалне јеле (размножавање пирамидалне јеле применом мера in situ и ex situ заштите – узимањем семена, гранчица за калемљење и др.);

2) уклањање конкурентних стабала пирамидалној јели и постепено успостављање пребирне до групимично – пребирне структуре шуме у којој пирамидална јела има повољан биолошки положај у свим спратовима вегетације;

3) примена биолошких и хемијских средстава за сузбијање паразита и патогена који би могли угрозити здравствено стање пирамидалне јеле или стабилност шумског екосистема;

4) благовремено спровођење санитарне сеча и уклањање изваљених стабала и грањевине;

5) успостављање шумског реда одмах по сечи стабала;

6) сузбијање инвазивних врста флоре и фауне;

7) очување и унапређење популација заштићених врста и њихових станишта;

8) научно-истраживачки рад и праћење стања јединки пирамидалне јеле и шумског екосистема;

9) контролисано кретање посетилаца;

10) презентација и популаризација природних вредности.

Члан 8.

Специјални резерват природе „Паљевине” поверава се на управљање Јавном предузећу „Србијашуме”, Београд (у даљем тексту: Управљач).

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, Управљач је овлашћен и дужан нарочито да: организује чуварску службу, обележи заштићено подручје, донесе план управљања, годишњи програм управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби, води евиденције о природним вредностима и људским активностима односно заснује информациони систем, утврди и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја, учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права коришћења, издаје сагласности и одобрења осигура несметано одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја у сарадњи са надлежним органима спречава све активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и које представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја.

Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима који уређују класификацију делатности и регистрацију привредних субјеката.

Члан 9.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја Специјалног резервата природе „Паљевине” спроводи се према плану управљања који се доноси за период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржајем и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

У поступку давања сагласности на План управљања, министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, пољопривреде, шумарства, водопривреде, туризма и финансија.

План управљања Управљач ће донети и доставити Министарству најкасније у року од 10 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, Управљач ће вршити послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 5. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљеве заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информациног система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 10.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане законом којим се уређује заштита природе, правилником се ближе утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени.

Правилник се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на други погодан начин који одреди Управљач.

Члан 11.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Специјални резерват природе „Паљевине”, његове спољне границе и границе површина односно локалитета са режимом заштите II степена најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач ће у року од осам месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, у сарадњи са Републичким геодетским заводом, Београд и Заводом за заштиту природе Србије, извршити идентификацију граница Специјалног резервата природе „Паљевине” на терену, дигиталној ортофото карти и катастарском плану.

На операт односно записник о утврђивању граница из става 2. овог члана, Влада даје сагласност на предлог Министарства.

Границе и површине, утврђене, описане и верификоване на начин прописан у ст. 2. и 3. овог члана, сматраће се меродавним у свим стварима које се тичу спровођења ове уредбе.

Члан 12.

Управљач ће у року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе засновати дигиталну базу података односно географски информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Специјалним резерватом природе „Паљевине”.

Члан 13.

Управљач ће најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе донети и доставити Министарству на сагласност акт о накнади за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Паљевине”.

Члан 14.

Средства за спровођење Плана управљања, обезбеђују се из буџета Републике Србије, Фонда за заштиту животне средине, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности Управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 15.

Планови уређења простора, планови, програми и основе из области шумарства, ловства, управљања рибљим фондом, водопривреде, пољопривреде и туризма и други програми и планови који се односе на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Специјалног резервата природе „Паљевине” усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, овом уредбом и Планом управљања.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-8236/2011

У Београду, 1. децембра 2011. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

ОПИС ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАЉЕВИНЕ”

Специјални резерват природе „Паљевине” се налази на простору општине Сјеница и целокупном површином припада делу катастарске парцеле 619, КО Кладницa. Заштићено подручје се налази на подручју ГЈ „Голија – Јавор”, којом газдује ШГ „Голија” из Ивањице. Границом заштите обухваћено је оделење 8: одсек „c” и део одсека „а”, као и оделење 9: делови одсека „а” и „b”.

Почетна тачка описа границе заштите Специјалног резервата природе „Паљевине” се налази на Студеној реци 70 m низводно од северозападне тачке одсека „c”, одељења 8, ГЈ „Голија – Јавор”. Граница даље иде на југ паралелно са границом одсека „c” на удаљености од 70 m од овог одсека, затим скреће на исток и прати границу одсека „c” на удаљености од 50 m, враћа се на север пратећи границу одсека „c” на удаљености од 50 m до наспрам североисточне тачке овог одсека, односно до граничне линије парцела 619 и 615 КО Кладницa. Граница даље скреће на запад граничном линијом парцела 619/615, 619/1534 (Студена река), односно упоредо са границом одсека „c” до почетне тачке описа границе заштите.

Режим заштите II степена заузима централни део заштићеног подручја и поклапа се са шумским одсеком „c” оделењa 8.

Режим заштите III степена пружа се у виду заштитног појаса око II степена заштите у ширини од 50 m са источне и јужне, као и 70 m са западне стране Резервата и обухвата делове одсека 8 „a”, 9 „а” и 9 „b”.

paljevine.tif

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОДРУЧЈА СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАЉЕВИНЕ”

Режим заштите II и ІІІ степена

ОПШТИНА СЈЕНИЦА

КО КЛАДНИЦА

КП БР. 619/део