Zakon

 

На основу члана 13. став 1. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину

"Службени гласник РС", број 104 од 1. октобра 2014.

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се јединствена листа развијености региона, који су према степену развијености разврстани у развијене и недовољно развијене регионе и јединица локалне самоуправе, које су разврстане у прву, другу, трећу и четврту групу и девастирана подручја на основу података органа надлежног за послове статистике и финансија.

Члан 2.

Разврставање региона врши се на основу вредности бруто-домаћег производа по глави становника у региону у односу на републички просек, за референтни период.

Развијени региони су региони који остварују вредност бруто-домаћег производа изнад вредности републичког просека, и то:

1) Београдски регион;

2) Регион Војводине.

Недовољно развијени региони су региони у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека, и то:

1) Регион Шумадије и Западне Србије;

2) Регион Јужне и Источне Србије.

Поред региона из става 3. овог члана, статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије.

Члан 3.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа прву групу чини 20 јединицa локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека, и то:

1) Бачка Паланка;

2) Београд;

3) Беочин;

4) Бор;

5) Ваљево;

6) Врбас;

7) Вршац;

8) Кањижа;

9) Крагујевац;

10) Лајковац;

11) Ниш;

12) Нови Сад;

13) Панчево;

14) Пећинци;

15) Пожаревац;

16) Сента;

17) Стара Пазова;

18) Суботица;

19) Ужице;

20) Чачак.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа другу групу чини 34 јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека, и то:

1) Ада;

2) Александровац;

3) Апатин;

4) Аранђеловац;

5) Ариље;

6) Бачка Топола;

7) Бачки Петровац;

8) Бечеј;

9) Врање;

10) Врњачка Бања;

11) Горњи Милановац;

12) Зајечар;

13) Зрењанин;

14) Инђија;

15) Јагодина;

16) Кикинда;

17) Косјерић;

18) Крушевац;

19) Кула;

20) Лапово;

21) Мајданпек;

22) Нови Кнежевац;

23) Пирот;

24) Пожега;

25) Рача;

26) Рума;

27) Смедерево;

28) Сомбор;

29) Сремска Митровица;

30) Сремски Карловци;

31) Темерин;

32) Топола;

33) Чајетина;

34) Шабац.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа трећу групу чини 47 недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека, и то:

1) Алибунар;

2) Бајина Башта;

3) Баточина;

4) Бач;

5) Бела Црква;

6) Богатић;

7) Бољевац;

8) Велика Плана;

9) Велико Градиште;

10) Владимирци;

11) Деспотовац;

12) Жабаљ;

13) Житиште;

14) Ивањица;

15) Ириг;

16) Кладово;

17) Кнић;

18) Ковачица;

19) Ковин;

20) Коцељева;

21) Краљево;

22) Лесковац;

23) Лозница;

24) Лучани;

25) Љубовија;

26) Мали Иђош;

27) Неготин;

28) Нова Црња;

29) Нови Бечеј;

30) Нови Пазар;

31) Осечина;

32) Оџаци;

33) Параћин;

34) Пландиште;

35) Прокупље;

36) Свилајнац;

37) Сечањ;

38) Смедеревска Паланка;

39) Сокобања;

40) Србобран;

41) Тител;

42) Трстеник;

43) Ћићевац;

44) Ћуприја;

45) Уб;

46) Чока;

47) Шид.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа четврту групу чини 44 изразито недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености испод 60% републичког просека, и то:

1) Алексинац;

2) Бабушница;

3) Бела Паланка;

4) Блаце;

5) Бојник;

6) Босилеград;

7) Брус;

8) Бујановац;

9) Варварин;

10) Владичин Хан;

11) Власотинце;

12) Гаџин Хан;

13) Голубац;

14) Димитровград;

15) Дољевац;

16) Жабари;

17) Жагубица;

18) Житорађа;

19) Књажевац;

20) Крупањ;

21) Куршумлија;

22) Кучево;

23) Лебане;

24) Љиг;

25) Мали Зворник;

26) Мало Црниће;

27) Медвеђа;

28) Мерошина;

29) Мионица;

30) Нова Варош;

31) Опово;

32) Петровац на Млави;

33) Прешево;

34) Прибој;

35) Пријепоље;

36) Ражањ;

37) Рашка;

38) Рековац;

39) Сврљиг;

40) Сјеница;

41) Сурдулица;

42) Трговиште;

43) Тутин;

44) Црна Трава.

Према степену развијености девастирана подручја чинe 19 јединица локалне самоуправе из четврте групе чији је степен развијености испод 50% републичког просека, и то:

1) Бабушница;

2) Бела Паланка;

3) Бојник;

4) Босилеград;

5) Бујановац;

6) Владичин Хан;

7) Голубац;

8) Житорађа;

9) Куршумлија;

10) Лебане;

11) Мали Зворник;

12) Медвеђа;

13) Мерошина;

14) Прешево;

15) Пријепоље;

16) Сврљиг;

17) Сурдулица;

18) Трговиште;

19) Тутин.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-11031/2014

У Београду, 24. септембра 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.