Zakon

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа

"Службени гласник РС", број 21 од 19. марта 2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се критеријуми за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Предшколске установе и основне школе из става 1. овог члана оснивају се и просторно распоређују на начин који ће осигурати ширу доступност квалитетног предшколског васпитања и образовања и потпуни обухват ученика квалитетним основним образовањем и васпитањем.

Критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа

Члан 2.

Број и просторни распоред предшколских установа из члана 1. ове уредбе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи јавних предшколских установа.

Акт о мрежи јавних предшколских установа обухвата јавне предшколске установе у свом седишту и ван седишта у издвојеном одељењу – објекту предшколске установе или другом простору, у складу са законом.

Акт о мрежи јавних предшколских установа, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној заједници, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама.

Акт о мрежи јавних предшколских установа доноси се на основу следећих критеријума:

1) једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и сегрегације по било ком основу;

2) потпуни обухват деце одговарајућег узраста за похађање обавезног програма припреме детета пред полазак у школу (припремни предшколски програм) који траје најмање девет месеци;

3) 70 % деце обухваћено предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. године, у складу са Националним миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и другим националним документима и потврђеним међународним конвенцијама;

4) најмање једна јавна предшколска установа у свакој јединици локалне самоуправе;

5) целисходно формирање васпитних група, у складу са законом;

6) исказане потребе породица за програмима предшколског васпитања и образовања, у различитом трајању (у целодневном, полудневном и вишедневном трајању) и другим облицима рада и услуга;

7) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права на предшколско васпитање и образовање на језику националне мањине.

Критеријуми за доношење акта о мрежи јавних основних школа

Члан 3.

Број и просторни распоред основних школа из члана 1. ове уредбе, према врсти и структури, уређује се актом о мрежи јавних основних школа.

Акт о мрежи јавних основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, односно у другом објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са законом.

Акт о мрежи јавних основних школа, уважавајући принципе једнаког права и доступности, ефикасности и ефективности, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, културним, економским, еколошком и другим карактеристикама.

Акт о мрежи јавних основних школа доноси се на основу следећих критеријума:

1) једнако право и доступност и потпун обухват основним образовањем и васпитањем свих ученика без дискриминације и сегрегације по било ком основу;

2) доступност програма основног образовања одраслих, у складу са исказаним потребама за образовањем одраслих;

3) постизање образовно-васпитних циљева, оптималним коришћењем расположивих ресурса;

4) најмање једна јавна основна школа у јединици локалне самоуправе;

5) дефинисано подручје школе од стране јединице локалне самоуправе са којег се уписују ученици, у складу са законом;

6) јавна основна школа може бити основана као посебна установа, за најмање 480 ученика или 16 одељења;

7) јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика, ако на удаљености до два километра не постоји друга основна школа (осим у јединицама локалне самоуправе које имају статус града);

8) јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика, уколико се у њој настава изводи на језику и писму националне мањине, односно двојезично, на језику и писму националне мањине и на српском и ако на удаљености до два километра не постоји друга школа;

9) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права на образовање и васпитање на језику и писму националне мањине.

Члан 4.

Јединица локалне самоуправе дужна је да сачини елаборат, који садржи развојни план мреже израђен на основу тренда природног прираштаја деце и ученика, као и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе и то:

− за јавне предшколске установе, за период од пет година;

− за јавне основне школе за период од четири, односно осам година.

Елаборат садржи податке о:

1) укупном броју становника, броју и узрасту деце, односно ученика на одређеном подручју које је дефинисано од стране јединице локалне самоуправе, подручје школе;

2) специфичностима и величини терена, величини насеља, постојању подстандардних насеља, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности насељених места, као и специфичностима брдско-планинских и приграничних подручја;

3) нивоу економског развоја јединице локалне самоуправе;

4) специфичностима локалне традиције, национално мешовитим подручјима и подручјима насељеним националним мањинама и нивоу развијености установа културе и спорта.

Члан 5.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2071/2018

У Београду, 16. марта 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.