Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 142. став 13. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија

"Службени гласник РС", бр. 65 од 24. јула 2015, 31 од 3. априла 2017.

 

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује пренос капитала без накнаде запосленима код издавача медија за које није објављен јавни позив за продају капитала до 1. јула 2015. године, односно чији капитал у поступку приватизације није продат до 31. октобра 2015. године, а продаја капитала је обустављена (у даљем тексту: издавач медија).

Члан 2.

Пренос капитала из члана 1. ове уредбе врши се у виду преноса акција запосленим без накнаде (у даљем тексту: бесплатне акције).

Одредбе ове уредбе које се односе на пренос бесплатних акција сходно се примењују и на пренос удела.

Члан 3.

Право на пренос бесплатних акција имају сви запослени код издавача медија.

Запосленима у смислу става 1. овог члана сматрају се држављани Републике Србије који су:

1) запослени или су раније били запослени код издавача медија;

2) запослени у контролном, односно зависном предузећу, ако је издавач медија зависно, односно контролно предузеће.

Лицем које је раније било запослено код издавача медија, у смислу става 2. овог члана, сматра се и пензионер.

Члан 4.

Запослени имају право на пренос бесплатних акција за сваку пуну годину проведену у радном односу код тог издавача медија.

Право на пренос бесплатних акција може се остварити највише за 35 година проведених у радном односу код тог издавача медија.

Члан 5.

Право на пренос бесплатних акција не остварује лице које је право на бесплатне акције и новчану накнаду остварило у складу са законом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду.

Члан 6.

Вредност капитала који се преноси без накнаде, утврђује се на основу процењене фер тржишне вредности капитала са стањем на дан 31. децембра последње пословне године.

Члан 7.

Уколико до 1. јула 2015. године не буде објављен јавни позив за продају капитала издавача медија, односно уколико до 31. октобра 2015. године капитал издавача медија не буде продат, Агенција за приватизацију доноси одлуку о обустави поступка приватизације медија продајом капитала и наставку поступка приватизације медија преносом капитала запосленима без накнаде и одмах је доставља издавачу медија.

Члан 8.

Издавач медија је дужан да најкасније у року који одреди Агенција за приватизацију, у одлуци из члана 7. ове уредбе, донесе одлуку о издавању бесплатних акција и јавним позивом обавести запослене о томе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о датуму, времену и месту уписа акција, броју акција, номиналној вредности акција, као и друге податке у складу са одлуком о издавању акција.

Јавни позив се објављује на огласној табли издавача медија, у „Службеном гласнику Републике Србије” и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

Рок за упис бесплатних акција је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневним новинама.

Издавач медија доставља Агенцији за приватизацију податке о лицима уписаним за бесплатне акције у електронској форми, односно изјаву да запослени нису прихватили пренос бесплатних акција, у року од пет дана од истека рока из става 4. овог члана.

Агенција за приватизацију доноси решење о преносу бесплатних акција у року од 15 дана, од дана достављања података из става 5. овог члана, које служи као основ за упис у регистре надлежних органа.

Бесплатне акције се преносе на име, сразмерно пуним годинама проведеним у радном односу код тог издавача медија.

Акције које преостану после преноса запосленима, преносе се Акционарском фонду.

Члан 9.

Агенција за приватизацију доноси одлуку о обустави поступка приватизације у случају да:

1) издавач медија не поступи у складу са чланом 8. ове уредбе,

2) ниједно од лица уписаних за бесплатне акције по јавном позиву из члана 8. ове уредбе не остварују право на пренос бесплатних акција у складу са чланом 5. ове уредбе,

3) запослени у издавачу медија не прихвате пренос бесплатних акција.

Агенција за приватизацију обавештава издавача медија и оснивача издавача медија о одлуци из става 1. овог члана.

Издавач медија најкасније у року од 15 дана од дана достављања обавештења из става 2. овог члана подноси Агенцији за привредне регистре захтев за брисање медија из Регистра медија.

Оснивач издавача медија доноси одлуку о престанку постојања медија и о промени делатности издавача или укидању издавача.

Члан 10.

Према издавачу медија чији је капитал, након раскида уговора о продаји капитала, пренет Регистру акција и удела, Министарство привреде поступа на начин којим се уређује поступак приватизације.

Изузетно, Министарство привреде, на захтев јединице локалне самоуправе, уз сагласност Владе може одлучити да акције, односно удео из Регистра акција и удела пренесе без накнаде јединици локалне самоуправе на чијој територији је седиште издавача медија из става 1. овог члана, до стицања услова за нову приватизацију.

Ако у року од шест месеци од дана преноса акција, односно удела из става 2. овог члана на јединицу локалне самоуправе не буде покренут нови поступак приватизације издавача медија, оснивач издавача медија поступиће на начин прописан чланом 9. став 4. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 31/2017

Члан 11.

Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија („Службени гласник РС”, број 30/15) престаје да важи даном ступања на снагу ове уредбе.

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-7817/2015

У Београду, 23. јулa 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.