Zakon

 

На основу члана 41a став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о проглашењу Строгог резервата природе „Мустафа”

"Службени гласник РС", број 99 од 11. септембра 2014.

 

Члан 1.

Подручје „Мустафа” део шумског комплекса северног Кучаја у источном делу Србије, проглашава се заштићеним подручјем I категорије, међународног, националног, односно великог значаја као Строги резерват природе „Мустафа” (у даљем тексту: Строги резерват природе „Мустафа”).

Члан 2.

Строги резерват природе „Мустафа” ставља се под заштиту да би се очувала аутохтона, очувана, полидоминантна, мезофилна шумска заједница мезијске букве и храста китњака на силикатној подлози којa је идентификованa као приоритетан тип станишта од националног и међународног значаја. Старост шумског комплекса у коме поједина стабла достижу преко 200 година, a присуство трулих и шупљих стабала, као и одсуство коришћења шуме погодује бројним врстама птица, посебно врстама из групе детлића.

Члан 3.

Строги резерват природе „Мустафа” се налази на подручју општине Мајданпек, односно катастарске општине Дебели Луг и износи 79,64 ha.

Строги резерват природе „Мустафа” се састоји од једне физичке целине и одговара границама 77. одељења газдинске јединице „Тодорова река”. Заштићено подручје је издужено у правцу северозапад–југоисток и заузима источне и југоисточне падине локалитета Краку Дупеш.

Заштићено подручје је у државној својини.

Опис граница и графички приказ Строгог резервата природе „Мустафа” дати су у прилозима, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Строгог резервата природе „Мустафа” утврђује се режим заштите I степена.

На подручју на којем је утврђен режим заштите I степена забрањене су следеће активности:

1) све активности које могу нарушити основна обележја подручја;

2) промене намене површина;

3) било каква врста коришћења природних ресурса;

4) извођење радова који би доводили до измене природних делова станишта;

5) изградња и постављање трајних и привремених објеката;

6) угрожавање или уништавање станишта животиња и биљака заштићених као природне реткости;

7) хватање, узнемиравање, заробљавање, убијање или озлеђивање строго заштићених и заштићених врста животиња, сакупљање или уништавање јаја птица, сакупљање или уништавање гнезда или легла животиња;

8) сакупљање биљака и печурака;

9) испаша и боравак стоке;

10) изградња надземних и подземних енергетских и других водова;

11) лов;

12) ложење ватре.

На подручју на којем је утврђен режим заштите I степена ограничавају се следеће активности:

1) научно-истраживачки рад и праћење стања свих еколошких параметара;

2) интервентне мере за очување темељних вредности у случају инцидентних ситуација (ветролом, снеголом, снегоизвала, голобрст, пожар и сл.);

3) посете у образовне, рекреативне и опште културне сврхе.

Члан 5.

Строги резерват природе „Мустафа” поверава се на управљање Јавном предузећу „Србијашуме” Београд (у даљем тексту: управљач).

Члан 6.

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, управљач је овлашћен и дужан нарочито да: се стара о заштићеном природном добру на начин који омогућава да се у потпуности спроведу прописане мере и активности заштите (режим заштите) у циљу очувања и унапређења природног добра, врши обележавање природног добра, донесе план управљања, донесе акт о унутрашњем реду на простору природног добра, обезбеђује чуварску службу, у случају насталих промена које могу уништити или нарушити основну вредност заштићеног природног добра обавештава Завод за заштиту природе Србије, обезбеђује услове за спровођење научноистраживачких, образовних, информативно-пропагандних и других активности у складу са законом, обезбеђује финансијска средства из сопствених прихода и из накнада за коришћење заштићеног природног добра, као и других извора утврђених законом, обраћа се надлежним органима ради обезбеђивања средстава из општинског и републичког буџета и других извора прихода.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација делатности у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 7.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја Строгог резерват природе „Мустафа” спроводи се према плану управљања који доноси управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања, између осталог, садржи и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом који уређује заштиту од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

План управљања управљач доноси и доставља министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У поступку давања сагласности на План управљања, Министарство прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, културе, рударства и енергетике, привреде, грађевине, саобраћаја и просторног планирања, туризма и финансија.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, управљач врши послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 6. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 8.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане законом којим се уређују заштита природе, правилником из става 1. овог члана се утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени на подручју Строгог резервата природе „Мустафа”.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 9.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Строги резерват природе „Мустафа” и његове спољне границе, најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 10.

Управљач је дужан да заснује дигиталну базу података, односно географски информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Строгим резерватом природе „Мустафа” у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 11.

Управљач доноси и доставља Министарству на сагласност акт о накнади за коришћење заштићеног подручја у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 12.

Средства за спровођење Плана управљања обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 13.

Планови уређења простора, шумске, ловне, пољопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје Строгог резервата природе „Мустафа” усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, Планом управљања и режимима заштите утврђеним овом уредбом.

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-8908/2014

У Београду, 4. септембра 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

 

ОПИС ГРАНИЦЕ СТРОГОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ,,МУСТАФА”

Природно добро се састоји од једне физичке целине која одговара границама 77. одељења газдинске јединице „Тодорова река”. Заштићено подручје је издужено у правцу северозапад–југоисток и заузима источне–југоисточне падине локалитета Краку Дупеш.

mustafa.tiff