Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 80. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије

"Службени гласник РС", бр. 56 од 15. јуна 2016, 60 од 20. јуна 2017, 91 од 23. новембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом се ближе прописују подстицајне мере за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије, услове за њихово остваривање, трајање подстицајног периода, права и обавезе које из тих мера произлазе за повлашћене произвођаче електричне енергије и друге енергетске субјекте као и друга питања у складу са законом.

Члан 2.

Поједини изрази који се употребљавају у овој уредби имају следећe значењe:

1) дан стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је дан када је решење о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије постало коначно;

2) делимичан или потпун прекид рада система или дела система је ограничење у примопредаји произведене електричне енергије из електране, проузрокован немогућношћу преносног, односно дистрибутивног система да преузме сву електричну енергију коју би електрана произвела да није било таквог ограничења, а које оператор система не успе да отклони у року од 12 сати од његовог настанка или које кумулативно траје више од 48 сати у току календарске године;

3) подстицајна откупна цена је облик оперативне државне помоћи повлашћеним и привременим повлашћеним произвођачима у складу са правилима државне помоћи ради подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије;

4) откупна цена је цена електричне енергије по којој гарантовани снабдевач купује од повлашћеног произвођача електричне енергије додатно произведену електричну енергију у односу на максималну произведену електричну енергију у години подстицајног периода, односно кварталу подстицајног периода;

5) пробни рад је рад електране, односно дела електране потребан за утврђивање њене подобности за употребу у смислу закона којим се уређује планирање и изградња;

6) ефективно време рада електране, односно дела електране је количник произведене електричне енергије у години подстицајног периода, а за електране на ветар у кварталу подстицајног периода, и инсталисане снаге те електране, односно одговарајућег дела електране, изражен у часовима (h);

7) година подстицајног периода је део подстицајног периода од годину дана, при чему прва година подстицајног периода почиње да тече првог дана подстицајног периода;

8) квартал подстицајног периода је време од три узастопне године које се обрачунава периодично од:

(1) прве закључно са трећом годином подстицајног периода;

(2) четврте закључно са шестом годином подстицајног периода;

(3) седме закључно са деветом годином подстицајног периода;

(4) десете закључно са дванаестом годином подстицајног периода;

9) максимално ефективно време рада електране, односно дела електране је прописано ефективно време рада електране које се обрачунава за годину подстицајног периода, а за електране на ветар за квартал подстицајног периода, које одговара количини произведене енергије за коју повлашћени произвођач електричне енергије има право на подстицајну откупну цену;

10) уговор о откупу електричне енергије је уговор којим се уређује откуп електричне енергије од повлашћеног произвођача електричне енергије, односно привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, као и услови и начин коришћења подстицајних мера.

Остали изрази употребљени у овој уредби имају значења дефинисана Законом о енергетици и уредбом којом се ближе прописују услови и поступак стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије.

II. ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ

1. Подстицајне мере

Члан 3.

Подстицајне мере у смислу ове уредбе су:

1) подстицајни период који траје 12 година, почевши од дана првог очитавања електричне енергије у електрани, односно делу електране, после дана стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, осим ако је трајање подстицајног периода другачије одређено овом уредбом или уговором о откупу електричне енергије;

2) подстицајна откупна цена по којој повлашћени и привремени повлашћени произвођачи продају гарантованом снабдевачу одговарајући износ произведене електричне енергије током или пре подстицајног периода, у складу са одредбама ове уредбе;

3) преузимање балансне одговорности за места примопредаје електричне енергије повлашћеног произвођача електричне енергије током подстицајног периода, а од стране гарантованог снабдевача;

4) преузимање трошкова балансирања повлашћеног произвођача електричне енергије током подстицајног периода од стране гарантованог снабдевача;

5) бесплатан приступ преносном, односно дистрибутивном систему електричне енергије.

Привремени повлашћени произвођач од дана закључења уговора о откупу електричне енергије до дана почетка подстицајног периода, има право на подстицајне мере из става 1. овог члана, у складу са одредбама ове уредбе.

Период из става 2. овог члана обухвата пробни рад електране, односно дела електране и период од завршетка пробног рада до дана почетка подстицајног периода.

2. Подстицајна откупна цена

Члан 4.

Подстицајна откупна цена за произведену електричну енергију утврђујe се у зависности од врсте и инсталисане снаге електране, као и максималног ефективног времена рада за одговарајућу врсту електране.

Висина подстицајне откупне цене и максимално ефективно време рада електране приказани су у следећој табели:

Редни број

Врста електране повлашћеног произвођача електричне енергије

Инсталисана снага

Р (МW)

Подстицајна откупна цена

(c€/kWh)

Максимално ефективно време рада (h)

1.

Хидроелектрана

5000 у години подстицајног периода

1.1

до 0,2

12,60

1.2

0,2–0,5

13,933–6,667*P

1.3

0,5–1

10,60

1.4

1–10

10,944–0,344*P

1.5

10–30

7,50

1.6

На постојећој инфраструктури

до 30

6,00

5000 у години подстицајног периода

2.

Електране на биомасу

8600 у години подстицајног периода

2.1

до 1

13,26

2.2

1–10

13,82–0,56*P

2.3

преко 10

8,22

3.

Електране на биогас

8600 у години подстицајног периода

3.1

0–2

18,333–1,111*P

3.2

2–5

16,85–0,370*P

3.3

преко 5

15

4.

Електране на депонијски гас и гас из постројења за третман комуналних отпадних вода

8,44

8600 у години подстицајног периода

5.

Електране на ветар

9,2

9000 у кварталу подстицајног периода

6.

Соларне електране

1400 у години подстицајног периода

6.1

на објекту

до 0,03

14,60–80*P

6.2

на објекту

0,03–0,5

12,404–6,809*P

6.3

на земљи

9

7.

Геотермалне електране

8,2

8600 у години подстицајног периода

8.

Електране са високоефикасном комбинованом производњом електричне и топлотне енергије на природни гас

8600 у години подстицајног периода

8.1

до 0,5

8,20

8.2

0,5–2

8,447–0,493*P

8.3

2–10

7,46

9.

Електрана на отпад

8,57

8600 у години подстицајног периода

Сваке године подстицајног периода, односно сваког квартала подстицајног периода за електране на ветар, произведена електрична енергија у електрани, односно делу електране откупљује се по подстицајној откупној цени до достизања максималне произведене електричне енергије која одговара максималном ефективном времену рада електране.

Максимална произведена електрична енергија из става 2. овог члана која се може откупити по подстицајној откупној цени израчунава се као:

Eel max = P * tmax

где је:

Eel max – максимална произведена електрична енергија за коју повлашћени произвођач електричне енергије има право откупа од стране гарантованог снабдевача по подстицајним откупним ценама датим у табели из става 2. овог члана, изражена у kWh;

P – инсталисана снага електране, односно дела електране, изражена у kW;

tmax – максимално ефективно време рада дато у табели из става 2. овог члана изражено у h.

До истека сваке године подстицајног периода, односно сваког квартала подстицајног периода за електране на ветар, додатну произведену електричну енергију у односу на максималну произведену електричну енергију, гарантовани снабдевач купује по откупној цени која износи 35% подстицајне откупне цене.

Повлашћени произвођачи електричне енергије за реконструисане електране остварују право на подстицајну откупну цену у износу од 70% вредности цене из става 2. овог члана.

Привремени повлашћени произвођач до почетка подстицајног периода остварује право на подстицајну откупну цену у износу од 50% вредности цене из става 2. овог члана.

3. Валута подстицајне откупне цене

Члан 5.

Подстицајне откупне цене из члана 4. ове уредбе изражене су у евроцентима по киловат сату (c€/kWh) и заокружују се на две децимале.

4. Корекција подстицајне откупне цене

Члан 6.

Редовна годишња корекција подстицајних откупних цена због инфлације у евро зони извршава се у фебруару сваке године, почевши од 2017. године, на следећи начин:

C2 = C1 * (1 + INFgod / 100%)

где је:

C2 – коригована подстицајна откупна цена због инфлације,

C1 – подстицајна откупна цена из претходне године,

INFgod – годишња инфлација у евро зони изражена у процентима и објављена од стране Европске канцеларије за статистику (EUROSTAT).

Кориговане подстицајне откупне цене одређене у складу са ставом 1. овог члана примењују се од 1. марта сваке године на уговоре о откупу електричне енергије између повлашћених произвођача електричне енергије и гарантованог снабдевача који су закључени после ступања на снагу ове уредбе.

Кориговане подстицајне откупне цене из става 1. овог члана објављује гарантовани снабдевач на својој интернет страници.

5. Корекција подстицајне откупне цене за електране са високоефикасном комбинованом производњом електричне и топлотне енергије на природни гас

Члан 7.

Корекција подстицајне откупне цене за електране са високоефикасном комбинованом производњом електричне и топлотне енергије на природни гас извршава се у складу са променом цене природног гаса, на следећи начин:

C3 = C2 * 0,33 + C0 * 0.67 *G / 312,58

где је:

C3 – коригована подстицајна откупна цена за електране са високоефикасном комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, изражена у евроцентима по киловат сату (c€/kWh),

C2 – коригована подстицајна откупна цена због инфлације из члана 6. ове уредбе, изражена у евроцентима по киловат сату (c€/kWh),

C0 – подстицајна откупна цена из члана 4. ове уредбе, одређена на дан ступања на снагу ове уредбе, изражена у евроцентима по киловат сату (c€/kWh),

G – коефицијент корекције промене цене гаса.

Коригована подстицајна откупна цена из става 1. овог члана примењује се од првог дана месеца који почиње након корекције подстицајне откупне цене на све уговоре о откупу електричне енергије између повлашћених произвођача електричне енергије и гарантованог снабдевача који су закључени после ступања на снагу ове уредбе.

Министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство) квартално одређује и објављује на својој интернет страници коефицијент корекције промене цене гаса G из става 1. овог члана, а који се одређује као јединична цена гаса за потрошаче на резервном снабдевању и изражава у еврима по хиљаду метара кубних (EUR/1000 m³), рачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан објављивања коефицијента G.

6. Исплате подстицајне откупне цене

Члан 8.

Подстицајне откупне цене исплаћују се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан испостављања рачуна.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ

1. Услови за остваривање права на подстицајне мере

Члан 9.

Повлашћени произвођач електричне енергије има право на подстицајне мере које су важиле на дан подношења захтева за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, под условом да овом уредбом или уговором о откупу електричне енергије није другачије одређено.

2. Услови за остваривање права на подстицајне мере када су привремени повлашћени произвођачи стекли статус повлашћеног произвођача електричне енергије

Члан 10.

Привремени повлашћени произвођач који је стекао статус повлашћеног произвођача електричне енергије у складу са Законом о енергетици и прописима донетим на основу њега, има право на подстицајне мере за електрану, односно део електране, које су важиле на дан подношења захтева за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, ако је у року важења статуса привременог повлашћеног произвођача стекао статус повлашћеног произвођача електричне енергије за ту електрану, односно део електране, осим ако овом уредбом или уговором о откупу електричне енергије није другачије одређено.

Сматра се да је привремени повлашћени произвођач стекао статус повлашћеног произвођача електричне енергије у року из става 1. овог члана ако је захтев за стицање тог статуса поднео до дана истека рока важења статуса привременог повлашћеног произвођача, без обзира на то када је усвојен благовремени захтев.

3. Услови за остваривање права на подстицајне мере у случају фазне изградње електране

Члан 11.

У току фазне изградње електране право на подстицајне мере остварује се за сваки део електране који се самостално изгради, ако је за тај део електране посебно стечен статус повлашћеног произвођача електричне енергије у року важења статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану којој тај део припада.

Подстицајни период посебно траје за сваки део електране из става 1. овог члана.

Подстицајна откупна цена за сваки посебно изграђени део електране је једнака подстицајној откупној цени која важи за целу електрану којој припада.

Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана не примењују се на електрану код које се пробни рад одвија по фазама односно по техничко-технолошким целинама, ако је изграђена као самостална целина и за њу се прибавља једна употребна дозвола ради стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану као целину.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА

1. Уговор о откупу електричне енергије са гарантованим снабдевачем

Члан 12.

Право на подстицајне мере из члана 3. став 1. тач. 1)–4) ове уредбе повлашћени произвођач електричне енергије и привремени повлашћени произвођач остварује закључењем уговора о откупу електричне енергије са гарантованим снабдевачем.

Уз захтев за закључење уговора о откупу електричне енергије, који се подноси у писаној форми, повлашћени произвођач електричне енергије доставља гарантованом снабдевачу решење о стицању статуса повлашћеног произвођача, а привремени повлашћени произвођач решење о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача, као и друге исправе предвиђене уговором о откупу електричне енергије.

За део електране не закључује се посебан уговор о откупу електричне енергије, него анекс који чини саставни део уговора о откупу електричне енергије закљученог за електрану којој тај део електране припада.

2. Престанак права на коришћење подстицајних мера

Члан 13.

Право на подстицајне мере престаје отказом или раскидом уговора о откупу електричне енергије под условима и на начин одређен уговором о откупу електричне енергије и уговором о ступању у пројекат.

Право на подстицајне мере престаје независно од воље гарантованог снабдевача и повлашћеног произвођача електричне енергије, односно привременог повлашћеног произвођача у случајевима и под условима одређеним уговором о откупу електричне енергије и уговором о ступању у пројекат.

*Службени гласник РС, број 60/2017

3. Виша сила у току подстицајног периода

Члан 14.

Ако током подстицајног периода због дејства више силе електрана, односно део електране није у раду или гарантовани снабдевач не може да откупи произведену електричну енергију, права и обавезе из уговора о откупу електричне енергије мирују током трајања више силе, односно долази до застоја подстицајног периода, осим ако уговором о откупу електричне енергије није другачије одређено.

По престанку дејства више силе, подстицајни период наставља да тече, а време трајања подстицајног периода продужава се за период деловања више силе, осим ако другачије није одређено уговором о откупу електричне енергије.

Виша сила, у смислу става 1. овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај који је изван моћи повлашћеног произвођача електричне енергије, односно привременог повлашћеног произвођача и гарантованог снабдевача, а нарочито:

1) природне катастрофе, као што су пожар, поплава, земљотрес, вулканска ерупција и други облици катастрофалних временских услова;

2) ратно и ванредно стање, тероризам, револуција, јавне демонстрације, саботаже, вандализам, штрајк (искључујући штрајк запослених привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, односно повлашћеног произвођача електричне енергије или гарантованог снабдевача, али укључујући штрајк запослених оператора система);

3) делимичан или потпун прекид рада система или дела система за време важења одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије, односно аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе на којој се налази електрана повлашћеног произвођача електричне енергије, односно привременог повлашћеног произвођача.

Правне последице раскида уговора о откупу електричне енергије због више силе уређују се уговором о откупу електричне енергије.

4. Остали случајеви мировања права и обавеза из уговора о откупу електричне енергије

Члан 15.

Остали случајеви мировања права и обавеза из уговора о откупу електричне енергије у којима долази до застоја подстицајног периода, осим ако уговором о откупу електричне енергије није другачије одређено, су:

1) поступање државног органа, имаоца јавног овлашћења, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, које има за последицу да лиценца, дозвола, одобрење или друго овлашћење које је неопходно за извршавање обавеза или остваривање права у вези са подстицајним мерама престане да буде пуноважно или не остане на снази, или не буде издато, измењено или продужено у прописаним роковима на захтев који је предат, ако се поступање надлежног органа не може приписати незаконитом или несавесном поступању привременог повлашћеног произвођача, односно повлашћеног произвођача електричне енергије или гарантованог снабдевача;

2) акт национализације или експропријације у погледу електране, односно дела електране;

3) међународне санкције, као и ступање на снагу аката међународних организација који обавезују Републику Србију, ако услед њихове примене гарантовани снабдевач не буде могао да испуњава обавезе по основу подстицајних мера.

Правне последице у случају раскида уговора о откупу електричне енергије због случајева из става 1. овог члана, уређују се уговором о откупу електричне енергије.

5. Начин остваривања подстицајних мера код оператора преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије

Члан 16.

Право на подстицајну меру из члана 3. став 1. тачка 5) ове уредбе у току подстицајног периода повлашћени произвођач електричне енергије остварује закључењем уговора о приступу систему са оператором преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије.

Уговор о приступу систему осим елемената утврђених Законом о енергетици и правилима о раду преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије садржи:

1) обавезу оператора преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије да најкасније до петог у месецу доставља очитане податке за претходни месец гарантованом снабдевачу, повлашћеном произвођачу електричне енергије и привременом повлашћеном произвођачу;

2) право на приступ преносном, односно дистрибутивном систему електричне енергије без накнаде, за повлашћеног произвођача електричне енергије у току подстицајног периода, а за привременог повлашћеног произвођача од пуштања електране, односно дела електране у рад до почетка подстицајног периода.

Оператор преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије дужан је да привременог повлашћеног произвођача и повлашћеног произвођача електричне енергије обавести и достави извештај о сваком потпуном и делимичном прекиду рада система.

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДРУГИХ ЕНЕРГЕТСКИХ СУБЈЕКАТА У ВЕЗИ СА ПОДСТИЦАЈНИМ МЕРАМА

Члан 17.

Повлашћени произвођач електричне енергије има право да остварује подстицајне мере у складу са Законом о енергетици и овом уредбом, а гарантовани снабдевач и оператор преносног, односно дистрибутивног система електричне енергије имају обавезу да обезбеде њихово остварење.

Енергетски субјект који обавља функцију гарантованог снабдевача дужан је да у току поступка избора новог гарантованог снабдевача или губитка те функције обезбеди остваривање подстицајних мера до дана преноса права и обавеза из уговора о откупу електричне енергије на новог гарантованог снабдевача.

1. Забрана уговарања и коришћења подстицајних мера супротно прописима

Члан 18.

Повлашћени произвођач електричне енергије, привремени повлашћени произвођач и гарантовани снабдевач не могу уговорити и примењивати подстицајне мере које нису прописане овом уредбом или уредбом којом се ближе уређује садржина и други елементи уговора о откупу електричне енергије и уговора о ступању у пројекат и не могу мењати њихову садржину, осим ако тим уредбама није другачије прописано.

*Службени гласник РС, број 60/2017

2. Измена прописа

Члан 19.

Под изменом прописа, у смислу ове уредбе, подразумева се ступање на снагу нових прописа после дана закључења уговора о откупу електричне енергије или измена и допуна прописа који важе на дан закључења уговора о откупу електричне енергије, које резултирају у смањењу права или увећању обавеза повлашћеног, односно привременог повлашћеног произвођача, а чије су последице повећање трошкова њиховог пословања.

Под изменом прописа не подразумевају се прописи који су недискриминаторни, једнако и опште примењиви на привредне субјекте у Републици Србији без обзира на врсту њихове делатности.

Да би повлашћени произвођач, односно привремeни повлашћени произвођач остварио право на заштиту од измене прописа, последице измењених прописа морају да се састоје у негативном утицају на његов финансијски положај.

*Службени гласник РС, број 60/2017

3. Поступак измене подстицајних мера

Члан 20.

Повлашћени произвођач, односно привремeни повлашћени произвођач може поднети Министарству захтев за измену подстицајних мера услед измена прописа.

Предлог из става 1. овог члана садржи нарочито: списак и назив прописа који су измењени, анализу економских ефеката тих прописа на трошкове повлашћених произвођача, оверени извод из студије оправданости израђене од овлашћеног правног лица у складу са прописима о планирању и изградњи и другим прописима, у делу који приказује очекивани ниво трошкова у години у којој је дошло до промене прописа и предлог подстицајних мера којима се повлашћени произвођачи и привремени повлашћени произвођачи доводе у исту економску-финансијску позицију у којој су били пре измене прописа.

Ако утврди да је захтев из става 1. овог члана оправдан, односно да су испуњени услови за измену подстицајних мера, Министарство у року од 60 дана од дана подношења захтева из става 1. овог члана, поднеће Влади ради разматрања и одлучивања предлог акта којим се у целини или делимично надокнађује губитак који су претрпели повлашћени произвођачи односно привремени повлашћени произвођачи.

Предлог акта из става 3. овог члана може да садржи и нове подстицајне мере којима се повлашћени произвођач, односно привремени повлашћени произвођач доводе у исту економску-финансијску позицију у којој су били пре измене прописа.

4. Измена уговора о откупу електричне енергије

Члан 21.

У случају измене подстицајних мера због измене прописа, гарантовани снабдевач је дужан да на захтев повлашћеног, односно привременог повлашћеног произвођача измени уговор о откупу електричне енергије.

5. Обавезе повлашћеног произвођача електричне енергије

Члан 22.

Повлашћени произвођач електричне енергије дужан је да:

1) сву произведену електричну енергију продаје искључиво гарантованом снабдевачу;

2) води евиденцију о утрошеним енергентима;

3) доставља планове рада гарантованом снабдевачу, ако је инсталисана снага електране преко 5 MW и да испуњава друге обавезе према гарантованом снабдевачу утврђене уговором о откупу електричне енергије;

4) обавести Министарство ако гарантовани снабдевач не испуњава обавезе из уговора о откупу електричне енергије;

5) обавести Министарство о поступању државног органа, имаоца јавног овлашћења, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе које је од утицаја на извршавање обавеза или уживање права у вези са подстицајним мерама.

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на привременог повлашћеног произвођача ако закључи уговор о откупу електричне енергије са гарантованим снабдевачем, од дана пуштања електране, односно дела електране у рад.

6. Обавезе гарантованог снабдевача

Члан 23.

Гарантовани снабдевач дужан је да:

1) у прописаном року закључи уговор о откупу електричне енергије са повлашћеним произвођачем електричне енергије, односно привременим повлашћеним произвођачем;

2) обезбеди гаранције плаћања повлашћеном произвођачу електричне енергије у складу са уговором о откупу електричне енергије;

3) води евиденцију закључених и престанка важења уговора о откупу електричне енергије и ту евиденцију јавно објави на својој интерент страници;

4) обавести Министарство у случају престанка уговора о откупу електричне енергије у року од месец дана од дана престанка уговора;

5) обавести Министарство ако повлашћени произвођач електричне енергије или привремени повлашћени произвођач не испуњава обавезе, у року од месец дана од дана неиспуњења обавеза повлашћеног произвођача електричне енергије;

6) измени уговор о откупу електричне енергије на захтев повлашћеног произвођача електричне енергије или привременог повлашћеног произвођача, у складу са чланом 21. ове уредбе и уговором о откупу електричне енергије;

7) сваке године објави кориговане подстицајне откупне цене из чл. 6. и 7. ове уредбе на својој интернет страници, за нове уговоре о откупу електричне енергије.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Новчаном казном од 1.500.000 од 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ гарантовани снабдевач – правно лице и повлашћени произвођач електричне енергије – правно лице, односно привремени повлашћени произвођач – правно лице, ако прекрше забрану из члана 18. ове уредбе.

За привредни преступ из става 1. овог члана, одговорно лице у гарантованом снабдевачу – правном лицу, повлашћеном произвођачу електричне енергије – правном лицу, односно привременом повлашћеном произвођачу – правном лицу казниће се новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.

Члан 25.

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај повлашћени произвођач електричне енергије – предузетник, односно привремени повлашћени произвођач – предузетник ако прекрше забрану из члана 18. ове уредбе.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако прекрши забрану из члана 18. ове уредбе.

Члан 26.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај гарантовани снабдевач – правно лице ако не извршава обавезе из члана 23. ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана, одговорно лице у гарантованом снабдевачу – правном лицу казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 27.

Лица која су стекла статус повлашћеног произвођача, односно привременог повлашћеног произвођача до дана ступања на снагу ове уредбе, остварују право на подстицајне мере у складу са прописима који су били на снази на дан подношења захтева за стицање статуса повлашћеног произвођача, односно статуса привременог повлашћеног произвођача.

Лице из става 1. овог члана које има закључен уговор о откупу електричне енергије са гарантованим снабдевачем, може да оствари право на подстицајне мере прописане чл. 3. и 4. ове уредбе ако је то за њега повољније.

Право из става 2. овог члана лице из става 1. овог члана остварује подношењем захтева гарантованом снабдевачу за измену уговора о откупу електричне енергије у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Лице из става 1. овог члана, може да оствари право на подстицајне мере прописане чл. 3. и 4. ове уредбе.

Повлашћени произвођачи за електране са високоефикасном комбинованом производњом електричне и топлотне енергије на природни гас који уживају право на подстицајне мере у складу са прописима донетим пре дана ступања на снагу ове уредбе, корекцију подстицајне откупне цене извршавају у складу са чланом 7. ове уредбе, од дана ступања на снагу ове уредбе, тако што С0 и С2 представљају цену по којој су фактурисали произведену електричну енергију у месецу који је претходио месецу у коме је ова уредба ступила на снагу, при чему се С2 коригује према члану 6. ове уредбе, док С0 остаје непромењен.

Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и важи до 31. децембра 2019. године.

*Службени гласник РС, број 91/2018

 

05 број 110-4793/2016

У Београду, 13. јуна 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.