katalog

 

 

Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 10. став 7. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 108/16),

Влада доноси

УРЕДБУ

о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

"Службени гласник РС", бр. 81 од 31. августа 2017, 6 од 23. јануара 2018, 43 од 6. јуна 2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се попис радних места, њихови општи/типични описи и захтеви за њихово обављање у јавним службама у области здравства, просвете, социјалне заштите, културе, спорта, туризма, у организацијама обавезног социјалног осигурања, у другим јавним службама које је основала Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе а које су директни или индиректни корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему, као и радних места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору (у даљем тексту: Каталог радних места).

*Службени гласник РС, број 6/2018

Члан 2.

Каталог радних места (Прилог) одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Сви појмови који се користе у овој уредби у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

05 број 110-7117/2017

У Београду, 27. јула 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 6/2018) прилог Каталог радних места замењен је новим прилогом (види члан 2. Уредбе - 6/2018-3)

 

Прилог

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА

ПОПИС РАДНИХ МЕСТА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА ПРАТЕЋИХ
И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА:

ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ:

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

ПРАВНИ ЗАСТУПНИК

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК

ПРАВНИ САРАДНИК

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

ЗАПИСНИЧАР

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСВЕНИХ ПОСЛОВА

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР

ФИНАНСИЈСКO-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

СЛУЖБЕНИК ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

ДИЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

БЛАГАЈНИК

КОНТИСТА

ЛИКВИДАТОР

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕ:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

ПРОДАВАЦ

МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ

ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА

ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

СОФТВЕР ИНЖЕЊЕР

ПРОГРАМЕР – ИНЖЕЊЕР

ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ

ИНТЕРНИ ИT РЕВИЗОР

АДМИНИСТРАТОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ ПОДАТАКА

АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

ПРОГРАМЕР

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

СЛУЖБЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

САРАДНИК ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ

РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ, ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

ВАТРОГАСАЦ

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ / СТРАЖАР

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА / ЧУВАР

ПОРТИР

ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ

КУРИР

ВОЗАЧ

ДИСПЕЧЕР

ПОСЛОВИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСТВУ

УПРАВНИК РЕСТОРАНА

САРАДНИК У УГОСТИТЕЉСТВУ

РЕФЕРЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ

НУТРИЦИОНИСТА

ШЕФ КУХИЊЕ

ГЛАВНИ КУВАР

КУВАР / ПОСЛАСТИЧАР

ПОМОЋНИ КУВАР

ПЕКАР

МЕСАР

КОНОБАР

КАФЕ КУВАРИЦА / СЕРВИРКА

КАСИР

РЕЦЕПЦИОНЕР

ОСТАЛИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ:

РУКОВОДИЛАЦ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

КООРДИНАТОР ПОСЛОВА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

ИСТРАЖИВАЧ / АНАЛИТИЧАР

СЛУЖБЕНИК У ИСТРАЖИВАЊИМА

СТАТИСТИЧАР

СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

КУСТОС ВАН ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

НОВИНАР

ОРГАНИЗАТОР ПРОТОКОЛА

САРАДНИК У ПРОТОКОЛУ

ПРЕВОДИЛАЦ

ЛЕКТОР

ОРГАНИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

БИБЛИОТЕКАР

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

ИНЖЕЊЕР АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

ДИЗАЈНЕР ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОРТАЛА

ДИЗАЈНЕР

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ:

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТЕР

ОПЕРАТЕР ТЕХНИКЕ

ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

РЕАЛИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

КЊИЖНИЧАР

КЊИГОВЕЗАЦ

КЊИГОВЕЗАЦ СПЕЦИЈАЛИСТА

КОРЕКТОР

ДАКТИЛОГРАФ

СТЕНОГРАФ

СПАСИЛАЦ

КРОЈАЧ

ТЕХНИЧАР ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ

СПРЕМАЧИЦА

ЧИСТАЧИЦА

ФРИЗЕР

ПОМОЋНИ РАДНИК

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ:

ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ У ОКВИРУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА , КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА И ИНСТИТУТА

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА У ОКВИРУ КЛИНИИЧКОГ ЦЕНТРА, КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА И ИНСТИТУТА

ШЕФ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА

СЕКРЕТАР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА

ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ВИШИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР

ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ЦИТОСКРИНЕР

ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ

ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У ЛАБОРАТОРИЈИ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ЛАБОРАТОРИЈИ

ПСИХОЛОГ

ДЕФЕКТОЛОГ

ЛОГОПЕД

СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА

СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ТОКСИКОЛОШКЕ ХЕМИЈЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАЛНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ВИШИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР

ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ЦИТОСКРИНЕР

ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ

ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

МАСЕР

ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА ТОКСИКОЛОШКЕ ХЕМИЈЕ / САНИТАРНЕ ХЕМИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМИКУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМИКУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ СРЕДИНЕ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У ЛАБОРАТОРИЈИ

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ПСИХОЛОГ

ДЕФЕКТОЛОГ

ЛОГОПЕД

СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ

БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ

МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР

ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

САРАДНИК У ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

ВИШИ ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ ПРОТЕТИЧАР – ОРТОТИЧАР

ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ

ПРОТЕТИЧАР – ОРТОТИЧАР

ТЕХНИЧАР ЗА КОНТРОЛУ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

ВОЗАЧ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА

ПОМОЋНИ РАДНИК НА ОБДУКЦИЈИ

ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ
И ИНФОРМИСАЊУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У КУЛТУРИ И ИНФОРМИСАЊУ:

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ

СЕКТОРСКИ ДИРЕКТОР

УМЕТНИЧКИ / ПРОГРАМСКИ ДИРЕКТОР

ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР / ПОМОЋНИК СЕКТОРСКОГ ДИРЕКТОРА У ЦЕНТРАЛНОЈ / РЕПУБЛИЧКОЈ УСТАНОВИ КУЛТУРЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

РУКОВОДИЛАЦ ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

РАДНА МЕСТА У АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

АРХИВИСТ У ДЕПОУ

АРХИВИСТ

АРХИВИСТ НА ПОСЛОВИМА МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ

АРХИВИСТ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВАН АРХИВА

КОНЗЕРВАТОР ПАПИРА

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

ВИШИ АРХИВСКИ ПОМОЋНИК

ВИШИ КЊИЖНИЧАР

АРХИВСКИ ПОМОЋНИК У ДЕПОУ

АРХИВСКИ ПОМОЋНИК

КЊИГОВЕЗАЦ

РЕСТАУРАТОР ПАПИРА

КЊИЖНИЧАР

МАНИПУЛАНТ У ДЕПОУ

ФИЛМСКИ АРХИВИСТА

КООРДИНАТОР ПРОГРАМА

ДОКУМЕНТАЛИСТА ФОТОТЕКЕ

ФОТОТЕКАР

КУСТОС

ДОКУМЕНТАЛИСТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И ТЕХНИЧКУ ЗАШТИТУ ФИЛМСКЕ ГРАЂЕ

ОПЕРАТЕР СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛНУ РЕСТАУРАЦИЈУ СЛИКЕ И ТОНА

ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

ТЕХНИЧАР МАНИПУЛАНТ У ДЕПОИМА АРХИВСКЕ И ФИЛМСКЕ ГРАЂЕ

ТЕХНИЧАР ЗА КИНО УРЕЂАЈЕ

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКИНА – СКЕНЕРА / МОНТАЖЕР СЛИКЕ И ТОНА

ТЕХНИЧАР ПРЕПАРАТОР ФИЛМСКЕ ГРАЂЕ

ВРАТАР – РАЗВОДНИК

ФИЛМСКИ ПРОДУЦЕНТ

СНИМАТЕЉ СЛИКЕ

ФИЛМСКИ РЕДИТЕЉ

НОВИНАР

СНИМAТEЉ И ДИЗAЈНEР ЗВУКA

МОНТАЖЕР СЛИКЕ И ТОНА / ФИЛМСКИ МОНТАЖЕР

ФИЛМСКИ АРХИВСКИ ПОМОЋНИК

ФОТОГРАФ

КОРЕКТОР ЗА АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ФИЛМСКЕ ГРАЂЕ

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

САРАДНИК ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

ОПЕРАТЕР У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

МУЗЕЈСКА ДЕЛАТНОСТ

КУСТОС

КОНЗЕРВАТОР / РЕСТАУРАТОР

КООРДИНАТОР ЗА МЕЂУМУЗЕЈСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

КООРДИНАТОР МУЗЕЈСКЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОРГАНИЗАТОР МУЗЕЈСКИХ АКТИВНОСТИ

ДОКУМЕНТАРИСТА

МУЗЕЈСКИ ПЕДАГОГ

МУЗЕЈСКИ ЕДУКАТОР

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

САРАДНИК ЗА ПРОСТОРНО ОЧУВАЊЕ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА

ЛИКОВНИ УРЕДНИК

САРАДНИК НА ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

СНИМАТЕЉ СЛИКЕ

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

САРАДНИК ЗА ИЗЛОЖБЕНИ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ОРГАНИЗАТОР ТУРИСТИЧКЕ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

АРАНЖЕР – ДЕКОРАТЕР

ТЕХНИЧАР У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ПРЕПАРАТОР

ВОДИЧ

ФОТОГРАФ

КЊИЖНИЧАР

ИСТРАЖИВАЧ У ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

САРАДНИК ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

ОПЕРАТЕР У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

ДЕЛАТНОСТ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА:

КОНЗЕРВАТОР

KОНЗЕРВАТОР – ИСТРАЖИВАЧ

KОНЗЕРВАТОР – РЕСТАУРАТОР

ИСТРАЖИВАЧ У ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

ДОКУМЕНТАРИСТА

ДОКУМЕНТАРИСТА ПОМОЋНИК

САРАДНИК ЗА ИЗЛОЖБЕНИ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

ИНЖЕЊЕР КОНЗЕРВАТОР

САРАДНИК НА ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

КООРДИНАТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

КОНЗЕРВАТОР – ТЕХНИЧАР

КОНЗЕРВАТОР – РЕСТАУРАТОР ТЕХНИЧАР

СНИМАТЕЉ СЛИКЕ

ФОТОГРАФ

КЊИЖНИЧАР

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

САРАДНИК ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

ОПЕРАТЕР У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ:

АРХЕОГРАФ

БИБЛИОГРАФ

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

БИБЛИОТЕЧКИ ИНСТРУКТОР

БИБЛИОТЕЧКИ ИНФОРМАТОР

ДОКУМЕНТАРИСТА

ДИПЛОМИРАНИ КОНЗЕРВАТОР

ЛЕКТОР

УРЕДНИК ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

УРЕДНИК КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА

БИБЛИОТЕКАР

ВИШИ КЊИЖНИЧАР

ВИШИ ТЕХНИЧАР – КОНЗЕРВАТОР

КЊИЖНИЧАР

ТЕХНИЧАР – КОНЗЕРВАТОР

КЊИГОВЕЗАЦ

ПОМОЋНИ РАДНИК МАНИПУЛАНТ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

ПОМОЋНИ РАДНИК НА КОНЗЕРВАЦИЈИ

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

САРАДНИК ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРОЦЕСЕ

ОПЕРАТЕР ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРОЦЕСЕ

СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО, ПРОДУКЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА:

РЕДИТЕЉ

РЕДИТЕЉ АСИСТЕНТ

ДИРИГЕНТ

АСИСТЕНТ ДИРИГЕНТА / ШЕФ ХОРА

СЦЕНОГРАФ

СЦЕНОГРАФ АСИСТЕНТ

КОСТИМОГРАФ

КОСТИМОГРАФ АСИСТЕНТ

ДИРЕКТОР ФИЛМА

ДРАМАТУРГ / СЦЕНАРИСТА

КОРЕОГРАФ

КОРЕОГРАФ АСИСТЕНТ

КОМПОЗИТОР

ЕТНОМУЗИКОЛОГ / ЕТНОКОРЕОЛОГ

МУЗИКОЛОГ

ЕТНОЛОГ – АНТРОПОЛОГ

КУСТОС У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ

СЕКРЕТАР ОРКЕСТРА / ХОРА / АНСАМБЛА УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ (БАЛЕТА, САВРЕМЕНЕ И НАРОДНЕ ИГРЕ) / ГЛУМАЧКОГ АНСАМБЛА

СЛИКАР / ВАЈАР

СУФЛЕР ОПЕРЕ

СУФЛЕР ДРАМЕ

ПЕДАГОГ

РЕПЕТИТОР

КОРЕПЕТИТОР

KOОРДИНАТОР КОРЕПЕТИТОРА

ГЛУМАЦ

ПЕВАЧ

ИГРАЧ БАЛЕТА

ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ

ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ

КОНЦЕРТ-МАЈСТОР

МУЗИЧАР

ВОЂА СТАТИСТА

ПРОДУЦЕНТ У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА

МУЗИЧКИ ПРОДУЦЕНТ / ДИЗАЈНЕР ТОНА

МОНТАЖЕР ФИЛМА

БИНСКИ МАЈСТОР

МАЈСТОР ЗА ИЗРАДУ ДЕКОРСКЕ ОПРЕМЕ ПРЕДСТАВА

МАЈСТОР ЗА ИЗРАДУ КОСТИМСКЕ ОПРЕМЕ ПРЕДСТАВА

ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

ДЕКОРАТЕР

СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЛЕДАЛИШТА И СЦЕНЕ

ИНЖЕЊЕР АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКЕ

ПРОДУЦЕНТ АУДИО-ВИДЕО ИЗДАЊА

ИНСПИЦИЈЕНТ

ИНСТРУКТОР КОНДИЦИОНИХ ВЕЖБИ

КОЛОРИСТ

КОНЗЕРВАТОР ОДЕЋЕ

КООРДИНАТОР – ОРГАНИЗАТОР ОПРЕМЕ / ИЗВОЂЕЊА ПРЕДСТАВА

ДИЗАЈНЕР ПОЗОРИШНИХ И ФИЛМСКИХ ЛУТАКА

ДИЗАЈНЕР СВЕТЛА

МАЈСТОР СВЕТЛА / ТОНА

МИКСЕР СВЕТЛА/ТОНА / ВИДЕА

МАСКЕР / ВЛАСУЉАР

МОДЕЛАР

МОНТЕР СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

НАДЗОРНИК СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

НОТОТЕКАР

РЕКВИЗИТАР

ТЕХНИЧАР ЗА ИЗРАДУ ДЕКОРА

ТЕХНИЧАР ЗА ТОНСКУ И ВИДЕО ПОДРШКУ ИГРАЧКИХ ПРОБА

ФИЗИОТЕРАПЕУТ ИГРАЧА

ГАРДЕРОБЕР

ИСТРАЖИВАЧ ДОКУМЕНАТА И АРХИВЕ

КООРДИНАТОР ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ

САРАДНИК ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ

САРАДНИК ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

САВЕТНИК ЗА ЕУ ПРОГРАМЕ И ФОНДОВЕ

САВЕТНИК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИНОСТРАНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

САВЕТНИК ЗА ЕДУКАЦИJУ

ИСТРАЖИВАЧ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

ИСТРАЖИВАЧ – ДОКУМЕНТАЛИСТА

УРЕДНИК ЗА УМЕТНИЧКУ – ИСТРАЖИВАЧКУ ДОКУМЕНТАЦИJУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

ОПЕРАТЕР БИOСКОПА

САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА

РАЗВОДНИК

ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

УРЕДНИК ПРОГРАМА

ПРОГРАМСКИ СЕЛЕКТОР У МУЗИЧКОЈ УСТАНОВИ

КООРДИНАТОР ЗА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНЕ ПОСЛОВЕ

МАЈСТОР УМЕТНИЧКОГ ТКАЊА – ТКАЉА

СНИМАТЕЉ

АНИМАТОР

ТЕХНИЧАР – ГАЛЕРИСТА ЗА ВИЗУЕЛНИ ПРОГРАМ У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ/ПОЛИВАЛЕНТНОМ ЦЕНТРУ

ГАЛЕРИСТА

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

САРАДНИК ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

ОПЕРАТЕР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ИНФОРМИСАЊУ:

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ИНФОРМИСАЊУ:

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

КОРЕКТОР

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ

КООРДИНАТОР ДОПИСНЕ СЛУЖБЕ

АДМИНИСТАРТИВНИ РАДНИК

УРЕДНИК РУБРИКЕ

УРЕДНИК НОВИНАР

НОВИНАР

НОВИНАР РЕПОРТЕР

ФОТОРЕПОРТЕР

ДОПИСНИК

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА:

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

РЕГИСТРАТОР

СЛУЖБЕНИК ЗА КОНТРОЛУ ПОДАТАКА О ПЛАЋЕНИМ ДОПРИНОСИМА

АНАЛИТИЧАР

СЛУЖБЕНИК ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ

АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМА

ПРОГРАМЕР

ОПЕРАТЕР ИНФОРМАТИЧКЕ ПОДРШКЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОДРШКУ АПЛИКАЦИЈАМА

СЛУЖБЕНИК ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ МРЕЖЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА АНАЛИЗУ КВАЛИТЕТА

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ:

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ШЕФ КАБИНЕТА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА

ШЕФ ОДСЕКА

ВИШИ ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА

ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА – САРАДНИК

ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА – РЕФЕРЕНТ

СЛУЖБЕНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У ПРВОМ СТЕПЕНУ

СЛУЖБЕНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА И ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У ПРВОМ СТЕПЕНУ

САРАДНИК ЗА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊА

САРАДНИК ЗА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА И ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА

СЛУЖБЕНИК ЗА ПРЕТХОДНУ КОНТРОЛУ ПРВОСТЕПЕНИХ РЕШЕЊА

СЛУЖБЕНИК ЗА ПРЕТХОДНУ КОНТРОЛУ ПРВОСТЕПЕНИХ РЕШЕЊА

И ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА

КООРДИНАТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

СЛУЖБЕНИК ЗА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

СЛУЖБЕНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

СЛУЖБЕНИК ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ПРВОМ СТЕПЕНУ

САРАДНИК ЗА МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ПРВОМ СТЕПЕНУ

САРАДНИК ЗА МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

СЛУЖБЕНИК ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

КОНТРОЛОР МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

КОНТРОЛОР МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕУ ПРВОМ СТЕПЕНУ

ЕВИДЕНТИЧАР У МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ У ПРВОМ СТЕПЕНУ

ЕВИДЕНТИЧАР У МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

СЛУЖБЕНИК ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ ПРОЦЕСА РАДА И ИНСТРУКТАЖУ

АНАЛИТИЧАР ПОДАТАКА

KООРДИНАТОР ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА ДИГИТАЛНУ ОБРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА

СЛУЖБЕНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

КООРДИНАТОР ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА

КОНТРОЛОР КОРИШЋЕЊА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА

САРАДНИК ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА

САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ ИСПЛАТЕ ПРАВА

РЕФЕРЕНТ ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПЛАТЕ ПРАВА

КООРДИНАТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ УКЉУЧУЈУ У ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗА САМОСТАЛНЕ ОБВЕЗНИКЕ ДОПРИНОСА

КОНТРОЛОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ УКЉУЧУЈУ У ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗА САМОСТАЛНЕ ОБВЕЗНИКЕ ДОПРИНОСА

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ УКЉУЧУЈУ У ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗА САМОСТАЛНЕ ОБВЕЗНИКЕ ДОПРИНОСА

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ЗА ТРИЈАЖУ ПРЕДМЕТА

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА – ВЕШТАК У ПРВОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА – ВЕШТАК У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА – ВЕШТАК КОНТРОЛОР

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ВЕШТАЧЕЊA

АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ВЕШТАЧЕЊА

САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

КЛИНИЧКИ ПСИХОЛОГ

СТРУЧНИ САРАДНИК У ЛАБОРАТОРИЈИ

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У РФЗО:

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

СЕКРЕТАР

ШЕФ КАБИНЕТА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА

ШЕФ ОДСЕКА

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА

ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕСА

САВЕТНИК ЗА САРАДЊУ СА ОСИГУРАНИЦИМА, УДРУЖЕЊИМА ПАЦИЈЕНАТА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

САВЕТНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

САВЕТНИК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

САВЕТНИК ЗА ПОСЛОВЕ СПРОВОЂЕЊА МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА

САВЕТНИК ЗА ПОСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

САВЕТНИК ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ РАДА ЛЕКАРСКИХ КОМИСИЈА

ФАРМАКОЕКОНОМ

САВЕТНИК ЗА ОБРАДУ ЗАХТЕВА

САВЕТНИК ЗА ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

НАДЗОРНИК ОСИГУРАЊА

ЗАШТИТНИК ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

САВЕТНИК ЗА УГОВАРАЊЕ СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

САВЕТНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

АНАЛИТИЧАР ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

САВЕТНИК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

САВЕТНИК ЗА ИНО ОСИГУРАЊЕ

САВЕТНИК ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ПРВОСТЕПЕНОЈ ЛК

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ДРУГОСТЕПЕНОЈ ЛК

КОНТРОЛОР ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ

САРАДНИК ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ

АДМИНИСТРАТОР ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА

АДМИНИСТРАТОР ЗА КОНТРОЛУ РАЧУНА У ВЕЗИ ОСТВАРИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

АДМИНИСТРАТОР ЗА КОНТРОЛУ И ЛИКВИДАЦИЈУ ШТЕТА

АДМИНИСТРАТОР ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

АДМИНИСТРАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕКАРСКИХ КОМИСИЈА

АДМИНИСТРАТОР ЗА УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

ШЕФ КАБИНЕТА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ШЕФ ОДСЕКА

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ У ФИЛИЈАЛИ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПОСРЕДОВАЊА У ЗАПОШЉАВАЊУ

САВЕТНИК ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПЛАНИРАЊА КАРИЈЕРЕ И КАРИЈЕРНОГ ИНФОРМИСАЊА

САВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАРИЈЕРЕ

САВЕТНИК ЗА КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПРОГРАМА У ЗАПОШЉАВАЊУ

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ПОСРЕДОВАЊА У ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

САВЕТНИК ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

САВЕТНИК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА У ПРВОМ СТЕПЕНУ

САВЕТНИК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА У ДРУГОМ СТЕПЕНУ

САВЕТНИК ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУДРЖАВНИХ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

ОРГАНИЗАТОР МЕРА РЕШАВАЊА ВИШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

АНАЛИТИЧАР ТРЖИШТА РАДА

АНАЛИТИЧАР МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

ЕВИДЕНТИЧАР

АДМИНИСТРАТОР ОСИГУРАЊА

АДМИНИСТРАТОР ЗА МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ПРОСВЕТИ:

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР ЗАВОДА

РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА

УПРАВНИК ДОМА

УПРАВНИК УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ЗАМЕНИК УПРАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ПОМОЋНИК УПРАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

РАДНА МЕСТА У ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ:

ВАСПИТАЧ

ДЕФЕКТОЛОГ – ВАСПИТАЧ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

НАСТАВНИК У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

НАСТАВНИК У ЦЕЛОДНЕВНОЈ НАСТАВИ

ДЕФЕКТОЛОГ – НАСТАВНИК

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ

НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ

ПОМОЋНИ НАСТАВНИК

НАСТАВНИК УМЕТНИЧКИХ И СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ И ОДРЕЂЕНИХ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ

НАСТАВНИК ИГРАЧКИХ ПРЕДМЕТА У БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ

КОРЕПЕТИТОР

ШТИМЕР МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ

СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ ЗА ЛИКОВНО / МУЗИЧКО / ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СТРУЧНИ САРАДНИК – ПСИХОЛОГ

СТРУЧНИ САРАДНИК – ДЕФЕКТОЛОГ / СПЕЦИЈАЛНИ ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР

СТРУЧНИ САРАДНИК – ЛОГОПЕД

СТРУЧНИ САРАДНИК – БИБЛИОТЕКАР / НОТОТЕКАР / МЕДИЈАТЕКАР

СТРУЧНИ САРАДНИК – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

СТРУЧНИ САРАДНИК – АНДРАГОГ

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ

САРАДНИК ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦУ СА СЕНЗОМОТОРИЧКИМ СМЕТЊАМА

САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ НУТРИЦИОНИСТА

САРАДНИК – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И НЕГУ

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР НЕГОВАТЕЉ

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ

АНДРАГОШКИ АСИСТЕНТ

КООРДИНАТОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

РАДНА МЕСТА У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА:

ВАСПИТАЧ У ДОМУ УЧЕНИКА

ДЕФЕКТОЛОГ – ВАСПИТАЧ У ДОМУ УЧЕНИКА

УРЕДНИК КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ И ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА

УРЕДНИК ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

УРЕДНИК АРХИВА

СТРУЧНИ САРАДНИК ПЕДАГОГ У УСТАНОВИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

СТРУЧНИ САРАДНИК ПСИХОЛОГ У УСТАНОВИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

СТРУЧНИ САРАДНИК БИБЛИОТЕКАР У УСТАНОВИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

АНИМАТОР СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

КООРДИНАТОР ВАСПИТНЕ СЛУЖБЕ

САРАДНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ РАЗМЕНУ СТУДЕНАТА

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА ПОПУНЕ КАПАЦИТЕТА

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

РЕАЛИЗАТОР ПРОГРАМА У УСТАНОВИ КУЛТУРЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

КООРДИНАТОР КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИХ
И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

МАЈСТОР СВЕТЛА И ТОНА

КИНООПЕРАТЕР

СЦЕНСКИ МАЈСТОР

САРАДНИК СНИМАТЕЉ

ЛЕКАР У УСТАНОВИ УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР НЕГОВАТЕЉ

САРАДНИК ЗА ИСХРАНУ

САРАДНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

РЕФЕРЕНТ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ

РАДНА МЕСТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ:

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ДОЦЕНТ

НАСТАВНИК НА СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА – ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НАСТАВНИК НА СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА – ВИШИ ПРЕДАВАЧ

НАСТАВНИК НА СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА – ПРЕДАВАЧ

НАСТАВНИК У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

АСИСТЕНТ

АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ

САРАДНИК У НАСТАВИ

ЛЕКТОР СТРАНОГ ЈЕЗИКА

СТРУЧНИ САРАДНИК У СТРУЧНОУМЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ

САРАДНИК У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

НАУЧНИ САВЕТНИК / САРАДНИК

ИСТРАЖИВАЧ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УНИВЕРЗИТЕТА

МЕНАЏЕР УНИВЕРЗИТЕТА

СЕКРЕТАР ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ШЕФ КАБИНЕТА

САМОСТАЛНИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК

ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК

СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК

СЕКРЕТАР УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР

БИБЛИОТЕЧКИ ИНСТРУКТОР

БИБЛИОТЕЧКИ ИНФОРМАТОР

БИБЛИОГРАФ

КООРДИНАТОР ДИГИТАЛНИХ ПРОЦЕСА УБИБЛИОТЕЦИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

САРАДНИК У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ОПЕРАТЕР У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

УРЕДНИК ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДОКУМЕНТАЦИJУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

РАДНА МЕСТА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРАЋЕЊЕМ И РАЗВОЈЕМ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ДОУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ:

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА

САВЕТНИК ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ КВАЛИФИКАЦИЈА

АНАЛИТИЧАР ЗА РАЗВОЈ КВАЛИФИКАЦИЈА

САВЕТНИК ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ

САВЕТНИК ЗА ПРИПРАВНИШТВО, МЕНТОРСТВО И РУКОВОЂЕЊЕ

САВЕТНИК ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСТАНОВА

ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА

САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ ИНСТРУМЕНАТА

САВЕТНИК ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА

САВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВНЕ ИСТРАЖИВАЧКО - АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СТАТИСТИКУ

САВЕТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ОГЛЕДА И УСТАНОВА

САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ, ИЗРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ПОВЕРЉИВОГ ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА

ОПРАТЕР ЗА УНОС ПОДАТАКА

САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ, ПРИПРЕМУ И ЗАШТИТУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

САРАДНИК ЗА ДИЗАЈН И ПРИПРЕМУ ПОВЕРЉИВОГ ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

РУКОВОДИЛАЦ ЗАСЕБНОГ ОБЈЕКТА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА И ПРИХВАТИЛИШТА ПРИ ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

РУКОВОДИЛАЦ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

РАДНА МЕСТА СТРУЧНИХ РАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

СТРУЧНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СУПЕРВИЗОР У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СУПЕРВИЗОР У ЦЕНТРУ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

СТРУЧНИ РАДНИК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

СТРУЧНИ РАДНИК НА ПОСЛОВИМА ПЛАНИРАЊА, РАЗВОЈА И ИЗВЕШТАВАЊА

САВЕТНИК ЗА ХРАНИТЕЉСТВО

РЕАЛИЗАТОР ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА У ЦЕНТРУ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

РЕАЛИЗАТОР ЕДУКАТИВНИХ ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ У ЦЕНТРУ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

СТРУЧНИ РАДНИК НА САВЕТОДАВНО - ТЕРАПИЈСКИМ И СОЦИЈАЛНО - ЕДУКАТИВНИМ ПОСЛОВИМА

РАДНИК НА ОСНОВНИМ СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

СТРУЧНИ РАДНИК НА УСЛУГАМА У ЗАЈЕДНИЦИ

СТРУЧНИ РАДНИК НА УСЛУГАМА СМЕШТАЈА

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

ДЕФЕКТОЛОГ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

ПЕДАГОГ

АНДРАГОГ

СЕКРЕТАР – ПРАВНИК

ВАСПИТАЧ – СТРУЧНИ РАДНИК

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

РАДНА МЕСТА СТРУЧНИХ САРАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

НУТРИЦИОНИСТА

ВАСПИТАЧ СТРУЧНИ САРАДНИК

РАДНИ ТЕРАПЕУТ

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ВИШИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

СТРУЧНИ САРАДНИК НА УСЛУГАМА У ЗАЈЕДНИЦИ

РАДНА МЕСТА САРАДНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

НЕГОВАТЕЉ

РАДНИ ИНСТРУКТОР

САРАДНИК НА УСЛУГАМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

САРАДНИК У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

РАДНА МЕСТА У ЗАВОДИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ:

САВЕТНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОБУКУ

САВЕТНИК ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ

САВЕТНИК ЗА ПОСЛОВЕ ИНФОРМИСАЊА, ПРОМОЦИЈЕ И ПОДРШКЕ

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СПОРТУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

ДИРЕКТОР СПОРТСКОГ ХОТЕЛА – КАМПА

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА СПОРТ У УСТАНОВАМА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

УПРАВНИК СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

РАДНА МЕСТА У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА, РАЗВОЈА И МЕДИЦИНЕ СПОРТА:

САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА СТРУЧНИ И
РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА АНАЛИТИКУ У СПОРТУ

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ИНДОК

АНАЛИТИЧАР ЗА СПОРТ

АНАЛИТИЧАР ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

АНАЛИТИЧАР ЗА ИНДОК

САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

САРАДНИК ЗА АНАЛИТИКУ У СПОРТУ

САРАДНИК ЗА ИНДОК

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА

ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

ПСИХОЛОГ

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР – ЛАБОРАНТ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

РАДНА МЕСТА У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ И СПРЕЧАВАЊА ДОПИНГА У СПОРТУ:

КООРДИНАТОР ДОПИНГ КОНТРОЛЕ И ЕДУКАЦИЈЕ

КООРДИНАТОР НАЦИОНАЛНЕ РЕГИСТРОВАНЕ ТЕСТ ГРУПЕ И ТУЕ ПРОЦЕСА

АНАЛИТИЧАР МЕЂУНАРОДНОГ АДАМС СИСТЕМА И АНТИДОПИНГ БАЗЕ ПОДАТАКА

РАДНА МЕСТА У УСТАНОВАМА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ:

ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И СПОРТУ

САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТ

ИНСТРУКТОР – РЕКРЕАТОР

САРАДНИК ЗА КОНТРОЛУ И АНАЛИЗУ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ

СПАСИЛАЦ

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ТУРИЗМУ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ТУРИЗМУ:

ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА:

АНАЛИТИЧАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА

АНАЛИТИЧАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

ОРГАНИЗАТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА

КООРДИНАТОР У ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ

КООРДИНАТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ У ТУРИЗМУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА У ТУРИЗМУ

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ / ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ВИШИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ

ОРГАНИЗАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ

АДМИНИСТРАТОР ПРЕДМЕТА АКРЕДИТАЦИЈЕ

САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

САВЕТНИК ЗА ТЕХНИЧКО-МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

ОРГАНИЗАТОР ЗА ПОСЛОВЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПОСЛОВЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

ВИШИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПОСЛОВЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ

КООРДИНАТОР СЕРТИФИКАЦИЈЕ

АДМИНИСТРАТОР СЕРТИФИКАЦИЈЕ

САРАДНИК ЗА ГРАФИЧКУ ОБРАДУ И ДИЗАЈН ТЕКСТА

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

СТАЛНИ ПРЕДАВАЧ

СЛУЖБЕНИК ЗА ОБУКУ

АДМИНИСТРАТОР ОБУКA

ИСТРАЖИВАЧ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА

САРАДНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА

САРАДНИК ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА:

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

РАДНА МЕСТА У ОСНОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ:

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

СЛУЖБЕНИК ЗА ОБРАДУ ЗАХТЕВА

АДМИНИСТРАТОР ЗАХТЕВА

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА ПРАТЕЋИХ И ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА:

ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;

– развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;

– организује, координира и контролише извршење општих послова;

– доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;

– прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

– обавља послове из области имовинско - правних послова;

– прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;

– контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о предузимању правних мера;

– решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним пословима;

– надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима;

– координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;

– координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и система интерних контрола;

– анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачуна;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

ПРАВНО КАДРОВСКИ АНАЛИТИЧАР

Општи / типични опис посла

– прати стање, спроводи стручне анализе и анализира информације и акте и предлаже мере за унапређења правних питања из делокруга рада;

– даје стручна мишљења у процесу формирања планова рада;

– прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;

– израђује опште и појединачне акте, даје тумачења истих и контролише њихову примену од стране запослених;

– израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже врсту правних мера;

– анализира образовне потребе запослених и предлаже програме стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама;

– прати, координира и евалуира спровођење стручног усавршавања запослених;

– учествује у изради и припреми радног материјала за стручно усавршавање и оспособљавање;

– учествује у прикупљању податка, анализира, прати и даје предлоге за унапређење организације и каријерног развоја запослених;

– води управни поступак из делокруга рада;

– даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ПРАВНИ ЗАСТУПНИК

Општи / типични опис посла

– врши послове заступања пред надлежним судовима и другим државним органима у споровима насталим из области рада, привредним, имовинско – правним, радним и другим споровима;

– припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за извршења надлежним судовима;

– припрема стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно - правних односа;

– сачињава извештаје о раду и спроведеним судским поступцима;

– поступа по позиву и налогу суда и других органа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен правосудни испит;

– најмање две године радног искуства.

Назив радног места

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Општи / типични опис посла

– спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

– води управни поступак из делокруга рада;

– припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

– припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

– води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

– припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

– даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

– даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

САМОСТАЛНИ ПРАВНИ САРАДНИК

Општи / типични опис посла

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

– учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа;

– учествује у припреми уговора и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривањa права из радног односа;

– учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног усавршавања у складу са утврђеним потребама и спровођењу процедуре у вези са стручним усавршавањем запослених;

– учествује у припреми општих аката, уговора и других аката у вези са располагањем, коришћењем и осигурањем пословног и стамбеног простора;

– припрема документацију, сачињава предлог уговора и предузима одговарајуће мере из делокруга рада;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– израђује делове нацрта и других аката из делокруга рада;

– припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ПРАВНИ САРАДНИК

Општи / типични опис посла

– прикупља, уређује и контролише податке неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

– учествује у припреми потврда и уверења;

– учествује у припреми решења и налога;

– учествује у припреми документације за расписивање конкурса и огласа и процедури избора;

– води и ажурира персонална досијеа  и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

– саставља уговоре и решења у вези са свим променама у току радног односа и остваривања права из радног односа;

– прати правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих прописа;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– припрема материјал за састанке и води записнике са састанака.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Општи / типични опис посла

– пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др.;

– прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;

– издаје одговарајуће потврде и уверења;

– израда месечних и периодичних статистичких и других извештаја из делокруга свог рада;

– врши административно–техничке послове везано за унос и обраду података;

– води и ажурира персонална досијеа  и води евиденције и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа;

– обавља административне послове из области имовинско - правних послова;

– врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру;

– обавља административне послове у вези са кретањем предмета;

– води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;

– врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;

– пружа подршку припреми и одржавању састанака;

– припрема и умножава материјал за рад;

– води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;

– води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Општи / типични опис посла

– прати извештаје и анализе за потребе руководиоца;

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза, извештаја и пројеката;

– правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или клијентима;

– води коресподенцију по налогу руководиоца;

– израђује службене белешке из делокруга рада;

– врши евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;

– одговара на директне или телефонске упите и е – маил поште и води евиденцију о томе;

– припрема аналитичке информације и пише пословне дописе према добијеним упутствима за потребе руководиоца.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика.

Назив радног места

ЗАПИСНИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује документа по усменом диктату, прави стенографске записе и преноси исте у писани облик, стара се о квалитету, обликовању и штампању текста;

– преноси снимљене записе у писана документа;

– ажурира податке у одговарајућим базама;

– пружа техничку подршку и прикупља и припрема документацију из делокруга свог рада, формира списе предмета;

– води прописане евиденције;

– пружа подршку припреми и одржавању састанака и води записнике на састанку;

– врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен испит за дактилографа класа А1;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Општи / типични опис посла

– припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;

– прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију;

– води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији;

– комуникацира са странкама путем телефона;

– спроводи странке према протоколу;

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

– пружа подршку у обради података из делокруга рада.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСВЕНИХ ПОСЛОВА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова;

– развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и појединачних аката из области свог рада;

– координира вођење пословних књига, израду и припрему финансијских извештаја;

– сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима;

– доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова;

– прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

– контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја;

– пројектује приливе и одливе новчаних средстава;

– координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и извештавањем;

– руководи припремом и израдом финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);

– контролише формирање документације за пренос новчаних средстава;

– организује чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР

Општи / типични опис посла

– планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова;

– развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о финансијском пословању;

– развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу;

– прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада;

– израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката;

– даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

– припрема опште и појединачне акте документа у вези са финансијским и рачуноводственим пословима;

– контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама;

– контролише преузимање обавеза за реализацију расхода;

– учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);

– контролише трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна и финансирања;

– обезбеђује примену закона из области свог рада;

– контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником;

– прати усаглашавање потраживања и обавеза.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ФИНАНСИЈСКO-РАЧУНОВОДСТВЕНИ АНАЛИТИЧАР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

Општи / типични опис посла

– пружа стручну помоћ при изради пројектне документације;

– припрема буџет пројеката;

– прати правне међународне и домаће прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења финансијских средстава;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;

– израђује финансијске прегледе, анализе и извештаје из области свог рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Општи / типични опис посла

– води евиденцију дужника;

– ликвидира наплаћена средства по основу принудне наплате, обрађује и контролише динамику наплате потраживања;

– ажурира законску затезну камату и обавља послове обрачуна камате у поступку принудне наплате;

– спроводи поступак наплате потраживања;

– спроводи поступак повраћаја неосновано наплаћених средстава дужницима;

– припрема предлог за отпис / искњижавање салда малих вредности;

– анализира податке и сачињава извештаје о принудно наплаћеним средствима;

– води евиденције у области свог рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање две године радног искуства.

Назив радног места

ДИЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Општи / типични опис посла

– припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;

– израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);

– прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада;

– прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;

– припрема податке за израду општих и појединачних аката;

– припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;

– врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;

– израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада;

– припрема извештаје из области рада;

– прати усклађивање плана рада и финансијских планова;

– учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);

– врши рачуноводствене послове из области рада;

– припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;

– прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;

– прати усаглашавање потраживања и обавезе;

– прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

САМОСТАЛНИ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ САРАДНИК

Општи / типични опис посла

– прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката;

– проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца;

– припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;

– врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);

– врши билансирање позиција биланса стања;

– израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;

– прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;

– води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима;

– обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– евидентира пословне промене;

– припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

– чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

– врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;

– контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Општи / типични опис посла

– припрема општи акт о организацији рачуноводства и стара се о увођењу и функционисању рачуноводственог софтвера за вођење пословних књига;

– израђује финансијске извештаје (периодичне и годишње) и годишњи извештај о пословању (завршни рачун);

– проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца;

– врши билансирање прихода и расхода;

– врши билансирање позиција биланса стања;

– води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

– припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

– припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

– преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине;

– контира и врши књижење;

– спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;

– врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;

– прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;

– врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;

– врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;

– води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

– чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

– сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

– припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

– припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Општи / типични опис посла

– врши пријем, контролу, груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

– врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;

– врши обрачун зарада и осталих исплата;

– издаје потврде о висини зарада;

– врши фактурисање услуга;

– води књигу излазних фактура и других евиденција;

– води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;

– контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;

– прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;

– прати измиривање пореских обавеза;

– учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;

– израђује месечне извештаје из делогруга свог рада и одговоран је за њихову тачност;

– ажурира податке у одговарајућим базама;

– пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању;

– врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

БЛАГАЈНИК

Општи / типични опис посла

– води благајну и евиденцију зарада;

– разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

– припрема документацију за новчане уплате и исплате;

– исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

– припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

– врши обрачуне и реализује  плаћања и води  благајну.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

КОНТИСТА

Општи / типични опис посла

– контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне;

– саставља налоге за књижења у главној књизи;

– припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна;

– припрема податке за израду финансијског плана.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ЛИКВИДАТОР

Општи / типични опис посла

– обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода;

– обавља ликвидацију књиговодствених исправа;

– контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената;

– припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈАЛЕ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира и прати извршење послова и израђује планове рада у области јавних набавки;

– руководи припремом предлога годишњих планова јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и плана контроле јавних набавки;

– контролише акте који се доносе у поступцима јавних набавки;

– прати извршење препорука датих у спроведеним контролама;

– учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

– контролише законитост планирања, спровођења и извршења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и израђује извештај о реализованим набавкама;

– координира истраживања тржишта, тржишних партнера и других анализа;

– контролише трошкове и координира споровођење јавних набавки;

– координира у изради уговора о јавним набавкама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Општи / типични опис посла

– припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки;

– прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;

– спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану;

– учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

– прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама;

– припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Општи / типични опис посла

– прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– прима понуде и исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача;

– води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– прикупља податке за израду стручних анализа и извештаја из области јавних набавки и набаки на које се закон не примењује;

– прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не односи;

– припрема документацију у поступцима јавних набавки;

– припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара;

– учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

– контролише формалну исправност документације у поступцима јавних набавки;

– води евиденције о закљученим уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и прати реализацију јавних набавки.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Општи / типични опис посла

– припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– издаје потрошни и други материјал и води потребне евиденције;

– прикупља и обрађује потребне податке за набавку основних средстава;

– учествује у спровођењу набавке ситног инвентара;

– прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

– води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.

Назив радног места

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– контактира са добављачима и купцима и уговара продају и набавку за потребе рада;

– обавља продају производа из производног асортимана;

– проучава тржиште у вези снабдевања и предлаже мере за унапређење производног асортимана;

– прати реализацију уговора и израђује извештаје;

– брисана је ранија алинеја четврта (види члан 1. Уредбе - 43/2018-3)

– води евиденције о реализованим купопродајним активностима и припрема извештаје.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПРОДАВАЦ

Општи / типични опис посла

– обавља продају робе, производа, услуга, карата и др. (еквивалената), врши наплату и издаје рачун купцу;

– води прописану евиденцију о промету и попису робе;

– сравњује промет и врши предају дневног промета;

– прима рекламације и решава о једноставнијим облицима рекламације, односно упућује рекламацију у даљу процедуру;

– евидентира захтеве за набавку робе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ

Општи / типични опис посла

– прима и складишти робу у магацин;

– издаје робу из магацина;

– чува, класификује и евидентира робу;

– контролише стање залиха складиштене робе;

– учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина;

– наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;

– води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање;

– врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком;

– одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, прати, координира и контролише функционисање процеса рада у вези са телекомуникацијама;

– развија, дефинише и координира припрему планова телекомуникација;

– координира израду и припрему извештаја;

– координира одржавања комплетне телекомуникационе опреме;

– прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ресурса;

– контролише наменско коришћење додељених средстава.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, прати, координира и контролише функционисање информационо - комуникационих технологија и послова;

– развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова;

– координира израду и припрему ИКТ извештаја;

– доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова;

– прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ИКТ ресурса;

– контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора;

– координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје мишљење о њима;

– координира израду ИКТ прегледа и анализа;

– координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева;

– дефинише политике и мере безбедности у информационом систему.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА

Општи / типични опис посла

– анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пословног система и пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања;

– одређује потребан број људи за реализацију пројекта и координира њиховим активностима;

– пројектује моделе података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса;

– координира пројектима реализације програмских захтева (пројектна спецификација);

– координира израду пословних апликација;

– развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење;

– спроводи функционално тестирање пословних апликација;

– планираобраду података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама;

– координира израду пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава;

– тестира програмске целине по процесима;

– анализира промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система;

– дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења;

– учествује у дефинисању спецификација за израду програма.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општи / типични опис посла

– спроводи анализу информатичке инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног задатка за њен редован развој, одржавање и рад;

– пројектује моделе интеграције рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– пројектује моделе интеграције информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и у систему;

– пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

– спроводи тeстирање инфраструктурних целина по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

СОФТВЕР ИНЖЕЊЕР

Општи / типични опис посла

– учествује у анализи корисничких захтева и спроводи анализу пројектног задатка и припрема предлог дизајн решења;

– пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног модела података, модела пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса;

– израђује пословне апликације;

– спроводи функционално тестирање пословних апликација;

– формира и израђује пројектну и техничку документацију, као и корисничка упутстава;

– прати и подешава параметре информатичке структуре;

– спроводи обраде података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама;

– води обраде које се јављају у једнаким временским интервалима;

– врши контролу обрађених података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање једна година радног искуства.

Назив радног места

ПРОГРАМЕР – ИНЖЕЊЕР

Општи / типични опис посла

– реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација;

– пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС;

– пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева;

– израђује апликативне програме;

– програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података;

– тeстира програмске целине по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Општи / типични опис посла

– примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног самораћаја и др.);

– пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком подршком;

– дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;

– израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;

– врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева;

– прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање једна година раднoг искуства.

Назив радног места

САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ

Општи / типични опис посла

– прати и користи међународне и домаће стандарде информационе безбедности;

– израђује интерна аката у области информационе безбедности;

– планира и учествује у избору, тестирању и имплементацији техничких, физичких и организационих мера заштите, опреме и програма;

– планира и врши надзор имплементације и примене безбедносних процедура;

– врши анализу безбедности ИКТ система у циљу процене ризика;

– планира и учествује у обуци запослених, у области информационе безбедности;

– учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација;

– обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему;

– остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ИНТЕРНИ ИT РЕВИЗОР

Општи / типични опис посла

– контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура;

– контролише примену индустријских стандарда у ИТ;

– контролише примену стандарда донетих од стране релеватних институција;

– дефинише неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

АДМИНИСТРАТОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Општи / типични опис посла

– одржава, надгледа и конфигурише телекомуникациону опрему и телекомуникационе апликацијe у оквиру информационог система;

– припрема извештаја из база у оквиру телекомуникационих система на основу задатих параметара;

– уноси податке и нове кориснике у телекомуникационе системе и апликације;

– подешава, одржава и додаје нове локала у оквиру телефонских централа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;

– поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података;

– учествује у изради пројектне документације;

– тeстира програмске целине по процесима;

– подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

АДМИНИСТРАТОР БАЗЕ ПОДАТАКА

Општи / типични опис посла

– имплементира и одржава базе података, креира извештаје, интерфејсе и програмске апликације у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;

– одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном клијент – сервер систему за управљање базама података;

– врши припрему, обраду и унос информација, података и докумената у информационом систему;

– стара се о исправном уношењеу података у базе информацоног система установе;

– врши претраживање базе података информационог система;

– пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја;

– планирање и израда backup / restore и disaster recovery процедура;

– спроводи оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података;

– повезује и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података;

– доставља извештаје надлежним органима и организацијама у земљи и иностранству.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– саставља програме обуке корисника рачунарске инфраструктуре;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу базе података, кретање кроз апликације и њихове команде, унос и измена података, добијање извештаја;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу интернет портала, сајтова, презентација;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме и системског софтвера и сервиса-оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса - електронске поште, интранета, интернета и других;

– организује и спроводи обуку корисника за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета;

– организује и спроводи обуку корисника за заштиту и контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– контролише са програмерима резултате тестирања;

– извршава обраде, контролише рад стандардних апликација;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија;

– предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова;

– води оперативну документацију и потребне евиденције.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПРОГРАМЕР

Општи / типични опис посла

– програмира кодира апликације по претходно дефинисаном пројекту и дизајну;

– пише обавезну документацију у складу са постављеним захтевима;

– обавља кодирање у складу са адекватним правилима постављеним од стране коришћеног програмског језика и развојног окружења;

– пише тестове помоћу којих је могуће проверити исправност креираног кода.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ / ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи и прати извршење свих послова инвестиционог и техничког одржавања;

– учествује у изради плана у делу који се односи на инвестиције и одржавање и учествује у његовој реализацији;

– израђује идејне и главне пројекте и врши контролу пројеката и надзор над извршењем радова;

– прибавља сву техничку документацију везану за извођење радова;

– снима стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова и услуга;

– координира и прати израду техничке документације;

– координира припрему предлога планова инвестиционог и техничког одржавања и израду техничких спецификација за набавке и јавне набавке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места

ИНЖЕЊЕР/ОРГАНИЗАТОР ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА/ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

– Инжењер инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме

– Организатор инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме

Општи / типични опис посла

– врши обилазак, снима и евидентира стање постојећих објеката и инсталација техничких система и припрема предлог радова;

– организује и усмерава израду техничке документације;

– организује и прати извођење радова и поправки на текућем одржавању објекта;

– припрема предлоге планова инвестиционог одржавања;

– припрема техничку документацију за редован рад и одржавање објекта, опреме и инсталације;

– организује припрему и припрема метролошку, научну и стручну документацију;

– припрема техничке спецификације за набавке;

– анализира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује или припрема мере у вези са инвестиционим одржавањем;

– спроводи стручне анализе и предлаже мере за развој делатности;

– обавља стручну анализу и израђује извештаје;

– прати функционисање сложених уређаја и опреме и подешава их током дневног рада;

– рукује аутоматизованим комплексним техничким системима и подешава их током редовног – дневног рада;

– води групу радника са којом заједнички ради на управљању, руковању или одржавању техничких система;

– одржава ажурном базу техничке документације о објектима, опреми и инсталацији;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока кварова;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља стручне послове одржавања;

– обавља контролу редовног рада техничких система и контролу активности одржавања;

– припрема предлоге техничких спецификација, калкулација, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на основу дефинисаног пројектног задатка;

– требује и раздужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове и документацију;

– припрема збирне извештаје на основу појединачних евиденција.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ИНВЕСТИЦИОНОГ / ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

Општи / типични опис посла

– снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;

– пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;

– прикупља потребне дозвола и сагласности;

– даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;

– води евиденцију техничке документације;

– припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;

– прати реализацију радова;

– обавља стручне послове одржавања;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља стручне и техничке послове одржавања;

– врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама;

– дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;

– врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;

– врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом;

– контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима;

– котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;

– врши надзор над извођењем радова;

– обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;

– припрема потребну документацију за поступак набавки.

Стручна спрема / образовање

најмање средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

– Домар / мајстор одржавања

– Домар / мајстор одржавања у посебним условима

Општи / типични опис посла

– обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

– обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

– припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

– обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

– пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– рукује постројењима у котларници;

– брисана је ранија алинеја осма (види члан 1. Уредбе - 43/2018-3)

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

Посебни услови рада

– у школи за ученике са сметњама у развоју;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општи / типични опис посла

– израђује план заштите животне средине;

– израђује план управљања отпадом;

– организује и контролише реализацију мера за заштиту животне средине и смањење отпада;

– врши интерну обуку запослених у области заштите животне средине и управљања отпадом;

– обавља комуникацију са овлашћеним организацијама за вршење контроле квалитета параметара животне средине прописане законом;

– обједињује и контролише евиденцију о количинама и кретању отпада;

– припрема и доставља извештаје надлежним органима о заштити животне средине и токовима отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

САРАДНИК ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ

Општи / типични опис посла

– врши контролу хигијенског, санитарног и техничког стања објеката, опреме и инвентара;

– врши контролу хигијене запослених, пословних просторија, уређаја, опреме и инвентара;

– води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли;

– предлаже мере и посебна упозорења у вези са резултатима санитарне контроле.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ ЗА САНИТАРНУ КОНТРОЛУ / ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општи / типични опис посла

– прати хигијенско, санитарно и техничко стања објеката, опреме и инвентара;

– прати хигијену запослених, пословних просторија, уређаја, опреме и инвентара;

– води евиденцију и записнике по извршеној санитарној контроли;

– припрема делове предлога мера и упозорења у вези са резултатима санитарне контроле;

– реализује план заштите животне средине и план управљања отпадом;

– организује сакупљање и транспорт отпада;

– рукује уређајима и опремом за третирање отпада;

– води евиденцију о количинама и токовима отпада;

– спроводи мере за смањење отпада и заштите животне средине;

– припрема делове извештаја о заштити животне средине и управљања отпадом.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ, ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира и прати извршење послова безбедности, одбране, ванредних ситуација, цивилне заштите, заштите животне средине, заштите од пожара и обраде и заштите података;

– развија и предлаже безбедносне циљеве и безбедносне политике;

– координира израду процена, анализа, студија, елабората, стратегија и акционих планова, процедура и правила у областима од значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације;

– развија и предлаже превентивне безбедносне мере у областима управљања кризама и заштите лица, имовине и пословања од разних претњи, укључујући одбрану од тероризма;

– развија и предлаже мере за смањење ризика од елементарних и других непогода;

– пружа стручну помоћ у процесу контроле, увођења и примене стандарда везаних за безбедност, одбрану и ванредне ситуације;

– спроводи стручни надзор над радом ангажованог или унутрашњег обезбеђења;

– координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности, одбране и ванредних ситуација;

– планира и предлаже набавку опреме потребне за функционисање послова безбедности и заштите;

– издаје упутства за рад у ванредним ситуацијама и поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– координира израду редовних и ванредних извештаја о околностима и догађајима од значаја за безбедност, одбрану и ванредне ситуације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира и прати извршење свих послова из области безбедности и здравља на раду;

– анализира степен тренутне експонираности безбедносним ризицима на радним местима и у радном окружењу;

– израђује акте о процени ризика на радним местима и у радном окружењу;

– израђује акте о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања;

– координира припрему општих и појединачних аката из области безбедности и заштите лица, имовине и пословања и безбедности и здравља на раду;

– прати и контролише средства и опрему за личну заштиту и за заштиту од пожара;

– контролише и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу, одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава за заштиту на раду;

– организује и спроводи обуку запослених из области заштите безбедности и здравља на раду и заштите лица, имовине и пословања;

– организује спровођење мера за благовремено отклањање утврђених недостатака;

– контролише спровођење утврђених мера заштите од пожара и превентивно техничке заштите;

– издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– организује евакуацију запослених и спашавање имовине угрожене пожаром или другим обликом ванредне ситуације;

– организује и саставља извештаје у вези са ванредним догађајима из области заштите безбедности и здравља на раду.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ

Општи / типични опис посла

– припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;

– организује и спроводи превентивне мере у циљу заштите од пожара и безбедности и здравља на раду;

– разматра стање заштите од пожара, подноси извештаје и припрема предлоге;

– издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– организује и спроводи обуку запослених из области заштите од пожара;

– организује периодичне прегледе запослених;

– евакуише запослене и спашава имовину у условима опасности или ванредне ситуације;

– припрема извештаје из области безбедности и заштите;

– припрема и спроводи оспособљавање запослених.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Општи / типични опис посла

– организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду;

– спроводи поступак процене ризика;

– припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;

– пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;

– организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

– организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;

– предлаже мере за побољшање услова рада;

– свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;

– прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

– припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;

– координира сарадњу са службом медицине рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ/РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Општи / типични опис посла

– прикупља потребну документацију за израду аката о процени ризика и спроводи поступак процене ризика;

– прикупља податке за анализу степена тренутне експонираности безбедносним ризицима;

– прикупља податке и потребну документацију за израду општих и појединачних акта из области заштите, безбедности и здравља на раду/заштите од пожара;

– прати и контролише средства и опрему за личну заштиту на раду/заштиту од пожара;

– прати стање и води евиденцију о повредама на раду и професионалним обољењима;

– спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака, из делокруга свог рада;

– контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;

– учествује у изради извештаја у вези са ванредним догађајима из области заштите, безбедности и здравља на раду/заштите од пожара;

– пружа подршку у организовању обуке из области безбедности и здравља на раду/заштите од пожара.

Стручна спрема / образовање

– најмање средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Назив радног места

ВАТРОГАСАЦ

Општи / типични опис посла

– спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите;

– контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;

– контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;

– спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;

– предузима све потребне радње у случају избијања пожара;

– пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;

– евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит из противпожарне заштите.

Назив радног места

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА СА ОРУЖЈЕМ / СТРАЖАР

Општи / типични опис посла

– утврђује идентитет и разлоге доласка странка у објекат;

– води евиденцију о уласку и изласку из објекта;

– забрањује улазак у зграду лица са оружјем, опасним оружјем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава;

– забрањује неовлашћеном лицу улаз у објекат ван радног времена, а у радно време улаз у одређене просторије;

– удаљава из зграде лице које се не придржава његове забране;

– удаљава из зграде лице које омета ред и мир;

– задржава лице затечено у вршењу кривичног деле за које се гони по службеној дужности и о томе обавести полицију;

– по потреби претреса лице и ствари;

– одузима ствари од лица која у објекат уносе предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине;

– штити лица и имовину у објекту;

– стара се о исправности и правилном чувању оружја и уређаја за детекцију;

– контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– завршена обука за руковање ватреним оружјем;

– лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем.

Назив радног места

РАДНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА БЕЗ ОРУЖЈА

– Радник обезбеђења без оружја

– Радник обезбеђења без оружја у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– контролише улазак и излазак лица и евидентира посете;

– води књиге евиденција;

– обезбеђује објекат, запослене и друга лица;

– спроводи стални надзор над објектом;

– врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту;

– прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом;

– контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

   

Додатна знања / испити / радно искуство

– лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке;

– у стационарним установама које обављају психијатријску делатност.

Назив радног места

ПОРТИР/ЧУВАР

– Портир/Чувар

– Портир/Чувар у посебним условима рада

– Чувар заштићеног подручја/Рибочувар

Општи/типични опис посла

– врши пријем странака и даје потребна обавештења;

– надгледа улазак и излазак лица,

– води евиденцију о уласку и изласку лица;

– контролише и надзире рад алармног система, објекта, заштићеног подручја итд.;

– обавештава надлежне службе у случају опасности;

– прима пошту и остале писмене отправке;

– прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

или

– основно образовање. 

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке;

– у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију;

– у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка;

– у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира и прати извршење послова логистике у организационој јединици - израда планова рада у складу са Програмом рада, распоређивање послова, праћење и оцењивање рада запослених;

– издаје и врши контролу путних налога;

– прати и организује одржавање возног парка, сервисе и поправке возила;

– организује набавке нових возила, као и продају старих и отписаних возила;

– контролише стање и утрошак резервних делова, горива и подноси захтев за њихову набавку;

– врши регистрацију возила.

Стручна спрема / образовање

– најмање средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

КУРИР

Општи / типични опис посла

– прима, разврстава и доставља пошту и други материјал;

– води евиденцију поште у интерним доставним књигама;

– преузима пошиљке и предаје на завођење у писарницу;

– преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ВОЗАЧ

– Возач возила Б категорије

– Возач возила Ц категорије

– Возач возила Д категорије

- Возач возила Ф категорије

- Возач возила Б категорије у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;

– управља моторним возилом по налогу руководиоца;

– води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;

– припрема путни налог за коришћење возила;

– одржава возила у уредном и исправном стању;

– контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетнo:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола одговарајуће категорије.

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке;

– у школи за ученике са сметњама у развоју.

Назив радног места

ДИСПЕЧЕР

Општи / типични опис посла

– прикупља, прати и анализира податке који су битни за обављање превоза путника и робе;

– организује распоред коришћења возила;

– саставља дневни и месечни распоред возача и возила према налозима за вожњу;

– води евиденције о пређеној километражи возила;

– прати одржавање возног парка, техничку исправност и безбедност возила;

– одржава везу радио-станицом са возачима на терену.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

- брисана је ранија алинеја друга (види члан 1. Уредбе - 43/2018-3)

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПОСЛОВИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА У УГОСТИТЕЉСТВУ/ОБЈЕКТУ

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира и прати извршење послова у ресторанима и објектима;

– израђује планове рада и распоређује послове у ресторану/објекту;

– контролише снабдевање објекта и организује пласман производа;

– израђује предлоге ценовника услуга;

– организује и координира план набавки;

– контролише послове сарадње са другим службама и инспекцијским органима;

– дефинише нормативе исхране и јеловника;

– планира производњу хране;

– требује намирнице и средства за хигијену особља, опреме за потребе ресторана/објекта.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

–– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање пет година радног искуства.

Назив радног места

УПРАВНИК РЕСТОРАНА/ОБЈЕКТА

Општи/типични опис посла

– организује, координира и контролише извршавање свих послова и задатака у ресторану/објекту;

– контролише примену норматива исхране и јеловника;

– контролише и организује требовање намирница и осталог материјала за потребе ресторана/објекта;

– контролише квалитет и квантитет припремљених јела и сервирање на линији за услуживање;

– контролише правилну расподелу хране на линији за поделу;

– планира дневну производњу хране и одговоран је за реализацију;

– прати и контролише посећеност корисника, гостију итд. у ресторану/објекту;

– обезбеђује мере и средства за хигијену особља, опреме за потребе ресторана/објекта;

– обезбеђује проверу исправности уређаја, њихово правилно функционисање и отклањање насталих кварова;

– учествује и контролише обуку новозапослених;

– саставља извештаје о раду ресторана/објекта.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– знање рада на рачунару;

– три године радног искуства.

Назив радног места

САРАДНИК У УГОСТИТЕЉСТВУ/ОБЈЕКТУ

Општи/типични опис посла

– израђује акте о количини расхода и норматива за исхрану;

– контролише примену норматива из делокруга свог рада;

– контролише евиденције доласка и одласка корисника, гостију и др. и њихове пријаве;

– припрема јеловнике и прати његово спровођење;

– планира набавку намирница и одговарајуће опреме;

– организује рад у кухињи/објекту;

– контролише правилну припрему, квалитет, квантитет и сервирање спремљених јела и здравствену исправност хране;

– прима наруџбине и захтеве надлежних служби;

– контролише примену санитарних прописа, заштите од пожара и заштите на раду;

– контролише хигијену просторија, уређаја и запослених.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

РЕФЕРЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ/ОБЈЕКТУ

Општи/типични опис посла

– обезбеђује примену норматива из делокруга свог рада;

– планира и реализује исхрану и примењује јеловник;

– прати смене и дочекује смене корисника, гостију и др.;

– планира и требује ручак и вечеру и одговоран је за реализацију;

– контролише правилно порционирање јела на линији услуживања;

– контролише правилну расподелу хране на линији за поделу;

– контролише одржавање техничке опреме и уређаја;

– контролише отклањање кварова по евиденцији књиге кварова;

– контролише исправност намирница и припремљених јела;

– одговоран је за исправно складиштење намирница и опреме и за њихов рок употребе;

– контролише квалитативни и квантитативни пријем готових јела;

– обезбеђује средства и мере за хигијенско–техничку заштиту;

– обавља административне послове из делокруга свог рада;

– води евиденције о исплати уговорно ангажованих лица;

– води евиденцију о присутности запослених.

Стручна спрема/образовање

– најмање средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

НУТРИЦИОНИСТА

Општи / типични опис посла

– сачињава јеловник за исхрану корисника;

– контролише квалитет и хигијенску исправност намирница и даје дозволу за употребу;

– врши контролу правилног чувања намирница и поштовање рокова употребе;

– контролише редовно чување узорака хране у кухињама у року од 24 часа;

– упозорава одговорна лица на поштовање обавеза и рокова који се налажу решењем надлежног инспектора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ШЕФ КУХИЊЕ

Општи / типични опис посла

– организује, планира и надгледа рад кухиње;

– непосредно руководи процесом спремања и поделом хране на линији за поделу;

– обезбеђује правилно коришћење средстава за хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи;

– учествује у изради дневног плана производње;

– требује намирнице и остали материјал из магацина за производњу готових јела и врши поделу истих према врсти јела;

– врши корекцију дневне производње, код смањења производње врши повраћај намирница магацину, код повећања производње врши додатни пријем из магацина;

– извештава о потреби набавке појединих намирница и зачина;

– одговоран је за примену норматива код производње готових јела;

– одговоран је за реализацију планиране производње;

– организује благовремену контролу требовања и транспорт готових јела у дистрибутивне објекте;

– контролише процес производње и одговоран је за квалитетно припремање јела;

– врши распоред запослених на линији услуживања и контролише њихов рад;

– салдира стање на крају смене;

– примењује мере безбедности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање три године радног искуства.

Назив радног места

ГЛАВНИ КУВАР

Општи / типични опис посла

– организује рад у кухињи;

– саставља јеловник и припрема храну за кориснике;

– требује и врши пријем намирница и контролу исправности приспелих намирница у кухињу;

– прима потребан материјал за одржавање чистоће просторија кухиње, инвентара и посуђа;

– контролише исправност процедуре припреме оброка, квалитет и квантитет приликом испоруке хране из кухиње;

– распоређује запослене у смени и води евиденцију запослених.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

КУВАР / ПОСЛАСТИЧАР

Општи / типични опис посла

– припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

– припрема и обликује све врсте посластица;

– контролише исправност намирница;

– утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница;

– контролише квалитет припремљеног јела;

– сервира јела;

– припрема јеловник.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПОМОЋНИ КУВАР

Општи / типични опис посла

– припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка;

– припрема и сервира храну;

– одржава хигијену у кухињи;

– одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница;

– уређује угоститељски објекат за услуживање корисника.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПЕКАР

Општи / типични опис посла

– припрема све врсте пекарских производа;

– врши требовање, пријем и евиденцију утрошка намирница потребних за производњу пекарских производа;

– контролише органолептичку исправност намирница;

– примењује санитарне мере у просторијама, уређајима и опреми;

– обучава поједине кориснике једноставним радним операцијама из свог делокруга рада;

– контролише одржавање, сервисирање и оправке машина и апарата.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

МЕСАР

Општи / типични опис посла

– припрема месне прерађевине и обрађује месо и прерађевине од меса;

– евидентира параметре по ХАССАП процедурама и упутствима;

– припрема месо за складиштење;

– контролише хигијену и складиштење меса.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

КОНОБАР

Општи / типични опис посла

– уређује просторије за сервисирање, поставља столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање;

– сервира храну и пиће;

– одржава чистоћу и општу уредност кафе - кухиње и простора у коме се сервира кафа и други напици;

– требује робу и материјал за потребе ресторана / кафе - кухиње;

– води евиденцију о утрошку намирница и пића.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

КАФЕ КУВАРИЦА / СЕРВИРКА

– Кафе куварица

– Сервирка

– Сервирка у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке/храну;

– одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

– преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

– води евиденције о требовању и утрошку робе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни улови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању, са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке;

– у школи за ученике са сметњама у развоју;

– у стационарним установама које обављају психијатријску делатност.

Назив радног места

КАСИР

Општи / типични опис посла

– куца наруџбине на фискалној каси, наплаћује износе за наручене услуге и кориснику издаје фискални рачун;

– региструје дневни промет у књизи благајне;

– обавља послове контроле фискалних извештаја и дневника благајне;

– врши издавање жетона и прибора за јело.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

РЕЦЕПЦИОНЕР

Општи / типични опис посла

– прима и смешта госте у објекат;

– евидентира долазак и одлазак гостију;

– попуњава пријаве гостију;

– проверава собе пре одласка гостију ради утврђивање евентуалних оштећења и позива мајсторе ради отклањања квара;

– обавља наплату услуга.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ОСТАЛИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ:

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Општи/типични опис посла

– организује, руководи и прати извршење послова интерне ревизије;

– припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије;

– надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије;

– одобрава планове обављања појединачних аранжмана интерне ревизије (услуга уверавања и саветодавних услуга)

– подноси извештаје руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) за послове које реализује у извештајном периоду;

– пружа стручну подршку запосленима у јединици интерне ревизије у процени области ризика;

– обавља и даје упутства за обављање појединачних аранжмана интерне ревизије;

– подноси извештаје о резултатима аранжмана интерне ревизије, руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације);

– врши анализу и оцену квалитета адекватности, поузданости и ефективности у функционисању интерних контролних механизама;

– сaчињaвa и доставља руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) гoдишњи извeштaj o рaду интeрнe рeвизиje кoришћeњeм упитникa кojи припрeмa и oбjaвљуje, нa интeрнeт прeзeнтaциjи Mинистaрствa финaнсиja, Цeнтрaлнa jeдиницa зa хaрмoнизaциjу Mинистaрствa финaнсиja;

– координира рад са екстерном ревизијом.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање седам година радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР/САМОСТАЛНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Општи/типични опис посла

– пружа стручну подршку при изради нацрта повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана ревизије/припрема и подноси на одобравање руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) нацрт повеље интерне ревизије, стратешки и годишњи план интерне ревизије;

– пружа стручну подршку у процени области ризика;

– утврђује предмет интерне ревизије – услуге уверавања, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;

– утврђује сaдржaj рeвизoрских прoгрaмa и нaчин извeштaвaњa у појединачним саветодавним услугама;

– припрема плaнoве oбaвљaњa пojeдинaчних аранжмана интерне ревизије – услуга уверавања и саветодавних услуга;

– спроводи ревизорске процедуре у складу са методологијом рада интерне ревизије;

– обавља појединачне аранжмане интерне ревизије;

– обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;

– пружа стручну помоћ при саопштавању резултата појединачних ангажмана интерне ревизије путем писаних или усмених извештаја;

– подноси извештаје о резултатима појединачних ангажмана интерне ревизије, руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације);

– сачињава периодичне и годишње извештаје/сaчињaвa и доставља руководиоцу корисника јавних средстава (руководиоцу организације) гoдишњи извeштaj o рaду интeрнe рeвизиje кoришћeњeм упитникa кojи припрeмa и oбjaвљуje.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

САРАДНИК У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ

Општи/типични опис посла

– учествује у обављању ревизије под надзором и у сегментима које му одреди овлашћени интерни ревизор;

– учествује у изради нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање документације и података;

– прикупља законска и друга нормативна акта везана за предмет ревизије и пружа техничку подршку у припреми појединачне интерне ревизије/саветодавних услуга;

– учествује у спровођењу ревизорских процедура, у складу са методологијом рада интерне ревизије;

– учествује у припреми документације за израду анализа, извештаја и информација у вези обављених ревизија.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– знање рада на рачунару;

– најмање три године радног искуства у струци према прописима којим се уређује интерна ревизија.

Назив радног места

КООРДИНАТОР ПОСЛОВА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

Општи / типични опис посла

– планира, развија и организује програме и пројекте међународне сарадње;

– координира израду пројектног предлога и развија циљ, очекиване резултате, утицај и друга питања везана за пројектни предлог;

– развија модел мониторинга, евалуација и дугорочне одрживости пројекта;

– планира буџет пројекта;

– организује повезивање и умрежавања са међународним организацијама и асоцијацијама;

– организује припрему за успостављање билатералних и мултилатералних облика сарадње;

– припрема и организује реализацију међународних споразума;

– прати извршење међународних уговора и споразума, контролише поштовање рокова и координира припрему извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Општи / типични опис посла

– асистира у припреми извештаја о реализованим пројектима и програмима сарадње;

– прати информације о конкурсима за међународне пројекте и организује припрему конкурсне документације;

– пружа стручну и техничку помоћ при развијању и изради пројектног предлога;

– прати информације о конкурсима међународне размене и организује размену кадрова;

– води евиденцију о реализованим и актуелним међународним пројектима;

– води евиденцију о потписаним међународним споразумима и уговорима;

– пружа стручно - техничку помоћ у припреми међународних скупова.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ИСТРАЖИВАЧ / АНАЛИТИЧАР

Општи / типични опис посла

– прати стање и проучава последице утврђеног стања у одговарајућој области;

– развија методологију истраживања и формулише главно истраживачко питање;

– планира, развија и спроводи истраживање у одговарајућој области;

– научно - теоријски анализира податке прикупљене у истраживању;

– спроводи квантитативне и квалитативне анализе и припрема извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу резултата истраживања;

– израђује елаборате, студије и предлаже одговарајуће мере за унапређење политике у одговарајућој области на основу израђених анализа и извештаја.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК У ИСТРАЖИВАЊИМА

Општи / типични опис посла

– пружа стручну помоћ у развијању методологије истраживања;

– спроводи архивско и теренско истраживање;

– анализира и обрађује прикупљене податке ради утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области и проучава последице утврђеног стања;

– пружа стручну помоћ при изради анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу резултата истраживања;

– проучава последице утврђеног стања у одговарајућој области на основу прикупљених и обрађених података и припрема предлоге мера за решавање идентификованих проблема;

– пружа стручну помоћ при изради елабората и студија за унапређење политике у одговарајућој области.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СТАТИСТИЧАР

Општи / типични опис посла

– дефинише методологију за спровођење статистичких истраживања и спроводи статистичка истраживања;

– израђује упутстава и инструктивне материјале који се односе на евиденцију и статистику за потребе истраживања;

– прикупља и статистички обрађује податке за потребе аналитичког праћења појава и кретања у одређеним областима;

– израђује статистичке анализе и извештаје;

– предузима одговарајуће мере заштите података;

– припрема статистички обрађене податке и анализе за објављивање и израђује публикације и интернет презентације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Општи / типични опис посла

– дефинише и прати кључне елементе система управљања квалитетом;

– израђује документе система управљања квалитетом;

– истражује оптимална решења и мере за побољшање квалитета и врши припрему за њихово спровођење;

– израђује анализе о продуктивности рада;

– предлаже економски изводљиве предлоге за побољшање продуктивности и квалитета;

– редовно информише руководиоце и израђује извештаје о постизању и унапређењу квалитета.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

КУСТОС ВАН ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Општи / типични опис посла

– одржава и чува предмете збирке уметничких дела;

– организује рестаурацију и конзервацију предметне збирке;

– спроводи странке, госте и групе посетилаца и стручно им тумачи поставке;

– ради на едукацији посетилаца и давању важности проучавања и тумачења културне баштине;

– прати и врши увид у књигу посетилаца и предлаже побољшање реда са посетом;

– пружа стручну подршку у изради предлога плана репертоара манифестације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

Општи / типични опис посла

– организује, руководи и прати извршење послова за односе са јавношћу и маркетинг;

– развија политику односа са јавношћу;

– конципира, развија и формулише комуникациону стратегију;

– координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја;

– контролише садржај и ажурност података на интернет порталу;

– координира израду и припрема саопштења за јавност;

– координира израду и припрема садржај презентација и публикација;

– развија и одржава односе са медијима и јавношћу;

– представља активности институције у медијима и промотивним догађајима;

– анализира извештавање медија од значаја за институцију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање пет година радног искуства;

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика.

Назив радног места

СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ

Општи / типични опис посла

– спроводи политику односа са јавношћу;

– припрема информације и податке за израду комуникационе стратегије;

– пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја;

– организује медијске и друге промотивне догађаје;

– припрема информације, врши техничку припрему и ажурира податке на интернет порталу;

– припрема саопштења за јавност;

– припрема презентације и публикације;

– одржава односе са медијима и јавношћу;

– прикупља информације о извештавању медија од значаја за инситуцију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика.

Назив радног места

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Општи / типични опис посла

– сачињава план и програм информисања;

– спроводи утврђену уређивачку политику и програмску концепцију;

– организује рад у редакцији;

– руководи пословима уређивања листа;

– одговара за садржај новина и часописа;

– пише текстове у складу са потребама листа;

– врши селекцију приспелих текстова и припрема их за објављивање;

– анализира лист на недељном и месечном колегијуму и о томе обавештава директора.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

НОВИНАР

Општи / типични опис посла

– пише текстове;

– ради интервјуе;

– прати одређене догађаја о којима пише текстове;

– пише текстове за материјале који се архивирају;

– координира сарадничку мрежу;

– фотографише за потребе објављивања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити/ радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ОРГАНИЗАТОР ПРОТОКОЛА

Општи / типични опис посла

– организује послове протокола;

– координира организацију посета, јавних наступа и састанака;

– припрема информације, сачињава платформе и белешке званичних посета;

– организује припрему информација, платформе и белешки од значаја за посете и састанке;

– контактира са другим службама протокола.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

САРАДНИК У ПРОТОКОЛУ

Општи / типични опис посла

– пружа техничку подршку у организацији званичне посете;

– учествује у припреми организовања посете, јавног наступа и састанка;

– учествује у припреми информација, изради платформе и белешке од значаја за посете и састанке;

– пружа логистичке информације у вези посета и састанка.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ПРЕВОДИЛАЦ

Општи / типични опис посла

– преводи писани материјал, стручне текстове и правне акте;

– симултано и / или консекутивно преводи;

– преводи на основу дијалог листе или аудио визуелних трака;

– преводи уз помоћ акустичних уређаја на седницама и скуповима;

– води евиденције о преведеним текстовима и извршеним пословима;

– обавља коресподенцију везану за послове међународне сарадње;

– пружа стручно-техничку помоћ у припреми међународних скупова.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање одговарајућег страног језика;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ЛЕКТОР

Општи / типични опис посла

– исправља грешке у тексту: језичке, језичко - логичке, стилске (језичке и ауторске), материјалне и друге грешке у складу са културолошким, традиционалним и утврђеним језичким правилима (синтаксичким, лексичким, семантичким);

– развија и примењује стандарде функционалног језичког стила, зависно од језичко - функционалне врсте текста (административни, публицистички, научни, књижевноуметнички) који исправља;

– поправља ауторов стил писања интервенцијама на конструкцији реченице и структури текста;

– уочава материјалне грешке и уско сарађује са аутором текста ради њиховог исправљања;

– предлаже измене и допуне језичке регулативе на основу сазнања из рада кроз сарадњу са институцијама за регулисање језика;

– исправља штампарске и правописне грешке, односно врши последњу језичку и графичку проверу текста пред штампање.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ОРГАНИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОДАЈЕ

Општи/типични опис посла

– припрема план и програм акција и активности промовисања делатности у одговарајућој области рада/продаје и стара се о њиховом спровођењу;

– контактира, преговара и уговара са корисницима услуга промотивне активности/продају;

– организује, припрема и одржава различита предавања из области свог рада;

– спроводи мере на мотивисању јавности/продаје;

– израђује планско–аналитичка документа и извештаје;

– осмишљава визуелни идентитет у циљу електронске презентације акција из делокруга рада;

– прати, прикупља и води прописану документацију из делокруга свог рада;

– остварује контакте и сарађује са различитим телима, органима, организацијама у земљи ради унапређења рада организације у пословима из своје области рада.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– знање рада на рачунару;

– возачки испит Б категорије.

Назив радног места

БИБЛИОТЕКАР

Општи / типични опис посла

– врши изградњу, унапређење и развој библиотечке и информационе делатности и заштиту библиотечке грађе;

– предлаже мере за унапређивање делатности и библиотечко - информационог система;

– анализира потребе запослених за стручном литературом:

– дефинише политику набавке и структурирање фондова библиотеке;

– израђује и унапређује систем каталога и систем класификације;

– врши каталогизацију стручне литературе и уређује каталоге и друге информационе инструменте;

– истражује и сакупља библиотечку грађу;

– услужује кориснике;

– чува фондове библиотеке.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно исксуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит;

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Општи / типични опис посла

– самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја;

– примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија, ултра звука и друге технике, на основу општег плана лечења датог од стране лекара специјалисте из област физикалне медицине и рехабилитације;

– прати план и успешност лечења пацијента;

– спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит.

Назив радног места

САРАДНИК ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ/РЕКРЕАЦИЈУ/АНИМАЦИЈУ

Општи/типични опис посла

– врши антропометријска мерења и оцену мишићне снаге;

– припрема план и програм постуралних вежби и вежби опште кондиције;

– спроводи постуралне вежбе;

– спроводи вежбе опште кондиције;

– организује спортске активности/разоноду корисника;

– покреће и мотивише кориснике за бављење физичком рекреацијом, као и другим облицима рекреације/анимације;

– непосредно учествује у реализацији утврђеног програма;

– обезбеђује сигурност и безбедност учесника у складу са процедурама и стандардима рада;

– усмерава адекватно понашање корисника услуга;

– спречава све поступке које могу да доведу до повреда корисника и уништења имовине.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

ОРГАНИЗАТОР/ПОЉОПРИВРЕДНИХ/ШУМАРСКИХ ПОСЛОВА/ХОРТИКУЛТУРЕ

Општи/типични опис посла

– израђује производно-финансијски план економије;

– испитује методе узгоја пољопривредних култура/домаћих животиња/шума/хортикултуре и развија поступке у вези побољшања квалитета и родности, према важећим прописима и постојећој документацији;

– проучава и испитује начине сузбијања штетности и болести пољопривредних култура/хортикултуре/шумарства;

– спроводи лабораторијска и пољска испитивања;

– стара се о благовременој сетви површина земљишта економије планираним културама, семеном одговарајућег квалитета, као и убирању приспелог рода;

– осмишљава и креира нову структуру животне средине;

– брине о основним средствима, инвентару и потрошном материјалу из делокруга свог рада.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

ИНЖЕЊЕР АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– спроводи анализу пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног аудио / видео система, конференцијске опреме – сервера, делегатских јединица, конференцијске мрежне опреме, кабловских веза, дистрибуцији сигнала;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног системског А / В софтвера и сервиса;

– пружа стручну подршку у пројектовању, примени и одржавању интегрисаног аудио / видео система, делегатског система и система видео конференцијских веза;

– пружа стручну подршку у систему заштите и контроле приступа и коришћења аудио и видео записа, као модела израда резервних копија података;

– спроводи тестирање инфраструктурних целина по процесима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ДИЗАЈНЕР ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПОРТАЛА

Општи / типични опис посла

– израђује и дизајнира стране за интернет и интранет сајт и координира овим пословима са свим организационим јединицама;

– реализује сложене захтеве за презентацију текстова и фотографија на сајтовима специфичним алатима;

– израђује анимације, видео и звучне записе за сајт;

– врши скенирање и обраду фотографија које се презентују на сајту.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– знање страног језика.

ДИЗАЈНЕР

Општи / типични опис посла

– уређује графичка и мултимедијална решења за комуникацију и презентацију;

– креира графичка и дигитална решења;

– припрема за штампу потребан материјал;

– контролише и спроводи усвојена дизајнерска решења на штампаним, физичким, електронским, информативним и пропагандним материјалима и управља миксом дигиталних комуникација.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ:

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА АУДИО-ВИДЕО СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Општи / типични опис посла

– инсталира, подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду аудио видео система – сервера, делегатских јединица, конференцијске мрежне опреме, кабловских веза и дистрибуције А / В сигнала;

– инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду аудио видео система, системског софтвера, база података, корисничких апликација у систему;

– инсталира, подешава и прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења аудио и видео записа и учествује у архивирању А / В записа и израде резервних копија;

– подешава, прати параметре и успоставља видео-конференцијску везу са удаљеним локацијама.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТЕР

Општи / типични опис посла

– прикупља информације и податке за интернет портал;

– обавља послове техничке обраде огласа и текстова за објављивање у публикацијама и на интернет страницама;

– обавља послове ажурирања сајта;

– припрема и уноси нове садржаје;

– води евиденцију о интеракцији на интернет порталу;

– пружа техничку подршку припреми медијских и других промотивних догађаја;

– припрема техничка решења за израду презентација, публикација и интернет портала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ОПЕРАТЕР ТЕХНИКЕ

Општи / типични опис посла

– обавља послове озвучења и тонског снимања;

– обавља послове видео снимања;

– обрађује снимљени материјал за потребе емитовања на интернету, радију и телевизији и за архиву;

– архивира снимљени и обрађени материјал;

– обавља послове на телефонској централи;

– врши пријем и обраду позива на телефонском операторском апарату - централи;

– стара се о исправности и одржавању опреме;

– врши унос података, анотацијуи верификацију унетих података;

– врши снимање и скенирање материјала и обраду снимљеног материјала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ОПЕРАТЕР У КОНТАКТ ЦЕНТРУ

Општи / типични опис посла

– комуницира директно са грађанима кроз програм Контакт центра и телефонске централе;

– одговара, прима и процесуира позиве и питања, користећи базу знања као извор информација у креирању одговора;

– прати, допуњује, предлаже промене и ажурирање садржаја у бази знања, из које се црпе информације и одговори по питањима странака;

– успоставља телефонску везу за потребе запослених;

– евидентира и прослеђује позиве;

– архивира комуникацију у бази комуникације;

– контролише исправност и функционалност уређаја којима рукује и пријављује кварове.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Општи / типични опис посла

– припрема материјала за штампу;

– снима и обавља ретуширање материјала;

– обавља штампање у офсет техници;

– врши штампање коришћењем разних техника на специјалним машинама за штампу;

– врши умножавање материјала у свим техникама умножавања.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

РЕАЛИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Општи / типични опис посла

– учествује уприпреми плана и програма акција и активности промоовисања делатности у одговарајућој области рада;

– учествује у припреми и одржавању различитих предавања из области свог рада;

– припрема извештаје и информације о спроведеним програмима и активностима у области промовисања одговарајуће области рада;

– непосредно остварује контакте и сарађује са различитим телима, органима, организацијама у земљи ради унапређења рада организације у пословима одговарајуће области рада.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– возачки испит Б категорије.

Назив радног места

КЊИЖНИЧАР

Општи / типични опис посла

– води документацију, евидентирање и обраду грађе, анкетирање и аналитичко-статистичку обраду података;

– разврстава набављену библиотечку грађу, проверава кроз информативно-рефералне инструменте и магацине;

– учествује у библиографској и аналитичкој обради;

– учествује у формирању и одржавању информационо-рефералних инструмената и каталога;

– учествује у пословима информисања корисника о библиотечкој грађи;

– инвентарише, сигнира, смешта и издаје библиотечку грађу;

– води статистику и евиденцију о библиотечкој грађи.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

КЊИГОВЕЗАЦ

Општи / типични опис посла

– ради на аутоматским и ручним машинама графичке дораде;

– обавља послове повеза графичких производа (ручно и машински);

– обавља послове завршне обраде графичких производа;

– припрема материјал за различите врсте графичких послова;

– врши оплемењивање графичких производа (топла и хладна пластификација);

– планира адекватну и сврсисходну употребу графичког репроматеријала.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

КЊИГОВЕЗАЦ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– ради на аутоматским и ручним машинама графичке дораде;

– обавља послове повеза графичких производа (ручно и машински);

– обавља послове завршне обраде графичких производа;

– припрема материјал за различите врсте графичких послова;

– планира адекватну и сврсисходну употребу графичког репроматеријала;

– израђује тврди повез;

– ручно шије уписнике и протоколе;

– ради на свим дорадним машинама (ручним и елекричним);

– израђује златотисак и суви жиг.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– положен стручни испит.

Назив радног места

КОРЕКТОР

Општи / типични опис посла

– уочава и исправља словне и знаковне грешке;

– усклађује текст са правописним правилима;

– ради коректуру код материјала намењених за публиковање.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ДАКТИЛОГРАФ

Општи / типични опис посла

– куца и прекуцава текстове;

– стара се о квалитету, обликовању и штампању текста;

– прима и контролише захтеве за препис материјала;

– врши и одговоран је за обраду аудио записа у текстуални електронски облик.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СТЕНОГРАФ

Општи / типични опис посла

– припрема стенографски запис;

– дешифрује стенограме и израђује стенографске белешке;

– врши редакцију и уређивање првог издања стенографских бележака;

– припрема материјал и текстове за потребе органа и организација;

– уноси и обрађује текст у документима.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит.

Назив радног места

СПАСИЛАЦ

Општи / типични опис посла

– контролише и стара се о сигурности и безбедности учесника у складу са процедурама и стандардима рада;

– спроводи поступак спашавања;

– организује и пружа прву помоћ код повреда и у случајевима дављења у води у складу са приписима;

– предузима превентивне мере сигурности у објекту и спречава све поступке који могу довести до повреде корисника и уништења имовине;

– води рачуна о понашању корисника у складу са кућним редом објекта коришћења базена у оквиру комерцијалних термина;

– врши контролу хигијенског и техничког стања објекта, опреме и инвентара.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– поседовање лиценце за спасиоца.

Назив радног места

КРОЈАЧ

Општи / типични опис посла

– израђује све врсте одевних предмета применом разноврсних кројачких радњи – шивење, крпљење, опшивање итд.;

– израђује крој према задатим мерама или моделима;

– спроводи одабир основних текстилних материјала (тканине, плетива, влакнастог материјала итд.) и помоћних текстилних материјала (улошци, конци итд.);

– припрема и сортира материјале;

– израђује шаблоне за шивење;

– прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање;

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ/ШУМАРСКИХ ПОСЛОВА/ХОРТИКУЛТУРЕ

Општи/типични опис посла

– организује, надгледа биљну и сточарску производњу;

– спроводи мере заштите из делокруга свог рада према важећим прописима и постојећој документацији;

– планира узгојне радове из делатности свог рада (хортикултуре, шумарства и пољопривреде) и врши контролу над изведеним радовима;

– сузбија штетности и болести пољопривредних култура/хортикултуре/шумарства;

– спроводи заштиту биља/стоке/шуме од болести и штеточина;

– контролише утрошак и саставља процене за потраживање потребних хемијских средстава;

– одређује оптималне рокове и начин извођења појединих радова и одређује мере неге;

– стара се о правилном коришћењу машина и апарата и благовремено пријављује кварове;

– одржава зелене површине, травњаке и остале украсне биљке, као и обрадиву земљу у склопу објекта.

Стручна спрема/образовање

– средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

ТЕХНИЧАР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Општи/типични опис посла

– врши пријем и прераду прехрамбеног производа (нпр. млека и млечног производа);

– води евиденцију о технолошком поступку и изради прехрамбеног производа у складу са НАССР стандардом;

– контролише органолептичку исправност и хемијске параметре прераде производа;

– примењује хигијенске мере у просторијама, на уређајима и опреми у складу са НАССР стандардом и води еведенције;

– обучава кориснике једноставним радним операцијама из делокруга рада;

– стара се о правилном коришћењу машина и апарата са којима ради и пријављује кварове.

Стручна спрема/образовање

– средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ

Општи / типични опис посла

– управља постројењима за прање рубља, сушење рубља и хемијско чишћење;

– програмира рад постројења и усклађује програме прања, сушења и хемијског чишћења;

– прима и класификује рубље за прање и хемијско чишћење;

– врши припрему детерџента и других средстава и контролише дозирање;

– контролише квалитет функција прања и хемијског чишћења;

– отпрема чисто рубље корисницима и води евиденцију;

– контролише токове рубља кроз перионицу;

– припрема машине и хемијска средства за рад, чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање или

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ

– Техничар одржавања одеће

– Техничар одржавања одеће у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље;

– суши и пегла веш и одећу;

– врши обележавање рубља и његово крпљење;

– чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице;

– требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке.

Назив радног места

СПРЕМАЧИЦА

– Спремачица

– Спремачица у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

– спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми;

– прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке;

– у школи за ученике са сметњама у развоју.

Назив радног места

ЧИСТАЧИЦА

– Чистачица

– Чистачица у посебним условима рада

Општи / типични опис посла

– одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

– одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

– приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

– прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у установама социјалне заштите за смештај деце и младих са сметњама у развоју – I и II степен подршке.

Назив радног места

ФРИЗЕР/БЕРБЕРИН

– Фризер/Берберин

– Фризер/Берберин у посебним условима рада

Општи/типични опис посла

– обавља прање, сушење, шишање и естетско обликовање косе;

– обавља бријање и избријавање браде и бркова;

– одржава хигијену радног простора и средстава за рад;

– требује материјал, прибор и опрему и води евиденцију о утрошку материјала;

– води евиденцију о пруженим услугама.

Стручна спрема/образовање

– средње образовање;

Изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања/испити/радно искуство

Посебни услови рада

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са менталним и интелектуалним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих са телесним тешкоћама у функционисању;

– у установама социјалне заштите за смештај одраслих са тешкоћама у комуникацији;

– у стационарним установама које обављају психијатријску делатност.

Назив радног места

ПОМОЋНИ РАДНИК

Општи/типични опис посла

– примењује мере противпожарне заштите и безбедности здравља на раду;

– обавља послове везане за техничко одржавање машина и физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.;

– храни животиње и одржава објекте за животиње;

– доноси пошту и штампу;

– врши мање поправке на објекту, погонским и прикључним машинама;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

– одржава површину око објекта;

– одржава хигијену објекта и околине.

Стручна спрема/образовање

– основно образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство

*Службени гласник РС, број 43/2018

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ:

РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ:

Назив радног места

ДИРЕКТОР ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Директор дома здравља

Директор апотеке

Директор опште болнице

Директор специјалне болнице

Директор здравственог центра

Директор клинике

Директор клиничког центра

Директор
клиничко-болничког центра

Директор института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Директор института на више нивоа здравствене заштите

Директор завода на примарном нивоу здравствене заштите

Директор завода на више нивоа здравствене заштите

Општи / типични опис посла

– организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи;

– координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе;

– именује руководиоце унутрашњих организационих јединица;

– доноси правилник о организацији и систематизацији послова;

– представља и заступа здравствену установу;

– спроводи утврђену пословну и здравствену политику;

– у зависности од сложености организационе структуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из других области по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из других области у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– за здравствене раднике:

– стручни испит;

– лиценца;

– за здравствене раднике и остале образовне профиле:

– акредитована едукација из здравственог менаџмента;

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Заменик директора дома здравља

Заменик директора апотеке

Заменик директора опште болнице

Заменик директора специјалне болнице

Заменик директора здравственог центра

Заменик директора клинике

Заменик директора клиничког центра

Заменик директора клиничко-болничког центра

Заменик директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Заменик директора института на више нивоа здравствене заштите

Заменик директора завода на примарном нивоу здравствене заштите

Заменик директора завода на више нивоа здравствене заштите

Општи / типични опис посла

– замењује директора у организацији рада и руковођењу процесом рада у здравственој установи;

– пружа стручну помоћ директору, кад директор није здравствени радник;

– координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе у одсуству директора;

– именује руководиоце унутрашњих организационих јединица у одсуству директора;

– доноси правилник о организацији и систематизацији послова у одсуству директора;

– представља и заступа здравствену установу у одсуству директора;

– спроводи утврђену пословну и здравствену политику у одсуству директора;

– у одсуству директора обавља наведене послове директора;

– обавља стручно медицинске послове директора, кад директор није здравствени радник;

– у зависности од сложености организационе структуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање на:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из других области по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из других области у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– за здравствене раднике:

– стручни испит;

– лиценца;

– за здравствене раднике и остале образовне профиле:

– акредитована едукација из здравственог менаџмента;

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Помоћник директора дома здравља

Помоћник директора апотеке

Помоћник директора опште болнице

Помоћник директора специјалне болнице

Помоћник директора здравственог центра

Помоћник директора клинике

Помоћник директора клиничког центра

Помоћник директора клиничко-болничког центра

Помоћник директора института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Помоћник директора института на више нивоа здравствене заштите

Помоћник директора завода на примарном нивоу здравствене заштите

Помоћник директора завода на више нивоа здравствене заштите

Општи / типични опис посла

– извршава налоге директора здравствене установе и учествује у спровођењу одлука органа управљања;

– координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања;

– учествује у планирању стратегије развоја здравствене установе;

– учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава;

– обавља послове образовне и научно - истраживачке делатности;

– aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају здравствену делатност и у складу са Кадровским планом, даје одговарајуће предлоге директору;

– у зависности од сложености организационе структуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– за здравствене раднике:

– стручни испит;

– лиценца;

– за здравствене раднике и остале образовне профиле:

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места

РУКОВОДИЛАЦ У ОКВИРУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА , КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА И ИНСТИТУТА

Руководилац клинике

Руководилац болнице

Руководилац центра

Руководилац медицинске службе

Руководилац немедицинске службе

Општи / типични опис посла

– одговоран је за стручни рад организационе јединице;

– стара се о извршењу Плана рада организационе јединице у свим његовим сегментима и преузима мере за њихово спровођење;

– спроводи контролу спровођења Програма унапређења квалитета рада и Програма рационализације у организационе јединице;

– организује и спроводи стручни надзор над радом здравствених и других радника организационе јединице;

– утврђује оперативни распоред рада (распоред дежурстава, приправности, консултација, распоред запослених у сменском раду, план и распоред рада у допунском раду и др.) - медицинске организационе јединице;

– предлаже годишњи план рада организационе јединце у свим сегментима плана, план стручног усавршавања запослених, план коришћења годишњих одмора и других одсуства запослених;

– даје сагласност на све захтеве запослених за остваривање права из радног односа и појединачног колективног уговора;

– предлаже директору распоређивање на руководећа радна места у Организационој јединици;

– потписује захтеве за набавку основних средстава и инвентара, захтеве за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме, требовање лекова, медицинског и другог потрошног материјала и захтеве који се упућују директору и одговарајућим заједничким службама;

– учествује у раду Стручног колегијума;

– сазива и председава седницама Стручног колегијума организационе јединице;

– у зависности од сложености организационе структуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничко технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– за здравствене раднике:

– стручни испит;

– лиценца;

– за здравствене раднике и остале образовне профиле:

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА У ОКВИРУ КЛИНИИЧКОГ ЦЕНТРА, КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА И ИНСТИТУТА

Помоћник руководиоца клинике

Помоћник руководиоца болнице

Помоћник руководиоца центра

Помоћник руководиоца медицинске службе

Помоћник руководиоца немедицинске службе

Општи / типични опис посла

– помаже руководиоцу организационе јединице и радних задатака;

– учествује у спровђењу техничких, организационих и стручно - медицинских мера и процедура рада организационих јединица (у даљем тексту: ОЈ);

– задужен је за сарадњу и координацију рада са другим ОЈ;

– обавља непосредну контролу стручног рада запослених у ОЈ;

– оцењује и провера ефикасност постојећих метода рада о чему обавештава руководиоца ОЈ;

– извештава руководиоца ОЈ о свему значајном у стручном раду лекара и других радника у ОЈ;

– контролише употребљивост постојеће медицинске опреме и даје предлоге о њиховој набавци, сервисирању или расходу;

– у одсуству руководиоца ОЈ, председава радом Комисије за интерни стручни надзор;

– у одсуству руководиоца ОЈ, даје стручне сугестије, предлоге и налоге о даљим дијагностичким терапијским и оперативним процедурима;

– пружа стручно - медицинску помоћ амбулантних и стационарним болесницима ОЈ;

– у обавези је да се и лично едукује и прати савремене трендове у својој стручној области, и о њима обавештава руководиоца ОЈ;

– израђује годишњи план рада и прати реализацију истог;

– спроводи контролу обављених послова и подноси месечне и кварталне Извештаје руководиоцу (квантитативне, квалитативне и финансијске);

– координира са надређеним инстанцама, обавља кореспонденцију изван Службе у сарадњи са руководиоцем организационе јединице;

– обучава и стручно оспособљава новопримљене раднике;

– у зависности од сложености организационе структуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије и фармације по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничких, технолошких и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама година из области медицине, стоматологије, у трајању од најмање пет година, односно фармације у трајању од четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области друштвено хуманистичких наука, природно математичких, техничких технолошких и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– за здравствене раднике;

– стручни испит;

– лиценца;

– за здравствене раднике и остале образовне профиле:

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

Назив радног места

ШЕФ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА

Општи / типични опис посла

– руководи радом Кабинета;

– врши организацију и коресподенцију рада у Кабинету директора;

– организује и обавља рад са странкама;

– припрема и води записнике на седницама стручног колегијума;

– обавља послове протокола који се односе на активности директора;

– обавља писану кореспонденцију за потребе директора;

– координира међусобну интерну комуникацију и рад организационих јединица;

– координира пословe везанe за рад органа управљања и руковођења;

– даје мишљење приликом формирања радних група;

– организује састанке директора и припрему материјала;

– обавља организацију и протоколарно - техничке послове везане за рад здравствене установе и унутрашњих организационих јединица;

– прати и обезбеђује реализацију послова унутрашњих организационих јединица, извештава директора о стању и проблемима у вршењу планираних послова и предлаже предузимање потребних мера за њихово решење;

– припрема и обједињује планове рада и извештаје о раду здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

СЕКРЕТАР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА

Секретар клиничког центра

Секретар клинике у оквиру клиничког центра

Општи / типични опис посла

– организује, руководи, координира пословима из делокруга Пословног секретаријата;

– организује припремање одлука и документације за рад органа управљања и стручних органа;

– организује архивирање документације органа управљања и стручних органа;

– руководи радом Секретаријата - планирање и распоређивање послова на запослених у складу са Програмом рада, праћење и оцењивање рада руководилаца организационих јединица у саставу и других запослених;

– помаже директору у припреми седница органа;

– припрема материјал за седнице органа здравствене установе;

– припрема општа и појединачна аката из области рада;

– припрема и обједињавање планова рада и извештаја о раду ѕдравствене установе;

– прати реализацију одлука и закључака органа управљања и њихових тела;

– води евиденције о свим стручним комисијама које образује здравствена установа;

– израђује месечне извештаје о раду комисија, као и обавештења о потреби, односно престанку радног ангажовања чланова стручних комисија.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Назив радног места

ГЛАВНА СЕСТРА / ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Главна сестра / главни техничар дома здравља

Главна сестра / главни техничар опште болнице

Главна сестра / главни техничар специјалне болнице

Главна сестра / главни техничар здравственог центра

Главна сестра / главни техничар клинике

Главна сестра / главни техничар клиничког центра

Главна сестра / главни техничар клиничко-болничког центра

Главна сестра / главни техничар института на терцијарном нивоу здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар института на више нивоа здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар завода на примарном нивоу здравствене заштите

Главна сестра / главни техничар завода на више нивоа здравствене заштите

Општи / типични опис посла

– организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са непосредним руководиоцем организационе јединице и директором;

– планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских сестара / техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом здравствене установе;

– врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то одговара директору здравствене установе;

– надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом, учествује у процесу планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са непосредним руководиоцем;

– надзире рад помоћног особља службе за одржавање, а у вези хигијене простора, опреме, медицинске одеће и сл.;

– благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све службе;

– организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера;

– води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла, у сарадњи са начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун зарада;

– контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом;

– контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција;

– контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације;

– у зависности од сложености организационе стртуктуре, специфичности здравствене установе и нивоа здравствене заштите препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена првог степена ( струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

ако у здравственој установи не постоји кадар у радном односу са наведеном стручном спремом:

– средње образовање здравствене струке у трајању од четири године и најмање 20 година радног искуства у области здравствене заштите.

Додатна знања / испити / искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.

*Службени гласник РС, број 43/2018

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:

Назив радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи

Доктор медицине специјалиста у ванболничком породилишту

Доктор медицине специјалиста у стационару

Доктор медицине специјалиста у хемодијализи

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкоj делатности

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

Доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу

Доктор медицине специјалиста у кућном лечењу 

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

– обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Доктор медицине изабрани лекар

Доктор медицине у кућном лечењу

Доктор медицине у заводу

Доктор медицине у хемодијализи

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Доктор стоматологије специјалиста

Доктор стоматологије специјалиста изабрани лекар

Доктор стоматологије специјалиста у хирургији

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу и врши терапију обољења млечних и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом и врши надзор над спровођењем превентивних активности у стоматологији;

– врши орално хируршке интервенције (ресекција коренова зуба, уклањање цисти, инцизије, ексцизије, хируршко вађење импактираних зуба, препротетска хируругија);

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– врши анализу и планира израду свих врста активних, функционалних пасивних имедијентних и фиксних ортодонтских апарата, врши адаптацију апарата у устима и прати ток лечења;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

– упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

– контролише рад зубног асистента, ортодонстког техничара и протетског техничара;

– спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Назив радног места

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

– упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

– контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– обавља фармацеутску здравствену делатност у оквиру своје специјалности, о чему води прописану медицинску документацију;

– издаје лекове, медицинска средства и предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

– ради на имплементацији рационалне (ефикасне, безбедне и екoномичне) фармакотерапије прилагођене сваком пацијенту;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– врши промоцију здравља и превенцију болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– израђује магистралне и галенске лекове;

– набавља и контролише правилно складиштињеи чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима фармацеутске делатности;

– управља фармацеутским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– одговарајућа специјализација;

– најмање две године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ

Општи / типични опис посла

– обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу специјализованих испитивања и одговора за тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– контролишу реагенсе и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– изводи биохемијскеи хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– спроводи активности стручног усавршавања у области биохемијске здравствене делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјализација из медицинске биохемије;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

Општи / типични опис посла

– обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију;

– издаје лекове, медицинска средстваи предмете опште употребе и даје савете за њихову примену;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању истих;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– ради на промоцији здравља и превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– израђује магистралне лекове;

– набавља и контролише правилно складиштење и чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе;

– управља фармацеутским отпадом;

– учествује у континуираном стручном усавршавању.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– интегрисаним академским студијама,по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

Општи / типични опис посла

– изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља контролу поступка пријема пацијента и / или биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– учествује у процесу испитивања и одговорни су за тачност испитивања и све резултате лабораторијских испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом;

– обављаја контролу над реагенсима и одговара за подешавање и правилно руковање опремом која се користе у поступку испитивања;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и баждарење лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима биохемијске делатности.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара.

Назив радног места

КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Координатор за обезбеђење квалитета

Координатор за контролу квалитета

Општи / типични опис посла

– спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета;

– планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета;

– обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама добре праксе;

– надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе шефови организационих јединица у служби;

– одобрава стандардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по потреби одобрава друге процедуре;

– руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање шест месеци радног искуства.

Назив радног места

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Виша медицинска сестра / техничар у амбуланти

Виша медицинска сестра / техничар – диспечер у хитној медицинској помоћи

Виша медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи

Виша медицинска сестра / техничар у поливалентној патронажи

Виша медицинска сестра / техничар у кућном лечењу и нези

Виша медицинска сестра / техничар у стационару

Виша медицинска сестра / техничар у хемодијализи

Виша медицинска сестра / техничар/бабица у ванболничком породилишту

Виша медицинска сестра / техничар у саветовалишту и превентивном центру

Виша медицинска сестра / техничар у јавном здрављу

Виша стоматолошка сестра у амбуланти

Виша стоматолошка сестра у рендген дијагностици

Виша стоматолошка сестра у хирургији

Општи / типични опис посла

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у тиму или самостално, у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

– посећује труднице, породиље и новорођенчад, малу и предшколску децу, у оквиру теренског рада;

– посећује пацијенте оболеле од хроничних незаразних болести, менталних обољења, у оквиру теренског рада;

– посећује жене генеративног и постгенеративног доба, стара изнемогла лица, у оквиру теренског рада;

– прати стање породиље у сва четири порођајна доба и учествује у порођају уз надзор гинеколога и прати трудницу до породилишта, интензивно прати стање породиље два сата након порођаја (прати виталне функције);

– спроводи негу новорођене деце од рођења до отпуста и спроводи негу бабињаре од порођаја до отпуста;

– спроводи ординирану терапију бабињари по налогу гинеколога и даје терапију новорођеној деци по налогу педијатра;

– сарађује са другим учесницима у пружању здравствене заштите и службама у заједници;

– обучава новопримљене здравствене раднике и контролише обуку приправника;

– континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања;

– требује потрошни материјал за службу;

– контролише одлагање медицинског отпада на прописан начин;

– спроводи и контролише поступак дезинфекције и стерилизације опреме и материјала;

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– изводи и асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / техничара;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– ако у здравственој установи за потребе службе поливалентне патронаже, не постоји кадар у радном односу са наведеном стручном спремом:

– средње образовање здравствене струке у трајању од четири године и најмање 10 година радног искуства у области поливалентне патронаже.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре.

Назив радног места

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Општи / типични опис посла

– спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

– надзире и контролише рад физиотерапеута;

– надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

– спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

– учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута.

Назив радног места

ВИШИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије;

– прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије;

– планира, организује и надзире рад зубних техничара.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковоног зубног техничара.

Назив радног места

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Општи / типични опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;

– обавља санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарнно хигијенског стања објекта;

– врши контолу и оцену начина пријема, складиштења и дистрибуције намирница;

– врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег санитарног техничара, односно санитарно еколошког инжењера.

Назив радног места

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

– поставља пацијента у одговарајући положај за снимање;

– припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;

– снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;

– примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара.

Назив радног места

ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује план исхране, у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијента и прати исходе прописаних дијета;

– пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;

– врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;

– спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању нутриционисте - дијететичара са вишом, односно високом стручном спремом.

Назив радног места

ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и на терену;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите о чему води прописану медицинску документацију;

– управља медицинским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара са вишом, односно високом стручном спремом.

Назив радног места

ЦИТОСКРИНЕР

Општи / типични опис посла

– врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у поступку скрининга.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне акадамеске / струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање у трајању од четири године;

или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године у области биолошких наука.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом скринингу на рак грлића материце.

Назив радног места

ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ

Општи / типични опис посла

– планира радну терапију;

– израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије;

– прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента;

– подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби, учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радног терапеута, односно струковног радног терапеута.

Назив радног места

ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Типични/општи опис посла

– врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара;

– спроводи активност стручног усавршавања.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне струковне и академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– организације рад у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– обезбеђује инвентар и потрошни материјал, у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– спроводи козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за свакодневну хигијенско - естетску негу у зависности од својстава и статуса коже;

– припрема пацијента, прибора и препарата за преглед коже;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење терапијских процедура;

– апликује козметотерапијске медикаменте.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању више козметичке сестре / техничара.

Назив радног места

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Медицинска сестра / техничар у амбуланти

Медицинска сестра - техничар / диспечер у хитној медицинској помоћи

Медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи

Медицинска сестра / техничар у кућном лечењу и нези

Медицинска сестра / техничар у стационару

Медицинска сестра / техничар у хемодијализи

Гинеколошко-акушерска сестра / бабица у ванболничком породилишту

Медицинска сестра / техничар у јавном здрављу

Општи / типични опис посла

– пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију;

– у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

– припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

– учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;

– прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;

– у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;

– врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине;

– врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко - лабораторијске прегледе;

– прати стање породиље у сва четири порођајна доба и учествује у порођају уз надзор гинеколога и прати трудницу до породилишта, интензивно прати стање породиље два сата након порођаја (прати виталне функције), спроводи негу новорођене деце од рођења до отпуста и спроводи негу бабињаре од порођаја до отпуста и спроводи ординирану терапију бабињари по налогу гинеколога и даје терапију новорођеној деци по налогу педијатра;

– врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

– правилно одлаже медицински отпад;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

Назив радног места

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању физотерапеутског техничара.

Назив радног места

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– припрема лабораторију за зубну технику за рад;

– сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

– репарише протетску надокнаду.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара.

Назив радног места

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– обавља санитарно хигијенски преглед објеката.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању санитарни / санитарно - еколошки техничар.

Назив радног места

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

– правилно одлаже медицински отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

Назив радног места

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Стоматолошка сестра/техничар у амбуланти

Стоматолошка сестра/техничар у рендген дијагностици

Стоматолошка сестра/техничар у хирургији

Општи / типични опис посла

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– води прописану медицинску документацију;

– припрема стоматолошку ординацију за рад;

– врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

– правилно одлаже медицински отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар.

Назив радног места

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– врши промет на мало помоћних лековитих средстава, медицинских средстава и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт;

– врши пријем лекова, медицинских средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– правилно одлаже фармацеутски отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању фармацеутски техничар.

Назив радног места

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– учествује у организацији рада, обезбеђењу инвентара и потрошног материјала у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу и заштиту коже и аднекса коже;

– спроводи козметичке процедуре на здравој кожи и даје упутства за свакодневну хигијенско - естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже, уз обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова антисепсе и асепсе у раду;

– припрема пацијента, прибора и препарата за преглед;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спроводи терапијске процедуре;

– апликује козметотерапијске медикаменте;

– правилно одлаже медицински / фармацеутски отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању козметичке сестре.

Назив радног места

ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– обавља сложенију психодијагностику амбулантних болесника;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности, као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– специјализација из медицинске психологије;

– најмање три године радног искуства у звању психолога.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– узоркује и врши сложеније хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији;

– припрема потребне реагенсе за извођење анализа;

– израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;

– унапређује квалитет вршења хемијских и биохемијских анализа;

– управља токовима медицинског / фармацеутског отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеи завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– одговарајући специјалистички испит;

– најмање три године радног искуства са одговарајућим високим образовањем.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– oбавља специјалистичке послове у области: санитарне технике, здравствене архитектуре, медицинског инжењерства, медицинске нуклеарне физике, медицинске биологије, медицинске генетике, здравствене економике, биосанитарне технике, здравствене статистике и информатике, здравствене физике, рехабилитације слуха и говора, медицинске дефектологије, медицинске тифлологије са ортоптиком и плеотиком, токсиколошке хемије, санитарне хемије и здравственог права.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање и завршена специјализација према тада важећем Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, до 2010. године, а у зависности од завршеног факултета.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– oдговарајући специјалистички испит;

– најмање три године радног искуства са одговарајућим високим образовањем.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– узоркује и врши хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији;

– припрема потребне реагенсе за извођење анализа;

– израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;

– унапређује квалитет вршења хемијских и биохемијских анализа;

– правилно одлаже медицински отпад.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ПСИХОЛОГ

Општи / типични опис посла

– обавља психодијагностику амбулантних болесника;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ДЕФЕКТОЛОГ

Општи / типични опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЛОГОПЕД

Општи / типични опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ

Општи / типични опис посла

– унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета;

– обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима;

– учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања;

– обавља послове у области васпитања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;

– промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

Општи / типични опис посла

– узима социјалну анамнезу у сврху тимске процене менталног стања пацијента и прављења плана лечења;

– израђује извештаје и даје мишљење о социјалном статусу пацијента;

– прати социјално стање појединца или групе;

– саветује појединца / групу;

– истражује и извештава у случајевима злостављања и занемаривања;

– сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– више образовање у трајању од две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим пословима до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

БИОХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР/ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР/ФИЗИЧКОХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи/типични опис посла

– припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

– врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко – хемијско испитивање;

– учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података, из записника о узорковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у бази података;

– обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака.

Стручна спрема/образовање

– средње образовање.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ

Општи / типични опис посла

– ради на одржавању апарата за дијализу и на систему за пречишћавање воде (реверзну осмозу);

– врши калибрисање апарата;

– врши проверу тачности вредности физичких величина које су пројектоване на апарату;

– прати гарантне листове и сервисирање опреме.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Возач у хитној медицинској помоћи

Возач у санитетском превозу

Општи / типични опис посла

– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

– управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

– на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

– рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;

– надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

– при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

– води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

– одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

– у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

– материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

– у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Општи / типични опис посла

– одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

– одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

– обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА

Општи / типични опис посла

– врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа;

– врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

– одржава хигијену радних површина у лабораторији;

– уклања продукте рада у лабораторији на прописан начин.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

*Службени гласник РС, број 43/2018

СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ:

Назив радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА

– Доктор медицине субспецијалиста у кардиохирургији

– Доктор медицине субспецијалиста у неурохирургији

– Доктор медицине субспецијалиста у операционим салама

– Доктор медицине субспецијалиста у интервентној радиологији

– Доктор медицине субспецијалиста у интервентној кардиологији

– Доктор медицине субспецијалиста у интервентној неурологији

– Доктор медицине субспецијалиста у радиотерапији

– Доктор медицине субспецијалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Доктор медицине субспецијалиста у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка

– Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 2

– Доктор медицине субспецијалиста у интензивној нези нивоа 3

– Доктор медицине субспецијалиста у онкологији

– Доктор медицине субспецијалиста у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Доктор медицине субспецијалиста у ургентним службама и реанимацији

– Доктор медицине субспецијалиста на интервентној ендоскопији

– Доктор медицине субспецијалиста на бронхоскопијама

– Доктор медицине субспецијалиста на ендоскопији

– Доктор медицине субспецијалиста на дијализи

– Доктор медицине субспецијалиста на инфективним одељењима

– Доктор медицине субспецијалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО)

– Доктор медицине субспецијалиста у микробиолошкој дијагностици

– Доктор медицине субспецијалиста у клиничкој патологији и медицинској цитологији

– Доктор медицине субспецијалиста у клиничко–биохемијској и хематолошкој дијагностици

– Доктор медицине субспецијалиста у радиолошкој дијагностици

– Доктор медицине субспецијалиста у нуклеарној медицини

– Доктор медицине субспецијалиста у трансфузиологији

– Доктор медицине субспецијалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

– Доктор медицине субспецијалиста у специјалистичкој амбуланти

– Доктор медицине субспецијалиста у јавном здрављу

Општи/типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем високо специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

– реализује субспецијалистичке, дијагностичко–терапеутске интервенције;

– поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

– обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

– обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

– врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је уже специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке и друге дијагностике за коју је уже специјализован, о чему сачињава извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– обавља послове дијетотерапије, медицинске екологије, здравственог васпитања, балнеоклиматологија, епидрмиологије заразних болести и епидемиологије хроничних незаразних болести, радиолошке заштите, медицинске информатике;

– спроводи здравствено васпитни рад;

– утврђује време и узрок смрти;

– ради у обдукционој сали;

– обавља патоморфолошку дијагностику;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– испит/рад из уже специјализације;

– најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– обавља послове из области медицинске биохемије из своје уже специјалности;

– ради на извођењу свих биохемијских анализа у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– обавља контролу над реагенсима и одговоран је за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– развија и примењује различите методе и технике у циљу одређивања различитих биохемијских и токсиколошких параметара у биолошком материјалу;

– тумачи биохемијскe и токсиколошке параметрe и њихове промене под утицајем болести, лекова, токсичних супстанци и хране;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– даје стручна упутства и врши контролу стручног рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– испит / рад из уже специјализације;

– најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

Назив радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

– Доктор медицине специјалиста у кардиохирургији

– Доктор медицине специјалиста у неурохирургији

– Доктор медицине специјалиста у операционим салама

– Доктор медицине специјалиста у интервентној кардиологији

– Доктор медицине специјалиста у интервентној неурологији

– Доктор медицине специјалиста у интервентној радиологији

– Доктор медицине специјалиста у радиотерапији

– Доктор медицине специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Доктор медицине специјалиста у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка

– Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 2

– Доктор медицине специјалиста у интензивној нези ниво 3

– Доктор медицине специјалиста у онкологији

– Доктор медицине специјалиста у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији

– Доктор медицине специјалиста на интервентној ендоскопији

– Доктор медицине специјалиста на бронхоскопијама

– Доктор медицине специјалиста на ендоскопији

– Доктор медицине специјалиста на дијализи

– Доктор медицине специјалиста на инфективним одељењима

– Доктор медицине специјалиста на биомедицински потпомогнутој оплодњи (БМПО)

– Доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици

– Доктор медицине специјалиста у патологији/патолошкој анатомији и судској медицини

– Доктор медицине специјалиста у клиничко – биохемијској, хематолошкој дијагностици и имунолошкој дијагностици

– Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици

– Доктор медицине специјалиста у нуклеарној медицини

– Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији

– Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти

– Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој амбуланти

– Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

– реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;

– поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

– обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

– обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

– врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

– спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– обавља послове лабораторијске, радиолошке,патохистолошке,цитолошке и друге дијагностие за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности;

– обавља послове обдукције и форензичког рада на терену;

– утврђује време и узрок смрти;

– ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите;

– идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са мас-медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама;

– ради на развоју плана развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавно здравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно - методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите из области планирања и организације здравствене заштите;

– организује епидемиолошки надзор над свим заразним болестима;

– учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу заразних болести; организује прикупљање и статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести;

– организује прикупљање, унос и статистичку обраду података релевантних за функционисање регистара;

– учествује у изради националних програма превенције незаразних обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја;

– организује прикупљање података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва;

– организује прикупљање и анализирање здравствено-статистичких података о појави болести везаних за проблем утицаја фактора ризика из животне средине на здравље;

– прати стање и контролише здравствену исправност намирница, предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних вода, ваздуха, буке, површинских вода за водоснабдевање, рекреацију и базене;

– анализира санитарно-хигијенско стање објеката који подлежу хигијенско-санитарном надзору и предлаже мере за решавање проблема;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Доктор стоматологије специјалиста у хирургији

Доктор стоматологије специјалиста у специјалистичкој амбуланти

Доктор стоматологије специјалиста у јавном здрављу

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј. пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл.), биопсије патолошких промена оралне слузокоже;

– дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта;

– лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба;

– пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја,

– обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора;

– врши уградњу имплантата, препротетску припрему, лечи оралне инфекције зубног порекла, оперативно лечи оралне узроке фокалних оболења хоспитализованих пацијената;

– дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада – протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње);

– дијагностикује и лечи различите поремећаје оклузије тј. ортодонтске аномалије;

– превенира, дијагностикује и лечи обољења уста и зуба деци, врши стоматолошку санацију деце са општим и инфективним обољењима која имају оралне манифестације, лечи компликације каријеса и пародонталних обољења и повреда зуба код деце;

– обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом;

– врши: репозицију, остеосинтезу и имобилизацију код фрактура скелета лица и вилица, онколошку хирургију, уклањање кожних и осталих мекоткивних и коштаних бенигних и малигних тумора главе и врата, паротидектомије, дисекције врата, ресекције максиле и мандибуле, ортогнатску хирургију - дентоалвеоларне и скелетне сегменталне и тоталне остеотомије скелета лица и вилица, реконструктивну хирургију, посттрауматске и постресекционе реконструкције мекоткивних и коштаних структура лица локалним, регионалним и удаљеним кутаним, миокутаним и остеомиокутаним слободним и васкуларизованим режњевима;

– лечи инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла, хируршки лечи велике васкуларне малформације лица и врата, обавља препротетску хирургију - хируршке екстракције импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и продубљевања вестибуларног сулкуса, оралнохируршки обавља операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зуба туморских лезијеа усне дупље, лица, поглавине и врата, у општој или локалној анестезији;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;

– ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију;

– обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите;

– идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера;

– врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе;

– врши идентификовање приоритетних здравственопромотивних потреба заједнице;

– врши анализе детерминанти здравља;

– врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања;

– обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у сарадњи са мас-медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, као и оптималним здравственим понашањима у вези са актуелним здравственим потребама;

– ради на развоју плана развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних програма из области јавног здравља; обавља процену и евалуацију јавноздравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно - методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа здравствене заштите из области планирања и организације здравствене заштите;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– обавља специјализоване послове из области своје специјалности;

– предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

– ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивању тих реакција;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– учествује у активностима промоције здравља и превенције болести у сарадњи са другим здравственим радницима;

– раде на развоју и примени одговарајућих аналитичких метода и техника у научноистраживачким, развојним, контролним лабораторијама и центрима у различитим областима фармацеутских наука;

– усавршава се у областима фамацеутске делатности;

– управља токовима фармацеутског отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање две године и шест месеци радног искуства.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ

Општи / типични опис посла

– обавља специјалистичке послове из области медицинске биохемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– изводи биохемијске и хематолошке анализе у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу, прати новине у области лабораторијске дијагностике и стара се о њиховој примени;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу високо специјализованих испитивања и одговорни су за контролисање и испитивање пре почетка рада и тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– обавља контролу над реагенсима и одговорни су за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– припрема реагенсе и друге растворе потребне за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– даје стручна упутства и врши стручну контролу рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације / биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације / биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ТОКСИКОЛОШКЕ ХЕМИЈЕ

Општи / типични опис посла

– обавља послове из области токсиколошке хемије, о чему води прописану медицинску документацију;

– процењује адекватност биолошког материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испитивања;

– учествује у процесу токсиколошко хемијских испитивања и одговора за тачност испитивања;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом и факсимилом уз уношење стручног мишљења и интерпретативног коментара;

– врши припрему и контролу реагенаса и других раствора потребних за рад;

– одговоран је за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– изводи токсиколошко хемијске анализе у складу са номенклатуром на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу лабораторијских апарата;

– израђује стандардне растворе и калибрационе криве и уводи нове методе за анализу биолошког материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације / биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана фармације / биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању магистра фармације.

Назив радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Назив радног места

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

Општи / типични опис посла

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјаистом;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

Општи / типични опис посла

– обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију;

– набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства;

– предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

– ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења;

– израда магистралних лекова и галенских лекова;

– прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивању тих реакција;

– доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;

– спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности;

– прати квалитет пружених фармацеутских услуга и задовољство пацијената пруженим услугама, као и задовољство запослених у здравственим установама;

– израђује стручно - метолошка упутства и шифарнике роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки, као и пружа помоћ здравственим установама приликом израде плана за централизоване јавне набавке;

– управља фармацеутским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације.

Назив радног места

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

Општи / типични опис посла

– изводи биохемијске и хематолошке анализе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на секундарном / терцијарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– валидује лабораторијски извештај о испитивању процењујући међусобну усклађеност добијених података, извештај верификују својим потписом;

– обављаја надзор и контролу над реагенсима и одговора за подешавање и правилно руковање опремом која се користи у поступку испитивања;

– врши припрему реагенаса и других раствора потребних за рад;

– спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској дијагностици;

– врши контролу и калибрацију лабораторијских апарата;

– израђује стандардне криве и стандардне растворе;

– даје стручна упутства лаборантима и врши контролу њиховог рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАЛНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Координатор за обезбеђење квалитета

Координатор за контролу квалитета

Општи / типични опис посла

– спроводи активности за обезбеђење и контролу квалитета;

– планира, развија и надгледа систем обезбеђења и контроле квалитета;

– обезбеђује усклађеност са важећом регулативом и смерницама Добре праксе;

– надгледа извршење усвојених планова рада преко извештаја које подносе шефови организационих јединица у служби;

– одобрава станардне оперативне процедуре обезбеђивања квалитета и по потреби одобрава друге процедуре;

– руководи активностима које следе након интерних и екстерних провера да би се обезбедило спровођење препоручених корективних мера.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање здравствених радника, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама здравствених радника у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– најмање три године и шест месеци рада у здравственој установи.

Назив радног места

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

– Виша медицинска сестра/техничар у амбуланти

– Виша медицинска сестра/техничар у дијагностици

– Виша медицинска сестра/техничар у хемодијализи

– Виша медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахихетапији

– Виша медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу

– Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2

– Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 3

– Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству

– Виша медицинска сестра/техничар/бабица у породилишту

– Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији

– Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали

– Виша медицинска сестра/техничар у интервентним процедурама

– Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији

– Виша медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Виша медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка

– Виша медицинска сестра/техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

– Виша медицинска сестра/техничар у трансфузиологији

– Виша медицинска сестра/техничар у нуклеарној медицини

– Виша медицинска сестра/техничар у јавном здрављу

– Виша стоматолошка сестра у амбуланти

– Виша стоматолошка сестра у рендген дијагностици

– Виша стоматолошка сестра у операционој сали

– Виша медицинска сестра перфузер

Општи/типични опис посла

– планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

– врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;

– одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

– прикупља, контролише и врши унос здравствено-статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за здравствено-васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду саветовалишта за одвикавање од пушења – по потреби учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта;

– спроводи активности на популарисању давалиштва крви и компонената крви;

– врши примену инструмената и водича у зависности од планиране брахитерапије и остале поступке у вези примене брахитерапије;

– припрема и проверава машину за екстракорполарну циркулацију, припрема лекове, растворе, крв и крвне деривате у складу са перфузионим протоколом, у току операције (екстракорполарна циркулација);

– ради на апарату за интраоперативно спашавање крви;

– асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– асистира при орално хируршким интервенцијама;

– планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара/техничара;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Општи / типични опис посла

– спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију;

– надзире и контролише рад физиотерапеута;

– надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;

– спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

– учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује, прилагођава, сервисира и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства стоматолога или специјалисте стоматологије;

– планира, организује и надзире рад зубних техничара;

– спроводи активности стручног усавршавања у области зубне технике;

– увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa;

– управља токовима отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Општи / типични опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада;

– спроводи активности стручног усавршавања;

– управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада);

– обавља санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарнно хигијенског стања објекта;

– врши контолу и оцену начина пријема ,складиштења и дистрибуције намирница

– врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених,других лица и клицоноша;

– врши контролу хигијене кухињског блока, посуђа, инвентара и санитарних просторија.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Виши радиолошки техничар у дијагностици

Виши радиолошки техничар у радио терапији

Општи / типични опис посла

– даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања;

– поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију;

– припрема апаратуру и материјал потребан за снимање, односно зрачну терапију;

– снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;

– спроводи зрачну терпију;

– примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;

– обавља послове зрачног третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија као модалитет у лечењу малигних болести;

– припрема пацијента и одређује адекватан положај пацијента за зрачни третман;

– спроводи радиотерапијске процедуре на Гама ножу и Кибернетичком ножу;

– у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијента и прати исходе прописаних дијета;

– пружа савете пацијентима и спроводи здравстено васпитни рад;

– врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;

– спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике;

– планира и израђује годишњи план за набавку животних намирница

– врши контролу пријема животних намирница (органолептичка контрола), декларације и атести;

– врши квантитативну и кавалитативну анализу оброка;

– врши планирање,организацију и контролу процеса рада у производним/ дистрибутивним кухињама;

– израђује недељни / дневни јеловник као и дијете по дијетеској шеми (на основу дневних извештаја о броју хоспитализованих пацијената и врсти дијете);

– активно свакодневно учествује у дневним визитама хоспитализованих пацијената и на основу патологије планира израду оброка;

– ради у саветовалишту за исхрану са пацијентима упућеним из установа примарног и секундарног нивоа који захтевају посебан дијететско нутритивни режим исхране (по налогу лекара одговарајуће специјалности) ;

– спроводи едукативни рад са пацијентима (сесије / радионице), онколошких пацијената, дијабетичара, нефролошкихпацијената,трансплантираних пацијената;

– континуирано ради на изради и унапређењу нових норматива и препорука у систему исхране у циљу побољшања исхране у болницама.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за патоморфолошка, микробиолошка и биохемијска испитивања;

– припрема и обрађује ткивне узорке за имунохистохемијску, имунофлуоресцентну, молекуларно-патолошку и друге патоморфолошке анализе;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;

– спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике

– обавља послове на прикупљању крви, припреми компонената крви, чувању и транспорту крви;

– врши имунохематолошка тестирање давалаца крви и тестирање на маркере трансфузијом преносивих болести;

– врши претрансфузиона испитивања крви и компонената крви и изводи аферезне процедуре;

– пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО;

– управља медицинским отпадом.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ЦИТОСКРИНЕР

Општи / типични опис посла

– врши морфолошку анализу ћелија добијених цервикалним брисом у поступку скрининга;

– спроводи активности стручног усавршавања у области цитолошке цервикалне методологије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

– средње образовање у трајању од четири године;

или

– на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– додатна обука за цитоскрининг у организованом популационом скринингу на рак грлића материце.

 

Назив радног места

ВИШИ РАДНИ ТЕРАПЕУТ

– Виши радни терапеут у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване

за

двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Виши радни терапеут у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка

– Виши радни терапеут у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Виши радни терапеут у установама секундарне, терцијарне здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите

Општи / типични опис посла

– планира радну терапију;

– израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије;

– прати стање пацијента и успешност радне терапије и прилагођава програм радне терапије у складу са напретком стања пацијента;

– подстиче и подучава пацијента за самостално извођење вежби и учи и мотивише пацијента да се правилно служи помагалима;

– спроводи активности стручног усавршавања у области радне терапије.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радно искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Типични/општи опис посла

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– спроводи активност стручног усавршавања;

– планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на основним студијама првог степена (основне струковне и академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит;

– лиценца.

Назив радног места

ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– организује рад у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– обезбеђује инвентар и потрошни материјал, у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу, заштиту и рехабилитацију коже и аднекса коже;

– спроводи козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за свакодневну хигијенско - естетску негу у зависности од својстава и статуса коже;

– припрема пацијента, прибора и препарата за преглед коже;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење терапијских процедура;

– апликује козметотерапијске медикаменте;

– управља токовима медицинског / фармацеутског отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног исуства у наведеном звању.

Назив радног места

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

– Медицинска сестра/техничар у амбуланти

– Медицинска сестра/техничар у дијагностици

– Медицинска сестра/техничар у хемодијализи

– Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапија

– Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу

– Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2

– Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 3

– Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству

– Медицинска сестра/техничар на неонатологији

– Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту

– Медицинска сестра/техничар у интервентним процедурама

– Медицинска сестра/техничар у операционој сали

– Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији

– Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка

– Медицинска сестра/техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

– Медицинска сестра/техничар у трансфузиологији

– Медицинска сестра/техничар у нуклеарној медицини

– Медицинска сестра/техничар у јавном здрављу

– Медицинска сестра/техничар перфузер

Општи/типични опис посла

– планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

– обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

– примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

– врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;

– учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

– прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

– припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

– спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

– учествује у набавци потребног материјала;

– одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

– обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);

– врши примену инструмената и водича у зависности од планиране брахитерапије и остале поступке у вези примене брахитерапије;

– припрема и проверава машину за екстракорпоралну циркулацију, припрема лекове, растворе, крв и крвне деривате у складу са перфузионим протоколом, у току операције (екстракорполарна циркулација);

– ради на апарату за интраоперативно спашавање крви;

– спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;

– врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;

– припрема лекове из крви фракционисањем плазме;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема/образовање

– средње образовање.

Додатна знања/испити

– стручни испит;

– лиценца;

– за медицинску сестру/техничара у трансфузиологији завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

– прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

– прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

– пoдстиче и пoдучaва пaциjeнта да сaмoстaлнo извoди вeжбе.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– припрема лабораторију за зубну технику за рад;

– сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде;

– репарише протетску надокнаду;

– правилно одлаже отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

САНИТАРНИ / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

– прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;

– спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;

– учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада;

– спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације;

– обавља поступке потребне за третман инфективног медицинског отпада (прима, мери, води рачуна о опреми у складу са водичима добре праксе, оверава транспортну документацију, припрема за третирање, обавља третман, надгледа рад стерилизатора, оперативно ради на дробилици);

– обавља санитарно - хигијенски преглед објеката.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Лабораторијски техничар у дијагностици

Лабораторијски техничар у нуклеарној медицини

Лабораторијски техничар у трансфузиологији

Општи / типични опис посла

– врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за патолошка микробиолошка и биохемијска испитивања;

– врши пријем, евиденцију и класификацију ткивних узорака и припрема ткива за патоморфолошку и молекуларно–патолошку дијагностику;

– врши пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу мерења радиоактивности и обавља припрему узорака за мерење;

– обавља анализу узорака за мерење;

– врши узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења на терену;

– обавља послове узимања узорака и мерења биолошких, хемијских и физичких штетности на терену у вези испитивања услова радне околине и обавља технички део послове испитивања и анализе у лабораторији за испитивање радне средине;

– припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;

– одржава културе микроорганизама;

– ради на биохемијским и другим анализаторима;

– изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;

– врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви;

– припрема лекове из крви фракционисањем плазме;

– пружа помоћ током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО;

– правилно одлаже медицински отпад;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– за лабораторијског техничара у трансфузиологији специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

– најмање шест месеци у наведеном звању.

Назив радног места

СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Стоматолошка сестра / техничар у амбуланти

Стоматолошка сестра / техничар у рендген дијагностици

Стоматолошка сестра / техничар у хируршкој сали

Општи / типични опис посла

– асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга;

– асистира при денталним и интраоралним снимањима;

– асистира у орално - хируршким интервенција у хируркој сали

– припрема хируршку салу;

– припрема стоматолошку амбуланту за рад;

– врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад;

– води прописану медицинску документацију;

– припрема стоматолошку ординацију за рад;

– правилно одлаже медицински отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци у наведеном звању.

Назив радног места

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– врши пријем лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– проверава исправност, количину и рок употребе при пријему;

– спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;

– спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа;

– правилно одлаже фармацеутски отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци у наведеном звању.

Назив радног места

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– учествује у организацији рада, обезбеђује инвентар и потрошни материјал у организацијама и јединицама за хигијенско - естетску негу и заштиту коже и аднекса коже;

– спроводи козметичке процедуре на здравој кожи и даје упутства за свакодневну хигијенско - естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже, уз обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање услова антисепсе и асепсе у раду;

– припрема пацијента, прибор и препарат за преглед;

– асистира лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење терапијских процедура;

– апликује козметотерапијске медикаменте;

– правилно одлаже медицински / фармацеутски отпад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

– Здравствени неговатељ у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Здравствени неговатељ у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност 

– Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима

Општи / типични опис посла

– обавља мање сложене послове здравствене неге хоспитализованих пацијената;

– врши транспорт тешко покретних и непокретних пацијената;

– пресвлачи пацијенте и болесничке постеље;

– помаже у исхрани пацијената;

– транспортује пацијенте на консултативне прегледе;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 

   

Назив радног места

МАСЕР

Општи / типични опис посла

– припрема просторије за масажу;

– припрема апаратуру за масажу;

– примењује технике масаже по налогу лекара;

– примењује класичне - релакс или специјалне масаже.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

 
   

Назив радног места

ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

– Психолог специјалиста у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

 

– Психолог специјалиста у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

 

– Психолог специјалиста на осталим болничким одељењима

Општи / типични опис посла

– обавља сложенију психодијагностику пацијената;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигениције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– специјализација из медицинске психологије.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА ТОКСИКОЛОШКЕ ХЕМИЈЕ / САНИТАРНЕ ХЕМИЈЕ

Општи / типични опис посла

– учествује у реализацији послова из програмско - планског рада у области токсиколошке хемије, биологије, хигијене и хумане екологије;

– обавља лабораторијске анализе у области токсиколошке хемије;

– контролише узимање узорака, обрађује и тумачи добијене резултате;

– учествује у припремама за увођење нових метода рада и обраде података и извештаја;

– управља токовима отпада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– специјализација из токсиколошке хемије / санитарне хемије.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМИКУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– учествује у изради јавноздравствених програма којима се повећава доступност и приступачност здравствене заштите;

– ради на унапређењу функционисања система јавног здравља развојем пројеката базираних на интердисциплинарности, интерсекторској сарадњи и раду у заједници;

– учествује у обезбеђивању одрживог финансирања и фискалних подстицаја за јавноздравствене активности;

– ради на процени коштања спровођења Плана здравствене заштите и прорачуну трошкова других планова и програма здравствене заштите;

– обавља послове на методологији израде и имплементацији Националног здравственог рачуна у Србији;

– ради на пословима економске евалуације здравствених програма и процене здравствене технологије;

– ради на унапређењу и праћењу показатеља ефикасности и квалитета рада здравствених установа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ, СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи/типични опис посла

– примењује статистичке анализе на подацима који су део здравственог информационог система и званичне медицинске статистике;

– сложеним статистичким техникама анализира здравствено стање становништва и рад здравственог сектора преко података за праћење квалитета у здравственој заштити;

– изучава најновија техничко-информациона достигнућа, ради на имплементацији истих у здравствени сектор;

– одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим информационим системом;

– анализира сложеним статистичким техникама рад здравствене службе, здравственог стања становништва и друге статистичке анализе за потребе центара у заводу.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

– у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– специјалистички испит.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА

Општи / типични опис посла

– учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;

– теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља;

– прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено - васпитних средстава;

– учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)

– покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;

– спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;

– учествује у здравственом информисању популације.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМИКУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Општи / типични опис посла

– учествује у изради јавноздравствених програма којима се повећава доступност и приступачност здравствене заштите;

– ради на унапређењу функционисања система јавног здравља развојем пројеката базираних на интердисциплинарности, интерсекторској сарадњи и раду у заједници;

– учествује у обезбеђивању одрживог финансирања и фискалних подстицаја за јавноздравствене активности;

– ради на процени коштања спровођења Плана здравствене заштите и прорачуну трошкова других планова и програма здравствене заштите;

– обавља послове на методологији израде и имплементацији Националног здравственог рачуна у Србији;

– ради на пословима економске евалуације здравствених програма и процене здравствене технологије;

– ради на унапређењу и праћењу показатеља ефикасности и квалитета рада здравствених установа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

Општи / типични опис посла

– примењује статистичке анализе на подацима који су део здравственог информационог система и званичне медицинске статистике;

– статистичким техникама анализира здравствено стање становништва и рад здравственог сектора преко података за праћење квалитета у здравственој заштити;

– брисана је ранија алинеја трећа (види члан 1. Уредбе - 43/2018-3

– одржава наменске базе података које повезују остале делатности са здравственим информационим системом;

– анализира статистичким техникама рад здравствене службе, здравственог стања становништва и друге статистике анализе за потребе центара у заводу.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– брисана је ранија алинеја друга (види члан 1. Уредбе - 43/2018-3

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ

Општи / типични опис посла

– прикупља медицинску документацију из здравствених установа;

– врши контролу исправности података и унос у базе података;

– врши контролу исправности података након уноса у базе;

– израђује извештаје о организационој структури, кадровима, опремљености у здравственим установама према профилима, добним групама, полу, стручној спреми.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– средње образовање у трајању од четири године до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Општи / типични опис посла

– анализира међународне јавноздравствене стратегије;

– прилагођава међународне циљеве специфичним карактеристикама окружења у нашој земљи уз избор одговарајућих показатеља којима се прати унапређење здравља становништва и развој јавноздравствених служби;

– примењује процес менаџмента у јавноздравственом систему и здравственим програмима;

– развија, имплементира и евалуира интервенције у промоцији здравља засноване на доказима.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије / академска специјализација) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– академска специјализација / мастер из јавног здравља.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ  СРЕДИНЕ

Општи / типични опис посла

– прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;

– учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;

– учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;

– обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине;

– учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима;

– израђује елаборат о утицају на животну средину;

– извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода);

– у својству саветника за комунални отпад организује и спроводи мере одлагања комуналног отпада;

– управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада);

– учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини кроз идентификацију и процену штетности и опасности;

– учествује у стручним пословима испитивања услова радне околине;

– прати присуство алергена у ваздуху који потичу од коровских биљака и предлаже мере сузбијања;

– спроводи програм медицинске екологије кроз процену ризика у примени биоцида;

– прати ефекте мера и утицај хербицида на загађеност земљишта, воде и ваздуха;

– испитује ефекте примене биоцида у сузбијању штетних организама, врши мониторинг појаве резистенције на примљене биоциде; 

– по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– врши узорковање за хемијске, физикохемијске и технолошке анализе на терену и у лабораторији;

– процењује резултате лабораторијских испитивања;

– израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;

– ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду хемијских и осталих анализа;

– учествује у изради студија, елабората итд. из своје области.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– oбавља специјалистичке послове у области: санитарне технике, здравствене архитектуре, медицинског инжењерства, медицинске нуклеарне физике, медицинске биологије, медицинске генетике, здравствене економике, биосанитарне технике, здравствене статистике и информатике, здравствене физике, рехабилитације слуха и говора, медицинске дефектологије, медицинске тифлологије са ортоптиком и плеотиком, токсиколошке хемије, санитарне хемије и здравственог права.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање и завршена специјализација према тада важећем Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, до 2010. године, а у зависности од завршеног факултета.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– одговарајући специјалистички испит;

– најмање три године радног искуства са одговарајућим високим образовањем.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– врши узорковање хемијских и биохемијских анализа на терену и у лабораторији из своје области и одговорни су за тачност испитивања;

– врши контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад;

– израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;

– учествује у спровођењу унутрашње контроле рада;

– унапређује квалитет вршења хемијских и биохемијских анализа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СПЕЦИЈАЛИСТА У ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– врши узорковање и врши сложеније хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији;

– припрема потребне реагенсе за извођење анализа;

– израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;

– унапређује квалитет вршења хемијских и биохемијских анализа.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и и завршена одговарајућа специјализација здравствених сарадника, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– одговарајућа специјализација;

– најмање три године радног искуства са одговарајућим високим образовањем.

Назив радног места

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Општи / типични опис посла

– врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања;

– контролише биолошки материјал узет / донет за рад;

– припрема реагенаса потребних за рад;

– израђује стручние анализе, извештаје и мишљења;

– унапређује квалитет вршења хемијских и биохемијских анализа;

– спроводи унутрашњу контролу рада.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалног зрачног третмана за пацијенте код којих се транскутана радиотерапија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија користе као модалитет у лечењу малигних болести;

– обавља самостално или као део медицинског тима специјалистичке, сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне дозиметрије за пацијенте код којих се терапија отвореним изворима јонизујућег зрачења (радионуклидна терапија) користи као модалитет у лечењу малигних и других хроничних болести;

– обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи послове и задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе;

– обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије, терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и израде и примене стандарда из наведених области рада;

– обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и радиологији;

– обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске физике за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

– специјалистички испит.

Назив радног места

ПСИХОЛОГ

– Психолог у болничким установама у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Психолог у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Психолог на осталим болничким одељењима 

Општи / типични опис посла

– обавља психодијагностику пацијената;

– обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену;

– обавља психолошко саветовање;

– примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности, тестове личности као и тeхнике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје;

– у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима, у оквиру радног места психолог могу се разликовати горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ДЕФЕКТОЛОГ

Општи / типични опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питања третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на студијама првог степена, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ЛОГОПЕД

Општи / типични опис посла

– обавља послове превенције, ране детекције и дијагностичке процене говорних и језичких поремећаја;

– примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са поремећајем говорних и језичких поремећаја;

– сачињава планове и програме третмана, као и извештај о раду;

– сарађује са докторима медицине и другим здравственим сарадницима по питању третмана.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

СПЕЦИЈАЛНИ ПЕДАГОГ

– Специјални педагог у болничким установама у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Специјални педагог у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Специјални педагог у осталим здравственим установама

Општи / типични опис посла

– унапређује васпитни рад применом одговарајућих педагошких активности у оквиру развојног саветовалишта, заједно са другим члановима тима;

– прати, анализира и подстиче целовит развој детета;

– обавља саветодавни рад са децом, родитељима, односно старатељима;

– учествује у раду тима за заштиту од злостављања и занемаривања;

– обавља послове у области васпитања, професионалног и радног оспособљавања и социјалне партиципације особа са тешкоћама у менталном развоју;

– промовише права особа са тешкоћама у менталном развоју;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи/типични опис посла

– обавља специјалистичке послове из области биологије и медицинске физиологије;

– дефинише адекватан лабораторијско–дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање;

– дефинише адекватан молекуларно–патолошки дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање на ткивном узорку;

– обавља специјалистичке послове у области медицинске генетике: ради дијагностику наследних и ненаследних генетички условљених болести као и пренаталну дијагностику применом базичних и модерних тест система за карактеризацију хуманог генома на различитим нивоима резолуције, са пуним разумевањем предности, недостатака и ограничења сваког од система за анализу и ове анализе ради за појединце, породице или популације (скрининг програми) са 1. уобичајеним и/или ретким наслеђеним/генетичким болестима, 2. болестима повезаним са генетичким факторима;

– ради дијагностику и интерпретацију резултата цитогенетике, молекуларне цитогенетике, онкогенетике, молекуларне генетике и биохемијске генетике;

– ради пре – аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у геномској дијагностици: ћелијску културу, ДНК/РНК изолацију, кариотипизацију и специфичне технике бојења, FISH, PCR, варијације у броју копија, гел електрофорезу, Сангер Анализа секвенци, нове технологије у оквиру нове генерације секвенцирање, array технологије, Southern blotting технику, анализу различите дужине фрагмената (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, итд.) и РНК испитивање;

– ради на тестовима за мутагенезу и тератогенезу, (нпр. могућих ефеката зрачења, токсина, мутагена);

– ради на утврђивању генетичких узрока инфертилитета, анализи семене течности, IVF (in vitro fertilization) и ISCI (intracytoplasmic sperm injection) процедуре у вантелесној оплодњи;

– ради обележавање, обраду, транспорт и архивирање узорака и тест материјала, за криопрезервацију и биобанкинг (за различите потребе укључујући и трансплантацију матичним ћелијама хематопоезе);

– ради оптимизацију, валидацију и имплементацију нових тест система у лабораторији;

– ради на контроли квалитета (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest – EQA – recommendations);

– ради извештаје тестирања коришћењем интернационалних система за номенклатуру (ISCN, HGVS) као и online извора (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

– припрема, спроводи и тумачи резултате молекуларно–патолошких анализа;

– изводи, односно примењује дијагностичке процедуре и методе у пружању, односно спровођењу здравствене заштите;

– учествује у изради извештаја, елабората и студија;

– контролише узимања узорака, обрада и тумачење добијених резултата;

– усавршава постојеће и уводи нове методе за генетичке анализе;

– прати савремена достигнућа у области медицинске генетике;

– учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова;

– руковање, гајење, обрада, оцењивање и похрањивање/криопрезервација људских полних ћелија и ембриона, одабир људских ембриона и гамета, у оквиру БМПО и давање обавештења о току и исходу поступака БМПО;

– учествује у скрининг програмима;

– припрема и спроводи биолошки и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања.

Стручна спрема/образовање

– Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

БИОЛОГ/МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ

– Биолог/молекуларни биолог

– Биолог/молекуларни биолог на пословима клиничке лабораторијске генетике

– Биолог/молекуларни биолог на пословима биомедицински потпомогнуте оплодње

Општи/типични опис посла

– припрема и спроводи биолошке и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања;

– припрема и обрађује ткивне узорке за молекуларно–патолошке анализе и тумачи резултате испитивања;

– ради дијагностику и интерпретацију резултата цитогенетике, молекуларне цитогенетике, онкогенетике, молекуларне генетике, биохемијске генетике, ембриологије, криобиологије и мутагенезе;

– обавља послове у области медицинске генетике: ради дијагностику наследних и ненаследних генетички условљених болести као и пренаталну дијагностику применом базичних и модерних тест система за карактеризацију хуманог генома на различитим нивоима резолуције, са пуним разумевањем предности, недостатака и ограничења сваког од система за анализу, а ове анализе ради за појединце, породице или популације (скрининг програми) са 1. уобичајеним и/или ретким наслеђеним/генетичким болестима, 2. болестима повезаним са генетичким факторима;

– ради дијагностику и интерпретацију резултата цитогенетике, молекуларне цитогенетике, онкогенетике, молекуларне генетике и биохемијске генетике;

– ради пре – аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у геномској дијагностици: ћелијску културу, ДНК/РНК изолацију, кариотипизацију и специфичне технике бојења, FISH, PCR, варијације у броју копија, гел електрофорезу, Сангер Анализа секвенци, нове технологије у оквиру нове генерације секвенцирање, array технологије, Southern blotting технику, анализу различите дужине фрагмената (HRMCA, heteroduplex analysis, DGGE, SSCP, PTT, итд.) и РНК испитивање;

– ради на тестовима за мутагенезу и тератогенезу, (нпр. могућих ефеката зрачења, токсина, мутагена);

– ради на утврђивању генетичких узрока инфертилитета, анализи семене течности, IVF (in vitro fertilization) и ISCI (intracytoplasmic sperm injection) процедуре у вантелесној оплодњи;

– ради обележавање, обраду, транспорт и архивирање узорака и тест материјала, за криопрезервацију и биобанкинг (за различите потребе укључујући и трансплантацију матичним ћелијама хематопоезе);

– ради оптимизацију, валидацију и имплементацију нових тест система у лабораторији;

– ради на контроли квалитета (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest – EQA – recommendations);

– ради извештаје тестирања коришћењем интернационалних система за номенклатуру (ISCN, HGVS) као и online извора (OMIM, Orphanet and GeneReviews);

– израђује стручне анализе, извештаје, мишљења;

– учествује у изради студија, елабората итд. из области биолошких и молекуларно биолошких истраживања у медицини;

– ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду биолошких и молекуларно биолошких анализа, као и на стручном усавршавању у својој области;

– руковање, гајење, обрада, оцењивање и похрањивање/криопрезервација

људских полних ћелија и ембриона, одабир људских ембриона и гамета у оквиру БМПО и давање обавештења о току и исходу поступака БМПО;

– учествује у скрининг програмима;

– дефинише адекватне лабораторијске–дијагностичке приступе у односу на достављене индикације за тестирање;

– изводи, односно примењује дијагностичке процедуре и методе у пружању, односно спровођењу здравствене заштите;

– учествује у изради извештаја, елабората и студија;

– усавршава постојеће и уводи нове методе за генетичке анализе.

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити/радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

– пет година радног искуства (пуно радно време) у дијагностичкој лабораторији која се бави пословима из области медицинске генетике.

Назив радног места

МЕДИЦИНСКИ ФИЗИЧАР

Општи / типични опис посла

– обавља самостално или као део медицинског тима сложене послове планирања индивидуалног зрачног третмана;

– обавља самостално или као део медицинског тима сложене послове планирања (калкулације) индивидуалне дозиметрије;

– обавља самостално и у тиму, радној и експертној групи, послове и задатке из домена примене јонизујућег зрачења у медицинске сврхе;

– обавља пројектовање мера радиационе сигурности и безбедности;

– врши калибрацију уређаја за мерење радиоактивности;

– врши обуку особља;

– обавља послове планирања радиотерапије, радионуклидне терапије, детекције зрачења, дозиметрије, терапијске примене извора јонизујућег зрачења, контроле и заштите од јонизујућег зрачења и израде и примене стандарда из наведених области рада;

– обавља послове контроле извора зрачења;

– обавља послове контроле квалитета високотехнолошке дијагностичке опреме у нуклеарној медицини и радиологији;

– обавља послове контроле и припреме радиоизотопа и радиофармака коришћених за дијагностику и терапију.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА

Општи / типични опис посла

– врши пријем, обраду и евиденцију животињских материјала и ветеринарских препарата;

– врши стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски техничари;

– пружа помоћ при стручном надзору у раду са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– координира рад ветеринарских техничара;

– учествује у тестовима и анализама које се врше у лабораторијама завода, када су у питању ветеринарске активности;

– надзире, организује и спроводи послове узгоја лабораторијских животиња;

– врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу;

– одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; завршене специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске медицине;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, завршене специјалистичке студије (здравствене) из одређених грана ветеринарске медицине.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стучни испит;

– одговарајућа специјализација.

Назив радног места

ДОКТОР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Општи / типични опис посла

– врши пријем, обраду и евиденцију животињских материјала и ветеринарских препарата;

– врши стручни надзор над припремом и извођењем дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате које обављају ветеринарски техничари;

– пружа помоћ при стручном надзору рада са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– координира рад ветеринарских техничара;

– учествује у тестовима и анализама које врше лабораторије завода, када су у питању ветеринарске активности;

– надзире, организује и спроводи послове узгоја лабораторијских животиња;

– врши ветеринарски надзор животиња у биолошком огледу;

– одговоран је за законом прописано уклањање животињског биолошког материјала.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит.

Назив радног места

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

– Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију

– Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

– Социјални радник на осталим болничким одељењима

Општи / типични опис посла

– прикупља анамнестичке податке и израђује социјалну анамнезу;

– води социотерапијске групе;

– врши истраживање и извештавање у случајевима злостављања и занемаривања;

– прати социјално стање појединца или групе;

– саветује пацијенте и групе;

– сарађује са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на вишој школи у трајању до две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

САРАДНИК У ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

Општи / типични опис посла

– организује и спроводи терапију из области ликовне културе, прати ефекте овог терапијског приступа;

– спроводи терапијске методе претежно вербалном експресивном терапијом, организује читање књига и часописа пацијената и организује литерарни рад пацијената;

– организује и спроводи разне методе гимнастичке и фискултурне терапије, организује и учествује у спортским играма пацијента;

– организује и спроводи музико терапију у терапијским групама, организује међуодељенска дружења и такмичења;

– организује рад групе пацијената у оквиру радне тераоије и спроводи одабрани програм радне терапије;

– врши надзор над пацијентима за време рада са њима и спроводи мере будности и чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, бекства и сл. за време спровођења терапијских метода.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ВИШИ ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

– врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;

– учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узроковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

– обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака;

– учествује у унапређењу квалитета;

– спроводи активности стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ВИШИ ПРОТЕТИЧАР – ОРТОТИЧАР

Општи / типични опис посла

– обавља сложеније послове из делокруга рада протетичара и ортотичара, а нарочито: узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од термопластичних материјала, а нарочито потколене ортозе, цервикалне ортозе и фиксационе шине;

– израђује све протетичке компоненте, а првенствено естетске рукавице, парцијално пуњење естетске шаке, естетске шаке за пасивне протезе, делове за суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета, протезе;

– учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом;

– учествује у унапређењу квалитета;

– спроводи активности стручног усавршавања.

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

– најмање шест месеци радног искуства.

Назив радног места

БИОХЕМИЈСКИ/ХЕМИЈСКИ/ФИЗИЧКОХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

– врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;

– учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

– обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ТЕХНИЧАР – ЕЛЕКТРОНИЧАР НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ

Општи / типични опис посла

– ради на одржавању апарата за дијализу;

– ради на систему за пречишћавање воде (реверзна осмоза);

– врши калибрисање апарата и врши проверу тачности вредности физичких величина које су пројектоване на апарату;

– прати гарантне листове и сервисирање опреме.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПРОТЕТИЧАР – ОРТОТИЧАР

Општи / типични опис посла

– узима мере и гипсане отиске за сва ортотичка средства израђена од термопластичних материјала - потколене ортозе, цервикалне ортозе и фиксационе шине;

– израђује све протетичке компоненте - естетске рукавице, парцијално пуњење естетске шаке, естетске шаке за пасивне протезе, делове за суспензије горњих екстремитета, делове за скелете доњих екстремитета;

– учествује у функционалном оспособљавању особа са ампутацијом;

– припрема простор за рад.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ТЕХНИЧАР ЗА КОНТРОЛУ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Општи / типични опис посла

– врши послове контроле извора јонизујућег зрачења;

– обавља мерења извора зрачења у медицинској и индустријској примени;

– пријем, евиденција и класификација достављених дозиметара, обрада и слање личних дозиметара;

– уклања радиоактиван отпад у складу са прописима који уређују ту област;

– врши пријем, евиденцију и класификацију достављених дозиметара и припрема дозиметре за обраду;

– обавља послове мерења извора зрачења у медицинској и индустријској примени на терену.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Општи / типични опис посла

– припрема лабораторије за рад;

– врши извођење дијагностичких тестова за животињске материјале и ветеринарске препарате;

– ради са лабораторијским животињама у оквиру дијагностичких тестова у делу послова које обављају ветеринарски техничари;

– уклања животињски биолошки материјал на прописан начин.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом.

Назив радног места

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Возач санитетског возила у болничким установама

Возач санитетског возила у психијатријским установама специјализованим за психијатрију

Општи / типични опис посла

– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

– одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

– у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

ВОЗАЧ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА

Општи / типични опис посла

– вози техничко возило;

– одржава возило;

– прати и води евиденцију о исправности возила;

– вoди eвидeнциjу o путним нaлoзимa и пoтрoшњи гoривa и мaзивa.

Стручна спрема / образовање

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

– возачка дозвола Б категорије.

Назив радног места

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Спремач / спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима

Општи / типични опис посла

– одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

– одржава хигијену у административним просторијама;

– одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

– обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

Стручна спрема / образовање

– основно образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

Назив радног места

ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА

Помоћни радник на нези болесника у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима

Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким