Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 42. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години

"Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2018, 52 од 6. јула 2018, 94 од 7. децембра 2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм управљања водама у 2018. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Послови од општег интереса у управљању водама који ће се финансирати у 2018. години, као и износ средстава за обављање тих послова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1371/2018

У Београду, 14. фебруара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2018. ГОДИНИ

У 2018. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају у јавној својини, изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода у јавној својини, изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању регулационих и заштитних водних објеката у јавној својини и одржавању водотока, одржавању водних објеката за наводњавање и одводњавање у јавној својини, изградњи водних објеката за заштиту од ерозије и бујица у јавној својини, као и заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица.

Такође, у 2018. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, испитивању квалитета вода, отклањању хаваријских загађења вода, истражни радови на извориштима и на заштити изворишта за снабдевање водом, односно вршиће се послови на изради студија, пројеката и планских докумената, инвеститорски послови у име Републике Србије, послови који произлазе из међународне сарадње у области вода, као и активности на унапређењу уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања и на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода.

Сва средства Буџетског фонда за воде Републике Србије утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Врста послова од општег интереса, као и износ средстава за те послове дати су у следећој табели:

Редни број

Послови

Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (динара)

укупно за 2018. годину

за финансирање нових послова

за финансирање преузетих обавеза у 2017. години

1.

Уређење и коришћење вода

687.287.000

670.372.907

16.914.093

2.

Заштита вода од загађивања

137.000.000

33.525.000

103.475.000

3.

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

2.309.493.000

2.309.493.000

0

4.

Планирање и међународна сарадња у области вода

170.713.000

161.233.000

9.480.000

УКУПНО:

3.304.493.000

3.174.623.907

129.869.093

Расподела средстава по врстама послова од општег интереса, укључујући и средства за финансирање преузетих обавеза у 2017. години вршиће се на следећи начин:

1. Уређење и коришћење вода

Послови

Програмска активност/
Пројекат

Износ средстава
Буџетског фонда за воде
Републике Србије
(динара)

1.1. Изградња бранe са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

5003

400.000.000

1.2. Изградња бране са акумулацијом „Стубо – Ровни” Ваљево

5002

140.000.000

1.3. Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају, активности на унапређењу уређења и коришћења вода и редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија

0002

147.287.000

Укупно:

687.287.000

а) Изградња бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

Послови

Укупна вредност пројекта

(динара)

Година почетка финансирања пројекта

Вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара)

Проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2017. годином

Износ средстава Буџетског фонда
за воде Републике Србије

(динара)

Планирани рок завршетка пројекта

2018

2019

2020

Изградња бранe са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

7.366.265.000

2010

5.521.317.747

25,03

400.000.000

450.000.000

501.409.000

2025

У 2018. години изводиће се радови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” која је, поред приоритетне намене за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и граду Чачку, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем минималног одрживог протока, побољшање квалитета вода, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2018. години су планирани радови, односно послови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела, објеката заштите грађевинске јаме, извођењу припремних радова, вршењу пројектантског надзора, стручног надзора, консултантских услуга, инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково”, изради техничке документације, као и исплата накнада за експроприсано земљиште и трошкова уписа права својине Републике Србије на експроприсаном земљишту за потребе изградње бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” и др.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5003 – Брана са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, на Eкономској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 398.000.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, вршење консултантских услуга, стручног и пројектантског надзора, вршење инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” и израда техничке документације;

2) 541 – Земљиште, у износу од 2.000.000 динара, финансираће се исплата накнада за експроприсано земљиште и исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње предње наведене бране са акумулацијом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању изградње бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” је 91,05%.

б) Изградња бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево

Послови

Укупна вредност пројекта

(динара)

Година почетка финансирања пројекта

Вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара)

Проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2017. годином

Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије

(динара)

Планирани рок завршетка пројекта

2018

2019

Изградња бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево

8.215.337.000

1992

191.409.000

98,35

140.000.000

51.409.000

2019

У 2018. години изводиће се радови на изградњи бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, чија је намена снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб и граду Ваљево, обезбеђење минималног одрживог протока у маловођу, побољшање квалитета вода, одбрана од поплава, обезбеђење потребних количина воде за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије” и др. У 2018. години планирано је извођење грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом „Стубо-Ровни”, укључујући и радове према налогу комисије за технички преглед, набавка и монтажа хидромашинске и електро опреме, набавка и уградња дела система осматрања и обавештавања, вршење услуга пројектантског надзора, стручног надзора, инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, техничког прегледа објекта од стране комисије за технички преглед, израда техничке документације, исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном на простору бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, као и исплата накнаде и административне таксе за издавање употребне дозволе и др.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5002 – Брана са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, на Eкономској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 139.200.000 динара, финансираће се извођење грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, укључујући и радове према налогу Комисије за технички преглед, набавка и монтажа хидромашинске и електро опреме, набавка и уградња дела система осматрања и обавештавања, израда техничке документације, вршење услуга пројектантског и стручног надзора, инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево, трошкови комисије за технички преглед, као и накнада и административна такса за издавање употребне дозволе и др.;

2) 541 – Земљиште, у износу од 800.000 динара, финансираће се исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње предње наведене бране са акумулацијом.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању изградње бране са акумулацијом „Стубо-Ровни” Ваљево је 100%.

в) Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају, редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија и активности на унапређењу уређења и коришћења вода

Послови

Износ средстава
Буџетског фонда за воде Републике Србије
(динара)

1. Изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају, истражни радови на изворишту, као и радови на заштити изворишта за снабдевање водом

119.147.000

1.1. Преузете обавезе

16.914.093

1.2. Нови послови

102.232.907

2. Израда техничке документације

8.140.000

3. Редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија

10.000.000

4. Активности на унапређењу уређења и коришћења вода (израда модула водоснабдевања и модула брана са акумулацијама и др.)

10.000.000

Укупно:

147.287.000

У 2018. години изводиће се:

1) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају следећих регионалних система за снабдевање водом:

(1) Горње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општина Бујановац и град Врање са акумулације „Првонек”; општине Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград,

(2) Доње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: град Лесковац „Барје”, општине Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: град Ниш, општине Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: општине Соко Бања, Алексинац и Ражањ акумулација „Бован”,

(3) Западноморавско-рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: град Ужице, општине Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, општине Пожега, Лучани, Ариље и Горњи Милановац и град Чачак са акумулације „Ариље” на профилу „Сврачково”, друга фаза: општине Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб и град Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”,

(4) Ибарско-шумадијски регионални систем водоснабдевања: градови Краљево, Крагујевац, општине Врњачка Бања, Трстеник, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, општине Рашка и Тутин и град Нови Пазар,

(5) Расинско-поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Параћин, Ћуприја, део општине Ражањ, град Јагодина акумулација „Ћелије”, општине Деспотовац, Свилајнац, река Црница и река Ресава,

(6) Тимочки регионални систем водоснабдевања: град Зајечар, општине Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”,

(7) Млавско-моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац на Млави, Мало Црниће, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, градови Пожаревац и Смедерево подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек,

(8) Колубарски регионални систем водоснабдевања: град Ваљево, општине Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни” (друга фаза: акумулације „Увац–Рзав”),

(9) Савско-београдски регионални систем водоснабдевања: град Београд (градске општине Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац–Годомин” и речне воде „Увац–Рзав”,

(10) Мачвански регионални систем водоснабдевања: град Шабац, општине Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци–Дрина”, подземне воде „Јарак–Сава” и акумулација реке Љубовиђа;

2) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката из става 1. тачка 1) овог пододељка за потребе снабдевања водом насеља која се не могу укључити у регионалне системе водоснабдевања, и то насеља у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија;

3) истражни радови на изворишту, као и радови на заштити изворишта за снабдевање водом.

Осим радова из става 1. овог пододељка, у 2018. години вршиће се и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају.

Такође, у 2018. години изводиће се радови на редовном одржавању регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија, као и активности на унапређењу уређења и коришћења вода које обухватају израду модула водоснабдевања и модула брана са акумулацијама, интегралног дела Водног информационог система, и друго.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова из ст. 1, 2. и 3. овог пододељка је, и то:

1) 50% за радове на изградњи, односно реконструкцији водних објеката из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка;

2) 50% за истражне радове на изворишту, као и радове на заштити изворишта за снабдевање водом;

3) 50% за израду техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката из области снабдевања водом на територији јединица локалне самоуправе;

4) 100% за редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија и за спровођење активности на унапређењу уређења и коришћења вода.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0002 – Уређење и коришћење вода, на Eкономској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 10.000.000 динара, финансираће се спровођење активности на унапређењу уређења и коришћења вода;

2) 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 10.000.000 динара, финансираће се редовно одржавање регионалног система за наводњавање Мачва и Неготинска низија;

3) 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 54.287.000 динара, финансираће се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка, израда техничке документације за те водне објекте у случају када је инвеститор тих водних објеката јединица локалне самоуправе, као и преузете обавезе по том основу у 2017. години у износу од 9.887.022 динара;

4) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 73.000.000 динара, финансираће се изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка, израда техничке документације за те водне објекте, као и преузете обавезе по том основу у 2017. години у износу од 7.027.071 динар.

2. Заштита вода од загађивања

Послови

Програмска активност/ Пројекат

Износ средстава
Буџетског фонда за воде Републике Србије
(динара)

1. Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца

5007

90.000.000

2. Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, спровођење мера при хаваријским загађењима, контрола квалитета вода и активности на унапређењу заштите вода од загађивања

0003

47.000.000

Укупно:

137.000.000

а) Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца

У 2018. години финансираће се радови на изградњи линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца, као и послови вршења стручног надзора над извођењем тих радова. Укупна вредност пројекта, година почетка финансирања пројекта, износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и планирани рок завршетка пројекта дати су у следећој табели:

Пројекат

Укупна вредност пројекта (динара)

Година почетка финансирања

Износ средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије

(динара)

Планирани рок завршетка пројекта

2018.

2019.

Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца

300.000.000

2017

90.000.000

60.000.000

2019

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању радова и послова из става 1. овог пододељка износи 50%, а преузете обавезе по том основу у 2017. години финансираће се из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5007 – Изградњa линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца, на Eкономској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти.

б) Изградња, реконструкција и израда техничке документације за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода, спровођење мера при хаваријским загађењима, контрола квалитета вода и активности на унапређењу заштите вода од загађивања

Послови

Износ средстава

Буџетског фонда за воде Републике Србије

(динара)

1. Изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода

25.000.000

1.1. Преузете обавезе

13.475.000

1.2. Нови послови

11.525.000

2. Израда техничке документације

6.500.000

3. Спровођење мера при хаваријским загађењима

5.100.000

4. Контрола квалитета вода

400.000

5. Активности на унапређењу заштите вода од загађивања (израда модула за заштиту вода од загађивања и др.)

10.000.000

Укупно:

47.000.000

У 2018. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода, као и послови на изради техничке документације за те водне објекте.

Такође, у 2018. години изводиће се радови на отклањању хаваријских загађења вода, праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, које се користе или су планиране да се користе за снабдевање водом, као и активности на унапређењу заштите вода од загађивања које обухватају израду модула за заштиту вода од загађивања, интегралног дела Водног информационог система, и друго.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова из ст. 1. и 2. овог пододељка је, и то:

1) 50% за радове на изградњи и реконструкцију водних објеката из става 1. овог пододељка;

2) 50% за израду техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката из става 1. овог пододељка;

3) 100% за радове, односно послове на отклањању хаваријског загађења, на контроли квалитета вода и спровођењу активности на унапређењу заштите вода од загађивања.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0003 – Заштита вода од загађивања, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 15.500.000 динара, финансираће се отклањање последица хаваријских загађења вода, праћење таласа загађења вода, контрола квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, као и спровођење активности на унапређењу заштите вода од загађивања;

2) 463 –Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 3.600.000 динара, финансираће се изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и израда техничке документације за те водне објекте у случају када је инвеститор тих водних објеката јединица локалне самоуправе;

3) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 27.900.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи и реконструкцији водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода израда техничке документације за те водне објекте, као и преузете обавезе по том основу у 2017. години у износу од 13.475.000 динара.

3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

Послови

Програмска
активност/
Пројекат

Износ средстава

Буџетског фонда
за воде Републике Србије

(динара)

3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

0004

2.309.493.000

3.1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока

3.1.1. Редовно одржавање

3.1.2. Инвестиционо одржавање

1.084.500.000

1.047.400.000

37.100.000

3.2. Одржавање водних објеката за одводњавање

3.2.1. Редовно одржавање

3.2.2. Инвестиционо одржавање

499.320.000

473.820.000

25.500.000

3.3. Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица

82.666.780

3.4. Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање

189.300.000

3.5. Спровођење одбрана од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом

119.000.000

3.6. Извођење заштитних радова – биолошки и биотехнички радови

7.420.000

3.7. Tехничкa документацијa

117.286.220

3.8. Активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода

180.000.000

3.9. Вршење инвеститорских права у вези са реализацијом пројекта „Реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава” на територији града Ваљево, општина Параћин и Свилајнац и градских општина Обреновац и Сурчин

30.000.000

Одржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање обухвата радове на одржавању водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, као и других изграђених водних објеката, у складу са прописаним нормативима за одржавање, а ради постизања њихове функционалне спремности и сигурности.

Одржавање водотока обухвата радове у кориту за велику воду, и то на деоницама водотока који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, осталим водама I реда и у зонама ушћа на водама II реда, ради повећања или одржавања потребног капацитета протицајног профила, односно ради побољшања режима течења великих вода.

За редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и за редовно одржавање водотока планирано је 1.047.400.000 динара.

За инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица планирано је 37.100.000 динара.

У 2018. години изводиће се радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката за одводњавање, ради побољшања услова и ефикасности рада тих објеката, као и послови управљања тим објектима. Приоритет у финансирању имаће радови на одржавању основне каналске мреже за одводњавање у јавној својини, ради повећања укупне дужине канала у функцији, као и радови на одржавању главних црпних станица који су витални делови система за одводњавање.

За редовно одржавање водних објеката за одводњавање планиран је износ од 473.820.000 динара.

За инвестиционо одржавање тих објеката планирано је 25.500.000 динара.

За финансирање изградње нових и реконструкције постојећих водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, ради повећања обима и степена заштите брањених подручја од поплава, планирано је укупно 82.666.780 динара.

За финансирање санације водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, и то водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, ради обезбеђивања спремности и функционалне сигурности тих објеката, планирано је 189.300.000 динара.

Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, обухвата спровођење мера и радова током одбране од поплава, извођење хитних интервентних радова током одбране од поплава и хитних интервентних радова ради отклањања последица поплава по престанку одбране од поплава, као и набавку опреме, алата и материјала потребног за спровођење одбране од поплава.

Укупна средства за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом износе 119.000.000 динара.

Заштитни радови на спречавању и отклањању штетног дејства ерозије и бујица обухватају биолошке и биотехничке радове. Приоритет у финансирању имају заштитни радови којима се спречавају штетна дејства ерозије и бујица на изграђене водне објекте, првенствено бране са акумулацијама.

За финансирање извођења заштитних радова планирано је 7.420.000 динара.

За финансирање израде техничке документације за потребе изградње и реконструкције регулационих и заштитних водних објеката и вршења техничке контроле пројеката планирано је 117.286.220 динара.

За финансирање активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода – прибављање аката за водне објекте за уређење водотока, заштиту од поплава, ерозије и бујица и од унутрашњих вода у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња, иновирање документације за одбрану од поплава, вођење катастара регулационих и заштитних водних објеката, припрему планова управљања ризицима од поплава за водна подручја, израда карата угрожености, карата ризика од поплава и учешће у изради општег и оперативних планова за одбрану од поплава и др. планирано је 180.000.000 динара.

За финансирање вршења инвеститорских права јавног водопривредног предузећа која настану из закљученог уговора о сарадњи у вези са реализацијом пројекта „Реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава” на територији града Ваљево, општина Параћин и Свилајнац и градских општина Обреновац и Сурчин планирано је 30.000.000 динара.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова уређења водотока и заштите од штетног дејства вода је 100%.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0004 – Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 190.000.000 динара, финансираће се активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, као и вршење услуга брода опремљеног за разбијање леда за потребе одбране од леда;

2) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.119.493.000 динара, финансираће се преостали послови на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода.

4. Планирање и међународна сарадња у области вода

Послови

Програмска активност/ Пројекат

Износ средстава
Буџетског фонда за воде Републике Србије
(динара)

4. Планирање и међународна сарадња у области вода

0005

170.713.000

4.1. Планирање у области вода

98.513.000

4.2. Међународна сарадња у области вода

72.200.000

а) Планирање у области вода

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 423 – Услуге по уговору, у износу од 1.705.000 динара, финансираће се превод и штампа Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године и др.;

2) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 94.600.000 динара, финансираће се израда планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија, пројеката и стручних анализа од значаја за област управљања водама, оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за план управљања водним подручјем, припрема стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27. везано за директиве Европске уније у области вода, вршење стратешке процене утицаја планских докумената за управљање водама на животну средину, као и преузете обавезе по том основу у 2017. години у износу од 9.480.000 динара;

3) 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 1.225.000 динара, финансираће се научни часописи од националног значаја, као и научни и/или стручни скупови и/или радионице из области управљања водама и др.;

4) 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 983.000 динара, финансираће се научни часописи од националног значаја, као и научни и/или стручни скупови и/или радионице из области управљања водама и др.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова на изради планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија, пројеката и стручних анализа од значаја за област управљања водама, стратешких процена утицаја планских докумената за управљање водама на животну средину и за припрему стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27 је 100%.

За финансирање послова на изради планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија, пројеката и стручних анализа од значаја за област управљања водама, вршења стратешких процена утицаја планских докумената за управљање водама на животну средину, припреме стручних елемената за потребе дефинисања преговарачке позиције за поглавље 27, научних часописа од националног значаја, научних и/или стручних скупова и/или радионица из области управљања водама, превода и штампе докумената и другог, као и преузетих обавеза по том основу у 2017. години, планирано је 98.513.000 динара.

б) Међународна сарадња у области вода

Међународна сарадња у области вода обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2018. години наставиће се досадашња сарадња са Мађарском и Румунијом, укључујући и преговарање о новим споразумима о сарадњи.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру спровођења Закона о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10), наставак активног учешћа на: спровођењу Закона о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/03) – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за заштиту реке Дунав, спровођењу Закона о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и Споразума о изменама Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, број 12/04) – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за слив реке Саве, реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, учешће у припреми и реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове и реализацији других пројеката и активности међународне сарадње у области вода.

У 2018. години неопходно је наставити процес повезивања мултилатералне и билатералне сарадње у складу са препорукама Европске директиве у области политике вода EU WFD/2000/60/EC, Директиве 2007/60 ЕС о процени и управљању ризицима од поплава и другим директивама Европске уније у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се за реализацију активности за извршавање обавеза у међународној сарадњи, рад у међудржавним комисијама за сарадњу у области вода, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње и за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда надлежни државни орган.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.5 Буџетски фонд за воде Републике Србије, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 423 – Услуге по уговору, у износу од 500.000 динара, финансираће се штампа материјала за манифестацију Дан Дунава и Саве које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве;

2) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 40.000.000 динара, финансираће се активности које се односе на учешће у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав и њених тела, Међународне комисије за слив реке Саве и њених тела, активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних вода и међународних језера и њених тела, Такође, из ових средстава финансираће се и активности на спровођењу билатералних споразума о сарадњи у области водопривреде са Румунијом и Мађарском, као и вођење преговора о новим споразумима о сарадњи на одрживом управљању прекограничним водама, као и учешће у радним групама Европске Комисије;

3) 462 – Дотације међународним организацијама, у износу од 29.000.000 динара, финансираће се исплата финансијских контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама, телима и програмима у области вода, и то у оквиру UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних вода и међународних језера и њених тела, Међународној комисији за заштиту реке Дунав – ICPDR и Међународној комисији за слив реке Саве;

4) 465 – Остале дотације и трансфери, у износу од 1.500.000 динара, финансираће се манифестација Дан Дунава и Саве које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве;

5) 481 – Дотације невладиним организацијама, у износу од 1.200.000 динара, финансираће се манифестација Дан Дунава и Саве које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

За финансирање послова који произилазе из међународне сарадње у области вода планирано је 72.200.000 динара.

Учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у финансирању послова који произилазе из међународне сарадње у области вода је 100%.

*Службени гласник РС; број 52/2018

**Службени гласник РС; број 94/2018