Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 44. став 4. Закона о међународном превозу у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, бр. 60/98, 5/99 – исправка, 44/99, 74/99, 4/00 – исправка и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 18/10 и 68/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима

"Службени гласник РС", бр. 113 од 30. децембра 2015, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом прописују се начин образовања годишњих контингената страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима, начин утврђивања годишњег плана расподеле страних дозвола и критеријуми за њихову расподелу, као и начин доделе појединачних, временских и ЦЕМТ дозвола.

II. ОБРАЗОВАЊЕ ГОДИШЊИХ КОНТИНГЕНАТА ДОЗВОЛА

Члан 2.

Годишњи контингент појединачних дозвола чине појединачне дозволе одређене врсте уговорене и размењене са другом земљом.

Годишњи контингент појединачних дозвола не чине дозволе додељене на основу коришћења комбинованог превоза.

Годишњи контингент временских дозвола чине временске дозволе одређене врсте уговорене и размењене са другом земљом.

Годишњи контингент ЦЕМТ дозвола чине ЦЕМТ дозволе одређене врсте.

Члан 3.

Међународни транспортни форум одређује и ставља на располагање базну квоту ЦЕМТ дозвола земљама чланицама Међународног транспортног форума. Базну квоту ЦЕМТ дозвола сачињавају дозволе које важе за теретна возила која су сврстана у категорију – „возило”.

Базна квота ЦЕМТ дозвола представља основицу за израчунавање годишњих контингената, тако што се једна дозвола из базне квоте замењује одређеним бројем одговарајућих дозвола за теретна возила категорија „ЕВРО III безбедно” возило, „ЕВРО IV безбедно” возило, „ЕВРО V безбедно”возило, „ЕВРО VI безбедно” возило или теретно возило више категорије.

Годишње контингенте ЦЕМТ дозвола министарство надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту: надлежни орган) израчунава на основу теретних возила по категоријама којима располажу домаћи превозници.

Члан 4.

Из годишњих контингената појединачних дозвола издваја се 3% дозвола за: интервентне случајеве (превози за потребе инфраструктурних пројеката, увоз или извоз, наменску индустрију и извоз свежег воћа), превозе за које су потребне посебне дозволе (нпр. ванредни превоз) и међународни превоз за сопствене потребе.

Осим дозвола из става 1. овог члана за превозе теретним возилима чија носивост укључујући и приколице не прелази 3,5 тона, превоз потхлађеног воћа и свеже печурке издваја се највише онај број дозвола који је био издвојен од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године (у даљем тексту: период октобар–октобар).

Дозволе из ст. 1. и 2. овог члана не могу се користити у друге сврхе.

Ако број дозвола из става 2. овог члана не задовољава потребе за превозом може се од дозвола из става 1. овог члана издвојити додатни број дозвола.

Члан 5.

Дозволе из члана 4. ове уредбе додељују се превознику на основу захтева.

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи податке о превозу за који се дозвола тражи, број и врсту потребних дозвола, а за међународни превоз за сопствене потребе и регистарске ознаке теретних и прикључних возила.

Након доделе дозвола из члана 4. ове уредбе, а пре отпочињања превоза превозник подноси фотокопију међународног товарног листа и Јединствене царинске исправе (у даљем тексту: CMR и JCI), као и транзитни пратећи докуменат ТАД, односно посебну дозволу.

Ако се подноси захтев за доделу појединачне дозволе за обављање међународног превоза за сопствене потребе, приликом подношења захтева превозник подноси CMR и JCI, фотокопију фактуре, односно доказ да се ради о међународном превозу за сопствене потребе и доказ о власништву за теретно и прикључно возило или уговор о финансијском лизингу за теретно и прикључно возило којим се врши тај превоз. Ако се ради о увозу робе, документација се доставља приликом враћања додељене појединачне дозволе. Оригинали свих ових докумената дају се на увид.

Надлежни орган може захтевати да се приликом подношења захтева доставља и друга документација осим оне наведене у ставу 4. овог члана.

Захтев за доделу појединачне дозволе за превоз теретним возилима чија носивост укључујући и приколице не прелази 3,5 тона, потхлађеног воћа и свеже печурке садржи регистарске ознаке теретних и прикључних возила којима се обавља превоз, број и врсту потребних појединачних дозвола. Оригинали JCI и CMR дају се на увид приликом враћања додељених дозвола.

Приликом одлучивања о захтеву из става 1. овог члана, надлежни орган узима у обзир број дозвола које подносилац захтева у претходној и текућој години није правилно користио и вратио, врсту робе за чији се превоз подноси захтев за доделу дозвола, да ли се ради о увозу или извозу и о преосталом броју дозвола из издвојеног контингента, односно води рачуна да теретно возило којим се врши међународни превоз за сопствене потребе није уписано у уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза.

О захтеву из ст. 2, 4. и 6. овог члана одлучује се решењем.

Решење из става 8. овог члана је коначно.

Члан 6.

Годишњи контингенти дозвола које су остале после издвајања одређеног броја дозвола из члана 4. ове уредбе деле се на два дела: фиксни и променљиви.

Фиксни део годишњих контингената појединачних дозвола чини одређени број појединачних дозвола који се одређују на основу укупног броја дозвола које су превозници правилно искористили у периоду октобар–октобар и општег дела плана расподеле, а у које се не урачунавају дозволе додељене на основу коришћења комбинованог превоза, дозволе додељене из размењених али не и уговорених контингената дозвола и дозволе из члана 4. и члана 30. став 11. ове уредбе.

Фиксни део годишњих контингента временских дозвола чини одређени број дозвола са листе ефикасности коришћења временских дозвола које су превозници ефикасно искористили у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године (у даљем тексту: период јануар–октобар).

Фиксни део годишњих контингената ЦЕМТ дозвола чини одређени број дозвола са листе ефикасности коришћења ЦЕМТ дозвола које су превозници ефикасно искористили у периоду јануар–октобар.

Променљиви део годишњих контингената појединачних дозвола чине појединачне дозволе добијене повећањем контингента или разменом додатног или новоутврђеног контингента, као и дозволе које превозници нису преузели или искористили, односно нису правилно искористили и дозволе добијене умањењем фиксног дела утврђеним у складу са овом уредбом.

Променљиви део годишњих контингената временских дозвола чине временске дозволе добијене повећањем контингента или разменом новоутврђеног контингента, као и преостали број временских дозвола са листе ефикасности коришћења временских дозвола које превозници нису ефикасно искористили у периоду јануар–октобар.

Променљиви део годишњих контингената ЦЕМТ дозвола чине ЦЕМТ дозволе добијене повећањем контингента или разменом новоутврђеног контингента, као и преостали број ЦЕМТ дозвола са листе ефикасности коришћења ЦЕМТ дозвола које превозници нису ефикасно искористили у периоду јануар–октобар.

III. УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ СТРАНИХ ДОЗВОЛА

Члан 7.

Расподела годишњих контингената страних дозвола врши се на основу годишњег плана расподеле дозвола (у даљем тексту: план расподеле).

Члан 8.

План расподеле утврђује се на основу критеријума из члана 11. ове уредбе и састоји се од општег и посебног дела.

Општи део плана расподеле садржи податке о:

1) броју појединачних дозвола по контингентима са назнаком контингента критичних дозвола;

2) броју дозвола из члана 4. ст. 1. и 2. ове уредбе;

3) обавезном броју комбинованих превоза у складу са одредбама члана 16. ове уредбе;

4) роковима за коришћење појединачних дозвола додељених превознику, након којих је превозник у обавези да врати додељене дозволе надлежном органу;

5) броју ЦЕМТ и временских дозвола по контингентима;

6) броју за који се умањује број појединачних дозвола у појединачном плану расподеле по расподељивању ЦЕМТ и временских дозвола;

7) односу броја уговорених дозвола за наредну годину и збира дозвола из члана 4. ове уредбе и броја дозвола у фиксном делу посебног плана расподеле свих превозника по контингентима;

8) листама ефикасности коришћења ЦЕМТ и временских дозвола;

9) листама превозника за доделу ЦЕМТ и временских дозвола одређеног контингента (у даљем тексту: листе превозника);

10) листама превозника за доделу непреузетих и одузетих ЦЕМТ и временских дозвола;

11) броју за који се умањује број теретних возила за утврђивање појединачног плана расподеле појединачних дозвола након расподеле ЦЕМТ и временских дозвола;

12) броју и категорији теретних возила за који се умањује број теретних возила за утврђивање појединачног плана ЦЕМТ и временских дозвола;

13) посебним условима коришћења дозвола;

14) потребном броју вожњи ефикасном временском дозволом у вези са државом за коју важи временска дозвола;

15) потребном броју вожњи ефикасном ЦЕМТ дозволом за коју не постоји територијално ограничење од стране једне или више држава у вези са државом за коју не постоји територијално ограничење;

16) највећем броју критичних дозвола који може бити додељен превознику на основу члана 30. став 5. ове уредбе.

Општи део плана расподеле, осим листа ефикасности коришћења ЦЕМТ и временских дозвола и листа превозника за доделу ЦЕМТ и временских дозвола и листа превозника за доделу непреузетих и одузетих ЦЕМТ и временских дозвола, објављује се на огласној табли и званичној интернет презентацији надлежног органа до 25. децембра текуће године за наредну годину.

Ако у периоду важења Општег дела плана расподеле дође до промене података из става 2. овог члана надлежни орган унеће промене у Општи део плана и исти објавити на начин из става 3. овог члана. Овако објављен Општи део плана примењује се наредног дана од дана објављивања.

Посебни део плана расподеле састоји се од фиксног и променљивог дела и утврђује се за сваког превозника (у даљем тексту: појединачни план).

Појединачни план садржи податке о:

1) теретним и прикључним возилима у возном парку превозника, броју возача у радном односу, оствареном приходу по основу пружања услуга у међународном превозу ствари теретним возилима из возног парка превозника, броју бодова за квалитет возног парка, броју теретних возила по категоријама из правилника којим се уређују технички и техничко-експлоатациони услови које морају испуњавати теретна возила и аутобуси којима се обавља међународни јавни превоз у друмском саобраћају (у даљем тексту: Правилник) и коефицијенту коришћења возног парка;

2) броју захтеваних дозвола по контингентима;

3) броју искоришћених појединачних дозвола по контингентима за период октобар–октобар;

4) умањењима фиксног дела појединачног плана утврђеним у складу са овом уредбом;

5) обављеним превозима ЦЕМТ дозволом;

6) обављеним превозима временском дозволом;

7) броју дозвола које му припадају у фиксном и променљивом делу и укупном броју дозвола по контингентима.

Предлог појединачног плана, листе ефикасности коришћења ЦЕМТ и временских дозвола и предлог листе превозника за доделу ЦЕМТ и временских дозвола по контингентима јавни су и надлежни орган их објављује на начин из става 3. овог члана.

Превозник у року од седам дана од дана објављивања предлога појединачног плана може да даје примедбе на податке из става 6. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог члана, односно може да поднесе изјаву о одустајању од одређеног броја дозвола по контингентима.

У року од седам дана од дана истека рока из става 8. овог члана, надлежни орган разматра примедбе и утврђује план расподеле најкасније до 25. децембра текуће године.

Утврђени појединачни план превозника и листе превозника за доделу непреузетих и одузетих ЦЕМТ и временских дозвола надлежни орган објављује на начин из става 3. овог члана.

Члан 9.

Превозник од 15. октобра до 1. новембра текуће године подноси надлежном органу захтев за утврђивање појединачног плана расподеле за наредну годину.

Ако превозник у року из става 1. овог члана не поднесе захтев за утврђивање појединачног плана расподеле надлежни орган му неће утврдити појединачан план расподеле.

У случају из става 2. овог члана превозник може поднети захтев за утврђивање појединачног плана расподеле приликом ревизије или приликом утврђивања плана расподеле наредне године.

Захтев за утврђивање појединачног плана расподеле садржи изјаву о возачима у радном односу (име, презиме и јединствени матични број грађана) и изјаву о теретним и прикључним возилима у власништву, закупу или финансијском лизингу са навођењем регистарских ознака, са временом трајања закупа или финансијског лизинга, облик и намену каросерије, изјаву о оствареном приходу по основу пружања услуга у међународном превозу ствари теретним возилима из возног парка, као и врсту и број потребних појединачних, временских и ЦЕМТ дозвола за годину за коју се прави план расподеле.

Члан 10.

Превозник је дужан да обавести надлежни орган о свим променама података који се узимају у обзир приликом утврђивања односно ревизије плана расподеле дозвола у року од 10 дана од дана настале промене.

Ако се утврди да је превозник пријавио нетачне податке или ако превозник у прописаном року није пријавио промене у возном парку, умањује му се фиксни део појединачног плана расподеле дозвола за текућу годину за 30%.

Ако се утврди да је превозник пријавио нетачне податке приликом подношења захтева за утврђивање, односно ревизију плана расподеле, као и приликом враћања дозвола, губи право на фиксни део појединачног плана расподеле појединачних дозвола за текућу годину и додатно му се умањује фиксни део појединачног плана расподеле појединачних дозвола за наредну годину за 30%.

Ако се утврди да је превозник пријавио нетачне податке приликом враћања листова из дневника путовања ЦЕМТ дозволе, односно извештаја или листова из дневника путовања временске дозволе, ЦЕМТ, односно временска дозвола одузима му се и не утврђује се ефикасност коришћења те ЦЕМТ, односно временске дозволе за наредну годину.

Тачност података проверава се на основу службених евиденција које води надлежни орган, а од превозника се може затражити да у року од пет дана од дана пријема позива достави оригинална документа на основу којих може да се утврди тачност података које је превозник пријавио.

Ако превозник врати неискоришћену али оверену или оштећену али неискоришћену појединачну дозволу или обавести надлежни орган о губитку појединачне дозволе (достављањем потврде о објављивању документа неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије”), фиксни део појединачног плана расподеле појединачних дозвола за наредну годину додатно му се умањује за две дозволе из тог контингента.

Ако превозник врати временску или ЦЕМТ дозволу за коју се утврди да је фалсификат или надлежни орган друге државе достави временску или ЦЕМТ дозволу за коју се утврди да је фалсификована, превознику се укида појединачни план за текућу и наредну годину и губи право да учествује у расподели ЦЕМТ дозвола у наредне две године.

Ако превозник врати појединачну дозволу за коју се утврди да је фалсификат или надлежни орган друге државе достави појединачну дозволу за коју се утврди да је фалсификована, превознику се укида појединачни план за текућу годину.

Ако превозник врати појединачну дозволу из члана 4. и члана 30. ст. 11. и 13. ове уредбе као неправилнo коришћену, губи право на доделу дозвола из члана 4. и члана 30. ст. 11. и 13. ове уредбе у текућој години.

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОЗВОЛА

Члан 11.

Расподела дозвола врши се према следећим критеријумима:

1) правилно коришћење појединачних дозвола односно ефикасно коришћење ЦЕМТ и временских дозвола;

2) квалитет возног парка;

3) број возача;

4) коришћење возног парка за одређени контингент;

5) коришћење комбинованог превоза;

6) остварени приход по основу пружања услуга у међународном превозу ствари теретним возилима из возног парка превозника.

Члан 12.

Правилно искоришћена појединачна дозвола је дозвола у којој су унети тачни подаци који нису брисани ни мењани, која је коришћена теретним возилом из возног парка превозника коме је дозвола додељена, на прописан начин према намени, која није коришћена за превозе који су либерализовани у складу са међународним уговорима, која није уступљена другом превознику, која је коришћена у складу са посебним условима из члана 8. став 2. тачка 13) ове уредбе и која је враћена заједно са одговарајућим CMR, а у случају да је дозвола коришћена теретним возилом у закупу, доставља се и изјава о броју и датуму фактуре којом је такав превоз возилом у закупу остварен и упућен на плаћање, као и доказ да је теретним возилом управљао возач који је радно ангажован код закупца.

Критеријум из члана 11. тачка 1) ове уредбе примењује се утврђивањем броја правилно коришћених појединачних дозвола односно утврђивањем ефикасности коришћења ЦЕМТ и временских дозвола.

Критеријум правилног коришћења појединачних дозвола примењује се тако што се за сваког превозника утврди број правилно коришћених појединачних дозвола посебно за сваки контингент у периоду октобар–октобар.

Критеријум ефикасности коришћења временских дозвола примењује се тако што се за сваку временску дозволу утврђује број обављених вожњи, не рачунајући вожње обављене теретним возилима у закупу, у периоду јануар–октобар.

Критеријум ефикасности коришћења ЦЕМТ дозвола примењује се тако што се за сваку ЦЕМТ дозволу утврђује укупан број бодова и то сабирањем броја бодова за сваку обављену вожњу, не рачунајући вожње обављене теретним возилима у закупу, у периоду јануар–октобар.

Број бодова за обављену вожњу ЦЕМТ дозволом зависи од удаљености државе утовара и истовара, критичности одговарајућих контингената појединачних дозвола потребних да би се обавила та вожња и врсте вожње (билатерална, трећа земља, вожња ненатовареног теретног возила која је у вези са вожњом натовареног теретног возила).

Надлежни орган најкасније до краја октобра месеца текуће године утврђује број бодова за обављене вожње који ће бити примењен приликом утврђивања ефикасности коришћења ЦЕМТ дозвола за наредну годину, као и за проверу месечне ефикасности коришћења ЦЕМТ дозвола у наредној години и исти објављује на начин из члана 8. став 3. ове уредбе.

Надлежни орган у току године врши измене броја бодова за обављене вожње утврђеног у складу са ставом 7. овог члана у случају да се превоз за и из неке државе може обавити без дозвола, укључујући и транзит кроз друге државе. Измењен број бодова за обављене вожње примењиваће се наредног дана од дана објављивања.

Приликом примене критеријума из става 2. овог члана врши се упоредна провера коришћења свих врста дозвола на основу података из евиденције надлежног органа.

Члан 13.

Критеријум из члана 11. тачка 2) ове уредбе примењује се тако што се за свако теретно возило из возног парка одређује следећи број бодова:

1) „ЕВРО VI безбедно” возило и више категорије – 10 бодова;

2) „ЕВРО V безбедно” возило и „ЕВРО EEV безбедно” возило – 8 бодова;

3) „ЕВРО IV безбедно” возило – 7 бодова;

4) „ЕВРО III безбедно” возило – 6 бодова;

5) „зеленије и безбедно” возило – 4 бода;

6) „зелено” возило – 2 бода;

7) „возило” које је произведено пре мање од 15 година – 1 бод;

8) „возило” које је произведено пре више од 15 година – 0,5 бодова.

Ако уз теретно возило „зеленије и безбедно” или теретно возило више категорије превозник има прикључно возило са одговарајућом потврдом из Правилника додаје се још један бод.

Бодови утврђени на начин из ст. 1. и 2. овог члана примењују се за теретна возила носивости веће од 20 тона, теретна возила за превоз путничких аутомобила и теретна возила за превоз конфекције.

Бодови утврђени на начин из ст. 1. и 2. овог члана у зависности од носивости теретног возила, осим за теретна возила за превоз путничких аутомобила и теретна возила за превоз конфекције, умањују се на следећи начин:

1) за теретна возила носивости веће од 12 тона – 40%;

2) за теретна возила носивост веће од 3,5 тона – 80%;

3) за теретна возила носивост мање од 3,5 тона – 100%.

За теретна возила специјалне намене односно са специјалном надградњом (хладњаче, теретна возила за превоз путничких аутомобила и конфекције, цистерне за превоз хране, хемикалије и прашкасте робе, теретна возила за превоз животиња) бодови утврђени на начин из ст. 1–4. овог члана увећавају се за 10%.

За теретна возила која се користе на основу уговора о закупу, осим теретних возила која се отплаћују на основу уговора о финансијском лизингу, не утврђује се број бодова.

Критеријум квалитет возног парка за доделу ЦЕМТ дозвола примењује се тако што се превознику утврђује број теретних и прикључних возила према категоријама из Правилника. У број теретних и прикључних возила не урачунавају се возила која се користе на основу уговора о закупу. Два теретна возила са сопственом носивошћу рачунају се као једно ако уз та теретна возила нема одговарајућих прикључних возила. У број теретних возила не урачунавају се теретна возила са специјалном надградњом кипер.

Критеријум квалитет возног парка за доделу временских дозвола примењује се тако што се превознику утврђује број теретних и прикључних возила према категоријама из Правилника од којих је одузет број теретних возила, утврђен у члану 8. став 2. тачка 11) ове уредбе, након расподеле ЦЕМТ дозвола. У број теретних и прикључних возила не урачунавају се возила узета у закуп. У број теретних возила урачунавају се теретна возила са специјалном надградњом кипер само за контингенте временских дозвола суседних земаља.

Теретна возила из члана 8. став 2. тачка 11) ове уредбе на основу којих је додељена ЦЕМТ дозвола не учествују у утврђивању броја бодова за расподелу појединачних дозвола. За појединачну дозволу која има исту територијалну важност као временска дозвола, приликом утврђивања броја бодова не учествује број теретних возила утврђених у члану 8. став 2. тачка 11) ове уредбе, на основу којих је додељена временска дозвола.

Члан 14.

Критеријум из члана 11. тачка 3) ове уредбе утврђује се израчунавањем коефицијента тако што се превознику израчуна однос броја возача у радном односу и броја теретних возила у возном парку.

Члан 15.

Критеријум из члана 11. тачка 4) ове уредбе утврђује се тако што се израчунава коефицијент коришћења возног парка као однос броја бодова за квалитет возног парка теретних возила која су обавила превозе на територији државе за коју важи одређени контингент и укупног броја бодова за квалитет возног парка превозника.

Изузетно од става 1. овог члана, превознику који у претходном периоду октобар–октобар није користио дозволе одређеног контингента, односно превознику чији је коефицијент коришћења возног парка мањи од просечног јер је у претходном периоду октобар–октобар искористио мањи број дозвола одређеног контингента од броја теретних возила у возном парку, додељује се просечни коефицијент коришћења возног парка свих превозника.

Члан 16.

Критеријум из члана 11. тачка 5) ове уредбе утврђује се тако што се приликом утврђивања плана расподеле односно ревизије одреди број комбинованих превоза које ће домаћи превозник морати да обави да би остварио право на коришћење броја дозвола из одређеног контингента утврђеног планом расподеле. Ако превозник оствари мањи број комбинованих превоза, за толико процената му се умањује појединачни план расподеле, а највише за 50% од броја дозвола утврђених у појединачном плану расподеле.

Члан 17.

Критеријум из члана 11. тачка 6) ове уредбе утврђује се тако што се превознику израчунава однос оствареног прихода по основу пружања услуга у међународном превозу ствари теретним возилима из возног парка превозника и његовог броја теретних возила и тако добијени коефицијент ставља се у однос са просечним коефицијентом оствареног прихода по основу пружања услуга у међународном превозу ствари по теретном возилу који се добија дељењем укупно оствареног прихода по основу пружања услуга у међународном превозу ствари теретним возилима свих превозника и укупног броја теретних возила свих превозника.

Члан 18.

На основу укупног броја појединачних дозвола утврђених у складу са чланом 6. став 2. ове уредбе надлежни орган одређује који контингенти појединачних дозвола задовољавају или не задовољавају потребе превозника. Уколико укупан број дозвола утврђен у складу са чланом 6. став 2. ове уредбе износи више од 80% од годишњег контингента дозвола за претходну годину, такав контингент појединачних дозвола не задовољава потребе превозника.

Појединачна дозвола из контингената који задовољавају потребе превозника назива се некритична дозвола, а дозвола из контингената који не задовољавају потребе превозника – критична.

Ревизијама плана расподеле надлежни орган врши проверу динамике коришћења дозвола и расподелу појединачних дозвола. У току календарске године надлежни орган врши три ревизије плана расподеле.

Ако приликом априлске ревизије плана расподеле надлежни орган утврди да преостали број дозвола износи мање од 60% од броја дозвола годишњег контингента односно приликом јунске ревизије мање од 40% односно септембарске ревизије мање од 20%, такав контингент дозвола се сврстава у критичне и његова даља расподела врши се у складу са чланом 21. ове уредбе.

Члан 19.

Број дозвола који је превозник применом критеријума из члана 11. тачка 1) ове уредбе искористио у периоду октобар–октобар надлежни орган расподељује превознику у фиксни део појединачног плана расподеле у складу са чланом 8. став 2. тачка 6) ове уредбе.

Број дозвола утврђених у ставу 1. овог члана умањује се за онај број дозвола које је превозник искористио теретним возилима у закупу, односно супротно међународним уговорима и другим међународноправним актима који се закључују ради извршавања међународних уговора.

Број дозвола утврђених у ставу 1. овог члана умањује се сразмерно умањењу броја бодова за квалитет возног парка, у односу на број бодова утврђен приликом утврђивања претходног плана расподеле односно ревизије плана расподеле.

Ако је коефицијент из члана 17. ове уредбе мањи од просечног превознику се за сваки такав проценат умањује број дозвола из фиксног дела појединачног плана расподеле, а највише до 50% фиксног дела појединачног плана расподеле.

Променљиви део за некритичне дозволе и 50% променљивог дела за критичне дозволе не улази у план расподеле и надлежни орган их додељује превозницима у складу са чланом 30. ове уредбе.

Члан 20.

Уколико је број уговорених дозвола за наредну годину на неком контингенту мањи од збира дозвола из члана 4. ове уредбе и броја дозвола у фиксном делу појединачног плана расподеле свих превозника, број дозвола на том контингенту се умањује сразмерно односу утврђеном у члану 8. став 2. тачка 7) ове уредбе.

Члан 21.

Променљиви део плана расподеле за критичне дозволе утврђује надлежни орган применом критеријума из чл. 13, 14. и 15. ове уредбе.

Број критичних дозвола одређеног контингента који надлежни орган расподељује превознику у променљиви део израчунава се као количник броја бодова возног парка за тај контингент и броја бодова потребних за доделу једне дозволе из тог контингента.

Број бодова возног парка за одређени контингент израчунава се као производ броја бодова за квалитет возног парка умањен на начин прописан чланом 13. став 9. ове уредбе и коефицијента коришћења возног парка тог контингента.

Број бодова потребних за доделу једне дозволе из одређеног контингента израчунава се као количник укупног броја бодова возног парка за одређени контингент и броја дозвола који се расподељује у променљиви део плана расподеле.

Укупан број бодова возног парка је збир броја бодова возног парка свих превозника који су поднели захтев за утврђивање појединачног плана расподеле за тај контингент.

Број дозвола који се расподељује у променљиви део плана расподеле приликом утврђивања годишњег плана расподеле је 50% од броја дозвола добијеног на начин прописан у члану 6. став 5. ове уредбе.

Број дозвола који се расподељује у променљиви део плана расподеле приликом утврђивања ревизија годишњег плана расподеле је 50% од броја дозвола добијеног на начин прописан у члану 6. став 5. ове уредбе умањен за број враћених дозвола које нису искоришћене и оверене током текуће године.

Ако је коефицијент из члана 14. ове уредбе мањи од један, превознику се у том односу умањује укупан број дозвола из променљивог дела појединачног плана расподеле.

Члан 22.

Сабирањем фиксног и променљивог дела посебног плана расподеле добија се укупан број дозвола у посебном плану расподеле.

Члан 23.

Фиксни део посебног плана расподеле ЦЕМТ и временских дозвола по контингентима утврђује надлежни орган на основу листа ефикасности коришћења ЦЕМТ и временских дозвола (у даљем тексту: листе ефикасности).

Са листе ефикасности временска дозвола коју је превозник користио најмање два месеца у периоду јануар–октобар и којом је обављен најмање онај број вожњи прописан чланом 8. став 2. тачка 14) ове уредбе у вези са државом за коју важи временска дозвола, сведено на број дана коришћења, додељује се истом превознику.

Са листе ефикасности ЦЕМТ дозвола коју је превозник користио најмање два месеца у периоду јануар–октобар за коју је утврђено 80 и више бодова, сведено на број дана коришћења, додељује се истом превознику.

Превознику ће поново бити додељена дозвола из ст. 2. и 3. овог члана, под условом да превозник располаже по дозволи најмање са оним бројем појединачних дозвола у фиксном делу појединачног плана расподеле у складу са чланом 8. став 2. тачка 6), односно теретних возила предвиђених чланом 8. став 2. тачка 12) ове уредбе, узимајући као меродаван мањи број теретних возила по дозволи, прописан у текућој или за наредну годину.

Број теретних возила из члана 8. став 2. тачка 12) ове уредбе за наредну годину може бити највише 10% већи од броја теретних возила из члана 8. став 2. тачка 12) ове уредбе за текућу годину.

У случају да превозник не располаже прописаним бројем појединачних дозвола у појединачном плану расподеле у складу са чланом 8. став 2. тачка 6), дозвола из ст. 2. и 3. овог члана ће бити додељена док ће се умањивање до прописаног броја појединачних дозвола вршити сукцесивно.

У случају да ефикасна ЦЕМТ дозвола из става 3. овог члана не може бити додељена истом превознику због смањења броја ЦЕМТ дозвола, надлежни орган доделиће превознику другу ЦЕМТ дозволу која важи за теретна возила исте или више категорије.

У случају да ефикасном ЦЕМТ дозволом из става 3. овог члана, за коју не постоји територијално ограничење од стране једне или више држава, превозник није обавио најмање онолико вожњи колико је прописано чланом 8. став 2. тачка 15) ове уредбе, надлежни орган може доделити превознику другу ЦЕМТ дозволу која важи за теретна возила исте или више категорије под условом да превозник располаже бројем теретних возила из става 4. овог члана.

У случају да је укупан број ефикасних ЦЕМТ дозвола већи од укупног броја ЦЕМТ дозвола за наредну годину, надлежни орган ће превозницима доделити број ЦЕМТ дозвола које су ефикасно користили умањен сразмерно умањењу укупног броја ЦЕМТ дозвола у односу на прошлу годину, али најмање једну ЦЕМТ дозволу.

Надлежни орган, најкасније до краја априла текуће године утврђује годишње контингенте ЦЕМТ дозвола за наредну годину.

Подаци из става 10. овог члана могу се променити уколико Међународни транспортни форум промени елементе за утврђивање годишњих контингената ЦЕМТ дозвола или се значајно промене годишњи контингенти појединачних дозвола.

Члан 24.

Променљиви део посебног плана расподеле ЦЕМТ и временских дозвола утврђује надлежни орган у складу са чланом 8. став 2. тач. 6) и 12) и применом критеријума из члана 11. ове уредбе.

Превознику који ЦЕМТ и временском дозволом није остварио ефикасност прописану чланом 23. ст. 2. и 3. ове уредбе, неће се утврдити променљиви део појединачног плана расподеле из става 1. овог члана, за дозволу из тог контингента, односно територијалног ограничења.

За доделу ЦЕМТ и временске дозволе врши се умањење одговарајућег броја појединачних дозвола из фиксног дела појединачног плана расподеле из одређеног контингента, у складу са чланом 8. став 2. тачка 6) ове уредбе.

За доделу ЦЕМТ и временских дозвола превознику се од укупног броја теретних возила одређене категорије, за сваку додељену ЦЕМТ или временску дозволу, умањи број теретних возила одређене категорије из члана 8. став 2. тачка 12) ове уредбе.

Превознику се може доделити највише онај број ЦЕМТ дозвола који је једнак количнику броја теретних возила одговарајуће категорије из возног парка превозника и броја теретних возила одређене категорије из члана 8. став 2. тачка 12) ове уредбе.

Превознику се може доделити највише онај број временских дозвола који је једнак количнику броја теретних возила одговарајуће категорије из возног парка превозника и броја теретних возила одређене категорије из члана 8. став 2. тачка 12) ове уредбе.

Применом критеријума из чл. 12. и 13. ове уредбе надлежни орган сачињава листе превозника за доделу ЦЕМТ и временских дозвола у складу са ст. 2–6. овог члана и листе превозника за доделу непреузетих и одузетих ЦЕМТ и временских дозвола.

Члан 25.

Ако превозник први пут учествује у расподели временских или ЦЕМТ дозвола, надлежни орган превознику, за сваку додељену временску или ЦЕМТ дозволу, сразмерно умањује број појединачних дозвола додељених у појединачном плану расподеле у складу са чланом 8. став 2. тачка 6) ове уредбе.

Ако превознику није поново расподељена временска или ЦЕМТ дозвола, превознику се фиксни део појединачног плана расподеле увећава за број дозвола умањених у претходном периоду у складу са ставом 1. овог члана.

Превознику се у појединачни план расподеле ЦЕМТ дозвола може расподелити највише до 3% од укупног броја ЦЕМТ дозвола одређених у складу са чланом 3. ове уредбе.

Члан 26.

Захтев за ревизију појединачног плана расподеле садржи број и врсту потребних појединачних дозвола за преостали период до краја године, изјаву о радно ангажованим возачима (име, презиме и јединствени матични број грађана), као и изјаву о теретним и прикључним возилима у власништву, закупу или финансијском лизингу са навођењем регистарских ознака, времена трајања закупа или финансијског лизинга, облика и намене каросерије.

Захтев за ревизију појединачног плана расподеле подноси превозник који није поднео захтев за утврђивање годишњег плана расподеле. У случају новоразмењених контингената дозвола током текуће године, захтев за доделу тих дозвола могу поднети сви превозници током ревизије.

Захтев за априлску ревизију појединачног плана подноси превозник од 1. до 10. марта текуће године.

Захтев за јунску ревизију појединачног плана подноси превозник од 1. до 10. маја текуће године.

Захтев за септембарску ревизију појединачног плана подноси превозник од 1. до 10. августа текуће године.

Надлежни орган пре вршења ревизије објављује на начин из члана 8. став 3. податке из члана 8. став 6. тач. 1) и 2) ове уредбе.

Превозник у року од седам дана од дана стављања на увид података из става 6. овог члана може да даје примедбе, односно може да поднесе изјаву о одустајању од одређеног броја дозвола по контингентима.

У року од седам дана од дана истека рока из става 7. овог члана, надлежни орган разматра примедбе и утврђује ревизију посебног плана расподеле најкасније до 5. априла односно до 5. јуна односно до 5. септембра текуће године.

Надлежни орган, објављује на начин из члана 8. став 3. утврђену ревизију посебног плана расподеле.

Члан 27.

Приликом априлске, односно јунске, односно септембарске ревизије надлежни орган превознику расподељује у фиксни део појединачног плана расподеле онолики број појединачних дозвола колико му је остало у појединачном плану, а највише 75%, односно 50%, односно 25% од фиксног дела појединачног плана утврђеног планом расподеле на основу броја до тада задужених дозвола.

У број задужених дозвола из става 1. овог члана не рачунају се раздужене дозволе које нису искоришћене.

Приликом ревизија из става 1. овог члана променљиви део посебног плана расподеле утврђује се на начин прописан у члану 21. ове уредбе. Утврђивање променљивог дела посебног плана расподеле не врши се за превознике којима је умањен фиксни део појединачног плана у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 28.

Непреузете дозволе на дан 15. новембра расподељују се превозницима у складу са чланом 30. ст. 5. и 10. ове уредбе.

Члан 29.

Превозник коме је надлежни орган одузео уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза, односно изрекао меру забране обављања међународног јавног превоза, односно коме је надлежни орган стране земље забранио обављање превоза у тој земљи, губи право на утврђивање посебног плана расподеле, односно одузимају му се дозволе из посебног плана расподеле за ту земљу.

V. ДОДЕЛА СТРАНИХ ДОЗВОЛА

Члан 30.

Надлежни орган врши доделу појединачних дозвола из појединачног плана расподеле на основу захтева који превозник подноси према својим потребама у току године, а најкасније до 15. новембра текуће године.

Захтев из става 1. овог члана садржи број појединачних дозвола за сваки од контингената.

Пре доношења решења о додели дозвола на основу захтева из става 1. овог члана надлежни орган превознику утврђује: број дозвола у појединачном плану расподеле и број већ додељених дозвола, односно број правилно искоришћених дозвола, односно број комбинованих превоза, односно враћених листова из дневника путовања, односно испуњавање услова из члана 8. став 2. тачка 4) ове уредбе, односно испуњавање услова из члана 8. став 2. тач. 15) и 16) ове уредбе.

У случају критичних дозвола, превознику коме је утврђен појединачни план расподеле једновремено се може доделити највише 20% дозвола из појединачног плана расподеле, а не више од броја утврђеног појединачним планом расподеле.

Појединачне дозволе из члана 19. став 5. ове уредбе и дозволе из размењених али не и уговорених контингената дозвола могу се једновремено доделити превознику, по теретном возилу:

1) највише до 4 појединачне дозволе у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи више од 40% размењеног броја дозвола из овог контингента, а не мање од 2 дозволе по возилу;

2) највише до 2 појединачне дозволе у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи више од 30% од одговарајућег процента размењеног броја дозвола из овог контингента, а не мање од 1 дозволе по возилу;

3) највише до 1 појединачна дозвола у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи више од 20% од одговарајућег процента размењеног броја дозвола из овог контингента, а не мање од 0,5 дозвола по возилу;

4) највише 0,5 појединачних дозвола у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи више од 10% од одговарајућег процента размењеног броја дозвола из овог контингента, а не мање од 0,2 дозволе по возилу;

5) највише 0,2 појединачне дозволе у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи више од 5% од одговарајућег процента размењеног броја дозвола из овог контингента, а не мање од 0,1 дозволе по возилу;

6) 0,1 појединачне дозволе у случају да број дозвола из члана 19. став 5. ове уредбе износи мање од 5% од одговарајућег процента размењеног броја дозвола из овог контингента.

У случају некритичних дозвола, превознику који има утврђен појединачни план расподеле може се једновремено доделити број дозвола који је једнак већој од две вредности, и то: вредности 20% дозвола из појединачног плана расподеле или вредности добијене применом става 5. овог члана. Превознику који је преузео утврђени појединачни план расподеле или нема утврђени појединачни план расподеле може се истовремено доделити број дозвола у складу са ставом 5. овог члана.

Број додељених некритичних појединачних дозвола из става 5. овог члана не може бити мањи од један.

Број теретних возила у складу са којим се врши одређивање броја дозвола из става 5. овог члана чини број теретних возила одређене категорије и надградње у возном парку превозника умањен за број теретних возила из члана 8. став 2. тачка 11) ове уредбе.

Након доделе дозвола у складу са ст. 4, 5. и 6. овог члана превознику се може једновремено највише доделити онај број дозвола који је једнак броју правилно искоришћених дозвола, односно највише доделити онај број дозвола који је једнак броју правилно искоришћених дозвола умањен за број дозвола враћених супротно члану 12. став 1. ове уредбе.

Изузетно од ст. 4, 5. и 6. овог члана, на основу посебно образложеног захтева, превознику се може доделити и више појединачних дозвола, а највише до броја теретних возила са којима располаже, умањено за број ЦЕМТ и временских дозвола које важе на територији државе за коју важи и појединачна дозвола, односно до преосталог броја критичних дозвола из појединачног плана расподеле.

Враћену критичну дозволу која није искоришћена и оверена, нaдлежни орган може поново доделити превознику, који је дозволе из утврђеног појединачног плана расподеле за текућу годину из овог контингента преузео и раздужио или превознику који нема утврђени појединачни план из контингента коме припада та дозвола, и то у складу са чланом 4. став 3. ове уредбе.

Начин доделе нерасподељених дозвола из члана 4. ове уредбе и дозвола из става 11. овог члана прописује надлежни орган.

Превознику који је преузео и правилно раздужио утврђени појединачни план расподеле или нема утврђени појединачни план расподеле, надлежни орган може доделити критичну дозволу из 50% од броја дозвола добијеног на начин прописан у члану 6. став 5. ове уредбе у складу са ставом 5. овог члана.

Приликом враћања дозвола из ст. 11. и 13. овог члана превозник даје на увид и оригинал JЦИ.

Члан 31.

Превозник је дужан да појединачне, временске и ЦЕМТ дозволе које је преузео из годишњих контингената врати надлежном органу без обзира да ли су искоришћене или нису, а најкасније 30 дана након истека рока важности дозволе.

Превозник је дужан да надлежном органу врати дозволу додељену у року прописаном у члану 8. став 2. тачка 4) ове уредбе и у случају да је није искористио.

Ако превозник не поступи у складу са ст. 1. и 2. овог члана, губи право на доделу свих појединачних дозвола из појединачног плана расподеле за текућу годину, до тренутка враћања дозволе.

Члан 32.

Превозник је дужан да преузме све временске и ЦЕМТ дозволе које су му додељене у појединачном плану расподеле, најкасније до 15. јануара текуће године.

Ако превозник не преузме временске и ЦЕМТ дозволе у року из става 1. овог члана, губи право на њих и оне се расподељују другим превозницима на начин утврђен за расподелу променљивог дела посебног плана расподеле.

Члан 33.

Превозник преузима решење са додељеним дозволама уз печат, потпис и доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да важи одредба члана 33. Уредбе, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Члан 34.

Надлежни орган може донети решење о одузимању ЦЕМТ дозволе превознику ако се на основу службене евиденције утврди да превозник није остварио најмање 10 бодова за вожње обављене у периоду од два узастопна месеца, изузимајући јануар, или ако се утврди да превозник не поседује довољан број теретних возила утврђен у складу са овом уредбом или ако надлежни орган стране земље привремено одузме ЦЕМТ дозволу превознику због прекршаја у коришћењу.

Ако превозник не достави надлежном органу одговарајући примерак копије листова из дневника путовања до последњег дана у месецу за претходни календарски месец заједно са извештајем, надлежни орган доноси решење о одузимању ЦЕМТ дозволе.

Одузету ЦЕМТ дозволу или ЦЕМТ дозволу коју је превозник вратио, надлежни орган у року од седам дана од дана одузимања или враћања, додељује првом следећем превознику са листе превозника, за период до истека рока важења дозволе.

Члан 35.

Превозник је дужан да пријави да је ЦЕМТ дозвола оштећена, изгубљена или украдена (потврда о објављивању документа неважећим из Службеног гласника) и ту дозволу надлежни орган ће најкасније у року од седам дана од дана пријаве прогласити неважећом и доделити резервну ЦЕМТ дозволу истом или првом следећем превознику са листе превозника за доделу непреузетих и одузетих ЦЕМТ дозвола.

Превозник који је пријавио губитак више од 10% укупно додељених ЦЕМТ дозвола у периоду од три године, губи право на доделу резервне ЦЕМТ дозволе у случају поновног губитка.

Члан 36.

У временску дозволу уписују се следећи подаци:

1) назив и адреса превозника који дозволу користи;

2) потпис овлашћеног лица и печат органа који је дозволу доделио;

3) датум почетка и престанка важења дозволе;

4) датум доделе временске дозволе.

Превозник мора имати уз временску дозволу исправно попуњен дневник путовања и потврде о категорији теретног возила прописаних Правилником ако је то предвиђено међународним уговором и другим међународноправним актима који се закључују ради извршавања међународних уговора.

Члан 37.

Дневник путовања из члана 36. став 2. ове уредбе издаје надлежни орган на име превозника и непреносив је.

Изглед и садржина дневника путовања за одређену врсту временске дозволе дати су у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Нови дневник путовања издаје се кад превозник претходни попуни и врати надлежном органу. Нови дневник носи исти број као и претходни дневник.

Члан 38.

Превозник је дужан да води дневник путовања тако да хронолошким редом уписује делове превозног пута натовареног теретног возила од места утовара до места истовара и вожњу празним теретним возилом.

Испуњени листови за претходни и текући месец чувају се у дневнику путовања.

Превозник је дужан да листове из дневника путовања који садрже податке из претпрошлог месеца заједно са извештајем достави надлежном органу најкасније до 25. у текућем месецу за претходни месец.

Уз извештај из става 3. овог члана за обављене превозе које у дневнику путовања страни царински органи нису оверили, превозник прилаже CMR.

Добијени подаци користе се за контролу коришћења дозвола и не могу се користити у друге сврхе.

Члан 39.

Надлежни орган може донети решење о одузимању временске дозволе превознику ако се на основу службене евиденције утврди да превозник није обавио довољан број превоза у односу на број дозвола из члана 8. став 2. тачка 6) ове уредбе и броја дана коришћења временске дозволе или ако се утврди да превозник не поседује довољан број теретних возила утврђен у складу са овом уредбом или ако надлежни орган стране земље привремено одузме временску дозволу превознику због прекршаја у коришћењу.

Члан 40.

Одузету временску дозволу или временску дозволу коју је превозник вратио, надлежни орган може поново доделити другом превознику, за период до истека рока важења дозволе.

Превозник је дужан да пријави да је временска дозвола оштећена, изгубљена или украдена, о чему надлежни орган обавештава надлежни орган за послове саобраћаја друге државе те може да је замени другом, за период до истека рока важења те дозволе, ако је то предвиђено међународним уговором.

Члан 41.

Ако превозник надлежном органу не врати одузету ЦЕМТ или временску дозволу у року од 10 дана од дана пријема решења о одузимању ЦЕМТ или временске дозволе, губи право на доделу ЦЕМТ или временских дозвола за следећу годину и на преузимање појединачних дозвола из појединачног плана расподеле за текућу годину до враћања одузете ЦЕМТ или временске дозволе.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС”, бр. 73/13, 94/14 и 98/14).

Члан 43.

Правилник о начину доделе нерасподељених појединачних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС”, бр. 147/14 и 61/15) донет на основу Уредбе о расподели страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима („Службени гласник РС”, бр. 73/13, 94/14 и 98/14) примењује се до доношења подзаконског прописа на основу ове уредбе, ако није у супротности са овом уредбом.

Члан 44.

У погледу контингената страних дозвола за 2015. годину неће се примењивати одредбе члана 19. став 2. ове уредбе.

Члан 45.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

05 број 110-14193/2015-1

У Београду, 30. децембра 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

Прилози

strane-dozvole_Page_1.tiff

strane-dozvole_Page_2.tiff