Zakon

 

Ha основу члана 14. став 4. Закона о тајности података („Службени гласник PC”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Министарству унутрашњих послова

"Службени гласник РС", број 105 од 29. новембра 2013.

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се ближи критеријуми за одређивање тајних података степена тајности „ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе одређује се и означава степеном тајности „ПОВЕРЉИВО” или степеном тајности „ИНТЕРНО” у зависности од процене настанка могуће штете по интересе Републике Србије, односно настанка могуће штете по рад и обављање послова и задатака из законом прописане надлежности Министарства у случају његовог откривања неовлашћеном лицу, његове злоупотребе или уништавања.

Члан 3.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „ПОВЕРЉИВО” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу његовом злоупотребом или уништавањем настала штета по интересе Републике Србије, која за последицу може имати:

1) угрожавање територијалног интегритета и суверености Републике Србије;

2) угрожавање уставног поретка и демократских принципа Републике Србије;

3) угрожавање јавног реда, угрожавање реаговања у ванредним ситуацијама и пружање помоћи у случају опасности;

4) непосредну опасност по живот или здравље људи и заштиту имовине;

5) штету за економске интересе Републике Србије;

6) угрожавање националне и јавне безбедности;

7) угрожавање спровођења полицијских мера и активности у борби против криминала, сузбијању прекршаја и других деликата;

8) угрожавање међународне полицијске сарадње и ангажовање полиције у извршавању полицијских и других мирнодопских задатака у иностранству;

9) угрожавање надзора и обезбеђивања државне границе, контроле прелажења државне границе, проузроковање граничних инцидената и кршење прописа о кретању и боравку странаца, остваривање њихових права, као и права азиланата;

10) угрожавање послова регулисања, надзора и контроле саобраћаја на путевима;

11) угрожавање обезбеђивања јавних скупова;

12) угрожавање вршења безбедносних провера;

13) угрожавање функционисања и оперативне употребљивости информационог, радиокомуникационог и телекомуникационог система у обављању полицијских послова.

Члан 4.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „ИНТЕРНО” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу његовом злоупотребом или уништавањем настала штета за рад односно обављање задатака и послова Министарства, која за последицу може имати:

1) опасност по живот или здравље људи и заштиту имовине;

2) штету за рад односно обављање задатака и послова Министарства;

3) ометање спровођења полицијских мера и активности у борби против криминала, сузбијању прекршаја и других деликата;

4) ометање спровођења мера и активности у ванредним ситуацијама и пружања помоћи у случају опасности;

5) ометање међународне полицијске сарадње и ангажовање полиције у извршавању полицијских и других мирнодопских задатака у иностранству;

6) ометање надзора и обезбеђивања државне границе, контроле прелажења државне границе, проузроковање граничних инцидената и кршење прописа о кретању и боравку странаца, остваривање њихових права, као и права азиланата;

7) ометање послова регулисања, надзора и контроле саобраћаја на путевима;

8) смањење оперативне и функционалне способности Министарства.

Члан 5.

Овлашћено лице Министарства, у складу са законом који уређује тајност података, а на основу критеријума из чл. 3. и 4. ове уредбе, доноси одлуку о одређивању степена тајности податка Министарства, уз претходну процену могуће штете по интересе Републике Србије, односно могуће штете по рад и обављање задатака и послова Министарства.

Одлука из става 1. овог члана се преиспитује у складу са законом, периодично, и то за податке означене степеном тајности „ПОВЕРЉИВО” најмање једном у три године, а за податке означене степеном тајности „ИНТЕРНО” најмање једном годишње.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку три месеца од дана ступања на снагу.

 

05 број 110-9911/2013

У Београду, 25. новембра 2013. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Александар Вучић, с.р.