Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 10. став 8. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 – УС, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о енергетски угроженом купцу

"Службени гласник РС", бр. 113 од 30. децембра 2015, 59 од 31. јула 2018.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Усклађене износе оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца утврђује министар надлежан за послове енергетике, актом који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и који се примењује на захтеве поднете од првог дана месеца који следи месецу у коме је овај акт ступио на снагу. Усклађени износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 48 од 25. априла 2016, 88 од 28. октобра 2016. и 49 од 22. маја 2017, 104 од 22. новембра 2017, 36 од 10. маја 2018, 88 од 15. новембра 2018, 34 од 17. маја 2019, 82 од 22. новембра 2019, 76 од 21. маја 2020, 144 од 27. новембра 2020, 51 од 21. маја 2021, 23 од 17. фебруара 2022. и 59 од 20. маја 2022.

Усклађени износи објављени у "Службеном гласнику РС", број 59/2022 примењују се од 1. јуна 2022. године.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописују критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса, начин заштите, садржина захтева, услови, рок и поступак за стицање статуса, као и докази који се прилажу уз захтев, количине електричне енергије или природног гаса за које се енергетски угроженом купцу умањује месечна обавеза плаћања, начин издавања акта о стицању статуса и садржина тог акта, начин вођења евиденције и друга питања неопходна за утврђивање статуса.

На питања поступка која нису другачије уређена овом уредбом примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 59/2018

Члан 2.

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса , у смислу ове уредбе, је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланa породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са овом уредбом.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

II. КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Члан 3.

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца из члана 2. став 1. ове уредбе (у даљем тексту: угрожени купац) су:

1) укупан месечни приход домаћинства;

2) број чланова домаћинства;

3) имовно стање.

Укупан месечни приход домаћинства из става 1. тачка 1) овог члана обухвата сва примања и приходе који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, у смислу закона којим се уређује област социјалне заштите и прописа донетих на основу тог закона.

Члан 4.

Услов за стицање статуса угроженог купца je остварен укупан месечни приход домаћинства, и то:

1) до 16.490,47  динара за домаћинства са једним чланом;

2) до 24.009,80  динара за домаћинства са два и три члана;

3) до 31.524,17  динара за домаћинства са четири и пет чланова;

4) до 39.643,40 динара за домаћинства са шест и више чланова.

Висина укупног месечног прихода домаћинства из става 1. овог члана утврђује се у складу са прописима из члана 3. став 2. ове уредбе.

Остварени укупни месечни приход домаћинства из става 1. овог члана усклађује се два пута годишње са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци на основу података Републичког завода за статистику, и то: 1. априла и 1. октобра текуће године.

Усклађени износ из става 3. овог члана утврђује министар надлежан за послове енергетике, актом који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и који се примењује на захтеве поднете од првог дана месеца који следи месецу у коме је овај акт ступио на снагу.

Поред прихода из става 1. овог члана, услов за стицање статуса угроженог купца је да не поседује другу стамбену јединицу, осим стамбене јединице која по структури и површини одговара потребама домаћинства, сагласно пропису којим се уређују површински нормативи за станове у области социјалног становања.

*Службени гласник РС, број 59/2022

III. САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА УГРОЖЕНОГ КУПЦА И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ

Члан 5.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца (у даљем тексту: захтев) подноси се органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите (у даљем тексту: орган јединице локалне самоуправе), у месту пребивалишта.

Избеглице и интерно расељена лица захтев подносе у месту боравишта у Републици Србији.

Захтев нарочито садржи податке о:

1) имену и презимену, јединственом матичном броју грађана и адреси пребивалишта, односно боравишта подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства;

2) изворима примања и прихода домаћинства;

3) стамбеном простору који подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседују или користе;

4) снабдевачу и мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно природни гас.

Поред података из става 3. овог члана у захтеву је потребно навести да ли се стицање статуса енергетски угроженог купца односи на електричну енергију или природни гас.

Подносилац захтева при подношењу захтева даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом.

*Службени гласник РС, број 59/2018

Члан 6.

Одредбе члана 4. ове уредбе не примењују се на домаћинство чији су чланови корисници права на новчану социјалну помоћ или дечијег додатка.

Домаћинство из става 1. овог члана стиче статус енергетски угроженог купца на основу акта надлежног органа којим је стечено неко од права из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 59/2018

Члан 6а

Испуњеност услова за стицање статуса енергетски угроженог купца утврђује се увидом у податке из службене евиденције, односно јавне исправе о следећим чињеницама:

1) пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства;

2) укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства, да су деца старија од 15 година на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима којима се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености, статус незапослености;

3) непокретностима које имају у својини подносилац захтева и чланови домаћинства из места пребивалишта и места рођења;

4) утврђеном порезу на имовину подносиoцa захтева и члановa домаћинства из места пребивалишта и из места рођења;

5) снабдевачу и мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно природни гас (последњи рачун за електричну енергију, односно последњи рачун за природни гас).

У случају да подносилац захтева из члана 5. ове уредбе нема уговор о снабдевању електричном енергијом или природним гасом, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у коме је купац по уговору о снабдевању електричном енергијом или природним гасом друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

Подаци о чињеницама из става 1. овог члана утврђују се за месец који претходи месецу подношења захтева, осим ако посебним прописом није другачије уређено.

Испуњеност услова за стицање статуса енергетски угроженог купца из члана 6. ове уредбе доказује се на основу утврђивања података о чињеницама из става 1. тачка 5) овог члана, као и на основу акта надлежног органа којим је стечено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак.

*Службени гласник РС, број 59/2018

IV. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА, РОКОВИ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА, НАЧИН ИЗДАВАЊА И САДРЖИНА РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА

Члан 7.

Брисан је (види члан 4. Уредбе - 59/2018-4)

Члан 8.

По поднетом захтеву, а на основу чињеница утврђених у поступку, орган јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана подношења захтева, доноси решење о стицању статуса угроженог купца или решење којим се захтев одбија.

Решење којим се захтев усваја садржи, поред елемената прописаних законом којим се уређује управни поступак, податке о мерном уређају, броју чланова домаћинства, количини електричне енергије или природног гаса за коју се умањује месечна обавеза и рок важења решења.

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству надлежном за послове енергетике .

*Службени гласник РС, број 59/2018

Члан 9.

Решење о стицању статуса угроженог купца доноси се са роком важења најдуже до краја календарске године.

Ако је решење о стицању статуса угроженог купца донето на основу акта којим је утврђено право на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, решење се доноси са роком важења које је истоветан року важења акта којим је утврђено неко од наведених права.

У случају из става 1. овог члана, нови захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока из става 1. овог члана.

У случају из става 2. овог члана, нови захтев може се поднети након доношења новог акта којим је подносиоцу захтева утврђено право на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак.

Угрожени купац, у току једне календарске године, може се определити само за коришћење права на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије или само за одређене количине природног гаса.

Уз захтев из става 3. овог члана, уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса угроженог купца, а што ће се констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.

На основу захтева из ст. 3. и 4. овог члана, орган јединице локалне самоуправе доноси решење о стицању статуса угроженог купца или решење којим се захтев одбија.

Члан 10.

Ако у року важења решења из члана 8. ове уредбе настану промене у подацима на основу којих је то решење донето, ималац статуса угроженог купца је дужан да, у року од 30 дана од дана настанка промене, органу јединице локалне самоуправе поднесе захтев за измену решења.

Орган јединице локалне самоуправе утврђује промене увидом у податке из службене евиденције, односно јавне исправе.

У случају да се о подацима не води службена евиденција, уз захтев из става 1. овог члана прилажу се докази о тим променама.

Енергетски угрожени купац губи тај статус уколико престане да испуњава услове из чл. 4. и 6. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 59/2018

V. САДРЖИНА И ОБИМ ПРАВА НА УМАЊЕЊЕ МЕСЕЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА

Члан 11.

Угрожени купац стиче право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, на следећи начин:

1) за електричну енергију, за све месеце:

(1) за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно;

(2) за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно;

(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 200 kWh месечно;

(4) за домаћинства са шест и више чланова од 250 kWh месечно;

2) за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар:

(1) за домаћинство са једним чланом од 35 m³ месечно;

(2) за домаћинство са два и три члана од 45 m³ месечно;

(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 60 m³ месечно;

(4) за домаћинства са шест и више чланова од 75 m³ месечно.

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за електричну енергију за износ утврђен множењем количине из става 1. тачка 1) овог члана са вишом дневном тарифом из зелене зоне за потрошаче из категорије „Широка потрошња са двотарифним мерењем”, увећаном за 10%, из акта о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање, на који је Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао сагласност и који је у примени.

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем месечног рачуна за природни гас за износ утврђен множењем количине из става 1. тачка 2) oвог члана са тарифом „енергент” за потрошаче из групе домаћинства које снабдева Јавно предузеће „Србијагас”, Нови Сад, увећаном за 5% из ценовника природног гаса за јавно снабдевање Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, на који је Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао сагласност и који је у примени.

*Службени гласник РС, број 59/2018

Члан 12.

Угрожени купац може стећи право на умањење месечне обавезе само за одређене количине електричне енергије или за одређене количине природног гаса, а не кумулативно.

Угрожени купац има право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије ако је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој количини електричне енергије из члана 11. став 1. ове уредбе.

У случају да је остварена месечна потрошња електричне енергије већа од четвороструке, а мања или једнака од 6,5 пута утврђене количине из члана 11. став 1. ове уредбе, угрожени купац има право на половину умањења месечне обавезе из члана 11. став 1. ове уредбе.

Угрожени купац чија је остварена месечна потрошња електричне енергије већа од 6,5 пута од количина из члана 11. став 1. ове уредбе, нема право на умањење месечне обавезе.

Угрожени купац има право на умањење месечне обавезе за одређене количине природног гаса, ако је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака двострукој количини природног гаса из члана 11. став 1. ове уредбе.

У случају да је остварена месечна потрошња природног гаса већа од двоструке, а мања или једнака од 2,5 пута утврђене количине из члана 11. став 1. ове уредбе, угрожени купац има право на половину умањења месечне обавезе из члана 11. став 1. ове уредбе.

Угрожени купац чија је остварена месечна потрошња природног гаса већа од 2,5 пута од количина из члана 11. став 1. ове уредбе, нема право на умањење месечне обавезе.

Уколико је месечни рачун за испоручену електричну енергију, односно природни гас мањи од израчунатог умањења месечне обавезе из члана 11. став 1. ове уредбе, умањењe ће бити обрачунато у висини стварног месечног рачуна за испоручену електричну енергију односно природни гас.

Члан 13.

Орган јединице локалне самоуправе податке из решења о стицању статуса угроженог купца доставља енергетском субјекту надлежном за снабдевање у електронској и штампаној форми, ради остваривања права енергетски угроженог купца из чл. 11. и 12. ове уредбе.

Подаци из става 1. овог члана јесу подаци о имену и презимену угроженог купца, адреси пребивалишта, јединственом матичном броју грађана, броју чланова домаћинства, мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно природни гас и снабдевачу електричном енергијом односно природним гасом.

Обавезе органа јединице локалне самоуправе из става 1. овог члана односе се и на енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе.

VI. СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

Члан 14.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе подноси се органу јединице локалне самоуправе.

Захтев садржи податке о имену и презимену, јединственом матичном броју грађана и адреси пребивалишта подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се одговарајућа медицинска документација, као доказ да члану домаћинства које тражи статус енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе, због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса, може бити угрожен живот или здравље.

Подносилац захтева при подношењу захтева даје слободан пристанак на обраду података сагласно закону којим се уређују питања заштите података о личности, у облику и на начин прописан тим законом.

Поред документације из става 3. овог члана, подносилац захтева уз захтев прилаже и последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас.

У случају да подносилац захтева нема уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, уз захтев се прилаже уговор, јавна исправа или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о продаји електричне енергије или природног гаса друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда и сл.).

За стицање статуса енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе не примењују се критеријуми и услови из чл. 3. и 4. ове уредбе.

Оператор дистрибутивног система електричне енергије не може обуставити испоруку електричне енергије због неизвршених обавеза из уговора о снабдевању домаћинству које је стекло статус енергетски угроженог купца у смислу ст. 1. и 2. овог члана, ако члан домаћинства енергетски угроженог купца користи електро-медицинску опрему неопходну за одржавање здравља, за чији је рад неопходно напајање из дистрибутивне мреже.

На поступак доношења решења, садржај решења и изјављивање жалбе против решења по захтеву из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе члана 8. ове уредбе.

Решење из става 9. овог члана доноси се са роком важења две године од дана издавања и може се продужити на захтев енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе, ако је такав предлог дат и у медицинској документацији која се прилаже захтеву за продужење.

VII. НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Члан 15.

Eвиденција угрожених купаца води се на основу донетих решења о стицању статуса угроженог купца.

Евиденцију из става 1. овог члана воде енергетски субјекти за снабдевање у електронском облику, на основу података добијених од органа јединица локалне самоуправе, у складу са чланом 13. ове уредбе.

Евиденција из става 1. овог члана нарочито садржи податке о:

1) имену и презимену, јединственом матичном броју и адреси пребивалишта лица по чијем је захтеву донето решење о стеченом статусу угроженог купца и броју чланова домаћинства;

2) мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно природни гас;

3) месечној потрошњи, износу месечног умањења рачуна за испоручену електричну енергију, односно природни гас, број и датум издавања рачуна;

4) енергетски угроженом купцу коме се не обуставља испорука електричне енергије и/или природног гаса због здравственог стања.

Евиденције из става 1. овог члана достављају се месечно, министарству надлежном за послове енергетике ради остваривања права енергетских субјеката на повраћај средстава из буџета Републике Србије.

VIII. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Члан 16.

Средства за заштиту угрожених купаца, која се на основу закона којим се уређује област енергетике, обезбеђују у буџету Републике Србије, преносиће се сукцесивно и у складу са ликвидним могућностима буџета, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор, корисницима субвенција Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд, Јавном предузећу „Србијагас”, Нови Сад и привредним субјектима који обављају делатност јавног снабдевања домаћинстава природним гасом, на основу уредно поднете документације.

Начин обезбеђивања средстава за заштиту енергетски угрожених купаца из става 1. овог члана не односи се на енергетски угроженог купца из члана 2. став 2. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 59/2018

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Новчаном казном од 80.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу јединице локалне самоуправе ако решење о стицању статуса угроженог купца, изда супротно одредбама ове уредбе.

Новчаном казном од 5.000 до 10.000 динара казниће се за прекршај ималац статуса угроженог купца, који не поступи у складу са чланом 10. став 1. ове уредбе.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС”, бр. 90/13 и 82/15 – УС).

Члан 19.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

05 број 110-12710/2015-4

У Београду, 30. децембра 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.